En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 03 22 KM įsakymas Nr.199 "Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konf

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

  DĖL IŠSKIRTINĘ KULTŪRINĘ VERTĘ TURINČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS

    PAVELDO OBJEKTŲ IR PASTATŲ IR PATALPŲ, SKIRTŲ SAUGOTI IR

  EKSPONUOTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES, ŽENKLINIMO UNESCO

 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS GINKLUOTO KONFLIKTO METU KONVENCIJOS

           SKIRIAMUOJU SIMBOLIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

                               

                  2007 m. kovo 22 d. Nr. ĮV-199

                             Vilnius    Įgyvendindamas Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų  konfliktų

ir  kitų  ekstremalių situacijų atvejais programos   įgyvendinimo

priemonių  plano,  patvirtinto Lietuvos Respublikos   Vyriausybės

2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845 (Žin., 2006, Nr.  95-3732),

3 punktą,

    tvirtinu  Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių   nekilnojamojo

kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir

eksponuoti  kilnojamąsias  kultūros vertybes, ženklinimo   UNESCO

kultūros  vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu  konvencijos

skiriamuoju simboliu taisykles (pridedama).ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI KULTŪROS MINISTRĄ                    ROMA ŽAKAITIENĖ                        _________________                                PATVIRTINTA

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministro 2007 m. kovo 22 d.

                                įsakymu Nr. ĮV-199    IŠSKIRTINĘ KULTŪRINĘ VERTĘ TURINČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS

    PAVELDO OBJEKTŲ IR PASTATŲ IR PATALPŲ, SKIRTŲ SAUGOTI IR

  EKSPONUOTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES, ŽENKLINIMO UNESCO

 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS GINKLUOTO KONFLIKTO METU KONVENCIJOS

                  SKIRIAMUOJU SIMBOLIU TAISYKLĖS

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

    1. Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros

paveldo  objektų  ir  pastatų  ir  patalpų,  skirtų  saugoti   ir

eksponuoti  kilnojamąsias  kultūros vertybes, ženklinimo   UNESCO

kultūros  vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu  konvencijos

skiriamuoju  simboliu  taisyklės (toliau vadinama  -   Taisyklės)

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario  7

d.  nutarimu  Nr. 193 "Dėl Išskirtinę kultūrinę  vertę   turinčių

nekilnojamojo  kultūros  paveldo objektų ir pastatų ir   patalpų,

skirtų  saugoti  ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros   vertybes,

sąrašų  patvirtinimo"  (Žin.,  2007, Nr.  23-878)  į   Išskirtinę

kultūrinę  vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų

ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias

kultūros  vertybes, sąrašus (toliau vadinama - Sąrašai)  įtrauktų

objektų  (išskyrus  archeologines  vietas)  (toliau  vadinama   -

Objektas) ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos  ginkluoto

konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu (toliau  vadinama

- Konvencijos simbolis) tvarką.

    2.  Į  Sąrašus  įtrauktų Objektų ženklinimas  yra  viena   iš

išsaugojimo priemonių, kuria siekiama informuoti UNESCO  kultūros

vertybių  apsaugos  ginkluoto konflikto metu konvencijos   (Žin.,

1998,   Nr.   102-2806)   (toliau   vadinama   -      Konvencija)

susitariančiąsias  šalis ir visuomenę apie išskirtinę   kultūrinę

vertę   turinčių  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų    ir

kilnojamųjų kultūros vertybių buvimo vietas, norint jas apsaugoti

nuo  sunaikinimo  ar  apgadinimo, gaisro ar  kitokio   mechaninio

poveikio, kuriuo būtų padaryta žala kultūros paveldui.

    3.  Į  Sąrašus  įtraukti  Objektai  ženklinami    Konvencijos

simboliais. Konvencijos simbolio aprašymas pateiktas  Konvencijos

16 straipsnio 1 dalyje.

    4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Konvencijoje,

1954  metų  Hagos  konvencijos dėl  kultūros  vertybių   apsaugos

ginkluoto konflikto metu Antrajame protokole (Žin., 2002, Nr. 13-

478)   (toliau   vadinama  -  Antrasis  protokolas),     Lietuvos

Respublikos  nekilnojamojo  kultūros paveldo  apsaugos   įstatyme

(Žin.,  1995,  Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir  kituose   teisės

aktuose apibrėžtas sąvokas.

   

                         II. ŽENKLINIMAS

   

    5.  Objektai, kuriems pagal Konvencijos ar Antrojo  protokolo

nuostatas  atitinkamai nėra paskirta specialioji ar   sustiprinta

apsauga, ženklinami vienu Konvencijos simboliu.

    6.  Objektai, kuriems pagal Konvencijos ir Antrojo  protokolo

nuostatas  yra  suteikta sustiprinta apsauga, ženklinami   trimis

Konvencijos  simboliais,  išdėstant juos trikampiu (du   viršuje,

vienas apačioje).

    7.  Ženklinant Objektą vienu Konvencijos simboliu,  naudojamo

Konvencijos simbolio aukštis - 0,45 metro, plotis - 0,3 metro.

    8.  Ženklinant  Objektą  keturiais  Konvencijos   simboliais,

naudojamo  Konvencijos simbolio aukštis - 0,225 metro, plotis   -

0,15 metro.

    9.  Konvencijos  simboliai  pagal šių Taisyklių  5-8   punktų

reikalavimus  vaizduojami iš metalo skardos pagamintoje  lentoje,

kuri tvirtinama:

    9.1.  ženklinant pavienį pastatą - prie pagrindinio įėjimo  į

pastatą  arba  ant kitos geriausiai matomos  pagrindinio   fasado

vietos,  2 metrai nuo žemės paviršiaus iki Konvencijos   simbolio

viršaus;

    9.2.  ženklinant  kelių  pastatų grupę  -  prie   pagrindinio

įvažiavimo į Objekto teritoriją. Nesant aiškiai apribotos Objekto

teritorijos - ant fasadinės vieno iš pastatų sienos, atkreiptos į

gatvę  ar  kelią, 2 metrai nuo žemės paviršiaus iki   Konvencijos

simbolio viršaus.

    9.3. ženklinant į Sąrašus įtrauktą kultūros paveldo vietovę -

Pasaulio  paveldo objektą - prie kelio, vedančio į šią   kultūros

paveldo  vietovę, ties Objekto teritorijos riba (išskyrus  miestų

ir  miestelių  teritorijose), 2 metrai nuo žemės paviršiaus   iki

Konvencijos simbolio apačios.

   

                   III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

    10.  Objektų  ženklinimui  skirtų  lentų  su    pavaizduotais

Konvencijos simboliais gaminimą ir Objektų ženklinimą organizuoja

ir  finansuoja  Kultūros  paveldo  departamentas  prie   Kultūros

ministerijos.

    11.  Asmenys, sunaikinę, sugadinę ar kitaip suniokoję  lentas

su Konvencijos simboliais, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

    12.  Ginčai,  kylantys  dėl Objektų  ženklinimo   Konvencijos

simboliu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija