En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.334 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.05:2007 "Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.05:2007 "MŪRO

TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO

SĄNAUDŲ NORMATYVAI" PATVIRTINIMO2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-334

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.05:

2007 "Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir

darbo sąnaudų normatyvai".KULTŪROS MINISTRAS JONAS JUČAS_________________PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro

2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr.

ĮV-334PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.05:2007 "MŪRO TVARKOMŲJŲ

PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ

NORMATYVAI"I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.05:2007 "Mūro

tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo

sąnaudų normatyvai" (toliau - reglamentas) nustato kultūros

paveldo objekto mūro tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir

darbo resursų sąnaudų (toliau - resursų sąnaudos) normatyvus.

Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar

mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam

darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.

2. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra

naudojami nustatant mūro tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą,

sudarant šių darbų sąmatas.

3. Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi ir

mūro darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų

rengimo sistemą.

4. Reglamento 1 priede pateikiami normatyvai yra taikomi

vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo

tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.

01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo

tvarka", patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu

reglamentu STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas", patvirtintu

aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708

(Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.

5. Reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.

3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597; 2004, Nr. 73-2545)

bei kituose teisės aktuose pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI6. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų resursų sąnaudų

normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų

eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui.

Vienetinis darbas - tai fiziniu matavimo vienetu išmatuojama,

technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų,

reikalingų darbui atlikti, visuma. Sąnaudų normatyvo pagrindimui

sudaromi mūro tvarkomojo darbo aprašymai, detalizuojama darbų

sudėtis, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus

įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.

7. Vienetinio tvarkybos ar tvarkomojo paveldosaugos darbo

laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologijas

atitinkančius darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų

norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo

trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga mūro darbo

vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas

reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu

būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė

kategorija.

8. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų

ir darbo sąnaudų resursų poreikio lentelės pateikiamos reglamento

2 priede.

9. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvus

sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimas,

normatyvųkoeficientai, darbų sudėčių aprašymas, vienetinių darbų

aprašymas ir matavimo vienetai, darbą atliekančiųjų specialistų

(darbininkų) vidutinė kategorija, darbo laiko sąnaudos,

išreikštos darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų

eksploatavimo sąnaudos, išreikštos mechanizmų eksploatavimo

valandų (maš. val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam

darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo

vienetais.

10. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas

numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos

techninio reglamento STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų

poreikio skaičiavimo tvarka" 1 priede.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio reglamento

reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka._________________Paveldo tvarkybos reglamento PTR

4.01.05:2007

1 priedasMŪRO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO

SĄNAUDŲ NORMATYVAII. BENDRIEJI NURODYMAI1. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų

ir darbo sąnaudų normatyvai parengti atsižvelgiant į dažniausiai

pasitaikančius mūro tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Normatyvai yra skiriami naudotis skaičiuojant resursų (darbo

jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo

sąlygas. Sąnaudos atspindi medžiagų, mechanizmų ir darbo jėgos

poreikį konkrečiam darbui atlikti. Medžiagų sąnaudos

paskaičiuotos atliekamų mūro darbų matavimo vienetui.

3. Vidutinė darbų kategorija paskaičiuota, atsižvelgiant į 6

kategorijų specialistų ir darbininkų statyboje skalę.

4. Normatyvai įvertina tvarkybos darbų ir jų vykdymo

specifiką:

4.1. konstrukcijų ardymas vykdomas atsargiai (t. y.

neverčiant, negriaunant urmu);

4.2. saugomi visi išliekantys elementai, konstrukcijos

(imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeistos kitos

konstrukcijos, detalės ir pan.).

5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:

5.1. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose

ir pakėlimas iki 7 m aukščio;

5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas už statinio ribų;

5.3. kopėčių iki 3,5 m ir pastovių iki 2 m aukščio

surinkimas, išardymas ir perstatymas;

5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai

ir atliekos;

5.5. įrankių priežiūra (galandimas ir pan.) ir pernešimas;

5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriama technologinio

proceso dalis.

6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu

atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių

medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to

reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).

7. Dirbant ant kopėčių, kurių aukštis daugiau kaip 3,5 m,

darbo sąnaudoms taikomas koeficientas 1,15.

8. Mūro darbų sąnaudų normatyvai numato tris sudėtingumo

kategorijas:

8.1. paprastas mūras - lygios sienos, stulpai su paprastais

architektūros elementais (sandrikais, nišomis, karnizais iki

plytų eilių ir pan.);

8.2. vidutinio sudėtingumo mūras - sudėtingi mūro elementai

sudaro iki 20 % mūro sienų ploto, kevaliniai, kupoliniai ir

sferiniai skliautai, dvigubo kreivumo arkos ir pan.;

8.3. sudėtingas mūras - sudėtingi mūro elementai sudaro iki

40 % mūro sienų ploto, kryžminiai, žvaigždiniai skliautai ir pan.

Prie sudėtingų mūro elementų priskiriami karnizai daugiau kaip

keturių plytų eilių, piliastrai, puskolonės, lodžijos ir kitos

architektūrinės detalės.

9. Normatyvuose numatytas mūrijimas restauracinėmis T-1

(290x135x85 mm), T-2 (260x125x65 mm), T-3 (250x120x65 mm) tipo

plytomis, mūrijimas standartinėmis molio plytomis (250x120x65

mm). Horizontalios ir vertikalios siūlės: T-1 tipo plytoms iki 20

mm ir 12 mm, T-2 tipo plytoms iki 15 mm ir 12 mm, T-3 tipo ir

standartinėms plytoms iki 22 mm ir 10 mm.

10. Mūras, plane turintis kreivinę projekciją, vertinamas

taikant darbo sąnaudų koeficientą k1= 1,1.

11. Pasvirę konusiniai ir cilindriniai mūrai, taip pat

kontraforsai vertinami taikant darbo sąnaudų koeficientą k1 = 1,

15.

12. Mūrijama sudėtiniu (kalkių-cemento) skiediniu. Mūrijant

cemento skiediniu, darbo sąnaudų koeficientas k1 = 1,15.

13. Normatyvuose numatytas inertinių medžiagų, skiedinių

paruošimas.

14. Jeigu projektuose numatytos kitos medžiagų rūšys, plytų

matmenys, markės, skiedinių receptūros ar pan., būtina

patikslinti statybinių medžiagų poreikio bei jų sunaudojimo

normas. Esant žymiems technologiniams, konstrukciniams pakitimams

gali būti sudaromi nauji darbų sąnaudų normatyvai.II. DARBO APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS15. Sienų mūrinio tūris skaičiuojamas, atmetant angų tūrius

(apskaičiuotus pagal išorinius staktų matmenis).

16. Nusėdimo bei temperatūros siūlių, vagų, lizdų ir pan.

smulkių angų tūris iš mūrinio neatmetamas.

17. Architektūrinių detalių mūrinio tūris įskaitomas į sienų

mūrinio tūrį.

