En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 03 27 KM įsakymas Nr.210 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos "Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas" priemonės "užtikrinti kultūros vertybių paieškos projektų įgyvendinimą" projektų dalinio finansavimo taisykl

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PROGRAMOS "PAVELDO, ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMAS" PRIEMONĖS "VYKDYTI LIETUVAI  REIKŠMINGO   UŽSIENYJE ESANČIO  KULTŪROS  PAVELDO  APSKAITĄ  BEI  SKLAIDĄ,    UŽTIKRINTI LIETUVAI  REIKŠMINGO UŽSIENYJE ESANČIO KULTŪROS PAVELDO  PAIEŠKOS PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMĄ  IR  VYKDYTI  KULTŪROS  PAVELDO   EKSPERTŲ MAINUS" PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 27 d. Nr. ĮV-210

Vilnius

 

    (Antraštė - Lietuvos Respublikos kultūros ministro

    2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

    (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

    (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija)

 

     Vadovaudamasis   Kultūros  ministerijos  finansų    kontrolės

taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos kultūros   ministro

2006 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-315, 13 punktu bei  siekdamas

užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  lėšų

panaudojimo ir finansinės atskaitomybės teisingumą:

    1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

       2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

       (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

       (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija

    Tvirtinu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos

"Paveldo,   istorinės   ir   kultūrinės  atminties  išsaugojimas"

priemonės "Vykdyti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros

paveldo  apskaitą  bei  sklaidą,  užtikrinti  Lietuvai reikšmingo

užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos projektų įgyvendinimą

ir  vykdyti  kultūros  paveldo  ekspertų mainus" projektų dalinio

finansavimo taisykles (pridedama).

    2. Laikau netekusiais galios:

    2.1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m.  gegužės

23  d.  įsakymą Nr. ĮV-200 "Dėl Lietuvai reikšmingų   kilnojamųjų

kultūros  vertybių,  esančių užsienyje, integravimo  į   Lietuvos

visuomeninį gyvenimą programos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 60-

2162);

    2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. rugpjūčio

31  d.  įsakymą Nr. ĮV-406 "Dėl Lietuvai reikšmingų   kilnojamųjų

kultūros  vertybių,  esančių užsienyje, integravimo  į   Lietuvos

visuomeninį   gyvenimą  programos  įgyvendinimo  2006-2007     m.

priemonių plano patvirtinimo";

    2.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m.  birželio

2  d.  įsakymą  Nr. ĮV-268 "Dėl  Lietuvos  Respublikos   kultūros

ministerijos  2006-2008  m. strateginio veiklos plano   programos

"Paveldo,   istorinės  ir  kultūrinės  atminties    išsaugojimas"

priemonės  "Remti visuomenės pastangas ieškoti kultūros  vertybių

užsienyje" finansavimo taisyklių patvirtinimo".

 

KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

 

                        _________________

 

                                PATVIRTINTA

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministro 2007 m. kovo 27 d.

                                įsakymu Nr. ĮV-210

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PROGRAMOS "PAVELDO, ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMAS" PRIEMONĖS" VYKDYTI  LIETUVAI REIKŠMINGO UŽSIENYJE ESANČIO KULTŪROS  PAVELDO

APSKAITĄ  BEI SKLAIDĄ, UŽTIKRINTI LIETUVAI REIKŠMINGO   UŽSIENYJE ESANČIO  KULTŪROS  PAVELDO  PAIEŠKOS  PROJEKTŲ  ĮGYVENDINIMĄ   IR VYKDYTI KULTŪROS PAVELDO EKSPERTŲ MAINUS" PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TAISYKLĖS

            

    (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos kultūros ministro

    2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

    (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

    (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija)

                  

