En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.333 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.03:2007 "Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.03:2007 "NATŪRALAUS

AKMENS KONSTRUKCIJŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ,

MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI" PATVIRTINIMO2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-333

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.03:

2007 "Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos

darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".KULTŪROS MINISTRAS JONAS JUČAS_________________PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro

2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr.

ĮV-333PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.03:2007 "NATŪRALAUS AKMENS

KONSTRUKcIJŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MEcHANIZMŲ

IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI"I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.03:2007 "Natūralaus

akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų,

mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" (toliau - reglamentas)

nustato kultūros paveldo natūralaus akmens konstrukcijų tvarkybos

darbų normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų

kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam

vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.

2. Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos

darbų normatyvai yra naudojami nustatant šių konstrukcijų

tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.

3. Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi ir

kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų

rengimo sistemą.

4. Reglamento 1 priede pateikiami normatyvai yra taikomi

vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo

tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.

01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo

tvarka", patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu

reglamentu STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas", patvirtintu

aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708

(Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.

5. Reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.

3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597; 2004, Nr. 73-2545)

bei kituose teisės aktuose pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI6. Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkybos darbų sąnaudų

normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų

eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui.

Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai,

detalizuojama darbų sudėtis, pateikiami duomenys apie darbo

procese panaudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo

atvejus.

7. Vienetinio tvarkybos darbo laiko norma apskaičiuojama

pagal darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir

optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip

vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo

valandomis, reikalinga natūralaus akmens konstrukcijos tvarkybos

darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas

reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu

būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė

kategorija.

8. Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos

darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų resursų poreikio

lentelės pateikiamos reglamento 2 priede.

9. Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos

darbų sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro techninė dalis (bendrieji

nurodymai, darbų apimčių nustatymo taisyklės, normų

koeficientai), darbų sudėčių aprašymai, vienetinių darbų

aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės darbą atliekančiųjų

kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm.

val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos

mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, medžiagų,

reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos

fiziniais matavimo vienetais.

10. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas

numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos

techninio reglamento STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų

poreikio skaičiavimo tvarka" 1 priede.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio reglamento

reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka._________________Paveldo tvarkybos reglamento PTR

4.01.03:2007

1 priedasNATŪRALAUS AKMENS KONSTRUKCIJŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ

MEDŽIAGŲ, ME CHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAII. BENDRIEJI NURODYMAI1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina

dažniau pasitaikančius natūralaus akmens konstrukcijų

tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami

naudotis skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų)

poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius

paveldosaugos darbus.

2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo

sąlygas. Sąnaudos atspindi medžiagų poreikį (medžiagų sąnaudos

paskaičiuotos atliekamų natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų

darbų matavimo vienetui).

3. Vidutinė darbų kategorija paskaičiuota atsižvelgiant į 6

kategorijų specialistų ir darbininkų statyboje skalę.

4. Normatyvai įvertina tvarkybos darbų ir jų vykdymo

specifiką:

4.1. konstrukcijų ardymas vykdomas atsargiai (t.y.

neverčiant, negriaunant urmu);

4.2. saugomi visi išliekantys elementai, konstrukcijos

(imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeistos kitos

konstrukcijos, detalės ir pan.).

5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:

5.1. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose

ir pakėlimas iki 7 m aukščio;

5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas už statinio ribų;

5.3. kopėčių iki 3,5 m ir pastolių iki 2 m aukščio

surinkimas, išardymas ir perstatymas;

5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai

ir atliekos;

5.5. įrankių priežiūra (galandimas ir pan.) ir pernešimas;

5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso

dalys.

6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu

atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių

medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to

reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).

7. Dirbant ant kopėčių, kurių aukštis daugiau kaip 3,5 m,

darbo sąnaudoms taikomas koeficientas 1.15.

8. Rinkinio sąvokos:

8.1. akmens blokas - akmuo, skeltas į blokus karjere;

8.2. pjauta plokštė - plokštė, neapipjautomis briaunomis, iki

200 mm storio;

8.3. akmuo, tais atvejais, kai šnekama ne apie akmens rūšį, -

paruoštas dėjimui į konstrukciją gaminys.

9. Normatyvai numato senų, netinkamų akmenų pašalinimą, naujų

paruošimą ir įstatymą vietoje senų.

10. Pagal darbų imlumą intarpai skirstomi į tris rūšis:

I rūšis - tai intarpai į plokščią, cilindrinį, konusinį

paviršių;

II rūšis - tai intarpai į profiliuotą vidutinio sudėtingumo

paviršių;

III rūšis - tai intarpai į sudėtingo profilio paviršių.

11. Akmenys, atsižvelgiant į apdorojimo imlumą, skirstomi į 8

grupes: granitai - į 3, marmurai - į 5.

12. Apdorojimo imlumas, dirbant su smiltainiu, yra toks pat

kaip su penktos grupės marmuru.II. DARBO APIMČIŲ SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS13. Tvarkant nesudėtingą paviršių, imamas keičiamų akmenų

matomo paviršiaus plotas.

14. Tvarkant cilindro, konuso, parabolės ir pan. sudėtingą

paviršių, imama restauruotino matomo ploto išklotinė.

15. Tvarkant rutulius, imama faktiškai restauruojamo

paviršiaus išklotinė.III. NORMATYVŲ KOEFICIENTAI+-------------------+----------+---------------------------------+

| Taikymo sąlygos |Normatyvų | Koeficientai |

| | kodai +-----------+----------+----------+

| | | darbo |mechanizmų|medžiagoms|

| | | sąnaudoms |poreikiui | k3 |

| | | k1 | k2 | |

+-------------------+----------+-----------+----------+----------+

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai rustai |A4-7-A4- | 0,60 | 0,50 | |

|neprofiliuoti |12, A4- | | | |

| |19-A4-24 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai daugiau negu 10|A4-73-A4- | 1,10 | | |

|lūžių matomo |76 | | | |

|plokštės paviršiaus| | | | |

|1 m | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai iki 20 lūžių |A4-73-A4- | 1,90 | | |

|matomo plokštės |76 | | | |

|paviršiaus 1 m | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuoto |A4-77-A4- | 1,20 | 1,20 | |

|paviršiaus |79 | | | |

|smiltainio bazes | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant toskanos |A4-77-A4- | 0,80 | 0,80 | |

|orderius |80 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotą |A4-79, A4-| 1,50 | 1,50 | |

|granito paviršių |80 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuoto |A4-81, A4-| 1,30 | 1,30 | |

|paviršiaus bazes |83 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruoto |A4-82, A4-| 1,56 | 1,56 | |

|paviršiaus bazes |84 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant toskanos |A4-81-A4- | 0,80 | 0,80 | |

|orderius |84 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuotus |A4-85, A4-| 1,40 | 1,40 | |

|bazių paviršius |87 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotus|A4-86, A4-| 1,76 | 1,76 | |

|bazių paviršius |88 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuotus |A4-89, A4-| 1,40 | 1,40 | |

|bazių paviršius |91 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotus|A4-90, A4-| 1,79 | 1,79 | |

|bazių paviršius |92 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuotus |A4-93, A4-| 1,66 | 1,66 | |

|kapitelių paviršius|95 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotus|A4-94, A4-| 1,75 | 1,75 | |

|kapitelių paviršius|96 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuotus |A4-97, A4-| 1,43 | 1,43 | |

|kapitelių paviršius|99 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotus|A4-98, A4-| 1,75 | 1,75 | |

|kapitelių paviršius|100 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant šlifuotus |A4-101, | 1,40 | 1,40 | |

|kapitelių paviršius|A4-103 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant poliruotus|A4-102, | 1,95 | 1,95 | |

|kapitelių paviršius|A4-104 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant parankius,|A4-165-A4-| 1,20 | 1,20 | |

|gamintus iš pjautų |167 | | | |

|plokščių, kai lūžių| | | | |

|nuo 5 iki 10 | | | | |

|viename tiesiniame | | | | |

|metre | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant parankius,|A4-166-A4-| 1,14 | 1,14 | |

|gamintus iš pjautų |168 | | | |

|plokščių, kai lūžių| | | | |

|nuo 5 iki 10 | | | | |

|viename tiesiniame | | | | |

|metre | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant parankius,|A4-165-A4-| 1,90 | 1,90 | |

|gamintus iš pjautų |167 | | | |

|plokščių, kai lūžių| | | | |

|nuo 10 iki 20 vien | | | | |

|ame tiesiniame | | | | |

|metre | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Tvarkant parankius,|A4-166-A4-| 1,75 | 1,75 | |

|gamintus iš pjautų |168 | | | |

|plokščių, kai lūžių| | | | |

|nuo 10 iki 20 vien | | | | |

|ame tiesiniame | | | | |

|metre | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai paviršius su |A4-185-A4-| 1,25 | 1,25 | |

|kreivalinijinėmis |200 | | | |

|nuskl-embtomis | | | | |

|briaunelėmis | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai paviršius su |A4-215, | 1,50 | 1,50 | |

|lūžiais |A4-216, | | | |

| | | | | |

| |A4-219, | | | |

| |A4-220, | | | |

| | | | | |

| |A4-223,A4-| | | |

| |224, | | | |

| | | | | |

| |A4-251, | | | |

| |A4-260 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai tvarkomas |A4-280-A4-| 1,25 | 1,25 | |

|paviršius mažesnis |285 | | | |

|negu 0,25 m-2 | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai tvarkomi |A4-286-A4-| 1,10 | 1,10 | |

|šlifuotu paviršiumi|293 | | | |

|rėžiniai | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Normatyvai numato | | | | |

|10 cm gylio lizdus:| | | | |

| | | | | |

|- kai lizdai 6 cm | | | | |

| | | | | |

|- kai lizdai 14 cm |A4-306, | 0,70 | 0,70 | |

| |A4-313, | | | |

| | | | | |

| |A4-306,A4-| 1,40 | 1,40 | |

| |313 | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+

|Kai šlifuojamas |A4-383 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

|platesnis už 5 mm | | | | |

|paviršius | | | | |

|(juostelė), kitiems| | | | |

|5 mm pridedama | | | | |

+-------------------+----------+-----------+-----------+---------+_________________Paveldo tvarkybos reglamento PTR

4.01.03:2007

2 priedasRESURSŲ POREIKIO LENTELĖSArchitektūros detalių, konstrukcijų iš natūralaus

akmens restauravimasDarbų 1. Aptaisytų akmenimis sienų, cokolių restauravimas

sudėtis:

1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

2. Žemesnių akmenų eilių ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas,

faktūrinis briaunų apdirbimas, tašymas.

4. Pironų (tvirtinimo detalių) pastatymas.

5. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+-----+--+

|

A4-1 Sienų marmuro paviršiaus

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis(ilgainio eilių storis iki

30 cm)

Vidutinė kategorija 3.67

Darbo sąnaudos 31,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,07 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,11 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-2 Sienų granito paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis(ilgainio eilių storis iki

30 cm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 99,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,07 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 9,88 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-3 Sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis(ilgainio eilių storis iki

20 cm)

Vidutinė kategorija 3.67

Darbo sąnaudos 23,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,34 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-4 Sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis(ilgainio eilių storis iki

20 cm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 80,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,99 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-5 Sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant

V gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 15 cm)

Vidutinė kategorija 3.67

Darbo sąnaudos 20,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,08 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,04 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-6 Sienų granito paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis(ilgainio eilių storis iki

15 cm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 67,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,08 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,44 maš.

su elektros varikliu val.2. Aptaisytų akmenimis sienų, cokolių su

profiliuotais rustais restauravimas

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas.

