En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.331 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.02:2007 "Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"

                LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                            ĮSAKYMAS
                               
    DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.02:2007 "ŽEMĖS
  TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO
                SĄNAUDŲ NORMATYVAI" PATVIRTINIMO
                               
                2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-331
                             Vilnius
   
    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
    tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR  4.01.02:
2007  "Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų,  mechanizmų
ir darbo sąnaudų normatyvai".
   
KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS
   
                        _________________
   
                                PATVIRTINTA
                                Lietuvos Respublikos kultūros
                                ministro
                                2007 m. birželio 4 įsakymu Nr.
                                ĮV-331
                               
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.02:2007 "ŽEMĖS TVARKOMŲJŲ
    PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MEcHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ
                           NORMATYVAI"
                               
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
    1.  Paveldo  tvarkybos reglamentas PTR  4.01.02:2007   "Žemės
tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų medžiagų, mechanizmų  ir   darbo
sąnaudų  normatyvai"  (toliau  - reglamentas)  nustato   kultūros
paveldo  objektų žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų (toliau   -
žemės  darbai) medžiagų, mechanizmų bei darbo sąnaudų (toliau   -
resursų sąnaudos) normatyvus.
    2.  Žemės darbų normatyvai yra naudojami nustatant  tvarkybos
žemės darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
    3.  Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi   ir
kiti  žemės  darbų  resursų  sąnaudų  normatyvai,    atitinkantys
bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
    4.  Reglamento  1 priede pateikiami normatyvai  yra   taikomi
vadovaujantis  ir kitais kultūros ministro patvirtintais  paveldo
tvarkybos  reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR  3.
01.01:2002  "Statinių  statybos  resursų  skaičiavimo    tvarka",
patvirtintu  aplinkos ministro 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu   Nr.
228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu  STR
1.05.06:2005  "Statinio  projektavimas",  patvirtintu    aplinkos
ministro  2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin.,  2005,
Nr. 4- 80), taip pat kitais teisės aktais.
    5.   Reglamente   vartojamos  sąvokos   atitinka     Lietuvos
Respublikos  nekilnojamojo  kultūros paveldo  apsaugos   įstatyme
(Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos  Respublikos
statybos  įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.   101-3597;
2004, Nr. 73-2545), statybos techniniame reglamente STR  3.01.01:
2002  "Statinių statybos resursų skaičiavimo tvarka" bei  kituose
teisės aktuose nurodytas sąvokas.
   
                  II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
   
    6.  Žemės  darbų resursų sąnaudų normatyvus sudaro   medžiagų
sąnaudų  ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų bei darbo   sąnaudų
kiekiai,  apskaičiuoti  vienetiniam darbui. Žemės darbų   sąnaudų
normatyvų  pagrindimui sudaromi darbų aprašymai,   detalizuojamos
darbų   sudėtys,   pateikiami  duomenys  apie   darbo     procese
panaudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
    7.  Vienetinių žemės darbų laiko norma apskaičiuojama   pagal
darbo  atlikimo  technologijas  atitinkančius darbo  metodus   ir
optimalias  sąlygas.  Laiko  sąnaudų norma  apskaičiuojama   kaip
vidutinė   suminė  darbininkų  darbo  trukmė,  išreikšta    darbo
valandomis, reikalinga žemės darbo vienetui atlikti. Darbo  laiko
sąnaudose  apskaičiuojamas  reikalingų kvalifikacijų   darbininkų
darbo  poreikis  bei svertiniu būdu nustatoma ir   rekomenduojama
vidutinė kvalifikacinė kategorija.
    8. Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų,  mechanizmų
ir darbo sąnaudų resursų poreikio lentelės pateikiamos reglamento
2 priede.
    9.  Žemės  darbų sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro   bendrieji
nurodymai,   trumpa   gruntų  charakteristika,  darbų     apimčių
skaičiavimas,  normų  koeficientai,  darbų  sudėčių    aprašymai,
vienetinių darbų aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės  darbą
atliekančiųjų kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo
valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo  sąnaudos,
išreikštos   mechanizmų   eksploatavimo  valandų  (maš.     val.)
skaičiumi,  bei medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui  atlikti,
sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.
    10. Kiekvienam resursų sąnaudų normatyvui suteikiamas numeris
pagal  kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos   techninio
reglamento  STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų  poreikio
skaičiavimo tvarka" 1 priede.
   
