En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.332 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.04:2007 "Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.04:2007 "PAMATŲ, LAUKO
AKMENŲ SIENŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ
IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI" PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-332
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-
5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.04:
2007 "Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

KULTŪROS MINISTRAS JONAS JUČAS

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros
ministro
2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr.
ĮV-332

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.04:2007 "PAMATŲ, LAUKO
AKMENŲ SIENŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MEcHANIZMŲ
IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI"

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.04:2007 "Pamatų,
lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų,
mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" (toliau - reglamentas)
nustato kultūros paveldo statinių pamatų, lauko akmenų sienų
tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų (toliau -
sąnaudų normatyvai) normatyvus. Kiekviename normatyve darbo
sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė
pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant
fiziniais matavimo vienetais.
2. Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant pamatų ar lauko akmenų
sienų tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų
sąmatas.
3. Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi ir
kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų
rengimo sistemą.
4. Reglamento priede pateikiami normatyvai yra taikomi
vadovaujantis kultūros ministro įsakymu patvirtintais paveldo
tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.
01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo
tvarka", patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55- 2205), statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas", patvirtintu
aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708
(Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.
5. Reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.
3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme
(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545)
bei kituose teisės aktuose pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.

II. SĄNAUDŲ NORMATYVAI

6. Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
resursų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų
ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti
vienetiniam darbui.
Normatyvas nustatomas orientuojantis į vidutines darbo
sąnaudas. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai,
detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo
procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų
naudojimo atvejus.
7. Vienetinio pamatų ar lauko akmenų sienų tvarkybos ar
tvarkomųjų paveldosaugos darbų laiko norma apskaičiuojama pagal
darbo atlikimo technologiją, atitinkančią darbo metodus ir
optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip
vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo
valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko
sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų
darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama
vidutinė kvalifikacinė kategorija.
8. Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomieji paveldosaugos darbų
resursų sąnaudų normatyvai pateikiami reglamento priede.
9. Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
resursų sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai,
darbų apimčių skaičiavimas, normatyvų koeficientai ir normatyvai,
kuriuose nurodomi darbų sudėčių aprašymai, vienetinių darbų
aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės darbą atliekančiųjų
kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm.
val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos
mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, medžiagų,
reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos
fiziniais matavimo vienetais.
10. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas
numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos
techninio reglamento STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų
poreikio skaičiavimo tvarka" 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Reglamento
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.04:2007
"Pamatų, lauko akmenų sienų
tvarkomųjų
paveldosaugos darbų medžiagų,
mechanizmų
ir darbo sąnaudų normatyvai"
priedas

PAMATŲ, LAUKO AKMENŲ SIENŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ RESURSŲ
SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. BENDRIEJI NURODYMAI

1. Resursų sąnaudų normatyvai (toliau - normatyvai) įvertina
dažniau pasitaikančius pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomuosius
paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis,
skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį,
atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius
paveldosaugos darbus.
2. Normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas.
Sąnaudos atspindi medžiagų poreikį (medžiagų sąnaudos
paskaičiuotos atliekamų pamatų, lauko akmenų sienų darbų matavimo
vienetui).
3. Vidutinė darbų kategorija paskaičiuota, atsižvelgiant į 6
kategorijų specialistų ir darbininkų statyboje skalę.
4. Normatyvai įvertina tvarkybos darbų ir jų vykdymo
specifiką:
4.1. konstrukcijų ardymas vykdomas atsargiai (t. y.
neverčiant, negriaunant urmu);
4.2. saugomi visi išliekantys elementai, konstrukcijos
(imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeistos kitos
konstrukcijos, detalės ir pan.).
5. Normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose
ir pakėlimas iki 7 m aukščio;
5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas už statinio ribų;
5.3. kopėčių iki 3,5 m ir pastovių iki 2 m aukščio
surinkimas, išardymas ir perstatymas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai
ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra (galandimas ir pan.) ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriama technologinio
proceso dalis.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu
atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių
medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to
reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Dirbant ant kopėčių, kurių aukštis virš 3,5 m, darbo
sąnaudoms taikomas koeficientas 1,15.

II. DARBO APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS

2. Darbų apimtys nustatomos pagal projektinius duomenis,
skaidant darbus pagal normatyvuose numatytus jų atlikimo būdus.

III. NORMATYVŲ KOEFICIENTAI

+--------------------+-----------+--------------------------------+
| Normatyvų taikymo | Normatyvų | Normatyvų koeficientai |
| sąlygos | kodai +----------+----------+----------+
| | | darbo |mechanizmų|medžiagoms|
| | |sąnaudoms |poreikiui | k3 |
| | | k1 | k2 | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Kai dirbama giliau |A2-4-A2-11 | 1,15 | 1,15 | |
|negu 1,2 m nuo žemės| | | | |
|paviršiaus | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Kai daromi |A2-4-A2-11 | 1,10 | 1,10 | |
|paramstymai | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Mūrijant cemento |A2-4-A2-11,| 1,15 | | |
|skiediniu |A2-21-A2-26| | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Mūrijant |A2-4-A2-11,| 1,10 | | |
|kreivalinijinį mūrą |A2-21-A2-26| | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Kai darbai vykdomi |A2-12-A2-13| 0,85 | 0,85 | |
|nesudėtingomis | | | | |
|sąlygomis | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Spaudžiant daugiau |A2-30-A2-31| 0,90 | 0,90 | |
|kaip 4,5 m ir iki 6 | | | | |
|m ilgio polius | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Spaudžiant daugiau |A2-30-A2-31| 0,80 | 0,80 | |
|kaip 6 m ir iki 8 m | | | | |
|ilgio polius | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+
|Spaudžiant daugiau |A2-30-A2-31| 0,75 | 0,75 | |
|kaip 8 m ilgio | | | | |
|polius | | | | |
+--------------------+-----------+----------+----------+----------+

IV. NORMATYVAI PAMATAI, LAUKO AKMENŲ SIENOS

1. Lauko akmenų mūro ardymas
 
Darbų 1. Ardymas, išsaugant liekančią dalį.
sudėtis: 2. Akmenų nuvalymas nuo skiedinio likučių.
3. Akmenų pernešimas iki 20 m atstumu ir sudėjimas
į krūvas.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 1. |A2-1 |Akmenų mūro ardymas; | | m-3 |
| | |mūryta kalkiniu, silpnu | | |
| | |skiediniu | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 2.50 | 8,28 |žm. val.|
| | |Darbo sąnaudos | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 2. |A2-2 |Akmenų mūro ardymas; | | m-3 |
| | |mūryta sudėtiniu, | | |
| | |vidutinio stiprumo | | |
| | |skiediniu | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 2.50 | 10,87 |žm. val.|
| | |Darbo sąnaudos | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 3. |A2-3 |Akmenų mūro ardymas; | | m-3 |
| | |mūryta cementiniu arba | | |
| | |ypatingai stipriu | | |
| | |skiediniu | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 2.50 | 12,71 |žm. val.|
| | |Darbo sąnaudos | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

2. Statinio pamatų iš lauko akmenų restauravimas,
stiprinimas
 
Darbų 1. Skaldos pagrindo įrengimas.
sudėtis: 2. Pamatų ruožų mūrijimas, paliekant reikiamas
perrišimui vagas ir pan.
3. Akmenų privežimas.
4. Tašymas.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 4. |A2-4 |Juostinių pamatų iš | | m-3 |
| | |akmenų stiprinimas | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | 7,9|žm. val.|
| | |Darbo sąnaudos | | |
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 0,95| m-3 |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,37| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|5. |A2-5 |Juostinių pamatų iš plytų| | m-3 |
| | |stiprinimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 5,9|žm. val.|
| | | | | |
| | 570705|Keraminės pilnavidurės | 0,364| tūkst. |
| | |plytos 250x120x65 mm | | vnt. |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,25| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|6. |A2-6 |Stulpinių pamatų iš | | m-3 |
| | |akmenų stiprinimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 11,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 0,95| m-3 |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,37| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|7. |A2-7 |Stulpinių pamatų iš plytų| | m-3 |
| | |stiprinimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 7,8|žm. val.|
| | | | | |
| | 570705|Keraminės pilnavidurės | 0,372| tūkst. |
| | |plytos 250x120x65 mm | | vnt. |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,23| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

3. Pamatų atkūrimas, kai konstrukcija turi didelę
architektūrinę ar istorinę vertę
 
Darbų 1. Skaldos pagrindo įrengimas.
sudėtis: 2. Pamatų klojimas iš lauko akmenų, perrišant su
senomis, išlikusiomis dalimis.
3. Akmenų ir plokščių pritašymas.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 8. |A2-8 |Juostinio pamato iš lauko| | m-3 |
| | |akmenų atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 6,9|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 0,95| m-3 |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,37| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automob. | 0,22| maš. |
| | |važiuoklės keliam. galios| | val. |
| | |iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 9. |A2-9 |Juostinio pamato iš plytų| | m-3 |
| | |atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 6,1|žm. val.|
| | | | | |
| | 570705|Keraminės pilnavidurės | 0,364| tūkst. |
| | |plytos 250x120x65 mm | | vnt. |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,25| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automob. | 0,19| maš. |
| | |važiuoklės keliam. galios| | val. |
| | |iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 10. |A2-10 |Stulpinių pamatų iš lauko| | m-3 |
| | |akmenų atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 8,3|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 0,95| m-3 |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,373| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,35| maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automob. | 0,26| maš. |
| | |važiuoklės keliam. galios| | val. |
| | |iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|11. |A2-11 |Stulpinių pamatų iš plytų| | m-3 |
| | |atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 7,1|žm. val.|
| | | | | |
| | 570705|Keraminės pilnavidurės | 0,372| tūkst. |
| | |plytos 250x120x65 mm | | vnt. |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,086| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,23| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,3| maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automob. | 0,23| maš. |
| | |važiuoklės keliam. galios| | val. |
| | |iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

4. Pamatų dėjimas ir stiprinimas sunkiai
prieinamose vietose (dideliame, iki 5 m gylyje, po
vidinėmis statinių sienomis ar stulpais)
 
Darbų 1. Šurfų kasimas, įrengiant reikiamą paramstymą iš
sudėtis: lentų ir rąstų (A2-12).
2. Pamatų ar sienų tvirtinimas dedant metalo sijas
(A2-12).
3. Pamatų klojimas (A2-12).
4. Grunto užpylimas po klojimo darbų, išardant
paramstymus (A2-12).
5. Medžiagų padavimas į darbo vietą (A2-12, A2-13).
6. Klojinių įrengimas ir išardymas (A2-13).
7. Armatūros paruošimas ir suklojimas (A2-13).
8. Betonavimo darbai (A2-13).

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 12 |A2-12 |Pamatų dėjimas po | | m-3 |
| | |esamomis sienomis, esant | | |
| | |sunkioms darbo | | |
| | | | | |
| | |sąlygoms, arba pamatų | | |
| | |dėjimas, esant iki 5 m | | |
| | |gyliui | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 62,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 90021|Sija, lovys, špuntinis | 0,03| t |
| | |plienas | | |
| | | | | |
| | 100235|Kalkės | 0,028| t |
| | | | | |
| | 120030|Statybinės vinys | 0,43| kg |
| | | | | |
| | 534010|Rąstai 14-24 cm st. (2 | 0,054| m-3 |
| | |rūš.) | | |
| | | | | |
| | 534124|Lentos spygl.,neapipj., | 0,11| m-3 |
| | |stor. 40-60mm, 4 rūšis | | |
| | | | | |
| | 570754|Smėlis statybos darbams | 0,41| m-3 |
| | |(smulkintas, | | |
| | |praturtintas) | | |
| | | | | |
| | 570885|Vanduo | 0,16| m-3 |
| | | | | |
| | 571066|Cementas statybiniams | 0,056| t |
| | |skiediniams (ruošiamiems | | |
| | |statyboje) | | |
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,03| m-3 |
| | | | | |
| | 573014|Plytų skalda | 0,097| m-3 |
| | | | | |
| | 934010|Grįžtami rąstai 2 rūš., | - 0,027| m-3 |
| | |storis 14-24 cm | | |
| | | | | |
| | 934124|Grįžtamos lentos spygl., | - 0,055| m-3 |
| | |neapipj., stor. 40-60 mm,| | |
| | |4 rūšis | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 13. |A2-13 |Pamatų stiprinimas po | | m-3 |
| | |esamomis sienomis gelžb. | | |
| | |apkabomis, | | |
| | | | | |
| | |esant sunkioms darbo | | |
| | |sąlygoms, arba iki 5 m | | |
| | |gyliui | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 33,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 90029|Armatūrinis plienas, A-I | 0,18| t |
| | |klasės | | |
| | | | | |
| | 120030|Statybinės vinys | 0,5| kg |
| | | | | |
| | 120123|Plieninė viela | 0,0086| t |
| | |(neanglinga, bendros | | |
| | |paskirties), d 0,55 mm | | |
| | | | | |
| | 534014|Apipjautos lentos 25-32 | 0,16| m-3 |
| | |mm st. (2 rūš.) | | |
| | | | | |
| | 570523|Žvyras, frakcija 5-10 mm | 1,05| m-3 |
| | | | | |
| | 570754|Smėlis statybos darbams | 0,55| m-3 |
| | |(smulkintas, | | |
| | |praturtintas) | | |
| | | | | |
| | 570885|Vanduo | 2,1| m-3 |
| | | | | |
| | 571031|Portlandcementis su | 0,34| t |
| | |mineraliniais priedais | | |
| | | | | |
| | 934014|Grįžtamos lentos apipj., | 0,08| m-3 |
| | |2 rūš., stor. 25-32 mm | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

5. Pamatų hidroizoliacija
 
Darbų 1. Paviršių valymas.
sudėtis:
2. Išlyginamasis cemento sluoksnis (A2-14-*-A2-
19)
3. Izoliacijos supjovimas gabalais (A2-14-*-A2-
19).
4. Bitumo kaitinimas (A2-14-*-A2-19).
5. Izoliacinės medžiagos klijavimas (A2-14-*-A2-
9).
6. Viršutinio paviršiaus tepimas bitumo mastika
(A2-14-*-A2-19).
7. Minkyto molio paruošimas (A2-20).
8. Minkyto molio klojimas ir tankinimas (A2-20).

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 14. |A2-14 |2-jų sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |horizontalios izoliacijos| | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 0,55|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,004| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0042| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 2,2| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,18| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 15. |A2-15 |3-jų sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |horizontalios izoliacijos| | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 0,66|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,0042| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0063| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 3,3| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,21| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+------+-+
| | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+------+-+
| 16 |A2-16 |4-ių sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |horizontalios izoliacijos| | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 0,77|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,0045| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0084| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 4,4| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,25| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 17. |A2-17 |2-jų sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |vertikalios izoliacijos | | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 0,94|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,004| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0072| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 2,4| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,18| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 18. |A2-18 |3-jų sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |vertikalios izoliacijos | | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 1,1|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,0042| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0108| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 3,6| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,21| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 19. |A2-19 |4-ių sluoksnių klijuotos | | m-2 |
| | |vertikalios izoliacijos | | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 1,3|žm. val.|
| | | | | |
| | 20014|Dyzelinis kuras | 0,0045| t |
| | | | | |
| | 20087|Naftos bitumas | 0,0144| t |
| | |(hidroizoliacinis) | | |
| | | | | |
| | 571591|Ruberoidas RK-350 | 4,8| m-2 |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,03| m-3 |
| | | | | |
| | 488095|Autogudronatorius | 0,25| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| | | | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|20. |A2-20 |Hidroizoliacijos iš molio| | m-3 |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 6,4|žm. val.|
| | | | | |
| | 570143|Molis | 1,15| m-3 |
| | | | | |
| | 488029|Maišyklė | 3,05| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

6. Akmens mūro paviršiaus restauravimas

Darbų 1. Pažeistų vietų iškirtimas, maksimaliai saugant
sudėtis: liekančią dalį.
2. Akmenų pritašymas, parenkant sandėliavimo
vietoje pagal spalvą, kokybę ir pan.
3. Akmenų klojimas.
4. Tarpo tarp masyvo ir paviršinio sluoksnio
kruopštus užpildymas skiediniu ir akmenimis.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 21. |A2-21 |Sienų iš lauko akmenų | | m-3 |
| | |paviršiaus restauravimas,| | |
| | |kai | | |
| | | | | |
| | |restauruojamos vietos | | |
| | |storis iki 30 cm | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 33,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,24| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,47| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 489246|Mažosios mechanizacijos | 0,33| maš. |
| | |priemonės su elektros | | val. |
| | |varikliu | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 22. |A2-22 |Sienų iš lauko akmenų | | m-3 |
| | |paviršiaus restauravimas,| | |
| | |kai | | |
| | | | | |
| | |restauruojamos vietos | | |
| | |storis iki 60 cm | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 23,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,2| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,45| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| |489246 |Mažosios mechanizacijos | 0,33| maš. |
| | |priemonės su elektros | | val. |
| | |varikliu | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 23. |A2-23 |Sienų iš lauko akmenų | | m-3 |
| | |paviršiaus restauravimas,| | |
| | |kai | | |
| | | | | |
| | |restauruojamos vietos | | |
| | |storis iki 75 cm | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 20,0|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,13| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,42| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 489246|Mažosios mechanizacijos | 0,33| maš. |
| | |priemonės su elektros | | val. |
| | |varikliu | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 24. |A2-24 |Sienų masyvo iš lauko | | m-3 |
| | |akmenų restauravimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 12,5|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,03| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,39| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 0,33| maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

7. Akmens mūro sienų atkūrimas
 
Darbų 1. Mūrijimas, pritašant ir parenkant akmenis,
sudėtis: padarant perrišimą su išlikusiais sienų ruožais,
kruopščiai užpildant tuštumas skiediniu.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 25. |A2-25 |Sienų iš lauko akmenų | | m-3 |
| | |atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 7,9 |žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,16 | m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,44 | m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automobilio | 0,25 | maš. |
| | |važiuoklės keliamosios | | val. |
| | |galios iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
|26 |A2-26 |Parapetų, karnizų, stulpų| | m-3 |
| | |ir pan. konstrukcijų, | | |
| | |sumūrytų iš | | |
| | | | | |
| | |lauko akmenų, atkūrimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 13,5|žm. val.|
| | | | | |
| | 571738|Skaldyti akmenys | 1,16| m-3 |
| | | | | |
| | 600017|Cemento-kalkių skiedinys | 0,44| m-3 |
| | |S7.5 | | |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automobilio | 0,43| maš. |
| | |važiuoklės keliamosios | | val. |
| | |galios iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

8. Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas
injekavimo būdu
 
Darbų 1. Darbo vietos ir įrangos paruošimas.
sudėtis:
2. Gręžimo vietų žymėjimas, gręžimas, skylių
valymas suspaustu oru.
3. Džiovinimas.
4. Injekavimas.
5. Injekavimo ir džiovinimo įrangos perstatymas.
6. Hidrofobizuojančio skysčio ir statybinio
skiedinio paruošimas.
7. Skylių užtaisymas.
8. Bandinių paėmimas.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 27. |A2-27 |Horizontalios | | m |
| | |hidroizoliacijos | | |
| | |įrengimas, injekuojant | | |
| | | | | |
| | |hidrofobizuojantį skystį,| | |
| | |kai sienų storis 77 cm | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.66 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 12,15 |žm. val.|
| | | | | |
| | 220086|Polivinilchloridinė |0,00005 | t |
| | |plėvelė | | |
| | | | | |
| | 220156|Hidrofobizuojantis | 42,4 | kg |
| | |skystis | | |
| | | | | |
| | 534015|Apipjautos lentos 40 mm | 0,007 | m-3 |
| | |st. ir daugiau (2 rūš.) | | |
| | | | | |
| | 600012|cementinis skiedinys S20 | 0,003 | m-3 |
| | | | | |
| | 600019|Kalkinis skiedinys | 0,01 | m-3 |
| | | | | |
| | 368184|Kompresorius kilnojamas | 0,1 | maš. |
| | |su el. varikliu | | val. |
| | | | | |
| | 380004|Suvirinimo | 0,55 | maš. |
| | |transformatorius | | val. |
| | | | | |
| | 419188|Gręžimo staklės mūrui | 0,3 | maš. |
| | |gręžti | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+-----+--+-----+--+
| | |
+-----+-------------+-------------------------+-----+--+-----+--+
| 28. |A2-28 |Kiekvienam sienos storio | | m |
| | |cm pasikeitimui prie | | |
| | |normatyvo | | |
| | | | | |
| | |A2-27 pridedama arba | | |
| | |atimama | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.66 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 0,29 |žm. val.|
| | | | | |
| | 220156|Hidrofobizuojantis | 0,35 | kg |
| | |skystis | | |
| | | | | |
| | 368184|Kompresorius kilnojamas | 0,01 | maš. |
| | |su el. varikliu | | val. |
| | | | | |
| | 380004|Suvirinimo | 0,02 | maš. |
| | |transformatorius | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