4. Briaunų faktūrinis apdirbimas, tašymas.

5. Reikiamo architektūrinio profilio briaunų

padarymas. (rustams): akmens paviršiaus apdaila

6. Pironų sustatymas.

7. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

8. Paviršių valymas.

9. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+-----+--+

|

A4-7 Rustuotų sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

30 cm)

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 45,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,07 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,47 maš.

su elektros varikliu val.

A4-8 Rustuotų sienų granito paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

30 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 149,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,07 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,92 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-9 Rustuotų sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

20 cm)

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 37,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,7 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-10 Rustuotų sienų granito paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

20 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 129,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 12,93 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-11 Rustuotų sienų marmuro paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

15 cm)

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 34,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,08 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,41 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-12 Rustuotų sienų granito paviršiaus m-2

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis (ilgainio eilių storis iki

15 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 116,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,08 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,64 maš.

su elektros varikliu val.3. Lygių sienų ar cokolių (projekcija plane kreivė)

akmens restauravimas, perrišant naujus akmenis su

vidine konstrukcijos dalimi

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Pironų sustatymas.

6. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-13 Sienų (plane kreivė) marmuro m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

V gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 32,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 32,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-14 Sienų (plane kreivė) granito m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

II gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 106,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 10,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-15 Sienų (plane kreivė) marmuro m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

V gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 26,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-16 Sienų (plane kreivė) granito m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

II gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 86,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,62 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-17 Sienų (plane kreivė) marmuro m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

V gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 15 cm)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 22,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,2 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-18 Sienų (plane kreivė) granito m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant

II gr. akmenis (ilgainio eilių

storis iki 15 cm)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 75,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,53 maš.

su elektros varikliu val.4. Lygių su profiliuotais rustais sienų ar cokolių

(projekcija plane kreivė) akmens restauravimas,

perrišant naujus akmenis su vidine konstrukcijos

dalimi

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Pironų sustatymas.

6. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai |Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | |kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|1 |2 |3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-19 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

marmuro paviršiaus restauravimas,

keičiant V gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 50,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570131 Gipsas 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-20 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

granito paviršiaus restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 165,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 16,5 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-21 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

marmuro paviršiaus restauravimas,

keičiant V gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 43,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,33 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-22 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

granito paviršiaus restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 145,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,5 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-23 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

marmuro paviršiaus restauravimas,

keičiant V gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 15 cm

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 39,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,93 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-24 Rustuotų sienų (plane kreivė) m-2

granito paviršiaus restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 15 cm)

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 132,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 13,22 maš.

su elektros varikliu val.5. Sienų ar cokolių konusinių paviršių

restauravimas, perrišant naujus akmenis su vidine

konstrukcijos dalimi

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Pironų sustatymas.

6. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-25 Konusinių sienų marmuro paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas,

keičiant V gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 33,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,32 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-26 Konusinių sienų granito paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 30 cm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 111,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,35 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,14 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-27 Konusinių sienų marmuro paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas

(akmuo - V gr., ilgainio eilių

storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 26,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-28 Konusinių sienų granito paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 90,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,57 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 9,04 maš.

su elektros varikliu val.

A4-29 Konusinių sienų marmuro paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas

keičiant V gr. akmenis (ilgainio

eilių storis iki 15 cm),

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 22,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,25 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-30 Konusinių sienų granito paviršių m-2

(spindulys 2-:-10 m) restauravimas,

keičiant II gr. akmenis (ilgainio

eilių st. iki 15 cm)

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 75,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,23 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,004 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,04 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,55 maš.

su elektros varikliu val.6. Stulpų, piliastrų paviršių restauravimas,

perrišant naujus akmenis su vidine konstrukcijos

dalimi

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Griovelių padarymas, plokščių perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Pironų sustatymas.

6. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-31 Piliastrų ar stulpų marmuro m-2

paviršiaus restauravimas, perrišant

su vidine konstrukcijos dalimi

(akmuo - V gr.)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 24,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,55 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,053 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,44 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-32 Piliastrų ar stulpų granito m-2

paviršiaus restauravimas, perrišant

su vidine konstrukcijos dalimi

(akmuo - ii gr.)

 

Vidutinė kategorija 3.75

Darbo sąnaudos 88,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,55 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,053 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,84 maš.

su elektros varikliu val.7. Plokščių piliastrų su kaneliūromis paviršių

restauravimas

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Plokščių parinkimas ir perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Kaneliūrų padarymas.

6. Pironų sustatymas.

7. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

8. Paviršių valymas.

9. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-33 Piliastrų su kaneliūromis marmuro m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant vert.

V gr. akmenis pr.

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 51,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,55 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0015 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,053 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,16 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-34 Piliastrų su kaneliūromis granito m-2

paviršiaus restauravimas, keičiant vert.

II gr. akmenis pr.

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 182,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,55 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0015 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,053 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 18,18 maš.

su elektros varikliu val.8. Stačiakampių (plane) stulpų, pilonų ir

kontraforsų briaunų paviršių restauravimas

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Plokščių parinkimas ir perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Kaneliūrų padarymas.

6. Pironų sustatymas.

7. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

8. Paviršių valymas.

9. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+---------+-----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------+-----------------------------------+--------+--------+

A4-35 Stačiakampių stulpų, pilonų arba

kontraforsų vertikalių marmuro

paviršių apdailos restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 3.67

Darbo sąnaudos 23.50 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,42 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,048 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2.35 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-36 Stačiakampių stulpų, pilonų arba

kontraforsų vertikalių granito

paviršių apdailos restauravimas,

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 75,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,42 m-2

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,048 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,55 maš.

su elektros varikliu val.9. Stačiakampių (iki 1,5x1,5 m) stulpų, pilonų su

kaneliūromis apdaro restauravimas

 

Darbų 1. Pažeisto sluoksnio pašalinimas.

sudėtis:

2. Žemiau esančių eilių dalinis ardymas.

3. Plokščių parinkimas ir perskėlimas.

4. Briaunų tašymas ir paruošimas.

5. Kaneliūrų padarymas.

6. Pironų sustatymas.

-----------------------------------------------------

7. Akmenų klojimas ant skiedinio, siūlių

rievėjimas.

8. Paviršių valymas.

9. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+

A4-37 Iki 1,5x1,5 m stačiakampių stulpų m-2

marmurinio aptaiso su kaneliūromis vert.

restauravimas, keičiant V gr. pr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 50,8 žm. val.

100004 A kmens plokštės 1,42 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00136 t

570130 A lebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,048 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,05 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-38 Iki 1,5x1,5 m stačiakampių stulpų m-2

granitinio aptaiso su kaneliūromis vert.

pr.

restauravimas, keičiant I gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 165,8 žm. val.

100004 A kmens plokštės 1,42 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00136 t

570130 A lebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,048 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 16,55 maš.

su elektros varikliu val.10. Pagamintų iš plokščių, cilindrinių, konusinių

ir pan. kolonų, baliustrų (kai skersmuo iki 20 cm)

restauravimas

 

Darbų 1. Akmens iškirtimas (iki pironų) viršutinėje ir

sudėtis: apatinėje liemens dalyje.

2. Liemens nuėmimas.

3. Griovelių iškirtimas, plokščių paruošimas.

4. Tašymas, reikamos faktūros paviršiui suteikimas.

5. Naujo akmens (liemens) montavimas.

6. Pironų sustatymas.

7. Paviršių plovimas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+

A4-39 Konusinių arba cilindrinių kolonų, m-2

baliustrų iš marmuro išklot.

restauravimas, keičiant akmenis

(skersmuo iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 13,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,004 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,35 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-40 Konusinių arba cilindrinių kolonų, m-2

baliustrų iš granito plokščių išklot.

restauravimas, keičiant akmenis

(skersmuo iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 41,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,004 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,09 maš.

su elektros varikliu val.11. Pagamintų iš plokščių, dekoratyvinių ("pintų")

kolonų, baliustrų (kai skersmuo iki 20 cm)

restauravimas

 

Darbų 1. Akmens iškirtimas (iki pironų) viršutinėje ir

sudėtis: apatinėje liemens dalyje.

2. Liemens nuėmimas.

3. Griovelių iškirtimas, plokščių paruošimas.

4. Tašymas, reikamos faktūros paviršiui suteikimas.

5. Naujo akmens (liemens) montavimas.

6. Pironų sustatymas.

7. Paviršių plovimas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-41 Dekoratyvinių ("pintų") kolonų, m-2

baliustrų iš marmuro plokščių išklot.

restauravimas, keičiant akmenis

(skersmuo iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,004 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,51 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-42 Dekoratyvinių ("pintų") kolonų, m-2

baliustrų iš granito plokščių išklot.

restauravimas, keičiant akmenis

(skersmuo iki 20 cm)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 53,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,004 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,35 maš.

su elektros varikliu val.

 

12. Cilindrinių kolonų, suklotų (sumūrytų) iš

tašyto akmens (iki 4-ių akmenų eilėje)

restauravimas

 

Darbų 1. Seno akmens likučių

sudėtis: iškirtimas.

2. Griovelių iškirtimas, plokščių

paruošimas.

3. Išorinio paviršiaus, briaunų

tašymas.

4. Pironų sustatymas.

5. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių plovimas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-43 Apvalių kolonų iš tašyto marmuro m-2

plokščių restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 36,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,64 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-44 Apvalių kolonų iš granito plokščių m-2

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 125,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 12,52 maš.

su elektros varikliu val.

 

13. Cilindrinių, iki 1 m skersmens, kolonų su

kaneliūromis restauravimas

 Darbų 1. Seno akmens likučių iškirtimas.

sudėtis:

2. Griovelių iškirtimas, plokščių

paruošimas.

3. Faktūrinis akmens plokštumų ir

briaunų apdirbimas.

4. Kaneliūrų padarymas.

5. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių plovimas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-45 Apvalių kolonų su kaneliūromis m-2

(iki 1 m skersmens) iš marmuro

plokščių restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 61,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,16 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-46 Apvalių kolonų su kaneliūromis m-2

(iki 1 m skersmens) iš granito

plokščių restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 210,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 21,03 maš.

su elektros varikliu val.

 

14. Konusinių kolonų iki 4-ių akmenų eilėje ir iki

1 m skersmens restauravimas

 Darbų 1. Seno akmens likučių iškirtimas.

sudėtis:

2. Griovelių iškirtimas, plokščių

paruošimas.

3. Faktūrinis akmens plokštumų ir

briaunų apdirbimas.

4. Pironų pastatymas.

5. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių plovimas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-47 Konusinių kolonų (plane apvalių) m-2

iš marmuro plokščių restauravimas, išklot.

keičiant akmenis (iki 4 plokščių

eilėje,o skersmuo iki 1 m)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 40,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,06 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-48 Konusinių kolonų (plane apvalių), m-2

sumūrytų iš granito pl., išklot.

restauravimas, kai iki 4 plokščių

eilėje, o skersmuo iki 1 m

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 147,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,73 maš.

su elektros varikliu val.

15. Konusinių kolonų su kaneliūromis iki 1 m

skersmens restauravimas

 Darbų 1. Seno akmens likučių iškirtimas.

sudėtis:

2. Griovelių iškirtimas, plokščių

paruošimas.

3. Faktūrinis akmens plokštumų ir

briaunų apdirbimas.

4. Kaneliūrų padarymas.

5. Pironų pastatymas.

6. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

7. Paviršių plovimas.

8. Šiukšlių surinkimas į krūvas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-49 Apvalių konusinių kolonų (skersmuo m-2

iki 1 m) su kaneliūromis iš išklot.

marmuro restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 82,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-50 Apvalių konusinių kolonų (skersmuo m-2

iki 1 m) su kaneliūromis iš išklot.

granito restauravimas, keičiant II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 278,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,92 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00146 t

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,003 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 27,85 maš.

su elektros varikliu val.

16. Iki 0,4 m storio skliautų restauravimas,

keičiant akmenų blokus

 Darbų 1. Seno akmens likučių iškirtimas.

sudėtis:

2. Lizdų gręžimas akmenyje pagal perimetrą

ir bloko skėlimas.

3. Faktūrinis akmens plokštumų ir

briaunų apdirbimas.

4. Akmenų kėlimas į iki 10 m aukštį,

pernešimas iki 10 m atstumu.

5. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių plovimas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-51 Iki 0,4 m storio skliautų iš m-2

marmuro restauravimas, keičiant išklot.

akmenų blokus

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 48,0 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,84 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,77 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-52 Iki 0,4 m storio skliautų iš m-2

granito restauravimas, keičiant išklot.

akmenų blokus

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 147,6 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,84 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

17. Iki 0,4 m storio skliautų

atkūrimas

 

Darbų 1. Seno akmens likučių iškirtimas.

sudėtis:

2. Lizdų gręžimas akmenyje pagal perimetrą

ir bloko skėlimas.

3. Faktūrinis akmens plokštumų ir

briaunų apdirbimas.

4. Akmenų kėlimas į iki 10 m aukštį,

pernešimas iki 10 m atstumu.

5. Akmenų klojimas, siūlių

rievėjimas.

6. Paviršių plovimas.

7. Šiukšlių surinkimas į krūvas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-53 Iki 0,4 m storio skliautų m-2

atkūrimas iš dolomito, marmuro ar išklot.

panašių akmenų blokų

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 30,5 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,84 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,02 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-54 Iki 0,4 m storio skliautų m-2

atkūrimas iš granito ar panašių išklot.

akmenų blokų

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 110,25 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,84 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

18. Grindų, aikštelių, stogų ir pan. iš tašyto

akmens plokščių, klotų suglaudžiant,

restauravimas, kai plokščių dydis iki 0,5x0,5 m ir

jos pagamintos iš pjauto akmens plokštės

 Darbų 1. Iki 1/3 dangos ploto

sudėtis: iškirtimas.

2. Likusios dangos ardymas.

3. Žymėjimas, gręžimas, plokščių

skėlimas.

4. Tašymas, faktūros paviršiui padarymas,

briaunų paruošimas.

5. 25 mm storio skiedinio

sluoksnio klojimas.

6. Plokščių klojimas, kruopščiai užpildant

siūles skiediniu.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių pašalinimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-55 5-7 cm storio suglaustų marmuro ar m-2

pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,08 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,61 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-56 5-7 cm storio suglaustų granito ar m-2

pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,08 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,07 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-57 8-12 cm storio suglaustų marmuro m-2

ar pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,8 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-58 8-12 cm storio suglaustų granito m-2

ar pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 28,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,81 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-59 13-17 cm storio suglaustų marmuro m-2

ar pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,96 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-60 13-17 cm storio suglaustu granito m-2

ar pan. akmens plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 34,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,44 maš.

su elektros varikliu val.

 

19. Grindų, aikštelių, stogų ir pan. iš tašyto

akmens plokščių, sujungtų ketvirčiu,

restauravimas, kai plokščių dydis iki 0,5x0,5 m ir

jos pagamintos iš pjauto akmens plokštės

 Darbų 1. Iki 1/3 dangos ploto

sudėtis: iškirtimas.

2. Likusios dangos ardymas.

3. Žymėjimas, gręžimas, plokščių

skėlimas.

4. Tašymas, faktūros paviršiui padarymas,

briaunų paruošimas.

5. 25 mm storio skiedinio

sluoksnio klojimas.

6. Plokščių klojimas, kruopščiai užpildant

siūles skiediniu.

7. Paviršių valymas.

8. Šiukšlių pašalinimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-61 5-7 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

marmuro ar pan. akmens plokščių

dangos restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,37 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,55 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-62 5-7 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

granito ar pan. akmens plokščių

dangos restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 54,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,37 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,45 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-63 8-12 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

marmuro plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 22,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-64 8-12 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

granito plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 82,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,39 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,18 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-65 13-17 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

klinčių ar marmuro plokščių dangos

restauravimas, keičiant akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 32,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,42 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,19 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-66 13-17 cm storio sujungtų ketvirčiu m-2

smiltinio ar granito plokščių

dangos restauravimas, keičiant

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 113,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,42 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

20. Marmuro plokščių grindyse pakeitimas

(vietose)

 

Darbų 1. Senų plokščių iškirtimas,

sudėtis: pagrindo pašalinimas.

2. Plokščių parinkimas.

3. Briaunų paruošimas.

4. Tašymas, šlifavimas,

pjaustymas.

5. Plokščių klojimas, kruopščiai užpildant

siūles skiediniu.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių pašalinimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-67 Nuo 20x20 cm iki 30x30 cm marmuro vnt.

plokščių grindyse pakeitimas

(akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 3,2 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,017 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,002 m-3

(smulkintas, praturtintas)

571031 Portlandcementas su mineraliniais 0,0008 t

priedais

572113 Marmuro plokštės 0,07 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,002 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,318 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-68 Nuo 20x20 cm iki 30x30 cm marmuro vnt.

plokščių grindyse pakeitimas

(akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 2,9 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,013 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,002 m-3

(smulkintas, praturtintas)

571031 Portlandcementas su mineraliniais 0,0008 t

priedais

572113 Marmuro plokštės 0,07 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,002 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,29 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-69 Nuo 30,1x30,1 cm iki 40x40 cm vnt.

marmuro plokščių grindyse

pakeitimas (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 4,6 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,027 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,004 m-3

(smulkintas, praturtintas)

571031 Portlandcementas su mineraliniais 0,0018 t

priedais

572113 Marmuro plokštės 0,135 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,004 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,46 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-70 Nuo 30,1x30,1 cm iki 40x40 cm vnt.

marmuro plokščių grindyse

pakeitimas (akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 4,0 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,018 kg

karbidas)

570130 Alebastras (stat. gipsas) 0,0018 t

570754 Smėlis statybos darbams 0,004 m-3

(smulkintas, praturtintas)

572113 Marmuro plokštės 0,135 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,004 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,4 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-71 Nuo 40,1x40,1 cm iki 60x60 cm vnt.

marmuro plokščių grindyse

pakeitimas (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 8,4 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,073 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,008 m-3

(smulkintas, praturtintas)

571031 Portlandcementas su mineraliniais 0,0034 t

priedais

572113 Marmuro plokštės 0,275 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,01 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,75 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-72 Nuo 40,1x40,1 cm iki 60x60 cm vnt.

marmuro plokščių grindyse

pakeitimas (akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 7,6 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,044 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,008 m-3

(smulkintas, praturtintas)

571031 Portlandcementas su mineraliniais 0,0034 t

priedais

572113 Marmuro plokštės 0,275 m-2

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,01 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,75 maš.

su elektros varikliu val.

 

 

 

 

 

21. Parapetų ir pan. konstrukcijų dengimo plokščių

restauravimas, kai jų storis iki 10 cm (plokštės

turi iki 5 lužių skersinio pjūvio 1 m1)

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Naujo akmens parinkimas, skėlimas,

faktūros paviršiui suteikimas.

3. Akmenų įmontavimas į vietą.

4. Paviršių valymas.

5. Šiukšlių pašalinimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-73 Parapetų ir pan. dangos iš 10 cm m-2

storio marmuro plokščių

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 13,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,31 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-74 Parapetų ir pan. dangos iš 10 cm m-2

storio granito plokščių

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 45,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,34 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,55 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-75 Parapetų (kreivinių) ir pan. m-2

dangos iš 10 cm storio marmuro

plokščių restauravimas, keičiant

V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,41 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,42 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-76 Parapetų (kreivinių) ir pan. m-2

dangos iš 10 cm storio granito

plokščių restauravimas, keičiant

II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 46,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,41 m-2

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,03 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

22. Stačiakampių kolonų bazių (dorėninis orderis)

restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Paviršių valymas.

6. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-77 Stačiakampių marmuro kolonų m-2

dorėninio orderio bazės (0,5 m ir išklot.

didesnės) restauravimas, keičiant

V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 53,6 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,33 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-78 Stačiakampių granito kolonų m-2

dorėninio orderio bazės (0,5 m ir išklot.

didesnės) restauravimas, keičiant

II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 178,1 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 17,78 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-79 Stačiakampių marmuro kolonų m-2

dorėninio orderio bazės (iki 0,5 išklot.

m) restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 56,6 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,63 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-80 Stačiakampių granito kolonų m-2

dorėninio orderio bazės (iki 0,5 išklot.

m) restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 3.50

Darbo sąnaudos 188,7 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 18,84 maš.

su elektros varikliu val.

 

23. Apvalių kolonų bazių (dorėninis orderis)

restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Paviršių valymas.

6. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+

 A4-81 Apvalių marmuro kolonų dorėninio m-2

orderio bazės (0,5 m ir didesnės) išklot.

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 55,1 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,48 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-82 Apvalių granito kolonų dorėninio m-2

orderio bazės (0,5 m ir didesnės) išklot.

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 177,5 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 17,72 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-83 Apvalių marmuro kolonų dorėninio m-2

orderio bazės (iki 0,5 m) išklot.

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 56,1 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,58 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-84 Apvalių granito kolonų dorėninio m-2

orderio bazės (iki 0,5 m) išklot.

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 188,0 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 18,77 maš.

su elektros varikliu val.

 

24. Stačiakampių kolonų bazių (jonėninis ar

korintinis orderis) restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Paviršių valymas.

6. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-85 Stačiakampių marmuro kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (0,5 m ir didesnės)

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 70,2 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-86 Stačiakampių granito kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (0,5 m ir didesnes)

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 235,9 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 23,56 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-87 Stačiakampių marmuro kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (iki 0,5 m) restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 74,4 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,084 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,41 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-88 Stačiakampių granito kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (iki 0,5 m) restauravimas,

keičiant II gr.akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 251,6 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,084 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 25,13 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-89 Stačiakampių marmuro kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (0,5 m ir didesnės)

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 69,8 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,95 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-90 Stačiakampių granito kolonų m-2

jonėninių ar korintinių orderių išklot.

bazės (0,5 m ir didesnės)

restauravimas, keičiant

II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 235,2 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 23,49 maš.

su elektros varikliu val.

 

25. Apvalių kolonų bazių (jonėninis ar korintinis

orderis) restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Paviršių valymas.

6. Šiukšlių pašalinimas.