18. Mūro rievėjimo kiekis - tai rievėjamos sienos paviršiaus

plotas, įskaitant angas.III. NORMATYVŲ KOEFICIENTAI+--------------------------+---------+-------------------------------+

|Normatyvų taikymo sąlygos |Normatyvų| Koeficientai |

| | kodai +---------+----------+----------+

| | | darbo |mechanizmų|medžiagoms|

| | |sąnaudoms|poreikiui | k3 |

| | | k1 | k2 | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Ardant mūrą su |A3-1-A3-3| 1,15 | 1,15 | |

|profiliuotomis | | | | |

|architektūrinėmis | | | | |

|detalėmis | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Ardant plytinius pamatus |A3-1-A3-3| 1,10 | 1,10 | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Vėlesnių priestatų ardymas|A3-1-A3-3| 0,85 | 0,85 | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant daugiau kaip|A3-12-A3-| 0,80 | | |

|1 m-2 toje pačioje vietoje|23 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Ruošiant (tašant) mažesnių|A3-28-A3-| 0,90 | 0,90 | |

|matų plytas |39 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant (atkuriant) |A3-48, | 0,90 | 0,90 | |

|masyvą daugiau kaip 5 m-3 |A3-51, | | | |

|iki 10 m-3 |A3-52,A3-| | | |

| |61, A3- | | | |

| |64, A3- | | | |

| |67, A3- | | | |

| |70, A3- | | | |

| |73, A3- | | | |

| |76, A3-79| | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant (atkuriant) |A3-48, | 0,70 | 0,70 | |

|masyvą daugiau kaip 10 m-3|A3-52, | | | |

| |A3-55,A3-| | | |

| |61, A3- | | | |

| |64, A3- | | | |

| |67, A3- | | | |

| |70, A3- | | | |

| |73, A3- | | | |

| |76, A3-79| | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant stulpų mūrą |A3-80-A3-| 0,90 | 0,90 | |

|nuo 1 m-3 iki 3 m-3 toje |127 | | | |

|pačioje vietoje | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant stulpų mūrą |A3-80-A3-| 0,80 | 0,80 | |

|daugiau kaip 3 m-3 toje |127 | | | |

|pačioje vietoje | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Naujai atkuriant stulpus, |A3-80-A3-| 0,70 | 0,70 | |

|kolonas |127 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant apvalių |A3-128- | 0,90 | 0,90 | |

|kolonų mūrą nuo 1 m-3 iki |A3-163 | | | |

|3 m-3 toje pačioje vietoje| | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant apvalių |A3-128- | 0,80 | 0,80 | |

|kolonų mūrą daugiau kaip 3|A3-163 | | | |

|m-3 toje pačioje vietoje | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Naujai atkuriant apvalias |A3-128- | 0,70 | 0,70 | |

|kolonas |A3-163 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant nuo 1 m-3 |A3-164- | 0,90 | 0,90 | |

|iki 3 m-3 sąramas |A3-179 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant skliautų ar |A3-180- | 0,90 | 0,90 | |

|arkų mūrą daugiau kaip 3 |A3-203 | | | |

|m-3 toje pačioje vietoje | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant ypač |A3-185, | 1,15 | 1,15 | |

|sudėtingas arkas ar |A3-188, | | | |

|skliautus |A3-191, | | | |

| |A3-197, | | | |

| |A3-203 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Atkuriant didelius |A3-180- | 0,70 | 0,70 | |

|skliautų, arkų mūro |A3-203 | | | |

|masyvus (daugiau kaip 3 | | | | |

|m-3 toje pačioje vietoje) | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant ar atkuriant|A3-204- | 1,10 | 1,10 | |

|grindis su raiškiu |A3-211 | | | |

|nuolydžiu | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Įrengiant ar restauruojant|A3-204- | 1,20 | 1,20 | |

|grindis, kurių projekcija |A3-211 | | | |

|plane kreivė ar grindų | | | | |

|spindulys iki 2 m | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Kalant vertikalias vagas |A3-212- | 1,15 | 1,15 | |

| |A3-238 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Kalant vagas skliautuose, |A3-212- | 1,25 | 1,25 | |

|lubose |A3-238 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Esant iki 1 mm plyšiui |A3-261 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Esant daugiau kaip 10 mm |A3-261 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

|plyšiui | | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+

|Restauruojant ar rėvint |A3-268- | 1,50 | | |

|skliautų mūro siūles |A3-274 | | | |

+--------------------------+---------+---------+----------+----------+_________________Paveldo tvarkybos reglamento PTR

4.01.05:2007

2 priedasRESURSŲ POREIKIO LENTELĖS1. Mūro ardymas, grindų iš plytų ardymas

Darbų 1. Mūro ardymas, nepažeidžiant išliekančio.

sudėtis:

2. Plytų (tinkančių naudojimui) nuvalymas nuo

skiedinio ir sudėjimas į krūvas.

3. Laužo sudėjimas (sugrėbimas) į krūvas iki 10 m

atstumu nuo darbo vietos.

4. Grindų pagrindo nuvalymas.+----------+---------------------------------+---------+--------+

|Kodai | Pavadinimai | Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+---------------------------------+---------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+---------+--------+

A3-1 Lengvai irstančio mūro iš plytų m-2

ardymas

Vidutinė kategorija 3.00 4,75 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-2 Vidutinio stiprumo mūro iš plytų m-2

ardymas

Vidutinė kategorija 3.00 6,05 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-3 Stipraus (sunkiai ardomo) mūro iš m-2

plytų ardymas

Vidutinė kategorija 3.00 7,25 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-4 Grindų, aikštelių iš plytų m-2

ardymas (plytos suklotos ant

briaunos)

Vidutinė kategorija 3.00 0,61 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-5 Grindų, aikštelių iš plytų m-2

ardymas (plytos suklotos

gulsčiai)

Vidutinė kategorija 3.00 0,44 žm. val.

Darbo sąnaudos2. Mūro sienų, grindų (iš plytų, natūralaus akmens,

keraminių plytelių ir pan.) zondavimas

 

Darbų 1. Zonduojamos vietos atsargus iškirtimas.

sudėtis: 2. Pagrindų ar ankstesnių dangų iškirtimas

pasluoksniui.+---------+----------------------------------+---------+--------+

|Kodai | Pavadinimai | Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+----------------------------------+---------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+----------------------------------+---------+--------+

A3-6 Sienų iš plytų zondavimas, 1 zond.

iškertant iki 15 cm gylio atodangą

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 2,7 žm. val.

 

A3-7 Sienų iš plytų zondavimas, 1 zond.

iškertant iki 30 cm gylio atodangą

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,3 žm. val.

 

A3-8 Sienų iš plytų zondavimas, 1 zond.

iškertant iki 50 cm gylio atodangą

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,2 žm. val.