9. Spaudžiamųjų polių įrengimas, restauruojant ir
remontuojant statinius
 
Darbų 1. Grunto palei sieną kasimas (A2-29).
sudėtis:
2. Vagų esamojoje sienoje kirtimas (A2-29).
3. Pasluoksnio iš skaldos įrengimas (A2-29).
4. Skylių gręžimas (A2-29).
5. Armatūros sustatymas į pragręžtas skyles (A2-
29).
6. Armatūros karkasų įrengimas (A2-29).
7. Kilpų, įdėtinių detalių įrengimas ir ardymas
(A2-29).
8. Klojinių rostverkui įrengimas ir ardymas (A2-
29).
9. Betono klojimas sutankinant (A2-29).
10. Darbo vietos paruošimas, įrenginio pernešimas į
darbų vietą, pritvirtinimas prie rostverko (įdėklų
įstatymas į kilpas, įrenginio statymas ant įdėklų,
ankerinių varžtų sustatymas) (A2-30, A2-31).
11. Reikiamo dydžio gabalų atpjovimas, privirinimas
(A2-30, A2-31).
12. Spaudimas su pertraukomis (A2-30, A2-31).
13. Įrenginio nuėmimas (A2-30, A2-31).
14. Įrenginio skiediniui paruošti pernešimas į
darbo vietą ir skiedinio paruošimas (A2-30, A2-31).
15. Vamzdžio užpildymas skiediniu (A2-30, A2-31).
16. Vamzdžio ištraukimas, supjaustant gabalais (A2-
30).
17. Skiedinio tankinimas po vamzdžio ištraukimo
(A2-30).
18. Armatūros supjaustymas rostverko užaklinimo
detalei, jos privirinimas reikiamai sustačius
užaklinimus (A2-30, A2-31).
19. Manometrų patikslinimas, įrengimų apžiūrėjimas,
plovimas ruošiant pernešimui į kitą vietą.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės|Normatyvo |Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. |kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 |2 |3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| | | | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 29. |A2-29 |Gelžbetoninio rostverko | | m-3 |
| | |(spaudžiamiesiems poliams| | |
| | |įrengti) | | |
| | | | | |
| | |įrengimas | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 4.50 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 40,3 |žm. val.|
| | | | | |
| | 90029|Armatūrinis plienas, A-I | 0,02 | t |
| | |klasės | | |
| | | | | |
| | 90032|Plienas armatūrinis, A-3 | 0,02 | t |
| | |klasės | | |
| | | | | |
| | 120030|Statybinės vinys | 0,5 | kg |
| | | | | |
| | 534003|Apipjautos lentos 40 mm | 0,017 | m-3 |
| | |st. (3 rūš.) | | |
| | | | | |
| | 534017|Apipjautos lentos 25-32 | 0,153 | m-3 |
| | |mm st. (3 rūš.) | | |
| | | | | |
| | 573004|Skalda | 0,06 | m-3 |
| | | | | |
| | 600010|cementinis skiedinys S10 | 0,02 | m-3 |
| | | | | |
| | 600046|Betonas c12/15 | 1,03 | m-3 |
| | | | | |
| | 419164|Pneumatinis plaktukas | 1,94 | maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 488142|Kilnojamos staklės | 3,18 | maš. |
| | |skylėms gręžti | | val. |
| | | | | |
| | 489034|Kranas ant automobilinės | 0,33 | maš. |
| | |važiuoklės keliam. galios| | val. |
| | |iki 10 t | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| |
+-----+-------------+-------------------------+--------+----+---+
| 30. |A2-30 |114 mm skersmens | | m |
| | |spaudiminių polių | | |
| | |įrengimas, užpildant | | |
