En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 07 18 KM įsakymas Nr.500 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, ESANČIŲ MUZIEJUOSE,

BIBLIOTEKOSE, ARCHYVUOSE IR KULTO PASTATUOSE, APSAUGOS IR

EVAKAVIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO2007 m. liepos 18 d. Nr. ĮV-500

VilniusĮgyvendindamas Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų

ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo

priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845 (Žin., 2006, Nr. 95-3732),

5 punktą,

tvirtinu Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose,

bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir

evakavimo instrukciją (pridedama).KULTŪROS MINISTRAS JONAS JUČAS_________________PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2007 m. liepos 18 d.

įsakymu Nr. ĮV-500KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, ESANČIŲ MUZIEJUOSE, BIBLIOTEKOSE,

ARCHYVUOSE IR KULTO PASTATUOSE, APSAUGOS IR EVAKAVIMO INSTRUKCIJAI. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose,

bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir

evakavimo instrukcija (toliau - Instrukcija) reglamentuoja

muziejų, bibliotekų, archyvų vadovų ir kulto pastatus

administruojančių asmenų veiksmus apsaugant ir evakuojant

kilnojamąsias kultūros vertybes, esančias muziejuose,

bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose (toliau - Kultūros

vertybės) ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų

atvejais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Instrukcijos nuostatomis vykdant Kultūros vertybių apsaugą

ir evakavimą gali būti vadovaujamasi tiek, kiek Kultūros vertybių

apsaugos nereglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,

apskaitos ir saugojimo instrukcijos, patvirtintos kultūros

ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 (Žin., 2006,

Nr. 1-3), Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų, patvirtintų

kultūros ministro 2000 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 98 (Žin., 2000,

Nr. 33-944), ir kitų teisės aktų nuostatos.

3. Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbai ginkluotų

konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais yra viena iš

kultūros vertybių saugojimo priemonių, numatytų 1954 m. UNESCO

kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijoje

(Žin., 1998, Nr. 102-2806) (toliau - Konvencija) bei šios

Konvencijos antrajame protokole (Žin., 2002, Nr. 13-478).

4. Šioje Instrukcijoje vartojamos sąvokos atitinka

Konvencijoje, Konvencijos antrajame protokole, Lietuvos

Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme

(Žin., 1996, Nr. 14-352), Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme

(Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638), Lietuvos

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-

2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos bibliotekų

įstatyme (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos

Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230),

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme (Žin., 2000, Nr. 52-

1482) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.II. KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA IR EVAKAVIMAS5. Siekiant užtikrinti Kultūros vertybių apsaugą ginkluotų

konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais, muziejuose,

bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose turi būti sudaryti

išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių

kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai, kaip tai yra numatyta

Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių

situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d.

nutarimu Nr. 845 (Žin., 2006, Nr. 95-3732), 2 punkte.

6. Instrukcijos 1 punkte išvardinti asmenys, siekdami

tinkamai pasirengti Kultūros vertybių apsaugai ir evakavimui

ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais,

turėtų imtis šių priemonių:

6.1. sudaryti ir patvirtinti ginkluotų konfliktų ir kitų

ekstremalių situacijų atvejais atliekamų Kultūros vertybių

evakavimo darbų planą;

6.2. paskirti asmenis, atsakingus už atskirų evakavimo darbų

vykdymą, kuriems turi būti pagaminti pažymėjimai su Konvencijoje

numatytu skiriamuoju simboliu (1 priedas);

6.3. numatyti, kurios Kultūros vertybės ginkluotų konfliktų

ir kitų ekstremalių situacijų atvejais turėtų būti evakuojamos

pirmiausiai ir numatyti evakuojamų Kultūros vertybių laikino

saugojimo vietas;

6.4. sudaryti patalpų, kuriose saugomos Kultūros vertybės,

planus ir numatyti Kultūros vertybių evakavimo į laikino

saugojimo vietas schemas;

6.5. numatyti atsarginius Kultūros vertybių laikino saugojimo

vietų variantus (tai turėtų būti kitos vietos nei numatytosios

pagal Instrukcijos 6.4 punktą) ir atsargines Kultūros vertybių

evakavimo judėjimo schemas;

6.6. įsigyti Kultūros vertybių evakavimui reikalingų

įpakavimų ir paženklinti juos Konvencijoje numatytu skiriamuoju

simboliu (2 priedas);

6.7. numatyti laiko, lėšų, priemonių ir darbo jėgos sąnaudas,

kurių ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais

prireiktų Kultūros vertybių parengimui evakavimui, Kultūros

vertybių pervežimui į laikino saugojimo vietą ir laikino

saugojimo vietos pritaikymui Kultūros vertybių saugojimui;

6.8. numatyti būdus, kaip išsaugoti Kultūros vertybių

apskaitos dokumentus ir/ar jų kopijas;

6.9. organizuoti mokymus asmenims, atsakingiems už Kultūros

vertybių evakavimą.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS7. Asmenys, dėl kurių veikos ginkluotų konfliktų ir kitų

ekstremalių situacijų atveju nukentėjo, buvo sunaikintos ar

kitaip apgadintos Kultūros vertybės, atsako teisės aktų nustatyta

tvarka._________________Kilnojamųjų kultūros vertybių,

esančių muziejuose, bibliotekose,

archyvuose ir kulto pastatuose,

apsaugos ir evakavimo

instrukcijos

1 priedas(Asmens, atsakingo už kilnojamų kultūros vertybių evakavimo darbų

vykdymą, pažymėjimo forma)PAŽYMĖJIMASI pusė II pusė |

+----------------------------+ +-------------------------------+

| | | |

| (ženklas) | | +-----------+ |

| (mėlyna spalva) | | |(pažymėjimo| |

| | | | savininko | |

| | | |nuotrauka) | |

| | | +-----------+ (A. V.) |

|Vardas .....................| | |

|Pavardė ....................| |Pažymėjimą išdavė |

|Gimimo data ................| | |

|............................| | |

|Užimamos pareigos ..........| |(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir|

|............................| | pavardė) |

|............................| | |

|............................| | |

| | |___________________________ |

|Šio pažymėjimo savininkas| |(pažymėjimo savininko parašas) |

|paskirtas vykdyti kilnojamų-| | |

|jų kultūros vertybių evaka- | | (ženklas) |

|vimo darbus remiantis 1954 | | |

|m. UNESCO kultūros vertybių | | |

|apsaugos ginkluoto konflikto| | |

|metu konvencija. | | |

| | | |

| | | |

|Išdavimo data Pažymėjimo | | |

| reg. Nr. | | |

|............. ........... | | |

| | | |

| | | |

| | | |

+----------------------------+ +-------------------------------+

_________________

Kilnojamųjų kultūros vertybių,

esančių muziejuose, bibliotekose,

archyvuose ir kulto pastatuose,

apsaugos ir evakavimo

instrukcijos

2 priedasEVAKUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ĮPAKAVIMŲ ŽENKLINIMAS(pav.)

(pav.)___________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2007, Nr. 82-3386, 69 psl.)

Spausdinimo versija