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

    1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

       2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

       (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

       (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija

    Lietuvos    Respublikos   kultūros   ministerijos   programos

"Paveldo,   istorinės   ir   kultūrinės  atminties  išsaugojimas"

priemonės "Vykdyti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros

paveldo  apskaitą  bei  sklaidą,  užtikrinti  Lietuvai reikšmingo

užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos projektų įgyvendinimą

ir  vykdyti  kultūros  paveldo  ekspertų mainus" projektų dalinio

finansavimo  taisyklės  (toliau  vadinama  -  Taisyklės)  nustato

valstybės  biudžeto  lėšų  (toliau  vadinama  -  Lėšos)  Lietuvos

Respublikos  kultūros  ministerijos programos "Paveldo, istorinės

ir kultūrinės atminties išsaugojimas" priemonės "Vykdyti Lietuvai

reikšmingo   užsienyje  esančio  kultūros  paveldo  apskaitą  bei

sklaidą,   užtikrinti   Lietuvai   reikšmingo  užsienyje  esančio

kultūros   paveldo  paieškos  projektų  įgyvendinimą  ir  vykdyti

kultūros  paveldo  ekspertų mainus" projektams (toliau vadinama -

Projektai)  vykdyti  skyrimo,  naudojimo  ir  atsiskaitymo už jas

reikalavimus.

    2.  Tikslinės lėšos Projektams vykdyti numatomos  kiekvienais

metais   Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijai    (toliau

vadinama   -   Ministerija)   skirtuose   valstybės      biudžeto

asignavimuose.

    3.  Lietuvai  reikšmingos kilnojamosios  kultūros   vertybės,

esančios   užsienyje  (toliau  vadinama  -  Kultūros     vertybės

užsienyje), - kultūros vertybės, pavogtos ar neteisėtai  išvežtos

   Lietuvos  ir  kitais  pagrindais  atsidūrusios    užsienyje;

nelietuviškos   kilmės  kultūros  vertybės,  legaliai    tapusios

Lietuvos  valstybės,  savivaldybių, fizinių ar juridinių   asmenų

nuosavybe  ir  prieš  jų valią išvežtos    Lietuvos;   kultūros

vertybės,  sukurtos  ar sukauptos Lietuvos fizinių ar   juridinių

asmenų už Lietuvos valstybės ribų.

    4.  Kitos  Taisyklėse vartojamos sąvokos  atitinka   Lietuvos

Respublikos  kilnojamųjų  kultūros  vertybių  apsaugos   įstatyme

(Žin., 1996, Nr. 14-352), Kultūros ministerijos finansų kontrolės

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros  ministro

2006  m.  liepos  18 d. įsakymu Nr. ĮV-315,  ir  kituose   teisės

aktuose apibrėžtas sąvokas.

   

               II. PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR SVARSTYMAS

   

    5.  Paraiškas  daliniam finansavimui gauti gali teikti   visi

Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka   įregistruoti

juridiniai asmenys (toliau vadinama - Projektų vykdytojai).

    6.  Projektų vykdytojai paraiškas (1 priedas) su   detaliomis

Projektų   išlaidų   sąmatomis  (2  priedas)  teikia     Lietuvos

Respublikos kultūros ministerijai.

    7. Paraiškos pateikiamos tik spausdintos lietuvių kalba.

    8. Paraiškos gauti Lėšas teikiamos Projektams, kurių  tikslai

yra:

    8.1.  Kultūros  vertybių užsienyje integravimas  į   Lietuvos

visuomeninį gyvenimą:

    8.1.1.  Kultūros  vertybių užsienyje pervežimas  į   Lietuvos

Respublikos muziejus, bibliotekas ir archyvus;

    8.1.2.  muziejų,  archyvų,  bibliotekų,  studijų  ir   mokslo

įstaigų  vykdomų  Kultūros vertybių užsienyje tyrimas ir   kopijų

darymas;

    8.1.3. juridinių ir fizinių asmenų turimos informacijos  apie

Kultūros vertybes užsienyje publikavimas;

    8.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

         2008 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-618

         (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

         (Žin., 2008, Nr. 146-5889) redakcija

    Lietuvos  politinių kalinių ir tremtinių kapų bei kapaviečių,

memorialinių  paminklų paieškos, apskaitos ir sukauptos medžiagos

populiarinimo projektų įgyvendinimas;

    8.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

         2008 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-618

         (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

         (Žin., 2008, Nr. 146-5889) redakcija

    Lietuvos  politinių kalinių ir tremtinių kapų bei kapaviečių,

memorialinių   paminklų   priežiūros   ir   sutvarkymo   projektų

įgyvendinimas.