 

A3-9 Grindų iš akmens, plytų, plytelių 1 zond.

ir pan. zondavimas, iškertant

iki 15 cm gylio atodangą

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

Vidutinė kategorija 4.00

 

A3-10 Grindų iš akmens, plytų, plytelių 1 zond.

ir pan. zondavimas, iškertant

iki 30 cm gylio atodangą

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 5,0 žm. val.

 

A3-11 Grindų iš akmens, plytų, plytelių 1 zond.

ir pan. zondavimas, iškertant iki

50 cm gylio atodangą

Vidutinė kategorija 5,0 žm. val.

4.00 Darbo sąnaudos

 

3. Mūro paviršiaus restauravimas (nerestauruojant

architektūrinių detalių)

 

Darbų 1. Ilgainių eilių atsargus

sudėtis: pašalinimas, trumpainių

iškirtimas.

2. Vagelių kalimas ir iškirtimo

vietų plovimas vandeniu.

3. Plytų parinkimas ir suklojimas

sutvarkant siūles (rievėjant ir

pan.).

4. Sienos nuvalymas nuo skiedinio

likučių.+---------+----------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

A3-12 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x90 mm); restauruojamos

vietos storis - 0,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,042 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 2,0 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,074 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-13 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x90 mm); restauruojamos

vietos storis - 1 plyta

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,077 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 4,0 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,127 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-14 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x90 mm); restauruojamos

vietos storis - 1,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,109 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 6,0 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,172 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,17 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-15 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 0,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,062 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 1,8 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-16 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 1 plyta

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,113 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 3,7 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,095 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-17 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 1,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,158 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 5,7 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,122 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,17 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-18 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 0,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,067 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 1,7 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-19 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 1 plyta

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,122 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 3,5 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,095 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-20 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm); restauruojamos

vietos storis - 1,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,169 tūkst.

vnt.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 5,2 kg

statybiniai)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,127 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,17 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-21 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas pilnavidurėmis

standartinėmis molio plytomis;

restauruojamos vietos storis - 0,5

plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 1,7 kg

statybiniai)

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,067 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-22 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas pilnavidurėmis

standartinėmis molio plytomis;

restauruojamos vietos storis - 1

plyta

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 3,5 kg

statybiniai)

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,122 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,095 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-23 Mūrinių sienų paviršiaus m-2

restauravimas pilnavidurėmis

standartinėmis

molio plytomis; restauruojamos

vietos storis - 1,5 plytos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,5 žm. val.

120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, 5,2 kg

statybiniai)

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,169 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,127 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,17 maš. val.

keliam. galios iki 10 t4. Mūro paviršiaus restauravimas atskiromis

vietomis, nuo 1 iki 10 plytų toje pačioje vietoje

(nerestauruojant architektūrinių detalių)

 

Darbų 1. Ilgainių eilių atsargus pašalinimas, trumpainių

sudėtis: iškirtimas (mūro perrišimui).

2. Vagelių kalimas, iškirtimo vietų plovimas.

3. Plytų parinkimas, suklojimas, sutvarkant siūles

(rievint ir pan.).

4. Sienos paviršiaus valymas nuo skiedinio likučių.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-24 Mūro paviršiaus restauracija T-1 10 vnt.

tipo plytomis (290x135x85 mm),

keičiant toje pačioje vietoje nuo

1 iki 10 plytų

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,9 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,011 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,015 m-3

 

A3-25 Mūro paviršiaus restauracija T-2 10 vnt.

tipo plytomis (260x125x65 mm),

keičiant toje pačioje vietoje nuo

1 iki 10 plytų

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,6 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,011 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,008 m-3

 

A3-26 Mūro paviršiaus restauracija T-3 10 vnt.

tipo plytomis (250x120x65 mm),

keičiant toje pačioje vietoje nuo

1 iki 10 plytų

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,6 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,011 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,007 m-3

 

A3-27 Mūro paviršiaus restauracija 10 vnt.

pilnavidurėmis standartinėmis

molio plytomis, keičiant toje

pačioje vietoje nuo 1 iki 10

plytų

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,6 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,011 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,007 m-35. Profiliuotų plytų paruošimas tašant

 

Darbų 1. Plytų parinkimas (pagal spalvą, kokybę ir pan.),

sudėtis: atnešimas į darbo vietą.

2. Šablono pagaminimas ir pažymėjimas (pagal

šabloną).

3. Tašymas, šlifavimas, drožimas ir pan.).

4. Paruoštų plytų sudėjimas į krūvą.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-28 Nesudėtingo profilio figūrinių 10 vnt.

plytų paruošimas nusklembiant

briaunas

Vidutinė kategorija 4.66 1,75 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-29 Nesudėtingo profilio figūrinių 10 vnt.

plytų paruošimas, ištašant

puskampį, rumbelę, trikampį ar

pan.

Vidutinė kategorija 1,75 žm. val.

4.66 Darbo sąnaudos

A3-30 Nesudėtingo profilio figūrinių 10 vnt.

plytų paruošimas, ištašant

rumbelę su užkirta ar pan.

Vidutinė kategorija 4.66 2,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-31 Figūrinių plytų paruošimas 10 vnt.

(vidutinio sudėtingumo plytos),

ištašant rumbelę su užkirta arba

įlenktą pusiauapskritimą

Vidutinė kategorija 4.66 4,7 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-32 Figūrinių plytų paruošimas 10 vnt.

(vidut. sudėtingumo plytos),

ištašant rumbelę su dviem

užkirtomis, pusrumbelę su

užkirtimu ir pan.

Vidutinė kategorija 4.66 5,8 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-33 Figūrinių sudėtingų plytų 10 vnt.

paruošimas, ištašant figūrinį

kampą

Vidutinė kategorija 5.50 6,3 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-34 Figūrinių sudėtingų plytų 10 vnt.

paruošimas, ištašant 4 (arba

daugiau) profilius

Vidutinė kategorija 5.50 10,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-35 Figūrinių sudėtingų plytų 10 vnt.

paruošimas, ištašant kampą

perrišimui su kitomis plytomis

Vidutinė kategorija 5.50 12,5 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-36 Raižytų plytų paruošimas, 10 vnt.

išraižant raides arba ženklus

Vidutinė kategorija 5.50 48,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-37 Raižytų plytų paruošimas, 10 vnt.

išraižant slavišką pynę arba pan.

Vidutinė kategorija 5.50 29,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-38 Raižytų plytų paruošimas, 10 vnt.

išraižant plokščias ornamentines

figūras

Vidutinė kategorija 5.50 71,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-39 Raižytų plytų paruošimas, 10 vnt.

išraižant gėlių ornamentus

Vidutinė kategorija 5.50 100,0 žm. val.

Darbo sąnaudos6. Architektūros detalių restauravimas (keičiant

nuo 1 iki 10 plytų vienoje vietoje)

 

Darbų 1. Ilgainių išėmimas, trumpainių iškirtimas

sudėtis: (perrišimui su mūru), vagelių iškalimas.

