En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.329 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                            ĮSAKYMAS
                               
   DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.06.01:2007 "KULTŪROS
PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS" PATVIRTINIMO
                               
                2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-329
                             Vilnius
   
    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
    tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR  3.06.01:
2007   "Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų     rengimo
taisyklės".
   
KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS
   
                        _________________
   
                                PATVIRTINTA
                                Lietuvos Respublikos kultūros
                                ministro
                                2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr.
                                ĮV-329
                               
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.06.01:2007 "KULTŪROS PAVELDO
           TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS"
                               
    (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos kultūros ministro
    2007 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-572
    (nuo 2007 m. spalio 7 d.)
    (Žin., 2007, Nr. 104-4259) redakcija)

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
    1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2007 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-572
       (nuo 2007 m. spalio 7 d.)
       (Žin., 2007, Nr. 104-4259) redakcija
    Paveldo  tvarkybos  reglamentas  PTR  3.06.01:2007  "Kultūros
paveldo  tvarkybos  darbų  projektų  rengimo taisyklės" (toliau -
reglamentas)  nustato  saugomų kultūros paveldo objektų (toliau -
saugomi   objektai),   tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų  projektų
(toliau  -  tvarkybos  darbų  projektai)  rengimo,  tikrinimo  ir
tvirtinimo  bei  šių  projektų keitimo ir saugojimo reikalavimus,
taip  pat  į  Kultūros  vertybių  registrą  (toliau  - registras)
įrašytų  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos  arba  šių objektų
teritorijose  ar  apsaugos  zonose planuojamų tvarkomųjų statybos
darbų  (toliau - planuojama veikla) projektinių pasiūlymų (toliau
-   projektiniai  pasiūlymai)  rengimo,  pritarimo  jiems  ir  jų
saugojimo reikalavimus.
    2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
       (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
       (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    Reglamentu  nustatytos  sudėties  tvarkybos  darbų  projektas
rengiamas  kaip  atskiras  projektas  arba kaip sudėtinė statinio
techninio  projekto  dalis,  kai statinio techninis projektas yra
privalomas.
    3.   Archeologijos,   povandeninio,  mitologinio  ir     kitų
vertingųjų  savybių pobūdį ar jų derinį turinčių saugomų  objektų
tvarkybos darbų projektų regimo ypatumai nurodomi kituose paveldo
tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais.
    4.  Reglamentu  nustatyti reikalavimai  privalomi   tvarkybos
darbų  projektų  rengėjams  bei visiems  viešojo   administravimo
subjektams,  fiziniams  ir juridiniams  asmenims,   atliekantiems
veiksmus, susijusius su saugomų objektų tvarkyba.
    5.   Reglamento   sąvokos  atitinka  Lietuvos     Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.
3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų teisės  aktų
sąvokas.
   