    9. Informacija apie paraiškų priėmimą skelbiama  Ministerijos

internetinėje  svetainėje  www.lrkm.lt. Paraiškų priėmimas   gali

būti  vykdomas  ne  dažniau kaip du kartus per  metus.   Antrasis

paraiškų  priėmimas gali būti pradėtas vykdyti ne anksčiau,  kaip

praėjus  2  mėnesiams  po pirmojo paraiškų  priėmimo   paskelbimo

datos.

    10. Skelbime nurodoma:

    10.1. paraiškų priėmimo laikas;

    10.2. paraiškų pateikimo būdas;

    10.3. paraiškas priimantis skyrius;

    10.4. kita Projektų vykdytojams reikalinga informacija.

    11. Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais:

    11.1.   Projekto  atitiktis  valstybės  kultūros    politikos

prioritetams;

    11.2. Projekto svarba kultūros paveldo išsaugojimui.

    12. Finansavimas skiriamas atsižvelgiant į šiuos prioritetus:

    12.1. Projektams, kurie numato rezultatų pristatymo plačiajai

visuomenei galimybę;

    12.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

          2008 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-618

          (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

          (Žin., 2008, Nr. 146-5889) redakcija

    Projektams,  kuriems  finansavimą  skiria įvairios valstybės,

savivaldybių  institucijos  (paraiškose  nurodomi  kiti  projekto

vykdymo finansavimo šaltiniai).

    13.  Gautas  paraiškas, atsižvelgdami į Taisyklių 11  ir   12

punktuose   nustatytus   prioritetus  ir   paraiškų     vertinimo

kriterijus, svarsto, vertina ir pasiūlymus bei išvadas teikia:

    13.1.  dėl  Projektų, kurių tikslai nustatyti Taisyklių   8.1

punkte  - kultūros ministro įsakymu sudaroma Lietuvai  reikšmingo

kultūros  paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisija   (toliau

vadinama - Komisija);

    13.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2009 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-164
          (nuo 2009 m. balandžio 8 d.)
          (Žin., 2009, Nr. 39-1495) redakcija
       dėl  Projektų,  kurių  tikslai nustatyti Taisyklių 8.2 ir 8.3
punktuose  -  kultūros  ministro  įsakymu sudaroma ekspertų darbo
grupė (toliau vadinama - Darbo grupė);

     14.  Komisijos bendrąsias funkcijas, teises, sudėtį ir  darbo

organizavimą   reglamentuoja  Kultūros  ministerijos     ekspertų

komisijų nuostatai, patvirtinti kultūros ministro 2004 m. gegužės

21 d. įsakymu Nr. ĮV-121 (Žin., 2004, Nr. 87-3186; 2005, Nr. 129-

4654).

    15.  Darbo  grupės  pirmininku  kultūros  ministro    įsakymu

skiriamas  Ministerijos  valstybės  tarnautojas.  Darbo    grupės

posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip  2/3

Darbo  grupės narių. Negalintys dalyvauti posėdyje Darbo   grupės

nariai iki posėdžio pradžios turi pateikti nuomonę raštu posėdžio

darbotvarkėje  numatytais  klausimais.  Darbo  grupė   sprendimus

priima  paprastąja  posėdyje dalyvaujančių narių balsų   dauguma.

Balsams  pasiskirsčius po lygiai, lemia Darbo grupės   pirmininko

balsas.

    16.  Jeigu  yra  galimas  viešųjų  ir  privačiųjų    interesų

konfliktas,  Komisijos  ar  Darbo grupės  narys  atsiriboja   nuo

konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.

    17.  Paraiškos  nesvarstomos, jeigu buvo bent viena     šių

aplinkybių:

    17.1. paraiška finansavimui gauti užpildyta neteisingai;

    17.2.  Projektų  vykdytojai neatsiskaitė su  Ministerija  

anksčiau gautas Lėšas Projektams įgyvendinti;

    17.3.  buvo nustatyta, kad gautos Lėšos panaudotos ne   pagal

tikslinę paskirtį;

    17.4. Neteko galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro

          2008 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-618

          (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

          (Žin., 2008, Nr. 146-5889)

   

          III. LĖŠŲ SKYRIMO IR JŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ

   

    18. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

        2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-449

        (nuo 2007 m. liepos 22 d.)