 

A4-91 Apvalių marmuro kolonų jonėninių m-2

ar korintinių orderių bazės (iki išklot.

0,5 m) restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 75,0 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-92 Apvalių granito kolonų jonėninių m-2

ar korintinių orderių bazės (iki išklot.

0,5 m) restauravimas, keičiant II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 251,0 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 25,07 maš.

su elektros varikliu val.

 

26. Kolonų, stulpų ir piliastrų kapitelių

(toskaninis orderis) restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Medžiagų kėlimas iki 10 m

aukščio.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-93 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

toskaninio orderio kapitelių (0,6 išklot.

m ir didesni) iš marmuro

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 70,3 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-94 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

toskaninio orderio kapitelių (0,6 išklot.

m ir didesni) iš granito

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 220,1 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 21,98 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-95 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

toskaninio orderio kapitelių (iki išklot.

0,6 m) iš marmuro restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 85,0 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-96 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

toskaninio orderio kapitelių (iki išklot.

0,6 m) iš granito restauravimas,

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 267,4 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 26,71 maš.

su elektros varikliu val.

 

27. Kolonų, stulpų ir piliastrų kapitelių

(doreninis orderis) restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Medžiagų kėlimas iki 10 m

aukščio.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-97 Kolonų,stulpų,piliastrų dorėninio m-2

orderio kapitelio (didesnis už 55 išklot.

cm) iš marmuro restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 81,8 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,15 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-98 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

dorėninio orderio kapitelio išklot.

(didesnis už 55 cm) iš granito

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 267,4 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 26,71 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-99 Kolonų, stulpų, piliastrų m-2

dorėninio orderio kapitelio išklot.

(didesnis už 55 cm) iš marmuro

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 93,4 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 9,31 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-100 Kolonų, stulpų, dorėninio orderio m-2

piliastrų, kapitelių iki 55 cm iš išklot.

granito restauravimas, keičiant II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 309,4 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 30,91 maš.

su elektros varikliu val.

 

28. Kolonų, stulpų ir piliastrų kapitelių

(jonėninis orderis) restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Skylių gręžimas, bloko

skėlimas.

3. Briaunų tašymas, faktūros suteikimas,

profilių padarymas.

4. Akmenų įmontavimas, užpildant

siūles skiediniu.

5. Medžiagų kėlimas iki 10 m

aukščio.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-101 Kolonų, stulpų, jonėninio orderio m-2

piliastrų, kapitelių 55 cm ir išklot.

daugiau iš marmuro restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 75,5 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,52 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-102 Kolonų, stulpų, jonėninio orderio m-2

piliastrų, kapitelių 55 cm ir išklot.

daugiau iš granito restauravimas,

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 330,4 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 33,01 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-103 Kolonų, stulpų, jonėninio orderio m-2

piliastrų, kapitelių iki 55 cm iš išklot.

marmuro restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 111,2 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,48 m-3

marmuro)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,09 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-104 Kolonų, stulpų, jonėninio orderio m-2

piliastrų, kapitelių iki 55 cm iš išklot.

granito restauravimas, keičiant II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 382,9 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,48 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,083 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 38,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

29. Latakų vandeniui, palmečių, kronšteinų

restauravimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Plokščių paruošimas (skėlimas).

3. Šablonų pagaminimas.

4. Detalių gaminimas (tašymas ir

pan.).

5. Detalių montavimas, perrišant

skiediniu.

6. Paviršių valymas.

7. Šiukšlių pašalinimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-105 Latakų iš marmuro restauravimas, m-2 hor.

keičiant V gr. akmenis pr.

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 43,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,3 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0016 t

570885 Vanduo 0,15 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,08 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,35 maš.

su elektros varikliu val.

A4-106 Latakų iš granito restauravimas, m-2 hor.

keičiant II gr. akmenis pr.

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 70,35 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,3 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0016 t

570885 Vanduo 0,15 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,08 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-107 Nesudėtingų palmečių, kronšteinų m-2

ir pan. detalių iki 40 cm aukščio išklot.

iš marmuro restauravimas, keičiant

V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,75 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,08 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-108 Vidutinio sud. palmečių, m-2

kronšteinų ir pan. detalių iki 40 išklot.

cm aukščio iš marmuro

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 51,45 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,08 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,12 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-109 Sudėtingų palmečių, kronšteinų ir m-2

pan. detalių iki 40 cm aukščio iš išklot.

marmuro restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 71,4 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,08 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,11 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-110 Nesudėtingų palmečių, kronšteinų m-2

ir pan. detalių (aukštis daugiau išklot.

kaip 40 cm) iš marmuro

restauravimas, keičiant

V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 25,2 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,15 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,03 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,49 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-111 Vidutinio sud. palmečių, m-2

kronšteinų ir pan. detalių išklot.

(aukštis daugiau kaip 40 cm) iš

marmuro restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 38,85 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,08 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,15 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,86 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-112 Sudėtingų palmečių, kronšteinų ir m-2

pan.detalių (aukštis daugiau kaip išklot.

40 cm) iš marmuro restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 57,75 žm. val.

100022 Iki 30 mm storio akmens plokštės 0,08 m-3

120048 Tvirtinimo detalės 0,0008 t

570885 Vanduo 0,02 m-3

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,15 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,75 maš.

su elektros varikliu val.

 

30. Architektūros detalių, išsikišusių iš sienų

paviršiaus iki 20 cm, restauravimas

 

Darbų 1. Ardymas, iš dalies iškertant

sudėtis: (iki 30% ploto).

2. Akmenų tašymas, faktūros suteikimas,

briaunų paruošimas ir pan.

3. Akmenų montavimas.

4. Paviršių valymas.

 

A4-113 Traukių, karnizų ir pan. detalių m-2

(išsikiša iš sienų iki 20 cm) iš vert.

marmuro restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 62,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,1 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,25 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-114 Traukių, karnizų ir pan. detalių m-2

(išsikiša iš sienų iki 20 cm) iš vert.

granito restauravimas, keičiant pr.

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 243,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,1 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 24,28 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-115 Kreivalinijinių detalių (išsikiša m-2

iš sienų iki 20 cm) iš marmuro vert.

restauravimas, keičiant pjautus V pr.

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 64,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,21 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,46 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-116 Kreivalinijinių detalių (išsikiša m-2

iš sienos iki 20 cm) iš granito vert.

restauravimas, keičiant pjautus II pr.

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 285,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,21 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 28,48 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-117 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (traukių, karnizų ir pan.) vert.

iš marmuro restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 80,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,1 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,05 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-118 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (traukių, karnizų ir pan.) vert.

iš granito restauravimas, keičiant pr.

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 316,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,1 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 31,63 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-119 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (arkų, karnizų ir pan.) iš vert.

marmuro restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.33

Darbo sąnaudos 88,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,21 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,77 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-120 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (arkų, karnizų ir pan.) iš vert.

granito restauravimas, keičiant pr.

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 369,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 2,21 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00016 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,05 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 36,88 maš.

su elektros varikliu val.

 

31. Architektūros detalių, išsikišusių iš sienų

paviršiaus nuo 21 iki 40 cm, restauravimas

 

Darbų 1. Ardymas, iš dalies iškertant

sudėtis: (iki 30% ploto).

2. Akmenų tašymas, faktūros suteikimas,

briaunų paruošimas ir pan.

3. Akmenų montavimas.

4. Paviršių valymas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-121 Profiliuotų tiesių detalių iš m-2

marmuro (išsikiša iš sienos 21-:- vert.

40 cm) restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 93,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 4,3 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0023 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 9,36 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-122 Profiliuotų karnizų tiesių detalių m-2

(išsikiša iš sienų 21-:-40 cm) iš vert.

granito restauravimas, keičiant pr.

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 331,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 4,3 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0023 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 33,08 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-123 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (išsikiša iš sienų 21-:-40 vert.

cm) iš marmuro restauravimas, pr.

keičiant pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 106,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 4,55 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0023 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 10,58 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-124 Profiliuotų kreivalinijinių m-2

detalių (išsikiša iš sienų 21-:-40 vert.

cm) iš granito restauravimas, pr.

keičiant pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 373,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 4,55 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0023 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,07 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 37,28 maš.

su elektros varikliu val.

32. Architektūros detalių, išsikišusių iš sienų

paviršiaus nuo 41 iki 60 cm, restauravimas

 

Darbų 1. Ardymas, iš dalies iškertant

sudėtis: (iki 30% ploto).

2. Akmenų tašymas, faktūros suteikimas,

briaunų paruošimas ir pan.

3. Akmenų montavimas.

4. Paviršių valymas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-125 Stačiakampio skerspjūvio detalių m-2

(išsikiša iš sienų 41-:-60 cm) iš vert.

marmuro restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 123,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 8,05 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0035 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,105 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 12,28 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-126 Stačiakampio skerspjūvio detalių m-2

(išsikiša iš sienų 41-:-60 cm) iš vert.

granito restauravimas, keičiant pr.

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 452,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 8,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0035 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,105 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 45,24 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-127 Kreivalinijinio skerspjūvio m-2

detalių (išsikiša iš sienos 41-:- vert.

60 cm) iš marmuro restauravimas, pr.

keičiant pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.67

Darbo sąnaudos 133,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 8,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0035 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,105 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 13,33 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-128 Kreivalinijinio skerspjūvio m-2

detalių (išsikiša iš sienos 41-:- vert.

60 cm) iš granito restauravimas, pr.

keičiant pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 494,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 8,5 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,0035 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,105 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 49,44 maš.

su elektros varikliu val.

 

33. Laiptų pakopų restauravimas

 

Darbų 1. Ardymas, iš dalies iškertant

sudėtis: (iki 30% ploto).

2. Akmenų tašymas, faktūros suteikimas,

briaunų paruošimas ir pan.

3. Akmenų montavimas.

4. Paviršių valymas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-129 Stačiakampio skerspjūvio pakopų iš m-2

marmuro restauravimas, keičiant

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,38 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-130 Stačiakampio skerspjūvio pakopų iš m-2

granito restauravimas, keičiant

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 14,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,38 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-131 Trikampio skerspjūvio pakopų iš m-2

marmuro restauravimas, keičiant

pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,88 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,66 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-132 Trikampio skerspjūvio pakopų iš m-2

granito restauravimas, keičiant

pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 45,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,88 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,56 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-133 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

iškirtimu iš marmuro

restauravimas, keičiant pjautus V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,59 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-134 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

iškirtimu iš granito

restauravimas, keičiant pjautus II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 46,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,57 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-135 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

atsikišimu iš marmuro

restauravimas, keičiant pjautus V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,8 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-136 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

atsikišimu iš granito

restauravimas, keičiant pjautus II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 52,2 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,19 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-137 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

rumbele ar pan.profiliu iš marmuro

restauravimas, keičiant pjautus V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 19,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,91 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-138 Stačiakampio skerspjūvio pakopų su m-2

rumbele ar pan.profiliu iš granito

restauravimas, keičiant pjautus II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 55,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,51 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-139 Kreivų plane stačiakampio m-2

skerspjūvio pakopų iš marmuro

restauravimas, keičiant pjautus V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,44 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-140 Kreivalinijinių pakopų iš granito m-2

restauravimas, keičiant pjautus II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 39,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,94 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-141 Kreivalinijinių pakopų su m-2

iškirtimu papakopės apatinėje

dalyje iš marmuro restauravimas,

keičiant pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 17,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,75 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-142 Kreivalinijinių pakopų su m-2

iškirtimu papakopės apatinėje

dalyje iš granito restauravimas,

keičiant pjautus II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 48,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,78 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-143 Kreivalinijinių pakopų su m-2

atsikišimu viršutinėje papakopės

dalyje iš marmuro restauravimas,

keičiant pjautus V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 19,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,96 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-144 Kreivalinijinių pakopų su m-2

atsikišimu viršutinėje papakopės

dalyje iš granito restauravimas,

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 58,6 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,83 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-145 Kreivalinijinių pakopų su rumbele m-2

viršutinėje papakopės dalyje iš

marmuro restauravimas, keičiant V

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,12 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-146 Kreivalinijinių pakopų su rumbele m-2

viršutinėje papakopės dalyje iš

granito restauravimas, keičiant II

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 63,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 1,31 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,002 t

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,055 m-3

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,35 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-147 501 mm ir didesnio skersmens m-2

rutulių, tašytų iš marmuro,

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 28,9 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,453 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,00325 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,02 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,86 maš.

su elektros varikliu val.

