En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 03 21 KM įsakymas Nr.196 "Dėl 2007-2009 metų strateginių veiklos planų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL 2007-2009 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

2007 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-196

Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 138-5267), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 140 „Dėl strateginių veiklos planų" (Žin., 2007, Nr. 20-755) 2.1 punktu, Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; Žin., 2007, Nr. 23-879), 7 ir 59 punktais:

1.  T v i r t i n u pridedamus šių Kultūros ministerijos valdymo srities įstaigų 2007-2009

metų strateginius veiklos planus:

1.1.      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos;

1.2.      Valstybinės kalbos inspekcijos;

1.3.      Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;

1.4.      Lietuvos aklųjų bibliotekos;

1.5.      Lietuvos nacionalinio muziejaus;

1.6.      Lietuvos dailės muziejaus;

1.7.      Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus;

1.8.      Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro;

1.9.      Lietuvos nacionalinio dramos teatro;

1.10.  Lietuvos nacionalinės filharmonijos.

2.  Į p a r e i g o j u šių įstaigų vadovus paskelbti įstaigų tinklalapiuose 2007-2009 m.

strateginius veiklos planus per 7 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

 

Kultūros ministras                                                                    Jonas Jučas

Spausdinimo versija