        (Žin., 2007, Nr. 81-3339) redakcija

    Sprendimą   dėl   Lėšų  skyrimo  priima  kultūros  ministras,

įvertinęs  Komisijos  ar Darbo grupės pateiktus pasiūlymus. Lėšos

skiriamos kultūros ministro įsakymu.

    19.  Kultūros ministro sprendimas dėl Lėšų skyrimo   Projektų

vykdytojams skelbiamas Ministerijos internetinėje svetainėje.

    20.  Projektų  finansavimas vykdomas pagal  Ministerijos   ir

Projektų  vykdytojų, kuriems skiriamos lėšos, sudaromas  kultūros

ministro  nustatytos  formos  sutartis  (3  priedas)    (išskyrus

Ministerijos  tiesioginio  reguliavimo  sričiai    priklausančias

biudžetines  įstaigas)  ir  Ministerijos  patvirtintas   sąmatas,

kurios yra neatskiriama sutarčių dalis.

    21.  Sąmatoje  nenumatytoms  išlaidoms galima skirti  iki   5

procentų visos Projekto vykdymui reikalingos sumos.

    22.   Remiamų   įstaigų  (išskyrus  biudžetines)     Projektų

administracinės išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai,

patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir  transporto

(ne  komandiruočių  metu) išlaidos) negali būti didesnės nei   15

procentų visos Projekto sąmatos sumos.

    23. Skiriamos Lėšos negali būti naudojamos kitiems projektams

vykdyti  ir  pastatams rekonstruoti, kapitaliai  remontuoti   bei

ilgalaikiam turtui įsigyti.

    24.    panaudotas  Lėšas  Projektų  vykdytojai    (išskyrus

Ministerijos  tiesioginio  reguliavimo  sričiai    priklausančios

biudžetinės  įstaigos)  atsiskaito Ministerijai pagal   sutartyse

nurodytas   sąlygas  ir  kultūros  ministro  nustatytos    formos

ataskaitą (4 priedas).

    25.   Pagal  patvirtintą  sąmatą  planuotos  išlaidų    rūšys

netikslinamos,  jeigu  skirtumas  tarp  planuotų  ir    faktiškai

panaudotų  lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija  gautos

sumos 10 procentų. Priešingu atveju, Projektų vykdytojai  privalo

raštu   kreiptis   į  Ministeriją  dėl  sąmatos     patikslinimo.

Ministerija  per  30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos   privalo

apsvarstyti tokį prašymą ir priimti sprendimą.

    26.  Lėšos Projektų vykdytojams pervedamos pagal   nustatytas

valstybės iždo valdymo procedūras.

    27.  Projektų  vykdytojai, pažeidę Taisyklių  bei   sutarties

reikalavimus,  atsako  teisės aktų nustatyta tvarka  ir   netenka

galimybės teikti paraišką ateinančiais metais.

    28.  Projektui  skirtų  lėšų  panaudojimo  kontrolė   vykdoma

Kultūros  ministerijos  finansų  kontrolės  taisyklių   nustatyta

tvarka.

    29.  Projektų  vykdytojų  paraiškos,  paraiškų   registravimo

žurnalai,  Projektų ataskaitos ir kiti dokumentai saugomi  trejus

metus Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriuje.