2. Iškirstų vietų plovimas.

3. Paruoštų profiliuotų plytų, anksčiau ištašytų,

suklojimas, siūlių rievėjimas.

4. Sienos paviršiaus nuvalymas, pašalinant

skiedinio likučius.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-40 Architektūrinių detalių mūro iš 10 vnt.

figūrinių plytų restauravimas T-1

tipo (anksčiau paruoštomis pagal

reikiamą profilį) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00 3,3 žm. val.

Darbo sąnaudos

100001 Plytos T-1 0,012 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,015 m-3

 

A3-41 Architektūrinių detalių iš 10 vnt.

figūrinių plytų restauravimas T-2

tipo (anksčiau paruoštomis pagal

reikiamą profilį) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,012 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,008 m-3

 

A3-42 Architektūrinių detalių iš 10 vnt.

figūrinių plytų restauravimas T-3

tipo (anksčiau paruoštomis pagal

reikiamą profilį) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,012 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,007 m-3

 

A3-43 Architekt. detalių iš figūr. 10 vnt.

plytų restauravimas standart.

(anksčiau paruošt. pagal reikiamą

profilį) pilnavidurėmis molio

plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,012 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,007 m-37. Mūro sienų restauravimas, stačiakampių stulpų

restauravimas

 

Darbų 1. Išliekančio mūro paviršiaus paruošimas

sudėtis: apkapojant.

2. Perrišimo vietų plovimas vandeniu.

3. Mūrijimas, pritaikant prie seno mūro, perrišant

su juo ir pan.

4. Mūro paviršiaus nuvalymas, pašalinant skiedinio

likučius.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-44 Paprasto mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,21 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automobilio važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,53 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-45 Paprasto mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,8 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,21 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,46 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-46 Paprasto mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,21 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-47 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm), restauruojant

iki 0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,213 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-48 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm), restauruojant

iki 2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,213 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-49 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm), restauruojant

iki 5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,213 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,51 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-50 Sudėtingo mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,215 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-51 Sudėtingo mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,215 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automobilio važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489245 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,76 maš. val.

su vidaus degimo varikliu

 

A3-52 Sudėtingo mūro restauravimas T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,215 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,288 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-53 Paprasto mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,347 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,53 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-54 Paprasto mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,8 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,347 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,46 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-55 Paprasto mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,347 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-56 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Darbo sąnaudos

Vidutinė kategorija 4.50

100000 Plytos T-2 0,351 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-57 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,351 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-58 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,351 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,51 maš. val.

su elektros varikliu

A3-59 Sudėtingo mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,356 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

A3-60 Sudėtingo mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,356 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-61 Sudėtingo mūro restauravimas T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,356 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,252 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-62 Paprasto mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,403 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,53 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-63 Paprasto mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,8 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,403 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,46 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-64 Paprasto mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,403 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-65 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-66 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-67 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,51 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-68 Sudėtingo mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 0,5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-69 Sudėtingo mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 2 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-70 Sudėtingo mūro restauravimas T-3 m-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 5 m-3 mūro

vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-71 Paprasto mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,403 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,53 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-72 Paprasto mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 9,8 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,403 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,46 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-73 Paprasto mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,403 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-74 Vidut. sudėtingumo mūro m-3

restauravimas standart. pilnavid.

molio plytomis, restauruojant iki

0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,408 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-75 Vidut. sudėtingumo mūro m-3

restauravimas standart. pilnavid.

molio plytomis, restauruojant iki

2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 11,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,408 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-76 Vidut. sudėtingumo mūro m-3

restauravimas standart. pilnavid.

molio plytomis, restauruojant iki

5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,408 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,51 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-77 Sudėtingo mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

0,5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,408 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-78 Sudėtingo mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

2 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,413 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-79 Sudėtingo mūro restauravimas m-3

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

5 m-3 mūro vienoje vietoje

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,413 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,257 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-80 Paprasto mūro stulpų 1,5x1,5 m-3

plytos skerspjūvio restauravimas

T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-81 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

1,5x1,5 plytos skerspjūvio

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-82 Sudėtingo mūro stulpų 1,5x1,5 m-3

plytos skerspjūvio restauravimas

T-1 tipo plytomis (290x135x85)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 27,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,16 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-83 Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,98 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-84 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(2x2 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,31 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-85 Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-86 Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-87 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-88 Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 19,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,41 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-89 Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-90 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-91 Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,214 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-92 Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,354 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-93 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(1,5x1,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,358 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-94 Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 m-3

pl. skerspjūvio) restauravimas T-

2 tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 27,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,363 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,16 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-95 Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,354 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,98 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-96 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(2x2 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,358 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,31 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-97 Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,363 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-98 Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,354 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-99 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,358 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-100 Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 19,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,363 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 1,41 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-101 Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,354 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-102 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,358 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-103 Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,363 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-104 Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,411 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-105 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(1,5x1,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,416 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-106 Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 m-3

pl. skerspjūvio) restauravimas T-

3 tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 27,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,421 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,16 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-107 Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,411 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

 

A3-108 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(2x2 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,416 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,31 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-109 Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,421 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-110 Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,411 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-111 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,416 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-112 Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 19,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,421 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,41 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-113 Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,411 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-114 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,416 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-115 Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,421 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-116 Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,411 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-117 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(1,5x1,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas standartinėmis

pilnavidurėmis molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,416 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,76 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-118 Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 m-3

pl. skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 27,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,421 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,16 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-119 Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,411 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,98 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-120 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(2x2 pl. skerspjūvio)

restauravimas standartinėmis

pilnavidurėmis molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 18,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,416 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,31 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-121 Sudėtingo mūro stulpų (2x2 plyt. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,421 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-122 Paprasto mūro stulpų (3x3 plyt. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,411 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-123 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3 pl. skerspjūvio)

restauravimas standartinėmis

pilnavidurėmis molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,416 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-124 Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 19,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,421 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,41 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-125 Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,4 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,411 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,42 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-126 Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų m-3

(3x3,5 pl. skerspjūvio)

restauravimas standartinėmis

pilnavidurėmis molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,416 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-127 Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. m-3

skerspjūvio) restauravimas

standartinėmis pilnavidurėmis

molio plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,421 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu8. Apvalių, daugiakampių kolonų, būgnų ir panašių

elementų restauravimas

 

Darbų 1. Autentiško mūro perrišimo su nauju mūru vietų

sudėtis: paruošimas, plovimas.

2. Šablonų pagaminimas.