| | | | | |
| | |juos cemento-smėlio | | |
| | |skiediniu (ištraukiant | | |
| | |vamzdį) | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 5.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 3,1 |žm. val.|
| | | | | |
| | 90031|Plienas armatūrinis, A-2 | 0,003 | t |
| | |klasės | | |
| | | | | |
| | 120038|Suvirinimo elektrodai | 0,07 | kg |
| | | | | |
| | 130204|Plieniniai vamzdžiai | 0,25 | m |
| | |(suvirinti, paprasti, | | |
| | |necinkuoti) | | |
| | | | | |
| | |d125 mm, st. 4,5 mm | | |
| | | | | |
| | 573022|Gamtinis smėlis | 0,03 | m-3 |
| | | | | |
| | 573085|Portlandcementis M 400 | 0,07 | t |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| | 380004|Suvirinimo | 0,03 | maš. |
| | |transformatorius | | val. |
| | | | | |
| | 419166|Įrenginys poliams spausti| 1,32 | maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 488034|Kranas ant automobilio | 0,1 | maš. |
| | |važiuoklės keliamosios | | val. |
| | |galios iki 10 t | | |
| | | | | |
| | 488157|Skiedinio maišyklė | 0,03 | maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| | | | | |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 31. |A2-31 |114 mm skersmens | | m |
| | |spaudžiamųjų polių | | |
| | |įrengimas, užpildant | | |
| | | | | |
| | |juos cemento-smėlio | | |
| | |skiediniu (paliekant | | |
| | |vamzdį grunte) | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 5.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 2,4 |žm. val.|
| | | | | |
| | 90031|Plienas armatūrinis, A-2 | 0,002 | t |
| | |klasės | | |
| | | | | |
| | 120038|Suvirinimo elektrodai | 0,07 | kg |
| | | | | |
| | 130204|Plien. vamzdžiai (suvir. | 1,0 | m |
| | |papr. necink.) d 125 mm, | | |
| | |st. 4,5 mm | | |
| | | | | |
| | 573022|Gamtinis smėlis | 0,02 | m-3 |
| | | | | |
| | 573085|Portlandcementis M 400 | 0,02 | t |
| | | | | |
| | 380004|Suvirinimo | 0,02 | maš. |
| | |transformatorius | | val. |
| | | | | |
| | 419166|Įrenginys poliams spausti| 1,03 | maš. |
| | | | | val. |
| | | | | |
| | 488034|Kranas ant automobilio | 0,07 | maš. |
| | |važiuoklės keliamosios | | val. |
| | |galios iki 10 t | | |
| | | | | |
| | 488157|Skiedinio maišyklė | 0,03 | maš. |
| | | | | val. |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

10. Lauko akmenų paruošimas naudojimui
 
Darbų 1. Akmenų nuvalymas nuo skiedinio likučių.
sudėtis:
2. Akmenų rūšiavimas pagal dydį, kokybę ir pan. bei
sudėjimas į krūvas.

+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
|Eilės| Normatyvo | Normatyvo pavadinimas |Resursų |Matavimo|
| Nr. | kodas | | kiekis |vienetas|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+
| 32. |A2-32 |Lauko akmenų paruošimas | | m-3 |
| | |naudojimui, nuvalant seno| | |
| | | | | |
| | |skiedinio likučius | | |
| | | | | |
| | |Vidutinė kategorija 3.00 | | |
| | | | | |
| | |Darbo sąnaudos | 10,24 |žm. val.|
+-----+-------------+-------------------------+--------+--------+

Spausdinimo versija