En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 04 KM įsakymas Nr.324 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ

    RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

                               

                2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-324

                             Vilnius

   

    Vadovaudamasis  Kilnojamųjų  kultūros vertybių bei   statinių

priklausinių  restauratorių  atestavimo  nuostatų,    patvirtintų

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. kovo 5 d.  įsakymu

Nr. ĮV-85 (Žin., 2003, Nr. 37-1632), 14 punktu:

    1.  Tvirtinu  penkerių metų laikotarpiui  Kultūros   vertybių

restauratorių atestavimo komisijos sudėtį:

    Zita   Šliogerienė  -  Vilniaus  universiteto     bibliotekos

aukščiausios  kvalifikacinės kategorijos dokumentų   restauratorė

(atestavimo komisijos pirmininkė);

    Laima  Kruopaitė  -  Lietuvos  dailės  muziejaus  P.   Gudyno

restauravimo  centro polichromuoto medžio restauravimo  ekspertė,

aukščiausios  kvalifikacinės kategorijos restauravimo  technologė

(atestavimo komisijos pirmininkės pavaduotoja);

    Rimvydas  Derkintis  - Lietuvos dailės muziejaus  P.   Gudyno

restauravimo  centro  aukščiausios  kvalifikacinės    kategorijos

metalo dirbinių restauratorius;

    Gražina   Gleiznienė  -  Lietuvos  nacionalinio     muziejaus

direktoriaus    pavaduotoja,   restauravimo   centro      vadovė,

archeologinių radinių restauravimo ekspertė;

    Bronė  Kunkulienė  -  Lietuvos dailės  muziejaus  P.   Gudyno

restauravimo centro keramikos ir gintaro restauravimo ekspertė;

    Birutė  Miškinienė  -  Lietuvos dailės muziejaus  P.   Gudyno

restauravimo  centro  aukščiausios  kvalifikacinės    kategorijos

molbertinės tapybos restauratorė;

    Juozas  Algirdas  Pilipavičius - Vilniaus dailės   akademijos

Paminklotvarkos  katedros  vedėjas, aukščiausios   kvalifikacinės

kategorijos sienų tapybos restauratorius;

    dr.   Jūratė   Senvaitienė  -  Lietuvos  dailės     muziejaus

direktoriaus  pavaduotoja, P. Gudyno restauravimo centro  vadovė,

restauravimo technologė-ekspertė;

    Birutė   Sivakova   -  Lietuvos  nacionalinės  M.     Mažvydo

bibliotekos   Dokumentų  konservavimo  ir  restauravimo    centro

direktoriaus pavaduotoja, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos

dokumentų restauratorė;

    Elvyra   Veronika  Telksnienė  -  Kultūros  paveldo    centro

Techninių   tyrimų  poskyrio  vedėja,  restauravimo   technologė-

ekspertė;

    Dalia  Valujevičienė  - Lietuvos dailės muziejaus P.   Gudyno

restauravimo  centro  aukščiausios  kvalifikacinės    kategorijos

tekstilės restauratorė;

    Darius   Varnas  -  Lietuvos  dailės  muziejaus  P.    Gudyno

restauravimo  centro  aukščiausios  kvalifikacinės    kategorijos

meninių baldų restauratorius;

    Eglė  Virpilaitienė  - Lietuvos dailės muziejaus  P.   Gudyno

restauravimo centro aukščiausios kvalifikacinės kategorijos  meno

kūrinių ant popieriaus restauratorė.

    2.   Skiriu  Kultūros  vertybių  restauratorių     atestavimo

komisijos  sekretore  Saugomų  teritorijų  ir  paveldo   apsaugos

skyriaus vyresniąją specialistę Vaivą Mockutę.

    3. Laikau netekusiais galios:

    3.1. kultūros ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr.  197

"Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių

restauratorių atestavimo komisijos pirmininko skyrimo";

    3.2. kultūros ministro 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr.  213

"Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių

restauratorių  atestavimo komisijos naujos personalinės  sudėties

patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 69-2856).KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

Spausdinimo versija