3. Plytų tašymas.

4. Mūrijimas, rievėjimas, paviršiaus nuvalymas,

šalinant skiedinio likučius.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-128 Paprasto mūro apvalių kolonų m-3

(nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

rest. T-1 tipo plytomis

(280x135x85 mm), mūrijant iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,247 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,28 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-129 Vidutinio sudėtingumo mūro apv. m-3

kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt.

skers.) rest. T-1 tipo plytomis

(280x135x85 mm), mūrijant iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 35,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,251 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,96 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-130 Sudėtingo mūro apv. kolonų mūro m-3

(nuo1,5 iki 25 plyt. skers.)

rest. T-1 tipo plytomis

(280x135x85 mm), mūrijant iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 48,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,254 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-131 Paprasto mūro apv. kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restauravimas T-1

tipo plytomis (280x135x85 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,247 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-132 Vidutinio sudėtingumo mūro apv. m-3

kolonų (3 plyt. skers.) rest. T-1

tipo plytomis (280x135x85 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,251 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-133 Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restauravimas T-1

tipo plytomis (280x135x85 mm),

restauruojant iki 1 m-3 mūro

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 34,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,254 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-134 Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 m-3

plyt. skers.) restauravimas T-1

tipo plytomis (280x135x85 mm),

restauruojant iki 1 m-3 mūro

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,247 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,68 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-135 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.)

rest. T-1 tipo plytomis

(280x135x85 mm) restauruojant

iki1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,251 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,01 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-136 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(3,5 plyt. skers.) restauravimas

T-1 tipo plytomis (280x135x85

mm), restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,254 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-137 Paprasto mūro apvalių kolonų m-3

(nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

restaur. T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,28 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-138 Vidut. sudėtingumo mūro apvalių m-3

kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt.

skers.) rest. T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), rest. iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 35,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,96 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-139 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

rest. T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), rest. iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 42,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,418 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-140 Paprasto mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) rest. T-2 tipo

plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3 mūro

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-141 Vidut. sudėtingumo mūro apv. m-3

kolonų (3 plyt. skers.)

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-142 Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restaurav. T-2 tipo

plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 34,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,418 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-143 Paprasto mūro apvalių kolonų (3.5 m-3

plyt. skers.) restaurav. T-2 tipo

plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,68 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-144 Vidutinio sudėtingumo mūro m-3

apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.)

rest. T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,01 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-145 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(3,5 plyt. skers.) restaurav. T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,418 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-146 Paprasto mūro apvalių kolonų (nuo m-3

1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest.

T-3 tipo plytomis (260x120x65

mm), restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,474 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,28 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-147 Vidut. sudėting. apv. mūro kolonų m-3

(nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

rest. T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 35,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,48 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,96 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-148 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

rest. T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 42,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,486 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-149 Paprasto mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,474 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-150 Vidut. sudėtingumo mūro apvalių m-3

kolonų (3 plyt. skers.) rest. T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,48 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-151 Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. sker.) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 34,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,486 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-152 Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 m-3

plyt. skers.) restauravimas T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,474 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,68 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-153 Vidut. sudėting. mūro apvalių m-3

kolonų (3,5 plyt. skers.)

restaur. T-3 tipo plytomis

(260x120x65 mm), restauruojant

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,48 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,01 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-154 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(3,5 plyt. skers.) restaur. T-3

tipo plytomis (260x120x65 mm),

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,474 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,28 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-155 Paprasto mūro apvalių kolonų m-3

(nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

restauravimas pilnavidurėmis

plytomis, restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,486 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-156 Vidut. sudėting. mūro apvalių m-3

kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt.

skers.) rest. pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 35,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,48 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,96 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-157 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.)

rest. pilnavidurėmis molio

plytomis, restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 42,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,486 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-158 Paprasto mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restauravimas

pilnavidurėmis molio plytomis,

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 23,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,474 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-159 Vidut. sudėting. mūro apvalių m-3

kolonų (3 plyt. skers.)

restauravimas pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,48 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-160 Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 m-3

plyt. skers.) restauravimas

pilnavidurėmis molio plytomis,

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 34,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,486 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-161 Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 m-3

plyt. ir did. skers.)

restauravimas pilnavidurėmis

molio plytomis, restauruojant iki

1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,474 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,68 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-162 Vidut. sudėting. mūro apvalių m-3

kolonų (3,5 plyt. ir did. skers.)

rest. pilnavidurėmis molio

plytomis, restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,48 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,01 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-163 Sudėtingo mūro apvalių kolonų m-3

(3,5 plyt. ir did. skers.) rest.

pilnavidurėmis molio plytomis,

restauruojant iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,486 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš. val.

su elektros varikliu9. Sąramų restauravimas

 

Darbų 1. Seno mūro ardymas, atrenkant tinkančias plytas,

sudėtis: šalinant šiukšles, nuplaunant perrišimo paviršių.

2. Eilių žymėjimas ant klojinių (klojinių įrengimas

įvertinamas atskirai).

3. Mūrijimas, tašant plytas, rievėjant siūles.

4. Mūro paviršiaus valymas (skiedinio likučių

pašalinimas).+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-164 Sąramų su 1 arba 3 kreivumo m-2

centrais restauravimas T-1 tipo

plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 7,3 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,063 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,087 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,64 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-165 Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 m-2

kreivumo centrais restauravimas

T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,063 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,087 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,79 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-166 Strėlinių sąramų arba sąramų su 5 m-2

centrais restauravimas T-1 tipo

plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 9,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,063 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,087 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-167 Pasvirusių sąramų (strėlinių arba m-2

su 5 centrais) restauravimas T-1

tipo plytomis (290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,063 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,087 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-168 Sąramų su 1 arba 3 kreivumo m-2

centrais restauravimas T-2 tipo

plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 7,3 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,094 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,068 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,64 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-169 Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 m-2

kreivumo centrais restauravimas

T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,094 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,068 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,79 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-170 Strėlinių sąramų su 5 centrais m-2

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 9,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,094 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,068 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-171 Pasvirusių sąramų (strėlinių arba m-2

su 5 centrais) restauravimas T-2

tipo plytomis (260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,094 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,068 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-172 Sąramų su 1 arba 3 kreivumo m-2

centrais restauravimas T-3 tipo

plytomis (250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 7,3 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,101 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,64 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-173 Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 m-2

kreivumo centrais restauravimas

T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,101 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,79 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-174 Strėlinių arba su 5 centrais m-2

sąramų restauravimas T-3 tipo

plytomis (250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 9,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,101 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-175 Pasvirusių sąramų (strėlinių arba m-2

su 5 centrais) restauravimas T-3

tipo plytomis (250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,101 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-176 Sąramų su 1 arba 3 kreivumo m-2

centrais restauravimas molio

pilnavidurėmis standartinėmis

plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 7,3 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,101 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,64 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-177 Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 m-2

kreivumo centrais restauravimas

molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 8,8 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,101 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,79 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-178 Strėlinių arba su 5 centrais m-2

sąramų restauravimas molio

pilnavidurėmis standartinėmis

plytomis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 9,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,101 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-179 Pasvirusių sąramų (strėlinių arba m-2

su 5 centrais) restauravimas

molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 11,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,101 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,064 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,06 maš. val.

su elektros varikliu10. Skliautų, arkų, kupolų restauravimas, kai

restauruojama iki 1 m-3 mūro toje pačioje vietoje

 

Darbų 1. Perrišimo vietų paruošimas (kapojimas ir pan.),

sudėtis: plovimas.