 

34. Rutulių atkūrimas

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas (nukeliant iš

sudėtis: iki 10 m aukščio)

2. Bloko ar plokštės skaldymas,

gręžiant skyles.

3. Rutulio pagal reikiamą skersmenį

nutašymas; faktūros padarymas.

4. Rutulio pakėlimas iki 10 m aukščio,

tvirtinimas ant pironų.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-148 Tašytų iš granito blokų rutulių m-2

(skersmuo daugiau kaip 500 mm)

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 112,2 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,453 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,00325 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,19 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-149 Tašytų iš marmuro blokų rutulių m-2

250-:-500 mm skersmens

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 31,0 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,152 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,0025 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,07 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-150 Tašytų iš granito blokų rutulių m-2

250-:-500 mm skersmens

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 117,5 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,152 m-3

granito)

120048 Tvirtinimo detalės 0,0025 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,72 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-151 Tašytų iš marmuro blokų rutulių m-2

iki 250 mm skersmens

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 39,4 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,06 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,005 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,91 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-152 Tašytų iš granito blokų rutulių m-2

iki 250 mm skersmens

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 159,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,06 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,005 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 15,92 maš.

su elektros varikliu val.

 

35. Palangių iš poliruoto marmuro plokščių

pakeitimas

 

Darbų 1. Senos palangės ardymas.

sudėtis:

2. Naujos palangės pagaminimas iš

poliruotos plokštės.

3. Galų nukirtimas, tašymas.

4. Profilio briaunoje ištašymas.

5. Šlifavimas, poliravimas.

6. Palangės montavimas.

7. Paviršiaus plovimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-153 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 20 iki 30

cm, akmuo II grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,32 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,026 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,415 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-154 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 20 iki 30

cm, akmuo III grupės

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 27,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,32 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,026 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,333 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,7 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-155 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 30,1 iki

40 cm, akmuo II grupės

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 30,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,24 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,341 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,02 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-156 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 30,1 iki

40 cm, akmuo III grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 22,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,24 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,286 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,18 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-157 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 40,1 iki

50 cm, akmuo II grupės

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,19 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,306 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,6 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-158 Palangių iš marmuro pakeitimas, m-2

kai plokštės plotis nuo 40,1 iki

50 cm, akmuo III grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 18,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,19 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,261 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,86 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-159 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 20 iki 30 cm, akmuo II

grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 47,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,47 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,026 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,493 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,7 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-160 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 20 iki 30 cm, akmuo III

grupės

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 33,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,47 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,026 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,36 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,33 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-161 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 30,1 iki 40 cm, akmuo

II grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 36,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,37 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,387 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-162 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 30,1 iki 40 cm, akmuo

III grupės

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 26,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,37 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,317 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,6 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-163 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 40,1 iki 50 cm, akmuo

II grupės

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 31,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,3 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,337 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,12 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-164 Palangių iš marmuro su profiliuota m-2

briaunele pakeitimas, kai plokštės

plotis nuo 40,1 iki 50 cm, akmuo

III grupės

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 23,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100309 Apdailinės poliruotos marmuro 1,3 m-2

plokštės

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,286 kg

karbidas)

570754 Smėlis statybos darbams 0,035 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,015 t

810041 Statybinis veltinis 1,1 kg

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,28 maš.

su elektros varikliu val.

 

36. Iš pjauto akmens plokščių pagamintų porankių

restauravimas (kai skerspjūvio perimetro m1 iki 5

lūžių)

 

Darbų 1. Senų akmenų pašalinimas.

sudėtis:

2. Žymėjimas ir detalių

iškirtimas.

3. Paviršiaus tašymas, faktūros

suteikimas.

4. Akmenų montavimas.

5. Siūlių užpildymas skiediniu.

6. Paviršiaus valymas, plovimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-165 Stačiakampio skerspjūvio porankių m

iš pjauto marmuro plokščių

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00175 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,45 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-166 Stačiakampio skerspjūvio porankių m

iš pjauto granito plokščių

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 58,5 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,25 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00175 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,82 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-167 Kreivalinijinių porankių iš pjauto m

marmuro plokščių restauravimas,

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,26 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00175 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,56 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-168 Kreivalinijinių porankių iš pjauto m

granito plokščių restauravimas,

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 69,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,26 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,00175 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,66 maš.

su elektros varikliu val.

 

37. Baliustrų restauravimas

 

Darbų 1. Apatinės ir viršutinės baliustrų dalies

sudėtis: iškirtimas iki pirono įleidimo ribos.

2. Baliustrų nuėmimas ir išnešimas

iki 30 m.

3. Plokščių sužymėjimas ir

skėlimas.

4. Baliustros gaminimas pagal

pavyzdį ar šabloną.

5. Senų pironų pašalinimas ir

lizdų valymas.

6. Pironų sustatymas, gaminio

pastatymas.

7. Paviršiaus valymas, plovimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-169 Baliustrų iš pjauto marmuro m-2

plokščių restauravimas, keičiant V išklot.

gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 19,7 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,94 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-170 Baliustrų iš pjauto granito m-2

plokščių restauravimas, keičiant išklot.

II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 62,0 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,17 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-171 Vidutinio sudėtingumo baliustrų iš m-2

pjauto marmuro plokščių išklot.

restauravimas, keičiant V gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 22,3 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,2 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-172 Vidutinio sudėtingumo baliustrų iš m-2

pjauto granito plokščių išklot.

restauravimas, keičiant II gr.

akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 80,9 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,06 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-173 Sudėtingų baliustrų iš pjauto m-2

marmuro plokščių restauravimas, išklot.

keičiant V gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 27,1 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,027 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,68 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-174 Sudėtingų baliustrų iš pjauto m-2

granito plokščių restauravimas, išklot.

keičiant II gr. akmenis

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 120,8 žm. val.

100004 Akmens plokštės 0,23 m-2

120048 Tvirtinimo detalės 0,001 t

489034 Kranas ant automob. važiuoklės 0,032 maš.

keliam. galios iki 10 t val.

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 12,05 maš.

su elektros varikliu val.

 

38. Aptaiso paviršiaus apdaila

 

Darbų 1. Grubus (rupusis) šlifavimas stambios frakcijos

sudėtis: karborundo luiteliu (30% darbų sudėties imlumo).

2. Šlifavimas vidutinės ir smulkios frakcijos

karborundo luiteliais (30% darbų sudėties imlumo).

3. Paviršiaus vilgymas vandeniu.

4. Poliravimas elektrokorundu arba natūralių

medžiagų būdėmis (15% darbų sudėties imlumo).

5. Poliravimo miltelių parinkimas, jų mišinių

sudarymas.

6. Blizginimas po poliravimo veltiniu ir

milteliais (25% darbų sudėties imlumo).

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-175 Aptaiso paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 22,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,25 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,21 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-176 Aptaiso paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 15,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,89 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,58 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-177 Įgaubto ar išgaubto aptaiso m-2

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 27,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,25 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-178 Įgaubto ar išgaubto aptaiso m-2

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 20,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,89 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-179 Įgaubto, lygaus aptaiso paviršiaus m-2

dailinimas (akmuo

II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 31,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,25 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,15 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-180 Įgaubto, lygaus aptaiso paviršiaus m-2

dailinimas (akmuo

III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 23,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,89 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,31 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-181 Kaneliūrų paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 41,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,066 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,03 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,95 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-182 Kaneliūrų paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 35,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,066 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,03 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,4 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,57 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-183 Kaneliūrų kreivinio paviršiaus m-2

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 47,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,066 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,03 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,95 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-184 Kaneliūrų kreivinio paviršiaus m-2

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 35,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,066 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,03 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,4 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,57 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-185 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 2 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 7,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,23 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-186 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 2 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 5,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,16 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,56 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-187 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 3 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,385 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,93 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-188 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 3 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,27 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,69 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-189 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 5 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,6 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-190 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 5 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,39 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,95 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-191 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 7 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,9 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,68 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-192 Briaunelių ir juostų ilgio daugiau 10 m

kaip 40 cm ir pločio iki 7 cm

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,65 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,16 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-193 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 2 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 9,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,23 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,9 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-194 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 2 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 7,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,26 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,7 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-195 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 3 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,385 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,16 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-196 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 3 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,27 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,86 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-197 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 5 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,6 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,63 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-198 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 5 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,42 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,21 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-199 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 7 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,9 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-200 Briaunelių ir juostų ilgio iki 40 10 m

cm ir pločio iki 7 cm paviršiaus

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 14,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,65 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-201 Iki 15 cm pločio angokraščių m-2

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 41,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-202 Iki 15 cm pločio angokraščių m-2

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 27,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,05 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-203 15 cm pločio kreivų plane m-2

angokraščių paviršiaus dailinimas

(akmuo II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 62,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,2 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-204 15 cm pločio kreivų plane m-2

angokraščių paviršiaus dailinimas

(akmuo III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 41,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,05 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-205 Nuo 15,1 iki 30 cm pločio m-2

angokraščių paviršiaus dailinimas

(akmuo II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 30,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,05 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-206 Nuo 15,1 iki 30 cm pločio m-2

angokraščių paviršiaus dailinimas

(akmuo III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 20,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,05 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-207 Nuo 15,1 iki 30 cm pločio kreivų m-2

plane angokraščių paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 45,2 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,52 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-208 Nuo 15,1 iki 30 cm pločio, kreivų m-2

plane, angokraščių paviršiaus

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 30,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,05 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,05 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-209 Papakopės su rumbele paviršiaus m

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 6,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,29 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,65 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-210 Papakopės su rumbele paviršiaus m

dailinimas (akmuo

III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 4,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,2 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,48 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-211 Palangių lentų (briaunos lygios) m-2 hor.

paviršiaus dailinimas (akmuo II pr.

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 25,2 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,052 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,4 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,52 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-212 Palangių lentų (briaunos lygios) m-2 hor.

paviršiaus dailinimas (akmuo III pr.

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 17,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,052 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,022 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,03 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,79 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-213 Palangių lentų (briaunos m-2 hor.

profiliuotos) paviršiaus pr.

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 31,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,058 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,15 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-214 Palangių lentų (briaunos m-2 hor.

profiliuotos) paviršiaus pr.