                   III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   
    11.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio   reglamento
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
   
                        _________________
   
                                Paveldo tvarkybos reglamento PTR
                                4.01.02:2007
                                1 priedas
                               
  ŽEMĖS TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR
                    DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI
                               
                      1. BENDRIEJI NURODYMAI
   
    1.  Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų   normatyvai
įvertina dažniau pasitaikančius žemės tvarkomuosius paveldosaugos
darbus.  Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant   resursų
(darbo   jėgos,   medžiagų,  mechanizmų)   poreikį,     atliekant
nekilnojamojo   kultūros  paveldo  tvarkomuosius    paveldosaugos
darbus.
    2.  Sąnaudų  normatyvai  įvertina  vidutines  darbų   vykdymo
sąlygas  ir  atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti   (medžiagų
sąnaudos paskaičiuotos atliekamų žemės tvarkomųjų darbų normatyvo
matavimo vienetui).
    3.  Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant  specialistų
ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
    4.  Sąnaudų normatyvai įvertina žemės tvarkomųjų darbų ir  jų
vykdymo   technologijos  specifiką:  saugomi  visi    išliekantys
elementai,   imamasi   visų  priemonių,  kad  būtų     nepažeisti
išliekantys elementai, detalės ir pan.
    5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
    5.1. medžiagų paruošimas;
    5.2. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikšteles ribose;
    5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
    5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai
ir atliekos;
    5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
    5.6.  kitos  operacijos,  kurios yra  neatskiriamos   proceso
dalys.
    6.  Medžiagų  kiekiai,  pateikiami  normatyvuose,   kiekvienu
atveju  gali  būti tikslinami (vertinant konkrečias   pagrindinių
medžiagų   sąnaudas)  arba  keičiama  medžiagų  rūšis  (jei    to
reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
    7. Pagal kasimo sunkumą gruntas klasifikuojamas:
   
+-----------------------+---------------------------------------+
|Grunto grupė, atliekant| Grunto pavadinimas ir charakteristika |
|      žemės darbus     |                                       |
+-----------------------+---------------------------------------+
|I grupė                |Augalinis gruntas; natūralaus  drėgnumo|
|                       |smėlis; šlakas; lengvas priemolis      |
+-----------------------+---------------------------------------+
|II grupė               |Žvirgždas; žvyras iki 40 mm; riebus  ir|
|                       |minkštas  molis; susigulėjęs molis   su|
|                       |žvyro,  žvirgždo,  skaldos   priemaiša;|
|                       |smėlis  su  žvyro, žvirgždo   priemaiša|
|                       |(iki   40  %);  skalda  iki  40     mm;|
|                       |susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis |
+-----------------------+---------------------------------------+
|III grupė              |Žvirgždas  ir  žvyras iki 150 mm   arba|
|                       |smulkesnių  akmenų priemaiša;  sunkusis|
|                       |laužtinis     molis;         statybinės|
|                       |susicementavusios  šiukšlės;   riebusis|
|                       |molis  su akmenų priemaiša; smėlis   su|
|                       |daugiau  negu  40 % žvyro ar   žvirgždo|
|                       |priemaiša                              |
+-----------------------+---------------------------------------+
|IV grupė               |Kietasis molis su stambiais  akmenimis;|
|                       |sukietėjęs (sausas) liosas;  sukietėjęs|
|                       |šlakas                                 |
+-----------------------+---------------------------------------+
   
    8.  Dirbant su šlapiais ir prie kastuvo stipriai  limpančiais
gruntais,  normatyvai tikslinami, pritaikant lentelėje  nurodytus
koeficientus:
   
+---------------------------------+-----------------------------+
|          Grunto grupė           |Sąnaudų didinimo koeficientas|
+---------------------------------+-----------------------------+
|I grupės šlapias gruntas         |            1,10             |
+---------------------------------+-----------------------------+
|II grupės šlapias gruntas        |            1,20             |
+---------------------------------+-----------------------------+
|III-IV grupės šlapias gruntas    |            1,30             |
+---------------------------------+-----------------------------+
|I grupės stipriai prie kastuvų   |            1,12             |
|limpantis gruntas                |                             |
+---------------------------------+-----------------------------+
|II-III-IV grupės stipriai prie   |            1,30             |
|kastuvų limpantis gruntas        |                             |
+---------------------------------+-----------------------------+
   
    9.  Normatyvai numato darbų vykdymą rankiniu būdu,   įvertina
radinių fiksavimo, kultūrinio sluoksnio fiksavimo,  archeologinės
priežiūros ir pan. pertraukas.
   