2. Plytų pritaikymas aptašant.

3. Mūrijimas (mūrijima klojiniuose, klojinių

sąnaudos vertinamos papildomai).

4. Paviršiaus nuvalymas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-180 Paprasto mūro skliautų rest. T-1 m-3

tipo (290x135x85 mm) plytomis,

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 16,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,227 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-181 Vidut. sudėt. mūro skliautų rest. m-3

T-1 tipo (290x135x85 mm)

plytomis, restauruojant 0,5-1

plytos storio skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,227 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-182 Sudėtingo mūro skliautų rest. T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,227 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-183 Paprasto mūro skliautų rest. T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant 1,5 plytos ar

storesnius skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,216 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,297 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,88 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-184 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm), restauruojant1,5

plyt. ar storesn. skliautus iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 17,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,216 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,297 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-185 Sudėtingo mūro skliautų rest. T-1 m-3

tipo plytomis (290x135x85 mm),

restauruojant 1,5 plytos ar

storesn. skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,216 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,297 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-186 Paprasto mūro skliautų rest. T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 16,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,377 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-187 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. T-2 tipo plyt. (260x125x65

mm), restauruojant 0,5-1 plyt.

storio skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,377 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-188 Sudėtingo mūro skliautų rest. T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,377 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-189 Paprasto mūro skliautų rest. T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant 1,5 plytos ar

storesnius skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,357 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,88 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-190 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm), restauruojant

1,5 plyt. ar stores. skliautus

iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 17,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,357 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-191 Sudėtingo mūro skliautų rest. T-2 m-3

tipo plytomis (260x125x65 mm),

restauruojant 1,5 plytos ar

storesn. skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,357 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,26 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-192 Paprasto mūro skliautų rest. T-3 m-3

tipo plytomis (250x120x65 mm),

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 16,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,44 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-193 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm), restauruojant

0,5-1 plytos storio skliautus iki

1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,44 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-194 Sudėtingo mūro skliautų rest. T-3 m-3

tipo plytomis (250x120x65 mm),

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,44 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-195 Paprasto mūro skliautų rest. T-3 m-3

tipo plytomis (250x120x65 mm),

restauruojant 1,5 plytos ar

storesnius skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,415 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,88 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-196 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm), restauruojant

1,5 plytos ar storesnius ir iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 17,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,415 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-197 Sudėtingo mūro skliautų restaur. m-3

T-3 tipo plytomis (250x120x65

mm), restauruojant 1,5 plytos ar

stores. skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,415 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-198 Paprasto mūro skliautų restaur. m-3

molio pilnavidurėmis plyt.,

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 16,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,44 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-199 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

restaur. molio pilnavid.

plytomis, restauruojant 0,5-1

plytos storio skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,44 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,56 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-200 Sudėtingo mūro skliautų restaur. m-3

molio pilnavidurėmis plytomis,

restauruojant 0,5-1 plytos storio

skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,44 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,223 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,06 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-201 Paprasto mūro skliautų restaur. m-3

molio pilnavidurėmis plytomis,

restauruojant 1,5 plytos ir

storesn. skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,415 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,88 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-202 Vidut. sudėting. mūro skliautų m-3

rest. molio pilnavidurėmis

plytomis, restauruojant 1,5

plytos ir stores. skliautus iki 1

m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 17,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,415 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-203 Sudėtingo mūro skliautų restaur. m-3

molio pilnavidurėmis plytomis,

restauruojant 1,5 plytos ir

storesn. skliautus iki 1 m-3

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 22,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,415 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,265 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš. val.

su elektros varikliu11. Grindų, laiptų ir jų aikštelių iš plytų

restauravimas

Darbų 1. Pagrindo paruošimas, smėlio pasluoksnių iki 5 cm

sudėtis: storio įrengimas.

2. Plytų klojimas.

3. Siūlių užpylimas skiediniu.

4. Paviršiaus lyginimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-204 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų gulsčiai,

restauravimas T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,032 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,008 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,135 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-205 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų gulsčiai,

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,029 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,008 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,135 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-206 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų gulsčiai,

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x65 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,021 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,008 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,135 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-207 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų gulsčiai,

restauravimas molio

pilnavidurėmis standartinėmis

plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,032 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,008 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,135 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-208 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų ant briaunos,

restauravimas T-3 tipo plytomis

(250x120x65 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,053 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,023 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-209 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų ant briaunos,

restauravimas T-2 tipo plytomis

(260x125x65 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,049 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,024 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-210 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų ant briaunos,

restauravimas T-1 tipo plytomis

(290x135x85 mm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,036 tūkst.

vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,029 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-211 Grindų, laiptų, aikštelių iš m-2

plytų, klotų ant briaunos,

restauravimas molio

pilnavidurėmis standartinėmis

plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,053 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,023 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu

 

12. Vagų kalimas

 

Darbų 1. Vagų kalimas, saugant

sudėtis: autentišką mūrą.

2. Šiukšlių pašalinimas iš darbo

vietos (2 m).+---------+----------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

A3-212 0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 0,33 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-213 0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

vidutinio stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 0,72 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-214 0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 1,05 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-215 0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 0,72 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-216 0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

vidutinio stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 1,45 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-217 0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 2,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-218 1 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 1,55 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-219 1 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

vidutinio stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 3,2 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-220 1 plytos gylio ir 1,5 plytos m

pločio vagos kalimas (mūras

stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 4,8 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-221 0,25 plytos gylio ir 2 plytų m

pločio vagos kalimas (mūras

silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 0,5 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-222 0,25 plytos gylio ir 2 plytų m

pločio vagos kalmas (mūras

vidutinio stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 0,99 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-223 0,25 plytos gylio ir 2 plytų m

pločio vagos kalimas (mūras

stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 1,45 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-224 0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 0,94 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-225 0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras vidutinio

stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 2,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-226 0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 2,9 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-227 1 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 1,9 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-228 1 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras vidutinio

stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 3,9 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-229 1 plytos gylio ir 2 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 5,8 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-230 0,25 plytos gylio ir 3 plytų m

pločio vagos kalimas (mūras

silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 0,61 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-231 0,25 plytos gylio ir 3 plytų m

pločio vagos kalimas (mūras

vidutinio stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 1,3 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-232 0,25 plytos gylio ir 3 plytų m

pločio vagos kalimas (mūras

stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 2,0 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-233 0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 1,2 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-234 0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras vidutinio

stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 2,7 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-235 0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 3,9 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-236 1 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras silpnas)

Vidutinė kategorija 3.00 2,4 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-237 1 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras vidutinio

stiprumo)

Vidutinė kategorija 3.00 5,3 žm. val.

Darbo sąnaudos

A3-238 1 plytos gylio ir 3 plytų pločio m

vagos kalimas (mūras stiprus)

Vidutinė kategorija 3.00 7,9 žm. val.