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 23,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,058 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,31 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-215 Tiesinių, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 28,4 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,84 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-216 Tiesinių, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 22,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,21 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-217 Kreivų plane nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 35,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,57 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-218 Kreivų plane nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 27,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-219 Tiesinių, vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 38,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,89 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-220 Tesinių, vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 27,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-221 Kreivų plane vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 49,4 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,94 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-222 Kreivų plane vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo III

grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 34,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-223 Tiesinių, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 89,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,93 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-224 Tiesinių, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 64,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,41 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-225 Kreivų plane ir sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 110,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,03 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-226 Kreivų plane ir sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo III grupės

marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 79,17 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,07 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,92 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-227 Pakopų paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo I grupės granitas)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 43,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,85 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,31 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-228 Pakopų paviršiaus dailinimas m-2

(akmuo II grupės granitas)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 31,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 3,74 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,15 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-229 Išgaubtų, lygių pakopų paviršių m-2

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 54,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,85 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 5,46 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-230 Išgaubtų, lygių pakopų paviršių m-2

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 39,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 3,74 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,99 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-231 Įgaubtų, lygių pakopų paviršių m-2

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 65,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,85 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,51 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-232 Įgaubtų, lygių pakopų paviršių m-2

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 47,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 3,74 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 4,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-233 Papakopių su rumbele paviršiaus m

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 20,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,044 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-234 Papakopių su rumbele paviršiaus m

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,814 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-235 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 2 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo I

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,88 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,37 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-236 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 2 cm pločio

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 11,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,68 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,11 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-237 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 3 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo I

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,46 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,68 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-238 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 3 cm pločio

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,6 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,83 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-239 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 5 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo I

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 22,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 2,12 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,21 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-240 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 5 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo II

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,79 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,68 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-241 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 7 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo I

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 28,4 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 3,48 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,84 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-242 Briaunelių ir juostų daugiau kaip 10 m

40 cm ilgio ir iki 7 cm pločio

paviršių dailinimas (akmuo II

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 20,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 2,69 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,0 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-243 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 2 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 17,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,73 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-244 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 2 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 13,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,008 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,004 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,68 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,37 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-245 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 3 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,46 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-246 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 3 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 15,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,13 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,58 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-247 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 5 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 28,4 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 2,12 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,84 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-248 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 5 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,016 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 1,79 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,1 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-249 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 7 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 34,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 3,48 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 3,47 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-250 Briaunelių ir juostų iki 40 cm 10 m

ilgio ir iki 7 cm pločio paviršių

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 25,2 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,032 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,01 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 2,69 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 2,52 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-251 Tiesinių, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 80,9 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,09 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-252 Tiesinių, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 62,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 6,2 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-253 Kreivų plane, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 100,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 10,08 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-254 Kreivų plane, nesudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 77,7 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 7,77 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-255 Tiesinių, vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo I

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 115,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 11,55 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-256 Tiesinių, vidutinio sudėtingumo m-2

profilio architektūrinių detalių išklot.

paviršiaus dailinimas (akmuo II

grupės granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 86,1 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 8,61 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-257 Kreivų plane, vidutinio m-2

sudėtingumo profilio išklot.

architektūrinių detalių paviršiaus

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 141,8 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 14,18 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-258 Kreivų plane, vidutinio m-2

sudėtingumo profilio išklot.

architektūrinių detalių paviršiaus

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 105,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 10,5 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-259 Tiesinių, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 262,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 26,25 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-260 Tiesinių, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 199,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 19,95 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-261 Kreivų plane, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 325,5 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 5,8 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 32,55 maš.

su elektros varikliu val.

 

A4-262 Kreivų plane, sudėtingo profilio m-2

architektūrinių detalių paviršiaus išklot.

dailinimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 252,0 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100324 Poliravimo milteliai 0,024 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 4,5 kg

karbidas)

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 25,2 maš.

su elektros varikliu val.

 

39. Praradusių ryškumą profilių linijų

restauravimas

 

Darbų 1. Profilio briaunų taisymas vole.

sudėtis:

2. Briaunų bučardavimas, briaunų

ryškinimas kirstukais.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-263 Nesudėtingo profilio detalių m-2

(akmuo II gr. marmuras), išklot.

praradusių ryškumą, restauravimas,

tašant (ryškinant linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 12,1 žm. val.

 

A4-264 Nesudėtingo profilio detalių m-2

(akmuo III gr. marmuras), išklot.

praradusių ryškumą, restauravimas,

tašant (ryškinant linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 7,7 žm. val.

 

A4-265 Kreivų plane, nesudėtingo profilio m-2

detalių (akmuo II gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 15,2 žm. val.

 

A4-266 Kreivų plane, nesudėtingo profilio m-2

detalių (akmuo III gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 9,9 žm. val.

 

A4-267 Vidutinio sudėtingumo profilio m-2

detalių (akmuo II gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 17,3 žm. val.

 

A4-268 Vidutinio sudėtingumo profilio m-2

detalių (akmuo III gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 11,6 žm. val.

 

A4-269 Kreivų plane, vidutinio m-2

sudėtingumo profilio detalių išklot.

(akmuo II gr. marmuras)

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

 

A4-270 Kreivų plane, vidutinio m-2

sudėtingumo detalių (akmuo III gr. išklot.

marmuras) restauravimas, tašant

(ryškinant linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 14,2 žm. val.

 

A4-271 Sudėtingo profilio tiesių detalių m-2

(akmuo II gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 39,9 žm. val.

 

A4-272 Sudėtingo profilio tiesių detalių m-2

(akmuo III gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 26,3 žm. val.

 

A4-273 Kreivų plane, sudėtingo profilio m-2

detalių (akmuo II gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 50,4 žm. val.

 

A4-274 Kreivų plane, sudėtingo profilio m-2

detalių (akmuo III gr. marmuras) išklot.

restauravimas, tašant (ryškinant

linijas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 32,6 žm. val.

 

40. Židinių, piliastrų ir kitų paviršių seno

aptaiso iš marmuro plokščių restauravimas

 

Darbų 1. Aptaiso ardymas ir detalių nunešimas

sudėtis: iki 50 m atsumu.

2. Briaunų šlifavimas, pašalinant seną

skiedinį, "blogosios"

akmenų pusės šlifavimas, šalinant seną

skiedinį, "gerosios"

pusės plovimas.

3. Detalių parnešimas, sumontavimas; jei

reikia, statyti pironus.

4. Paviršių valymas, plovimas.

5. Pironų pagaminimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-275 Marmuro plokščių nuėmimas, m-2

restauravimas ir pastatymas, kai 1

m-2 tenka 2-:-4 plokštės

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,1 žm. val.

100110 Tvirtinimo detalės iš žalvario 1,0 kg

570754 Smėlis statybos darbams 0,04 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,0182 t

 

A4-276 Marmuro profiliuotų detalių, m-2

juostų (7-12 cm pločio) nuėmimas,

restauravimas ir pastatymas

Vidutinė kategorija 4.50

Darbo sąnaudos 20,0 žm. val.

100110 Tvirtinimo detalės iš žalvario 2,0 kg

570754 Smėlis statybos darbams 0,04 m-3

(smulkintas, praturtintas)

573081 Cementas 0,0182 t

 

A4-277 Marmuro plokštėms tvirtinti kg

detalių iš žalvario pagaminimas

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,64 žm. val.

180208 Žalvariniai strypai, d12-16 mm 0,0011 t

 

41. Geometrinio piešinio inkrustavimas spalvoto

marmuro plokštelėmis

 

Darbų I. Pagrindo paruošimas ir lizdų

sudėtis: išpjovimas:

1. Piešinio perkėlimas ant kalkės, o nuo

jos ant marmuro plokštės.

2. Piešinio raižymas

instrumentais.

3. Plokštės klijavimas prie

pagrindo gipso skiediniu.

4. Piešinio pažymėjimas kirstuku.

5. Ornamento iškirtimas

profiliuotais kirstukais.

6. Pironų pagaminimas.

7. Plokštės kirtimas pagal

kontūrą.

8. Galų šlifavimas ambrazyviniu

akmeniu.

9. Įrangos galandinimas.

II. Plokštelių paruošimas ir

klijavimas:

1. Marmuro plokštelių pjovimas diskiniu

elektriniu pjūklu.

2. Šablono paruošimas ant

popieriaus.

3. Plokštelių įklijavimas į paruoštus

lizdus, paruošiant epoksidinę dervą.

4. Paviršių šlifavimas.

5. Dekoratyvinių siūlių žymėjimas;

graviravimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-278 Pagrindo plokštės paruošimas, dm-2

išpjaunant marmuro paviršiuje

lizdus (vidutinis lizdo plotas 0,3

dm-2)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,94 žm. val.

572113 Marmuro plokštės 0,012 m-2

 

A4-279 Plokštelių paruošimas ir dm-2

įklijavimas į paruoštus lizdus

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 5,0 žm. val.

220150 Epoksidinė derva 0,02 kg

390028 Karborundas (juodas silicio 0,04 kg

karbidas)

572113 Marmuro plokštės 0,01 m-2

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 1,26 maš.

su elektros varikliu val.

 

42. Pažeisto, sudūlėjusio granito paviršiaus

atkūrimas

 

Darbų 1. Grubus paviršiaus apdirbimas

sudėtis: bučarda.

2. Pusiaušiurkštaus ir šiurkštaus paviršiaus

suteikimas, dirbant bučardomis.

3. Paviršiaus nuvalymas nuo akmens

dulkių, trupinių.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-280 Pažeisto ar iš dalies išdulėjusio m-2

lygaus paviršiaus bučardavimas

(akmuo I grupės granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 6,1 žm. val.

 

A4-281 Pažeisto ar iš dalies išdulėjusio m-2

lygaus paviršiaus bučardavimas

(akmuo II grupės granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 4,9 žm. val.

 

A4-282 Kolonų (skersmuo daugiau kaip 400 m-2

mm) pažeisto ar iš dalies

išdulėjusio lygaus paviršiaus

bučardavimas (akmuo I grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 8,7 žm. val.

 

A4-283 Kolonų (skersmuo daugiau kaip 400 m-2

mm) pažeisto ar iš dalies

išdulėjusio lygaus paviršiaus

bučardavimas (akmuo II grupės

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 7,1 žm. val.

 

A4-284 Kolonų (skersmuo iki 400 mm), m-2

rutulių, elipsoidų ir pan. elem.

pažeisto ar iš dalies išdulėj.

pav. bučardavimas (akmuo I gr.

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 13,7 žm. val.

 

A4-285 Kolonų (skersmuo iki 400 mm), m-2

rutulių, elipsoidų ir pan. elem.

pažeisto ar iš dalies išdulėj.

pav. bučardavimas (akmuo II gr.

granitas)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 11,6 žm. val.

 

43. Raižyto paviršiaus (tašytos faktūros akmens)

atkūrimas

 

Darbų 1. Akmens ruošinio parinkimas.

sudėtis:

2. Piešinio perkėlimas.

3. Paviršiaus raižymas kirstukais,

laikantis senų meistrų stiliaus.

4. Matmenų tikslinimas darbo

eigoje.

5. Kontūrų ryškinimas kirstukais.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-286 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

reljefinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai I sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,1 žm. val.

 

A4-287 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

reljefinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai II sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

 

A4-288 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

reljefinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai III sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,6 žm. val.