                  2. DARBŲ APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS
   
    10.  Žemės  darbų  apimtys  nustatomos  pagal    projektinius
duomenis,  skaidant  darbus  pagal  normatyvuose  numatytus    jų
atlikimo būdus ir grunto grupę.
    11.   Nustatant  šlapių  gruntų  kasimo  apimtį,     šlapiems
priskiriami tiek gruntai, esantys žemiau gruntinių vandenų lygio,
tiek  ir  virš  jo: 0,3 m - smėlio, 0,5 m - priesmėlio,  1  m   -
priemolio ar molio.
    12. Iškasų (tranšėjų) gylio ir šlaitų statumo santykiai:
   
+----------------------+----------------------------------------+
|  Grunto pavadinimas  |     Šlaito statumas, esant iškasos     |
|                      |           (tranšėjos) gyliui           |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |     iki 3 m     |    nuo 3 iki 6 m     |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|Piltiniai gruntai,    |      1:1,25     |        1:1,50        |
|smėlis                |                 |                      |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|Priesmėlis            |      1:0,67     |        1:1,00        |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|Priemolis             |      1:0,67     |        1:0,75        |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|Molis                 |      1:0,50     |        1:0,67        |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|Liosas                |      1:0,50     |        1:0,75        |
+----------------------+-----------------+----------------------+
                               
                        _________________
                               
                                Paveldo tvarkybos reglamento PTR
                                4.01.02:2007
                                2 priedas
                               
             RESURSŲ POREIKIO LENTELĖS
   
              1. Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje

 Darbų        1. Grunto purenimas ir nuėmimas kastuvais
 sudėtis:     pasluoksniui ne didesniais negu 1/2 kastuvo (15-20
              cm) sluoksniais.

              2. Grunto permetimas iki 3 m atstumu horizontalia
              kryptimi ir iki 1,5 m vertikalia kryptimi.

              3. Darbai, susiję su kultūrinio sluoksnio
              fiksacija ir galimais radiniais.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-1       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas
            I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            1,4    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-2       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas
            II grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      1,85   žm. val.

 A1-3       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas
            III grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      2,8    žm. val.

 A1-4       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas
            IV grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      3,6    žm. val.

 A1-5       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje;
            gruntas I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,0    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-6       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje;
            gruntas II grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      3,5    žm. val.

 A1-7       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje;
            gruntas III grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      4,7    žm. val.

 A1-8       Kasinėjimai kultūros paveldo                  m-3
            zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje;
            gruntas IV grupės
            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      6,0    žm. val.

            2. Grunto sijojimas

 Darbų      1. Grunto sijojimas su
 sudėtis:   pertraukomis radinių išrinkimui.

            2. Radinių išrinkimas.

            3. Persijoto grunto permetimas
            iki 3 m atstumu.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-9       Grunto sijojimas (vykdant                     m-3
            archeologinius darbus)

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      1,5    žm. val.
   
           3. Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant gruntą
           karučiais arba bortinėmis mašinomis

 Darbų     1. Atsargus grunto kasimas (prižiūrint archeologui)
 sudėtis:  su krovimu į karučius ar sunkvežimį (A1-10-A1-17).
           2. Grunto išvertimas ir išlyginimas išvertimo vietoje
           (A1-10-A1-17).
           3. Persijoto grunto permetimas iki 3 m atstumu.
           4. Karučiams takų iš lentų įrengimas, priežiūra,
           perkėlimas, ardymas (A1-10-A1-17).
           5. Grunto iškrovimas (iš sunkvežimio) išsklaidant
           iškrovimo vietoje (A1-18-A1-21).

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
   
 A1-10      Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant     m-3
            20 m atstumu (karučiais); gruntas I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      1,05   žm. val.