Darbo sąnaudos

 13. Vagų užtaisymasDarbų 1. Vagos plovimas vandeniu.

sudėtis: 2. Plytų paruošimas, tašymas.

3. Vagos užtaisymas plytomis,

perrišant eiles ir pan.+---------+----------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

A3-239 Vagos (1x0,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-1 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,15 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,013 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,011 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,04 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,075 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-240 Vagos (1x1 plytos skersp.) m

užtaisymas T-1 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,024 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,021 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,07 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-241 Vagos (1x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-1 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,1 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,036 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,032 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,08 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,23 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-242 Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-1 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,5 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,054 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,048 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,1 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,35 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-243 Vagos (2x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-1 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,2 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,073 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,12 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,5 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-244 Vagos (1x0,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-2 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,15 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,016 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,012 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,04 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,075 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-245 Vagos (1x1 plytos skersp.) m

užtaisymas T-2 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,029 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,023 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,07 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-246 Vagos (1x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-2 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,1 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,043 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,035 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,09 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-247 Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-2 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,5 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,064 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,051 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,12 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-248 Vagos (2x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-2 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,2 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,086 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,065 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,15 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,47 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-249 Vagos (1x0,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-3 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,15 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,016 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,01 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,04 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,075 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-250 Vagos (1x1 plytos skersp.) m

užtaisymas T-3 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,029 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,02 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,07 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-251 Vagos (1x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-3 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,1 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,043 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,031 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,1 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-252 Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-3 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,5 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,064 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,045 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,12 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-253 Vagos (2x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas T-3 tipo plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,2 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,086 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,15 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,47 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-254 Vagos (1x0,5 plytos skersp.) m

užtaisymas molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,15 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,016 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,01 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,04 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,075 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-255 Vagos (1x1 plytos skersp.) m

užtaisymas molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,0 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,029 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,02 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,07 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,13 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-256 Vagos (1x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,1 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,043 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,031 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,1 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,21 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-257 Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,5 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,064 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,045 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,12 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,33 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-258 Vagos (2x1,5 plytos skersp.) m

užtaisymas molio pilnavidurėmis

standartinėmis plytomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,2 žm. val.

570705 Keraminės pilnavidurės plytos 0,086 tūkst.

250x120x65 mm vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,058 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,15 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,47 maš. val.

su elektros varikliu14. Mūro tvirtinimas metalo elementais (ryšiai,

traukės, stygos ir pan.)

Darbų 1. Sijų, traukių, ryšių ir pan. elementų sustatymas

sudėtis: (A3-259).

2. Templių įrengimas sustatant ankerius (A3-260).

3. Skylių gręžimo, vagų kalimo, jų užtaisymo ir

pan. sąnaudos įvertinamos papildomai+---------+----------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+----------------------------------+--------+---------+

A3-259 Plytų mūro tvirtinimas metalo t

sijomis, traukėmis, ryšiais,

stygomis ir pan.

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 150,0 žm. val.

120052 Tvirtinimo varžtai (statybiniai) 50,0 kg

260379 Metalinės sijos, juostos 0,96 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,22 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,78 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-260 Skliautų tvirtinimas stygomis t

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 169,0 žm. val.

92100 Lovinis profilis N5 0,48 t

93029 Armatūrinis plienas (periodinio 0,47 t

profilio), A-2, d 28 mm

120052 Tvirtinimo varžtai (statybiniai) 47,0 kg

210004 Dujinis deguonis (techninis) 0,54 m-3

240003 Acetilenas 0,081 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,34 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 16,56 maš. val.

su elektros varikliu15. Mūro tvirtinimas injektuojant

skiedinius

 

Darbų 1. Plyšių valymas, drėkinimas.

sudėtis:

2. Rozečių pastatymas, įrengiant

skylę centre.

3. Reikiamos sudėties skiedinio

paruošimas.

4. Skiedinio injektavimas (3-is

kartus).

5. Rozečių pašalinimas, plyšių

glaistymas.

6. Žymėjimai darbų žurnale.

7. Įrangos pernešimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-261 Plyšių išvalymas ir glaistymas m

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 1,65 žm. val.

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,0006 t

570885 Vanduo 0,004 m-3

 

A3-262 Plyšių išvalymas ir akinimas m

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 4,6 žm. val.

100235 Kalkės 0,0018 t

570885 Vanduo 0,005 m-3

571066 Cementas statybiniams skiediniams 0,0028 t

(ruošiamiems statyboje)

573022 Gamtinis smėlis 0,001 m-3

 

A3-263 Rozečių formavimas, užtaisymas 10 vnt.

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,1 žm. val.

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

570885 Vanduo 0,004 m-3

 

A3-264 Sluoksniuoto mūro injektavimas 50 l

rankiniu injektoriumi, plyšio

plotis iki 5 mm

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 7,7 žm. val.

100235 Kalkės 0,01 t

570885 Vanduo 0,035 m-3

571031 Portlandcementis su mineraliniais 0,015 t

priedais

 

A3-265 Sluoksniuoto mūro injektavimas 50 l

hidrauliniu injektoriumi, plyšio

plotis iki 5 mm

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,94 žm. val.

100235 Kalkės 0,01 t

570885 Vanduo 0,035 m-3

571031 Portlandcementis su mineraliniais 0,015 t

priedais

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,18 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-266 Sluoksniuoto mūro injektavimas 50 l

rankiniu injektoriumi, plyšio

plotis daugiau kaip 5 mm

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,24 žm. val.

100235 Kalkės 0,01 t

570885 Vanduo 0,035 m-3

571031 Portlandcementis su mineraliniais 0,025 t

priedais

 

A3-267 Sluoksniuoto mūro injektavimas 50 l

hidrauliniu injektoriumi, plyšio

plotis daugiau kaip 5 mm

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,13 žm. val.

100235 Kalkės 0,01 t

570885 Vanduo 0,035 m-3

571031 Portlandcementis su mineraliniais 0,025 t

priedais

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,22 maš. val.

su elektros varikliu16. Mūro siūlių restauravimas

Darbų 1. Sunykusio skiedinio pašalinimas.

sudėtis: 2. Siūlių plovimas vandeniu.

3. Siūlių užpildymas skiediniu.

4. Paviršiaus formavimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-268 Mūro siūlių restauracija, m-2

užpildant jas specialiu

(kalkinių) skiediniu

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 1,45 žm. val.

100235 Kalkės 0,0022 t

570885 Vanduo 0,0087 m-3

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,004 m-3

 

17. Mūro siūlių rievėjimas

 

Darbų 1. Skiedinio likučių šalinimas,

sudėtis: siūlių plovimas.

2. Siūlių rievėjimas.

3. Mūro paviršiaus valymas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-269 Išgaubtų mūro siūlių rievėjimas m-2

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,007 m-3

A3-270 Įgaubtų mūro siūlių rievėjimas m-2

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 0,44 žm. val.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,006 m-318. Sudūlėjusio mūro paviršiaus restauravimas,

aptepant specialiu skiediniu (keraminių miltelių

skiediniu)

 

Darbų 1. Sūdulėjusių plytų šalinimas (kalteliu, metalo

sudėtis: šepečiu ar pan.).