   

           IV. PROGRAMOS PRIEMONĖS VYKDYTOJO FUNKCIJOS

   

    30.   Programos  priemonės  vykdytojo  funkcijos     rengiant

finansinį sprendimą (toliau vadinama - Sprendimai) ir  atsakomybė

už Sprendimų įgyvendinimo kokybę:

    30.1. registruoti pateiktas paraiškas;

    30.2.  patikrinti, ar gautos paraiškos atitinka Taisyklių  11

punkte nustatytus kriterijus ir 12 punkte nustatytus prioritetus,

ir apie tai atitinkamai informuoti Komisiją arba Darbo grupę;

    30.3.  atlikti  būtiną techninį darbą, bendradarbiaujant   su

Komisija ir Darbo grupe bei rengiant Sprendimo projektą;

    30.4.  kultūros  ministrui  priėmus sprendimą  dėl   Projektų

finansavimo,  pagal  Projektų vykdytojų  pateiktus   skaičiavimus

rengti sutartis ir išlaidų sąmatas tiems Projektams  įgyvendinti,

jas tikslinti ir derinti;

    30.5.  registruoti  pasirašytas  sutartis  Projektų   vykdymo

sutarčių registracijos žurnale;

    30.6.  siekiant  užtikrinti,  kad Sprendimai  būtų   įvykdyti

tinkamai  ir laiku, esant Projektų vykdytojų poreikiui,   derinti

ir/ ar tikslinti sutartis ar prie sutarčių esančias sąmatas;

    30.7.  siekiant  įsitikinti, ar Projektų vykdytojai už   Lėšų

naudojimą  atsiskaitė  laiku,  ar  šios  Lėšos  buvo   panaudotos

tinkamai, atlikti paskesniąją finansų kontrolę:

    30.7.1.  rinkti nustatytos formos ataskaitas ir   prižiūrėti,

kad  Projektų vykdytojai laikytųsi sutartyje numatytų   ataskaitų

pateikimo terminų;

    30.7.2.  tikrinti  ir analizuoti pateiktų ataskaitų   veiklos

rezultatų  skiltį,  vertinti  įvykdyto  Projekto  rezultatus   ir

pasirašytą  ataskaitą pateikti Finansų ir turto valdymo  skyriui,

kuris tikrina ataskaitos skiltį apie lėšų panaudojimą;

    30.7.3. nustačius, kad Projektų vykdytojai valstybės biudžeto

lėšas  faktiškai  panaudojo nesivadovaudami patvirtinta   išlaidų

sąmata,  laiku ar iš viso neįvykdė sutarties sąlygų,   nedelsiant

raštu informuoti Projektų vykdytojus, jog kitais metais jų,  kaip

paraiškų (projektų) rengėjų, paraiškos nebus teikiamos  svarstyti

komisijai  dėl  galimo  finansavimo skyrimo, bei  nurodyti,   kad

Projekto  vykdytojas privalo per 15 dienų grąžinti   Ministerijai

visą, gautą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sumą;

    30.7.4.  rengti  Projektų  vykdymo ataskaitų  suvestines   ir

teikti  jas programos vykdytojams bei Buhalterinės apskaitos   ir

atskaitomybės  skyriaus  valstybės  tarnautojui    (darbuotojui),

atsakingam   programos  priemonės  lėšų  apskaitos    vykdymą,

nurodant pastebėtus pažeidimus;

    30.7.5. tikslinti Taisykles ar kitus teisės aktus, susijusius

su Projektų vykdymu.

 

                        _________________

 

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministerijos programos "Paveldo,

                                istorinės ir kultūrinės atminties

                                išsaugojimas" priemonės "Vykdyti

                                Lietuvai reikšmingo užsienyje

                                esančio kultūros paveldo apskaitą

                                bei sklaidą, užtikrinti Lietuvai

                                reikšmingo užsienyje esančio

                                kultūros paveldo paieškos

                                projektų įgyvendinimą ir vykdyti

                                kultūros paveldo ekspertų mainus"

                                projektų dalinio finansavimo

                                taisyklių

                                1 priedas

 

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

      2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

      (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija

 

 

                   (Paraiškos formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinės adresas)

__________________________________________________________

(juridinio asmens tel., faks., el. paštas)

__________________________________________________________

(banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

__________________________

(adresatas)

 

                            PARAIŠKA

DĖL PROJEKTO, PRETENDUOJANČIO GAUTI DALINĮ VALSTYBĖS FINANSAVIMĄ

         IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

 

                     _________ Nr. _________

                         (data)

 

1. PROJEKTO PAVADINIMAS_________________________________________

  ________________________________________________________

  _______________________________________________

 

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI REIKALINGA LĖŠŲ SUMA

  _______________________________________________________Lt

 

3. IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

  _______________________________________Lt

 

4. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI

  _________________________________________________________

  __________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3.

 ________________________________________________________

4.