 A1-11      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pervežant 20 m atstumu
            (karučiais); gruntas II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            1,45   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-12      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pervežant 20 m atstumu
            (karučiais); gruntas III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,1    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-13      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pervežant 20 m atstumu
            (karučiais); gruntas IV-os grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,9    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-14      Pridedama už kitus 20 m; gruntas              m-3
            I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            0,2    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-15      Pridedama už kitus 20 m; gruntas              m-3
            II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            0,22   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-16      Pridedama už kitus 20 m; gruntas              m-3
            III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            0,24   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-17      Pridedama už kitus 20 m; gruntas              m-3
            IV grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            0,26   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-18      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pakraunant ir iškraunant
            autotransportą; gruntas I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            1,05   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-19      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pakraunant ir iškraunant
            autotransportą; gruntas II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            1,43   žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-20      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pakraunant ir iškraunant
            autotransportą; gruntas III
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,2    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-21      Kultūrinio sluoksnio nukasimas,               m-3
            pakraunant ir iškraunant
            autotransportą; gruntas IV grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,5    žm. val.
            Darbo sąnaudos

            4. Šurfų kasimas

 Darbų      1. Grunto kasimas purenant.
 sudėtis:   2. Grunto užpylimas sutankinant.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
   
 A1-22      Šurfai iki 3 m gylio; gruntas I grupės        m-3

            Vidutinė kategorija 3.00            2,1    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-23      Šurfai iki 3 m gylio; gruntas II              m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,0    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-24      Šurfai iki 3 m gylio; gruntas III             m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,2    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-25      Šurfai iki 3 m gylio; gruntas IV              m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            4,0    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-26      Šurfai iki 5 m gylio; gruntas I               m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,3    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-27      Šurfai iki 5 m gylio; gruntas II              m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            4,7    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-28      Šurfai iki 5 m gylio; gruntas III             m-3
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            4,9    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-29      Šurfai iki 5 m gylio; gruntas IV             m-3.
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            5,0     žm. val
            Darbo sąnaudos

            5. Šurfų kasimas kultūros paveldo
            zonoje

   
 Darbų       1. Grunto purenimas ir nuėmimas kastuvais
 sudėtis:    pasluoksniui ne didesniais negu 1/2 kastuvo (15-20
             cm) sluoksniais.

             2. Grunto permetimas.

             3. Pertraukos fiksavimui, radinių atrinkimui,
             bandinių paėmimui.

             4. Grunto užpylimas tankinant.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |Pavadinimai                      |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-30      Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros              m-3.
            paveldo zonoje; gruntas I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,4     žm. val
            Darbo sąnaudos

 A1-31      Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros               m-3
            paveldo zonoje; gruntas II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,4    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-32      Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros               m-3
            paveldo zonoje; gruntas III
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            5,0    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-33      Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros               m-3
            paveldo zonoje; gruntas IV grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            6,7    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-34      Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai                m-3
            kultūros paveldo zonoje; gruntas
            I grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,5    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-35      Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai                m-3
            kultūros paveldo zonoje; gruntas
            II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            4,9    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-36      Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai                m-3
            kultūros paveldo zonoje; gruntas
            III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            7,3    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-37      Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai                m-3
            kultūros paveldo zonoje; gruntas
            IV grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            9,4    žm. val.
            Darbo sąnaudos

            6. Iki 5 m gylio šurfams
            tvirtinimų įrengimas ir ardymas

 Darbų      1. Tvirtinimo elementų
 sudėtis:   pagaminimas.
            2. Šurfo sienučių, šlaitų
            tvirtinimas.
            3. Tvirtinimų ardymas.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-38      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; gruntas I
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,22   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,03       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,092     m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,046     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-39      Paramstymų ,vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; gruntas
            II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,28   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,03       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,092     m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,046     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-40      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; gruntas
            III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,39   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,03       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,092     m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,046     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-41      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; I grupės
            įmirkęs gruntas

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,26   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,04       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,11      m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,055     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-42      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; II grupės
            įmirkęs gruntas

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,33   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,04       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,11      m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,055     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-43      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; III
            grupės įmirkęs gruntas

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,5    žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,04       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,11      m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,055     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

 A1-44      Paramstymų, vykdant darbus                    m-3
            šurfuose (iki 5 m gylio),
            įrengimas ir išardymas; IV grupės
            įmirkęs gruntas

            Vidutinė kategorija 3.00

            Darbo sąnaudos                      0,77   žm. val.