              II. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
   
    6. Tvarkybos darbų projektai rengiami vadovaujantis  registro
duomenimis,  istoriniais  bei ikonografiniais duomenimis,   prieš
projektavimą  privalomų  atlikti  taikomųjų  tyrimų    išvadomis,
apsaugos  reglamentais  (kai tokie išduoti)  arba   laikinaisiais
apsaugos  reglamentais  (projektavimo sąlygomis),   projektiniais
pasiūlymais   (kuriems  pritarė  už  kultūros  paveldo    apsaugą
atsakinga   institucija),   apsaugos  sutartimis  (kai     tokios
sudarytos),  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  specialiojo
teritorijų   planavimo   dokumentais  arba   veiklą     saugomose
teritorijose  reglamentuojančiais  dokumentais,   specialiosiomis
žemės  ir miško naudojimo sąlygomis bei kitais kultūros  ministro
patvirtintais   paveldo   tvarkybos  reglamentais     nustatytais
paveldosaugos reikalavimais.
    7.  Tvarkybos  darbų  projektus turi teisę  rengti   Statybos
įstatymo  nustatyta tvarka atestuotos įmonės, turinčios  kultūros
ministro  patvirtinta  tvarka atestuotus specialistus (toliau   -
atestuoti  specialistai).  Kai kuriuos tvarkybos darbų   projektų
parengimo   darbus  gali  atlikti  neatestuoti     pagalbininkai,
vadovaujami atestuoto specialisto.
    8.  Tvarkybos  darbų projekto sudėtis, apimtis ir   detalumas
turi būti pakankami užsakovo sumanymui įgyvendinti, šio  projekto
paveldosaugos  (specialiajai) ekspertizei atlikti   vadovaujantis
paveldo  tvarkybos  reglamentu PTR  3.03.01:2005   "Nekilnojamojo
kultūros  paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto  ar
tvarkomųjų    paveldosaugos   darbų   projekto      paveldosaugos
(specialiosios)  ekspertizės  atlikimo  taisyklės",   patvirtintu
kultūros  ministro  2005 m. balandžio 20 d. įsakymu  Nr.   ĮV-158
(Žin.,  2005,  Nr.  57-1967), bei Statybos  įstatymu   nustatytai
bendrajai   statinio  techninio  projekto  ekspertizei    atlikti
vadovaujantis  statybos  techniniu reglamentu  STR   1.06.03:2002
"Statinio   projekto   ekspertizė  ir   statinio     ekspertizė",
patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
214  (Žin., 2002, Nr. 55-2200), tvarkybos darbų   skaičiuojamajai
kainai  nustatyti,  šių darbų rangovui parinkti,  gauti   leidimą
atlikti šiuos darbus ir jiems atlikti.
    9.  Tvarkybos  darbų  projekto  sprendiniai,  užsakovui    ir
projektuotojui   susitarus,   gali  būti  detalizuojami     darbo
brėžiniais, techninėmis specifikacijomis ar kitais dokumentais.
    10. Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektą sudaro:
    10.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:
    10.1.1.   duomenys  apie  projektuotoją  (juridinio    asmens
pavadinimas,  teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas,   fizinio
asmens  vardas,  pavardė,  telefonas,  kvalifikacijos   atestatų,
teisės  rengti  ypatingų statinių projektus  pripažinimo   pažymų
išdavimo datos bei numeriai);
    10.1.2. projektuojamo objekto duomenys (pavadinimas, adresas,
unikalus Kultūros vertybių registro kodas ir šio objekto bei  jam
naudoti  priskirto  žemės  sklypo  unikalūs  numeriai,   nurodyti
Nekilnojamojo turto registre);
    10.1.3.  projekto pavadinimas (nurodant visus  projektuojamus
tvarkybos darbus);
    10.1.4.  užsakovo  duomenys (juridinio  asmens   pavadinimas,
adresas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);
    10.1.5. projekto parengimo data (metai ir mėnuo).
    10.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:
    10.2.1. projekto rengimo pagrindas;
    10.2.2.  kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų  pasirinkimo
koncepcija,  paaiškinama,  kaip projekto sprendiniuose   numatoma
saugoti   projektuojamo  objekto  vertingąsias  savybes,     kaip
atsižvelgiama  į  privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas   ir
projekto  paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės ir   statinio
techninio  projekto (kai toks rengiamas) bendrosios   ekspertizės
pastabas ar rekomendacijas;
    10.3. projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų
kopijos;
    10.4.  nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių   dokumentų
kopijos;
    10.5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
          (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    žemės   sklypo   plano   kopija   (jeigu  žemės  sklypas  yra
suformuotas);
    10.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
          (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    objekto   apmatavimai   (fotogrametrinai   ir  pan.),  esamos
padėties  aukštų  planai,  pjūviai, fasadai, objekto, jo dalių ar
elementų  fotofikasacija,  objekto  kraštovaizdyje  fotofiksacija
(rengiama  priklausomai  nuo  objektų ir juose planuojamų atlikti
tvarkybos darbų pobūdžio bei apimties);
    10.7.  bendraturčių sutikimą rengti projektą   patvirtinančių
dokumentų kopijos (kai projektuojamas bendrosios nuosavybės teise
valdomas objektas);
    10.8.  tvarkybos  darbų projekto sprendiniai   (statinio(-ių)
aukštų planai, pjūviai, pagrindiniai pastatų fasadai, laikančiųjų
ar  kitų  konstrukcijų  planai  arba  schemos,  kurie    rengiami
priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų apimties;
    10.9.  brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos,  taip
pat  projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuos  tvarkybos
darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant
numatomus  atlikti  darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai,   kai
nėra galimybės to pažymėti pagrindiniuose projekto brėžiniuose);
    10.10. pasirengimo tvarkybai organizavimo schemos (kai būtina
įvertinti ir trečiųjų asmenų interesus);
    10.11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
           2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
           (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
           (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    kiti     sprendiniai     (kuriais    įgyvendinami    esminiai
architektūros,  kraštovaizdžio,  aplinkos  ir/ar kultūros paveldo
apsaugos reikalavimai);
    10.12. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
    10.13. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina;
    10.14. tvarkybos darbų techniniai, kokybės, charakteristikos,
kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiosios technologijos;
    10.15. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
           2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
           (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
           (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    kiti dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos darbų projekto
sprendinius.
    11. Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama
prieštaravimų, spredinių viršenybė nustatoma pagal:
    11.1. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis;
    11.2. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos  darbų
pobūdžio, jų derinio bei jų apimties);
    11.3. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.
   