2. Keraminių miltelių (plytų miltų) skiedinio

pagaminimas.

3. Plytos formos atkūrimas, krečiant ir formuojant;

suformuoto paviršiaus glaistymas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-271 Mūro plytų paviršiaus vnt.

restauracija, aptepant specialiu

keraminių miltelių skiediniu ir

atkūriant išdulėjusių plytų formą

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,45 žm. val.

100360 Keraminiai milteliai (maltos 0,0007 t

plytos)

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,0018 m-319. Sudūlėjusio paviršiaus restauravimas,

neatstatant plytų formos (ištįsinis tepimas)

 

Darbų 1. Valymas metaliniu šepečiu.

sudėtis: 2. Plovimas vandeniu.

3. Skiedinio ruošimas, paviršiaus tepimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-272 Sudūlėjusio mūro paviršiaus m-2

restauracija, aptepant specialiu

kalkiniu skiediniu, neatstatant

plytų formos

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,1 žm. val.

570263 Gesintos kalkės (tešla) 0,0034 t

600021 Kalkinis skiedinys 1:3 0,006 m-3

 

A3-273 Mūro paviršiaus restauracija, m-2

aptepant specialiu kalkiniu

skiediniu, paviršius turi kavernų

ar buvo sužalotas

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,6 žm. val.

100360 Keraminiai milteliai (maltos 0,006 t

plytos)

570263 Gesintos kalkės (tešla) 0,01 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,021 m-320. Mūro paviršiaus restauravimas, aptepant

keraminių miltelių (plytų miltų) skiediniu, siūles

užpildant kalkių skiediniu

 

Darbų 1. Paviršiaus valymas metaliniu šepečiu.

sudėtis: 2. Skiedinio iš siūlių pašalinimas, paviršiaus

plovimas vandeniu.

3. Skiedinio paruošimas ir tepimas ant plytų.

4. Siūlių užpildymas kalkių skiediniu.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-274 Mūro paviršiaus restaurav., m-2

aptepant plytas keram. miltelių

skiediniu (plytų milt. sk.),

siūles užpildant spec. kalkių sk.

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,8 žm. val.

100360 Keraminiai milteliai (maltos 0,006 t

plytos)

570263 Gesintos kalkės (tešla) 0,008 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,016 m-321. Krenelažo dantų (ginybinių pilių, vienuolynų ir

pan. statinių sienų dantų) mūro reastauravimas

 

Darbų 1. Šablonų pagaminimas

sudėtis: 2. Seno mūro iškirtimas reikiamose vietose.

3. Plytų aptašymas.

4. Mūrijimas, perrišant su senu mūru, sutvarkant

mūro siūles.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-275 Krenelažo dantų nesudėtingo mūro m-3

restauravimas T-1 tipo

(290x135x85 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 30,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,247 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,48 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-276 Krenelažo dantų sudėtingo mūro m-3

restauravimas T-1 tipo

(290x135x85 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,0 žm. val.

100001 Plytos T-1 0,251 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,212 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,48 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-277 Krenelažo dantų nesudėtingo mūro m-3

restauravimas T-3 tipo

(250x120x65 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 30,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,354 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,48 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-278 Krenelažo dantų sudėtingo mūro m-3

restauravimas T-3 tipo

(250x120x65 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,0 žm. val.

100002 Plytos T-3 0,358 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,216 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,48 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-279 Krenelažo dantų nesudėtingo mūro m-3

restauravimas T-2 tipo

(260x125x65 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 30,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,408 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,52 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,48 maš. val.

su elektros varikliu

 

A3-280 Krenelažo dantų sudėtingo mūro m-3

restauravimas T-2 tipo

(260x125x65 mm) plytomis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,0 žm. val.

100000 Plytos T-2 0,413 tūkst.

vnt.

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,242 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,54 maš. val.

keliam. galios iki 10 t

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,48 maš. val.

su elektros varikliu22. Mūrinių sienų mažų plotų, skliautų, skaidytų ar

kitokių netaisyklingų paviršių aptaisymas

glazūruotomis plytelėmis, nelygų aptaisomo mūro

pagrindą išlyginant klijų mase

 

Darbų 1. Mūro paviršiaus (aptaisomo paviršiaus) plovimas

sudėtis: vandeniu.

2. Plytelių rūšiavimas.

3. Paviršiaus nužymėjimas.

4. Pagrindo išlyginimas klijų masės sluoksniu.

5. Plytelių pjaustymas, klojimas, padarant (kur

reikia) klijų masės papildomą tarpsluoksnį.

6. Siūlių užtaisymas glaistu.

7. Aptaisyto paviršiaus nuvalymas, plovimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-281 Mūrinių sienų mažų pl., skliautų, m-2

skaidytų ar netaisykl. pav.

aptais. glaz. plyt. ant klijų,

nelygų mūro pagr. išlyg. klijų

mase

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,79 žm. val.

230209 Klijai 10,0 kg

230405 Glaistas plytelių tarpams 0,2 kg

užtaisyti

570145 Glazūruotos keraminės plytelės 1,04 m-2

(vidaus apdailai)23. Keraminių plytelių grindų danga mažose ar

netaisyklingos formos patalpose, nelygų pagrindą

išlyginant ir plyteles klijuojant klijų mase

 

Darbų 1. Pagrindo paviršiaus (aptaisomo paviršiaus)

sudėtis: plovimas vandeniu.

2. Plytelių rūšiavimas.

3. Paviršiaus nužymėjimas.

4. Nelygaus pagrindo išlyginimas klijų masės

sluoksniu.

5. Plytelių pjaustymas, klojimas (be grindjuosčių

įrengimo).

6. Siūlių užpildymas.

7. Grindų aptaisyto paviršiaus nuvalymas, plovimas.+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-282 Keram. plytelių grindų danga, m-2

klijuojant klijais ir nelygų

pagr. išlyg. klijų mase, kai

patalpos mažos ar netaisykl.

formos

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 3,95 žm. val.

230209 Klijai 12,6 kg

230405 Glaistas plytelių tarpams 0,2 kg

užtaisyti

570152 Keraminės grindų plytelės 1,27 m-224. Senų plytų paruošimas tolesniam naudojimuiDarbų 1. Plytų atrinkimas.

sudėtis: 2. Plytų paruošimas, nuvalant seno skiedinio

likučius.

3. Paruoštų plytų sudėjimas į krūvas.

+----------+---------------------------------+--------+---------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo |

| | | kiekis |vienetas |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+---------------------------------+--------+---------+

A3-283 Plytų paruošimas, nuvalant seno m-3

skiedinio likučių, tolesniam

naudojimui

Vidutinė kategorija 3.00 15,5 žm. val.

Darbo sąnaudos

Spausdinimo versija