 

A4-289 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

reljefinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai IV sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 4,1 žm. val.

 

A4-290 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

tūrinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai I sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,7 žm. val.

 

A4-291 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

tūrinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai II sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,0 žm. val.

 

A4-292 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

tūrinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai III sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 4,1 žm. val.

 

A4-293 Tašytos faktūros paviršiaus dm-2

tūrinės raižybos atkūrimas, kai kalyb.

darbai IV sudėtingumo kategorijos

(V gr. marmuras)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 5,1 žm. val.

 

44. Plokščių parinkimas, žymėjimas

 

Darbų 1. Plokščių pernešimas (iki 50 m

sudėtis: atstumu).

2. Plokščių parinkimas pagal

spalvą, dydį, piešinį.

3. Plokščių žymėjimas, sudėjimas į

rietuves (pernešant iki 10 m).

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-294 Plokščių parinkimas pagal rūšį, m-2

dydį (matmenis) bei jų sužymėjimas

(1 m-2 apdailos tenka iki 2

plokščių)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,16 žm. val.

 

A4-295 Plokščių parinkimas pagal rūšį, m-2

dydį (matmenis) bei jų sužymėjimas

(1 m-2 apdailos tenka iki 3

plokščių)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,28 žm. val.

 

A4-296 Plokščių parinkimas pagal rūšį, m-2

dydį (matmenis) bei jų sužymėjimas

(1 m-2 apdailos tenka iki 4

plokščių)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,37 žm. val.

 

A4-297 Pridedama prie įkainio A4-296 m-2

darbo sąnaudų už kiekvieną plokštę

virš 4

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,07 žm. val.

 

A4-298 Nuardytų puošnios marmuro dangos m-2

plokščių parinkimas pagal spalvą,

rūšį, dydį bei jų sužymėjimas (1

m-2 tenka iki 2 pl.)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 0,25 žm. val.

 

A4-299 Nuardytų puošnios marmuro dangos m-2

plokščių parinkimas pagal spalvą,

rūšį, dydį bei sužymėjimas (1 m-2

tenka iki 3 pl.)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,39 žm. val.

 

A4-300 Nuardytų puošnios marmuro dangos m-2

plokščių parinkimas pagal spalvą,

rūšį, dydį bei sužymėjimas (1 m-2

tenka iki 4 pl.)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,55 žm. val.

 

A4-301 Pridedama prie normos A4-300 darbo m-2

sąnaudų už kiekvieną plokštę

daugiau kaip 4

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,09 žm. val.

 

A4-302 Nuardytų plokščių parinkimas pagal m-2

dydį, rūšį, piešinį, atspalvį ir

kt. bei sužymėjimas (1 m-2 tenka

iki 2 pl.)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,47 žm. val.

 

A4-303 Nuardytų plokščių parinkimas pagal m-2

dydį, rūšį, piešinį, atspalvį ir

pan. bei sužymėjimas (1 m-2 tenka

iki 3 pl.)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,72 žm. val.

 

A4-304 Nuardytų plokščių parinkimas pagal m-2

dydį, rūšį, piešinį, atspalvį ir

pan. bei sužymėjimas (1 m-2 tenka

iki 4 pl.)

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,95 žm. val.

 

A4-305 Pridedama prie normos A4-304 už m-2

kiekvieną plokštę daugiau kaip 4

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,16 žm. val.

 

A4-306 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo I grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,1 žm. val.

 

45. Tvirtinimams lizdų kalimas

 

Darbų 1. Lizdų vietų pažymėjimas.

sudėtis:

2. Lizdų kalimas, jų sienučių vertikalumo

tikrinimas, gylio tikrinimas.

3. Lizdų išvalymas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-307 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo II grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,5 žm. val.

 

A4-308 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo III grupės granitas)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,95 žm. val.

 

A4-309 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo I grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,3 žm. val.

 

A4-310 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo II grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,84 žm. val.

 

A4-311 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo III grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,44 žm. val.

 

A4-312 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo IV grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,98 žm. val.

 

A4-313 Lizdų iškalimas rankiniu būdu 10 vnt.

(akmuo V grupės marmuras)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,78 žm. val.

 

46. Vagų kalimas

 

Darbų 1. Vagų kirtimas kalikliais ir

sudėtis: kirstukais.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-314 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas granito

paviršiuje (akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,3 žm. val.

 

A4-315 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas granito

paviršiuje (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,4 žm. val.

 

A4-316 10 cm pločio ir 3 cm gylio vagelių m

iškalimas granito paviršiuje

(akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,84 žm. val.

 

A4-317 10 cm pločio ir iki iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas marmuro

paviršiuje (akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,12 žm. val.

 

A4-318 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas marmuro

paviršiuje (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,72 žm. val.

 

A4-319 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas marmuro

paviršiuje (akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,89 žm. val.

 

A4-320 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas marmuro

paviršiuje (akmuo IV grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,76 žm. val.

 

A4-321 10 cm pločio ir iki 3 cm gylio m

vagelių iškalimas marmuro

paviršiuje (akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,51 žm. val.

 

A4-322 10x10 cm vagos iškirtimas granito m

paviršiuje (akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,4 žm. val.

 

A4-323 10x10 cm vagos iškirtimas granito m

paviršiuje (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,72 žm. val.

 

A4-324 10x10 cm vagos iškirtimas granito m

paviršiuje (akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,38 žm. val.

 

A4-325 10x10 cm vagos iškirtimas marmuro m

paviršiuje (akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,55 žm. val.

 

A4-326 10x10 cm vagos iškirtimas marmuro m

paviršiuje (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,26 žm. val.

 

 

A4-327 10x10 cm vagos iškirtimas marmuro m

paviršiuje (akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,89 žm. val.

 

A4-328 10x10 cm vagos iškirtimas marmuro m

paviršiuje (akmuo IV grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,7 žm. val.

 

A4-329 10x10 cm vagos iškirtimas marmuro m

paviršiuje (akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,47 žm. val.

 

A4-330 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas granito paviršiuje

(akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,3 žm. val.

 

A4-331 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas granito paviršiuje

(akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,7 žm. val.

 

A4-332 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas granito paviršiuje

(akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,6 žm. val.

 

A4-333 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas marmuro paviršiuje

(akmuo I grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,1 žm. val.

 

A4-334 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas marmuro paviršiuje

(akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,3 žm. val.

 

A4-335 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas marmuro paviršiuje

(akmuo III grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,4 žm. val.

 

A4-336 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas marmuro paviršiuje

(akmuo IV grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,9 žm. val.

 

A4-337 15 cm pločio ir iki 6 cm gylio m

vagų kalimas marmuro paviršiuje

(akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,26 žm. val.

 

Konstrukcijų, pažeistų detalių, sunykusių akmens

vietų restauravimas, darant intarpus

 

47. Akmens plokščių restauravimas, darant intarpus

 

Darbų 1. Lizdų kalimas, tašant vidines

sudėtis: lizdų briaunas.

2. Intarpo pagaminimas, suteikiant

paviršiams reikiamą faktūrą.

3. Intarpo įstatymas į lizdą ant

skiedinio.

4. Tvirtinimas kabėmis, pironais.

5. Siūlių užpildymas skiediniu.

6. Paviršiaus valymas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-338 Tašyto marmuro plokščių dm-2

cilindrinio ar konusinio

paviršiaus restauravimas, darant

intarpus (akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 0,69 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,002 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

A4-339 Tašyto granito plokščių, dm-2

cilindrinio ar konusinio

paviršiaus restauravimas, darant

intarpus (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,0 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,002 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

A4-340 Tašyto marmuro vidutinio dm-2

sudėtingumo profilio paviršiaus

restauravimas, darant intarpus

(akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 0,91 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,002 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

A4-341 Tašyto granito vidutinio dm-2

sudėtingumo profilio paviršiaus

restauravimas, darant intarpus

(akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,3 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,002 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

A4-342 Tašyto marmuro sudėtingo profilio dm-2

paviršiaus restauravimas, darant

intarpus (akmuo V grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 1,09 žm. val.

100322 Karjeriniai blokai (kalkakmenio, 0,002 m-3

marmuro)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

A4-343 Tašyto granito sudėtingo profilio dm-2

paviršiaus restauravimas, darant

intarpus (akmuo II grupės)

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 2,6 žm. val.

100323 Karjeriniai blokai (smiltainio, 0,002 m-3

granito)

600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 0,0005 m-3

 

Konservavimo darbai

 

48. Kriauklainio, kalkakmenio, dolomito paviršiaus

flotavimas

 

Darbų 1. Skiedinio paruošimas.

sudėtis:

2. Paviršiaus flotavimas, tepant skiedinį

teptuku (tepama du kartus).

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-344 Plokščio ar cilindrinio paviršiaus 10 m-2

flotacija

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,6 žm. val.

100080 Fliuatai 0,4 kg

 

A4-345 Profiliuoto paviršiaus flotacija 10 m-2

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,8 žm. val.

100080 Fliuatai 0,4 kg

 

A4-346 Reljefinio paviršiaus flotacija 10 m-2

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 1,63 žm. val.

100080 Fliuatai 0,4 kg

 

49. Marmuro paviršiaus flotavimas

skystu stiklu

 

Darbų 1. Paviršiaus plovimas ir

sudėtis: džiovinimas.

2. Skiedinio ruošimas ir šildymas.

3. Skiedinio užtepimas, paviršiaus

dengimas chloringuoju kalciu.

4. Paviršiaus plovimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-347 Marmuro plokščio ar cilindrinio 10 m-2

paviršiaus flotacija skystu stiklu

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,2 žm. val.

210018 Skystas stiklas 2,0 kg

210021 Chloringas techninis kalcis 0,0003 t

570885 Vanduo 0,005 m-3

 

A4-348 Marmuro profiliuoto paviršiaus 10 m-2

flotacija skystu stiklu

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,3 žm. val.

210018 Skystas stiklas 2,0 kg

210021 Chloringas techninis kalcis 0,0003 t

570885 Vanduo 0,005 m-3

 

A4-349 Marmuro reljefinio paviršiaus 10 m-2

flotacija skystu stiklu

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 6,6 žm. val.

210018 Skystas stiklas 2,0 kg

210021 Chloringas techninis kalcis 0,0003 t

570885 Vanduo 0,005 m-3

 

50. Marmuro paviršiaus flotavimas vaško emulsija

 

Darbų 1. Terpentino, vaško, kanifolijos

sudėtis: mišinio paruošimas.

2. Paviršiaus tepimas mišiniu du

kartus.

3. Blizginimas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-350 Marmuro plokščio ar cilindrinio 10 m-2

paviršiaus flotacija vaško

emulsijomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,8 žm. val.

220171 Vaškas 0,00015 t

240047 Terpentinas (sakų A) 0,26 kg

240055 Kanifolija 0,00004 kg

 

A4-351 Marmuro profiliuoto paviršiaus 10 m-2

flotacija vaško emulsijomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 2,6 žm. val.

220171 Vaškas 0,00015 t

240047 Terpentinas (sakų A) 0,26 kg

240055 Kanifolija 0,00004 kg

 

51. Akmens paviršių plovimas

 

Darbų 1. Plovimas šiltu vandeniu,

sudėtis: šluostymas.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-352 Poliruotų ar šlifuotų paviršių 10 m-2

plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 1,89 žm. val.