    III. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ TIKRINIMAS, TVIRTINIMAS, JŲ
                      KEITIMAS IR SAUGOJIMAS
   
    12.  Tvarkybos darbų projektai turi būti pateikti  patikrinti
(derinti)  už kultūros paveldo apsaugą atsakingai   institucijai,
kuri  šių projektų sprendiniams pritaria raštu arba  institucijos
spaudu  "Patikrinta"  ir  šį  projektą  tikrinusio    (derinusio)
specialisto  parašu.  Patikrinto  (suderinto)  tvarkybos    darbų
projekto  vienas  egzempliorius perduodamas už kultūros   paveldo
apsaugą   atsakingos  institucijos  tvarkybos  darbų     atlikimą
kontroliuojančiam specialistui.
    13. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
        2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. ĮV-437
        (nuo 2008 m. rugsėjo 12 d.)
        (Žin., 2008, Nr. 104-4010) redakcija
    Tvarkybos  darbų  projektus  tvirtina statytojas (užsakovas),
tvarkomuoju  dokumentu  (kai statytojas (užsakovas) yra juridinis
asmuo)  arba  projekto  titulinio  lapo  viršutiniame dešiniajame
kampe  statytojo  (užsakovo)  tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens
parašu  (kai  statytojas  (užsakovas)  yra  fizinis asmuo), gavęs
projekto  ekspertizės,  atliktos  vadovaujantis  Kultūros paveldo
statinio  projekto  ekspertizės  atlikimo  taisyklių, patvirtintų
Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-279/ĮV-233
(Žin.,  2005, Nr. 72-2618) nustatytais reikalavimais, išvadą. Kai
tvarkybos  darbų  projekto  rengimas  finansuojamas  iš  Kultūros
paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos skirtų valstybės
biudžeto  lėšų,  projektas  tvirtinamas  taip  pat gavus raštišką
Departamento pritarimą.
    14.  Įgyvendinami tvarkybos darbų projektų sprendiniai   turi
būti  keičiami  ar tikslinami, kai darbų metu aptinkamos   naujos
kultūros  paveldo objekto vertingosios savybės. Tvarkybos   darbų
projektų klaidos taisomos projektuotojo lėšomis. Tvarkybos  darbų
projektų pakeitimai turi būti patikrinti (suderinti) už  kultūros
paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje.
    15.  Tvarkybos  darbų  projektai  saugomi  šiuos    projektus
tikrinusioje ir šių darbų vykdymą kontroliuojančioje už  kultūros
paveldo  apsaugą  atsakingoje institucijoje iki tvarkybos   darbų
priėmimo.  Įgyvendinti  tvarkybos darbų projektai  ir   tvarkybos
darbų priėmimo aktai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
   
   IV. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PRITARIMAS JIEMS BEI JŲ
                            SAUGOJIMAS
   