______________________________________________________

ir t. t.

 

__________________________ _____________________________________

(Vadovo pareigų pavadinimas) (Parašas)    (Vardas ir pavardė)

          A. V.

 

                        _________________

 

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministerijos programos "Paveldo,

                                istorinės ir kultūrinės atminties

                                išsaugojimas" priemonės "Vykdyti

                                Lietuvai reikšmingo užsienyje

                                esančio kultūros paveldo apskaitą

                                bei sklaidą, užtikrinti Lietuvai

                                reikšmingo užsienyje esančio

                                kultūros paveldo paieškos

                                projektų įgyvendinimą ir vykdyti

                                kultūros paveldo ekspertų mainus"

                                projektų dalinio finansavimo

                                taisyklių

                                2 priedas

 

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

      2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

      (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 42-1585) ir

      2008 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-618

      (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 146-5889) redakcija

 

                    (Sąmatos formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________

                  (juridinio asmens pavadinimas)

 

   DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI REIKALINGŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO

                          IŠLAIDŲ SĄMATA

 

                   ____________ Nr. __________

                         (data)

                        ________________

                        (sudarymo vieta)

 

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|Eil. |Išlaidų pavadinimas                            |Suma     |

| Nr. |                                               |         |

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|  1. |                                               |         |

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|  2. |                                               |         |

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|  3. |                                               |         |

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|  4. |                                               |         |

+-----+-----------------------------------------------+---------+

|ir t.|                                               |         |

|  t. |                                               |         |

+-----+----------------------------------------------++--------++

|Iš viso                                             |         |

+----------------------------------------------------+---------+

 

(Vadovo pareigų pavadinimas)    (Parašas)     (Vardas ir pavardė)

 

                     A.V.

 

Vyriausiasis finansininkas      (Parašas)     (Vardas ir pavardė)

 

 

                        _________________

 

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministerijos programos "Paveldo,

                                istorinės ir kultūrinės atminties

                                išsaugojimas" priemonės "Vykdyti

                                Lietuvai reikšmingo užsienyje

                                esančio kultūros paveldo apskaitą

                                bei sklaidą, užtikrinti Lietuvai

                                reikšmingo užsienyje esančio

                                kultūros paveldo paieškos

                                projektų įgyvendinimą ir vykdyti

                                kultūros paveldo ekspertų mainus"

                                projektų dalinio finansavimo

                                taisyklių

                                3 priedas

 

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

      2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

      (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 42-1585) redakcija

 

                   (Sutarties formos pavyzdys)

                               

                    PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

                               

                    __________ Nr. ___________

                         (data)

                        _________________

                        (sudarymo vieta)

 

    Lietuvos   Respublikos   kultūros  ministerija  (toliau     -

Ministerija), atstovaujama______________________________________

______________________________, ir____________________(toliau -

Vykdytojas), atstovaujamas_______________________________, sudarė

šią sutartį:

   

    1. Sutarties dalykas

   

    1.1. Šios sutarties dalykas yra_________________________________

projekto vykdymas.

    1.2.  Priemonės  kodas pagal Lietuvos  Respublikos   kultūros

ministerijos    strateginio    veiklos    plano    1        formą

__________________.

   

    2. Šalių įsipareigojimai

   

    2.1. Ministerija įsipareigoja:

   

    2.1.1.    dalies  finansuoti  šios  sutarties  1.1   punkte

nurodytą  projektą  ir skirti, atsižvelgiant į pateiktą   sąmatą,

kuri  yra  neatskiriama  šios  sutarties  dalis,  šiam    tikslui

__________________________ (suma žodžiais) litus;

    2.1.2.   lėšas    pervesti_____________________________(kodas

______________) į biudžetinę sąskaitą Nr. _____________________;

   

    2.2. Vykdytojas įsipareigoja:

   