570885 Vanduo 0,1 m-3

 

A4-353 Tašytų paviršių plovimas 10 m-2

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 3,78 žm. val.

570885 Vanduo 0,12 m-3

 

A4-354 Ruplėtos faktūros paviršių 10 m-2

plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 7,56 žm. val.

570885 Vanduo 0,15 m-3

 

A4-355 Poliruotų ar šlifuotų (kreivų 10 m-2

plane) paviršių plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 2,84 žm. val.

570885 Vanduo 0,1 m-3

 

A4-356 Tašytų paviršių (kreivų plane) 10 m-2

plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 3,5 žm. val.

570885 Vanduo 0,12 m-3

 

A4-357 Ruplėtos faktūros paviršių (kreivų 10 m-2

plane) plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 10,5 žm. val.

570885 Vanduo 0,15 m-3

 

A4-358 Profiliuotų, poliruotų ar šlifuotų 10 m-2

paviršių plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 4,41 žm. val.

570885 Vanduo 0,11 m-3

 

A4-359 Profiliuotų, tašytų paviršių 10 m-2

plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 8,93 žm. val.

570885 Vanduo 0,13 m-3

 

A4-360 Profiliuotų, ruplėtos faktūros 10 m-2

paviršių plovimas

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 17,85 žm. val.

570885 Vanduo 0,16 m-3

 

52. Akmens apdaro paviršiaus konservavimas,

restauravimas epoksidinėmis dervomis

 

Darbų 1. Išmušų, plyšių valymas.

sudėtis:

2. Mastikos iš epoksidinės dervos

pagaminimas.

3. Išmušų, plyšių užtaisymas epoksidinės

dervos mastika.

4. Užtaisymas mastika antrąjį

kartą.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-361 Profiliuotų pažeistų akmens m-2

paviršių konservavimas,

restauravimas epoksidinės dervos

mastikomis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,7 žm. val.

100109 Polietilenas 0,05 kg

100259 Akmens trupiniai 1,5 kg

220150 Epoksidinė derva 0,5 kg

240062 Techninis dibutilftalatas (1 0,0005 t

rūšis)

 

A4-362 Profiliuotų, ypatingai sudėtingų m-2

paviršių konservavimas,

restauravimas epoksidinės dervos

mastiko

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 21,0 žm. val.

100109 Polietilenas 0,05 kg

100259 Akmens trupiniai 1,5 kg

220150 Epoksidinė derva 0,5 kg

240062 Techninis dibutilftalatas (1 0,0001 t

rūšis)

 

53. Marmuro apdaro paviršių konservavimas,

restauravimas vaško mastikomis

 

Darbų 1. Išmušų, plyšių valymas.

sudėtis:

2. Mastikos iš kanifolijos, vaško, marmuro

skaldos (grūdelių)

ir pigmentų pagaminimas.

3. Mastikos klojimas į pažeistas vietas,

šildant lituokliu ir

lyginant (karštu būdu).

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-363 Pažeistų plokščių ar cilindrinių m-2

marmuro paviršių konservavimas,

restauravimas vaško mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,1 žm. val.

220171 Vaškas 0,0004 t

230156 Milteliniai dažai (įvairių spalvų) 0,00003 t

240055 Kanifolija 0,0002 kg

810042 Skudurai 0,1 kg

 

A4-364 Pažeistų, profiliuotų marmuro m-2

paviršių konservavimas,

restauravimas vaško mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 12,6 žm. val.

220171 Vaškas 0,0004 t

230156 Milteliniai dažai (įvairių spalvų) 0,00003 t

240055 Kanifolija 0,0002 kg

810042 Skudurai 0,1 kg

 

54. Marmuro apdaro paviršių konservavimas,

restauravimas cemento mastikomis

 

Darbų 1. Išmušų, plyšių valymas.

sudėtis:

2. Mastikos iš baltojo cemento, marmuro

skaldos (grūdelių)

ir pigmentų pagaminimas.

3. Mastikos klojimas į pažeistas vietas,

paviršiaus šlifavimas

glaistymas spalvota mastika.

4. Blizginimas.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-365 Plokščių ar cilindrinių pažeistų m-2

marmuro paviršių konservavimas,

restauravimas cemento mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100066 Chromo oksidas 0,2 kg

571057 Dekoratyvinis portlandcementas 0,0006 t

(baltas, 1 rūšies)

573064 Marmuro trupiniai 0,0018 t

 

A4-366 Profiliuotų pažeistų marmuro m-2

paviršių konservavimas,

restauravimas cemento mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 16,3 žm. val.

100005 Veltinio diskas 0,048 vnt.

100066 Chromo oksidas 0,2 kg

571057 Dekoratyvinis portlandcementas 0,0006 t

(baltas, 1 rūšies)

573064 Marmuro trupiniai 0,0018 t

 

55. Sunykusio akmens apdaro paviršiaus

konservavimas, restauravimas cemento mastikomis

 

Darbų 1. Išmušų, plyšių valymas.

sudėtis:

2. Cementinės mastikos

pagaminimas.

3. Mastikos tepimas.

4. Faktūros padarymas, mastikai

sukietėjus.

 

 

A4-367 Sunykusių, plokščių akmens m-2

paviršių konservavimas, išklot.

restauravimas, aptepant cemento

mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,73 žm. val.

100259 Akmens trupiniai 34,0 kg

571057 Dekoratyvinis portlandcementas 0,0091 t

(baltas, 1 rūšies)

 

A4-368 Sunykusių, profiliuotų akmens m-2

paviršių konservavimas, išklot.

restauravimas, aptepant cemento

mastika

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 3,05 žm. val.

100259 Akmens trupiniai 34,0 kg

571057 Dekoratyvinis portlandcementas 0,0091 t

(baltas, 1 rūšies)

 

A4-369 Sunykusių, ornamentuotų akmens m-2

paviršių konservavimas, išklot.

restauravimas, aptepant cemento

mastika

Vidutinė kategorija 6.00

Darbo sąnaudos 10,4 žm. val.

100259 Akmens trupiniai 34,0 kg

571057 Dekoratyvinis portlandcementas 0,0091 t

(baltas, 1 rūšies)

 

56. Sunkiai pašalinamų aliejinių uždažymų

šalinimas

 

Darbų 1. Paviršiaus skutimas.

sudėtis:

2. Paviršiaus plovimas.

3. Antras - "švarusis" -

paviršiaus valymas (A4-374).

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-370 Aliejinių dažų ar kitų užteršimų m-2

skutimas nuo lygių akmens ar išklot.

kreivinių akmens paviršių

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 2,8 žm. val.

 

A4-371 Aliejinių dažų ar kitų užteršimų m-2

pašalinimas nuo profiliuotų akmens išklot.

paviršių

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 3,78 žm. val.

 

A4-372 Aliejinių dažų ar kitų užteršimų m-2

pašalinimas nuo ornamentuotų išklot.

akmens paviršių

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 5,55 žm. val.

 

A4-373 Aliejinių dažų ar kitų užteršimų m-2

pašalinimas nuo sudėtingų išklot.

profiliuotų akmens paviršių

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 8,1 žm. val.

 

A4-374 Skulptūrinių bareljefų paviršiaus m-2

nuvalymas, pašalinant aliejinius išklot.

dažus ar kitus sunkiai šalinamus

uždažymus

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 0,36 žm. val.

 

57. Karnizų iš smiltainio valymas nuo sunkiai

šalinamų užteršimų

 

Darbų 1. Karnizų, traukių skutimas

sudėtis: karborundo luiteliais.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-375 Traukių, karnizų iš smiltainio m-2

paviršiaus valymas korundo išklot.

milteliais

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 6,7 žm. val.

390028 Karborundas (juodas silicio 0,00072 kg

karbidas)

 

58. Faktūros paviršiuje padarymas kirstukais,

rėžtukais

 

Darbų 1. Faktūros padarymas kirstukais,

sudėtis: rėžtukais.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-376 Faktūros padarymas kirstukais, m-2

rėžtukais išklot.

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 4,0 žm. val.

59. Užteršimų (klijiniai, emulsiniai ir pan.

uždažymai) nuvalymas rankiniu būdu, nepažeidžiant

akmens paviršių

 

Darbų 1. Uždažymų pašalinimas (skutimas).

sudėtis:

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-377 Užteršimų (klijiniai, emulsiniai m-2

ir pan. uždažymai) nuvalymas

rankiniu būdu, nepažeidžiant

akmens paviršių

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 0,87 žm. val.

 

A4-378 Klijinių, emulsinių ir pan. m-2

uždažymų nuvalymas nuo profiliuoto

paviršiaus rankiniu būdu

Vidutinė kategorija 3.00

Darbo sąnaudos 1,3 žm. val.

 

A4-379 Klijinių, emulsinių ir pan. m-2

uždažymų nuvalymas nuo sudėtingo

profiliuoto paviršiaus rankiniu

būdu

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 1,8 žm. val.

 

60. Sienų zondavimo darbai

 

Darbų 1. Kalimas, tiriant akmens mūrą, saugant aplinkinį

sudėtis: akmens apdarą.

+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-380-1 Akmens sienų zondažas, esant 1 zond.

iškirtimo gyliui 15 cm

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 3,4 žm. val.

 

A4-381-1 Akmens sienų zondažas, esant 1 zond.

iškirtimo gyliui 30 cm

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 4,6 žm. val.

 

A4-382-1 Akmens sienų zondažas, esant 1 zond.

iškirtimo gyliui 50 cm

Vidutinė kategorija 5.00

Darbo sąnaudos 5,3 žm. val.

 

61. Granito plokščių briaunelėse juostelių

šlifavimas elektrine rankine šlifuote (5 mm pločio

juostele)

 

Darbų 1. Plokščių atrinkimas,

sudėtis: paruošimas.

2. Šlifavimas elektrine šlifuote.

 +----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-383 II gr. granito plokščių briaunelių 10 m

šlifavimas elektrine rankine

šlifuote, kai šlifuojama iki 5 mm

pločio juostelė

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,13 žm. val.

100012 Akmuo šlifavimui 0,0025 kg

489246 Mažosios mechanizacijos priemonės 0,11 maš.

su elektros varikliu val.

 

62. Granito plokščių, juostelių, betoninių

trinkelių perpjovimas

 

Darbų 1. Staklių paruošimas.

sudėtis:

2. Gaminių atrinkimas, paruošimas.

3. Pjovimas.+----------+----------------------------------+--------+--------+

|Kodai | Pavadinimai |Resursų |Matavimo|

| | | kiekis |vienetas|

+----------+----------------------------------+--------+--------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----------+----------------------------------+--------+--------+A4-384 Iki 60 mm storio plokščių arba m

platesnių negu 20 mm juostų iš II

gr. granito pepjovimas

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,3 žm. val.

100034 Pjovimo diskas 0,014 vnt.

419167 Akmens pjovimo staklės 0,16 maš.

val.

 

A4-385 60 mm storio betoninių trinkelių m

perpjovimas akmens pjovimo

staklėmis

Vidutinė kategorija 4.00

Darbo sąnaudos 0,3 žm. val.

100034 Pjovimo diskas 0,014 vnt.

419167 Akmens pjovimo staklės 0,16 maš.

val.

Spausdinimo versija