    16. Projektiniais pasiūlymais saugomo objekto valdytojas arba
jo  įgaliotas asmuo (toliau - užsakovas) išreiškia, kaip   numato
įgyvendinti savo planuojamą veiklą kultūros paveldo objekte  arba
šio objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame objekte.
    17.  Projektiniai  pasiūlymai  rengiami  remiantis   kultūros
paveldo   objekto  apskaitos  dokumentais  ir  kitais    registro
duomenimis,   prieš  projektavimą  atliktų  tyrimų     išvadomis,
istoriniais,  ikonografiniais  ir  kitais  duomenimis.   Rengiant
projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams  kultūros
paveldo  objektų  teritorijoje ar apsaugos zonoje   vadovaujamasi
šiuo  reglamentu bei statybos techniniu reglamentu  STR  1.05.06:
2005 "Statinio projektavimas" nustatytais reikalavimais.
    18.  Projektiniai  pasiūlymai turi būti pateikti   patikrinti
(pritarti) už kultūros paveldo apsaugą atsakingai valstybės  arba
vietos  savivaldybės  institucijai  (pagal  kompetenciją),   kuri
pateiktiems  pasiūlymams pritaria raštu arba institucijos  spaudu
"Patikrinta"   ir  projektinius  pasiūlymus  tikrinusio    (jiems
pritarusio)  specialisto parašu. Projektinių pasiūlymų,   kuriems
pritarta,  vienas  egzempliorius paliekamas už kultūros   paveldo
apsaugą  atsakingai  institucijai. Ši institucija pagal   turimus
ir/ar papildomai valdytojų pateiktus ar kitu būdu gautus duomenis
gali  pareikalauti, kad užsakovas atliktų papildomus tyrimus  bei
pateiktų papildomus duomenis, ir/arba pasiūlyti, kad parengtų  ir
pateiktų   kitus   kultūros   paveldo   apsaugos     reikalavimus
atitinkančius projektinius pasiūlymus.
    19.  Projektiniai  pasiūlymai, kuriems pritarė  už   kultūros
paveldo apsaugą atsakinga valstybės ar savivaldybės  institucija,
pateikiami kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų ar tvarkomųjų
statybos  darbų  projektavimo sąlygoms gauti arba gauti   sąlygas
teritorijų planavimo dokumentams rengti.
    20. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:
    20.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:
    20.1.1.   duomenys   apie  projektinių  pasiūlymų     rengėją
(juridinio  asmens  pavadinimas, teisinė forma, kodas,   buveinė,
telefonas,   fizinio   asmens   vardas,   pavardė,     telefonas,
kvalifikacijos   atestatų,  teisės  rengti  ypatingų     statinių
projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);
    20.1.2.  projektinių  pasiūlymų  objekto  duomenys   (objekto
pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto
užimamo  ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus   numeris
Nekilnojamojo turto registre;
    20.1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas,
adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);
    20.1.4.  projektinių  pasiūlymų  parengimo  data  (metai   ir
mėnuo);
    20.2.  aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas  projektuojamas
objektas  (jo  buvimo  vieta, jo vertingosios  savybės  ir   kiti
registro   duomenys),   paaiškinama  numatoma  veikla  ir     jos
pasirinkimo  koncepcija  bei  kaip  planuojama  veikla    paveiks
projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;
    20.3.  nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių   dokumentų
kopijos  (neprivaloma,  kai  projektinius pasiūlymus  rengia   ne
užsakovas);
    20.4. eskizai ar brėžniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą:
    20.4.1.  esamos  padėties fiksavimo  dokumentai   (situacijos
schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir  kitų
teritorijos  elementų išdėstymu, statinio(-ių) aukštų planai,  jo
fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);
    20.4.2.   planuojamos   veiklos   pavaizdavimas     eskizais,
fotomontažu  ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo  aukštų
planai   bei   fasadai   ir/arba  planuojamos   veiklos     vieta
kraštovaizdyje ir pan.);
    20.5. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos
veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
    21. Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems  statybos
darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos  zonoje
vadovaujamasi  šiuo reglamentu bei statybos techniniu  reglamentu
STR    1.05.06:2005   "Statinio   projektavimas"       nurodytais
reikalavimais.
    22.  Projektiniai  pasiūlymai teisės aktų  nustatyta   tvarka
saugomi  statinio  projektavimo  sąlygas  ar  planavimo   sąlygas
išdavusioje    už   kultūros   paveldo   apsaugą      atsakingoje
institucijoje.
   
                    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   
    23.  Fiziniai  ir  juridiniai  asmenys,  pažeidę   reglamento
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
   
                        _________________
 

Spausdinimo versija