    2.2.1.  vykdyti 1.1 punkte numatytą projektą pagal  pridedamą

sąmatą;

    2.2.2.  skirtas  valstybės biudžeto lėšas naudoti tik   pagal

paskirtį;

    2.2.3.  gavus  lėšas,  ketvirčiui pasibaigus, per  10   dienų

pateikti Ministerijai biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  apyskaitą

(forma Nr. 2);

    2.2.4. įvykdžius projektą, per 5 dienas pateikti Ministerijai

ataskaitą   apie  faktinį  lėšų  panaudojimą,  numatytų    tikslų

įvykdymą,  projekto  visuomenei reikšmę, jo įgyvendinimo   būdus,

paramą iš kitų finansavimo šaltinių, projekto dalyvių skaičių  ir

kitus faktorius;

    2.2.5.  Ministerijai  pareikalavus, pateikti visus   išlaidas

pateisinančius   ir   apmokėjimą  įrodančius  dokumentus     arba

patvirtintas kopijas;

    2.2.6.  nepanaudotus  projekto vykdymui  valstybės   biudžeto

asignavimus   pasibaigus   projektui  per  5  dienas     grąžinti

Ministerijai;

    2.2.7.  užtikrinti,  kad perkant prekes,  paslaugas,   darbus

valstybės  biudžeto  lėšomis bus laikomasi Lietuvos   Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

   

    3. Papildomos sutarties sąlygos

   

    3.1. Pagal Ministerijos patvirtintą sąmatą planuotos  išlaidų

rūšys  netikslinamos, jeigu skirtumas tarp planuotų ir  faktiškai

panaudotų  lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija  gautos

sumos 10 procentų.

    3.2.  Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą   šios

sutarties  šalys  atsako Lietuvos Respublikos įstatymų  ir   kitų

teisės aktų nustatyta tvarka.

    3.3.  Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių   negali

įvykdyti  kurio  nors  šios sutarties punkto,  nedelsdama   raštu

kreipiasi  į  kitą  šalį dėl sutarties papildymo,  pakeitimo   ar

nutraukimo.

    3.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos  tik

raštišku šalių susitarimu.

    3.5. Sutartis gali būti nutraukta:

    3.5.1. rašytiniu sutarties šalių susitarimu;

    3.5.2.  vienos iš sutarties šalių rašytiniu reikalavimu,  jei

kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šioje sutartyje  nustatytų

įsipareigojimų,  apie  tai raštu informuojant kaltąją   sutarties

šalį  ne  vėliau  nei  prieš 14  dienų  iki  numatomo   sutarties

nutraukimo.

    3.6.  Ginčai  dėl šios sutarties vykdymo  sprendžiami   šalių

susitarimu, o nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų

teisės aktų nustatyta tvarka.

    3.7.  Sutartį  nutraukus  dėl Vykdytojo  kaltės,   Vykdytojas

privalo  per 15 darbo dienų grąžinti Ministerijai visą gautą  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sumą.

    3.8.  Sutartį nutraukus dėl Ministerijos kaltės,  Ministerija

pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje

numatytas  projekto išlaidas, padarytas iki sutarties  nutraukimo

dienos, neviršijant šios sutarties 2.1.1 punkte numatytos sumos.

    3.9. Ministerija neatsako už sutarties vykdymo  nesklandumus,

kylančius  dėl Vykdytojo neteisingai nurodytų rekvizitų bei  kitų

duomenų.

    3.10.  Sutartis  sudaryta  2 (dviem) vienodą  teisinę   galią

turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

    3.11.  Sutartis  įsigalioja  nuo jos  pasirašymo  dienos   ir

galioja, iki šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus.

   

    4. Šalių rekvizitai:

 

Kultūros ministerija                 ____________________________

Kodas 188683671                      ____________________________

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

____________________________

AB bankas "Hansabankas"              ____________________________

B. s. LT 447300010002456468          ____________________________

Banko kodas 73000                    ____________________________

Telefonas 2312671                    ____________________________

Faksas 2623120                       ____________________________

 

_______________________              ____________________________

(pareigų pavadinimas) A.V.           (pareigų pavadinimas) A.V.