 120030     Statybinės vinys                    0,04       kg

 534010     Rąstai 14-24 cm storio, 2 rūšis     0,044     m-3

 534124     Spygliuočių neapipjautos lentos,    0,11      m-3
            storis 40-60 mm, 4 rūšis

 934010     Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm,  -0,022     m-3
            2 rūšis

 934124     Grįžtamos spygliuočių              -0,055     m-3
            neapipjautos lentos, storis 40-60
            mm, 4 rūšis

            7. Duobių kasimas tvirtinant ar
            restauruojant pamatus

 Darbų      1. Grunto kasimas išmetant.
 sudėtis:

            2. Grunto užpylimas sutankinant.

            3. Likusio grunto išvežimas
            karučiais iki 50 m atstumu.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-45      Stiprinant pamatus, duobių iki 2              m-3
            m gylio kasimas; gruntas I arba
            II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,8    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-46      Stiprinant pamatus, duobių iki 2              m-3
            m gylio kasimas; gruntas III
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,9    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-47      Stiprinant pamatus, duobių iki 2              m-3
            m gylio kasimas; gruntas IV
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            5,5    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-48      Stiprinant pamatus, duobių iki 5              m-3
            m gylio kasimas; gruntas I arba
            II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,3    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-49      Stiprinant pamatus, duobių iki 5              m-3
            m gylio kasimas; gruntas III
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            4,7    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-50      Stiprinant pamatus, duobių iki 5              m-3
            m gylio kasimas; gruntas IV
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            6,5    žm. val.
            Darbo sąnaudos

   
             8. Tranšėjų kasimas atkuriant ar restauruojant
             pamatus, tiesiant komunikacijas

 Darbų       1. Grunto kasimas išmetant.
 sudėtis:    2. Grunto užpylimas sutankinant.
             3. Likusio grunto išvežimas karučiais iki 50 m
             atstumu.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-51      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 2 m gylio kasimas; gruntas
            I-II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,0    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-52      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 2 m gylio kasimas; gruntas
            III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,4    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-53      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 2 m gylio kasimas, gruntas IV
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,5    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-54      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 5 m gylio kasimas; gruntas
            I-II grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,4    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-55      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 5 m gylio kasimas; gruntas
            III grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            2,8    žm. val.
            Darbo sąnaudos

 A1-56      Atkuriant ar restauruojant                    m-3
            pamatus, tiesiant komunikacijas
            kultūros paveldo zonoje, tranšėjų
            iki 5 m gylio kasimas; gruntas IV
            grupės

            Vidutinė kategorija 3.00            3,1    žm. val.
            Darbo sąnaudos

   
             9. Griuvenų pašalinimas iš patalpų išnešant
             neštuvais arba išvežant karučiais iki 100 m atstumu

 Darbų       1. Gruvenų ardymas.
 sudėtis:    2. Griuvenų pakrovimas.
             3. Griuvenų išnešimas neštuvais arba išvežimas
             karučiais.
             4. Sudėjimas į krūvas.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-57      Griuvenų patalpose ardymas ir                 m-3
            išnešimas neštuvais (arba
            išvežimas karučiais) iki 100 m
            atstumu

            Vidutinė kategorija 3.00            5,9    žm. val.
            Darbo sąnaudos

   
             10. Vėlesnių grunto sluoksnių pašalinimas iš
             patalpų

 Darbų       1. Grunto, sumišusio su šiukšlėmis, laužu,
 sudėtis:    purenimas, kasimas kraunant ant neštuvų ar į
             karučius.
             2. Grunto išnešimas ar pervežimas karučiais.
             3. Supylimas į krūvas.

   
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|Kodai     |           Pavadinimai           |Resursų |Matavimo |
|          |                                 | kiekis |vienetas |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
|    1     |                2                |    3   |    4    |
+----------+---------------------------------+--------+---------+
 A1-58      Grunto sluoksnio patalpoje                    m-3
            nukasimas ir išnešimas neštuvais
            (arba isvežimas karučiais) iki
            100 m atstumu

            Vidutinė kategorija 3.00            3,1    žm. val.
            Darbo sąnaudos

Spausdinimo versija