_______________________              ____________________________

      (parašas)                             (parašas)

_______________________              ____________________________

   (vardas ir pavardė)                  (vardas ir pavardė)

 

                        _________________

 

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministerijos programos "Paveldo,

                                istorinės ir kultūrinės atminties

                                išsaugojimas" priemonės "Vykdyti

                                Lietuvai reikšmingo užsienyje

                                esančio kultūros paveldo apskaitą

                                bei sklaidą, užtikrinti Lietuvai

                                reikšmingo užsienyje esančio

                                kultūros paveldo paieškos

                                projektų įgyvendinimą ir vykdyti

                                kultūros paveldo ekspertų mainus"

                                projektų dalinio finansavimo

                                taisyklių

                                4 priedas

 

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

      2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-169

      (nuo 2008 m. balandžio 13 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 42-1585) ir

      2008 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-618

      (nuo 2008 m. gruodžio 21 d.)

      (Žin., 2008, Nr. 146-5889) redakcija

 

                  (Ataskaitos formos pavyzdys)

                               

         _______________________________________________

                (projekto vykdytojo pavadinimas)

    __________________________________________________________

(projekto vykdytojo kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118

Vilnius

 

________________________________________________________ įvykdymo

                      (projekto pavadinimas)

                               

                              20_ M.

                            ATASKAITA

                               

                    _______________ Nr. _____

                           (data)

 

Programa "Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties

išsaugojimas"

Programos priemonės kodas 02 01 05 01 01

 

Sutartyje (______, Nr. ________) nurodytas projekto įgyvendinimo

terminas:

             (data)

20___ m. ________________  ___ d.

 

Projekto įvykdymo rezultatai:

 

+-----------------------------+---------------------------------+

|Projekto pobūdis (užsienyje  |                                 |

|esančių kultūros vertybių    |                                 |

|pervežimas į Lietuvos        |                                 |

|Respubliką, tyrimas,         |                                 |

|kopijavimas, informacijos    |                                 |

|apie šias vertybes           |                                 |

|publikavimas, Lietuvos       |                                 |

|politinių kalinių ir         |                                 |

|tremtinių kapų bei           |                                 |

|kapaviečių, memorialinių     |                                 |

|paminklų paieška, apskaita,  |                                 |

|priežiūra ir sukauptos       |                                 |

|medžiagos sklaida)           |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Projekto tikslų, uždavinių   |                                 |

|įgyvendinimas                |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Pasiekti projekto rezultatai |                                 |

|skaičiais: kultūros vertybių |                                 |

|kiekis, kapų bei memorialinių|                                 |

|paminklų kiekis, kiti        |                                 |

|rodikliai                    |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Projekto sklaida Lietuvoje   |                                 |

|ir/ar užsienio šalyse        |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Informacija apie projektą    |                                 |

|viešojo informavimo          |                                 |

|priemonėse                   |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

|Kiti finansavimo šaltiniai   |                                 |

+-----------------------------+---------------------------------+

 

    Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos lėšos________________

                                           (suma skaičiais ir

                                               žodžiais)

panaudotos pagal paskirtį sąmatoje prie 200__ m.______mėn. __ d.

sutarties

Nr. ___________ nurodytoms išlaidoms padengti.

(Nepanaudotos lėšos _____________________________________________

                          (suma skaičiais ir žodžiais)

grąžintos į LR kultūros ministerijos sąskaitą _________________.)

                               (grąžinimo dokumento data ir Nr.)

    Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus  ir

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą

Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004  m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Žin., 2005, Nr. 2-21; 2006 Nr.

19-661). Lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.

 

Projekto vykdytojo vadovas ____________  _____________________

                              (parašas)   (vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis buhalteris    ____________  _____________________

(finansininkas)             (parašas)     (vardas ir pavardė)

 

Ataskaitą užpildęs asmuo:

___________________________________

Vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas

 

ATASKAITĄ PRIĖMĖ:

_________________________________________________________________

(Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo, atsakingo už

priemonės vykdymą, pareigų pavadinimas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

                        _________________

                                

 

Spausdinimo versija