En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005-12-05 KM įsakymas Nr.627 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo"

       LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS SUTARČIŲ
SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2005 m. gruodžio 5 d. Nr. ĮV-627 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 408 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą" (Žin., 2005, Nr. 50-1651) 1.2 punktu, tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisykles (pridedama). KULTŪROS MINISTRAS VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS _____________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-627 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS SUTARČIŲ SUDARYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių (toliau - Apsaugos sutartys) sudarymo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Apsaugos sutartis galinčius sudaryti subjektus, Apsaugos sutarčių turinį, registravimo ir galiojimo reikalavimus. 2. Taisyklės yra privalomos visiems Apsaugos sutartis sudarantiems juridiniams ir fiziniams asmenims. 3. Taisyklės netaikomos, sudarant saugomų vietovių apsaugos sutartis su žemės, miško ir vandens telkinių savininkais ir naudotojais, kurių žemė, miškas ar vandens telkinys yra saugomoje vietovėje (kultūriniame rezervate ar kultūriniame draustinyje, istoriniame nacionaliniame ar istoriniame regioniniame parke). 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) apibrėžtas sąvokas. II. APSAUGOS SUTARTIS GALINTYS SUDARYTI SUBJEKTAI 5. Apsaugos sutartis gali sudaryti: 5.1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) - su valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais; 5.2. savivaldybės paveldosaugos padaliniai - su savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais; 5.3. fondai ar kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra kultūros paveldo apsauga - su Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ar apsaugos zonose esančių sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų valdytojais. III. APSAUGOS SUTARČIŲ TURINYS 6. Apsaugos sutartys gali nustatyti: 6.1. kultūros paveldo statinių servitutus; 6.2. valdytojo įsipareigojimą nestatyti statinių, galinčių užstoti ar pakeisti esamą vietovaizdį; 6.3. valdytojo įsipareigojimą nevykdyti konkrečių veiksmų, kurie keistų vertingąsias savybes ar trukdytų visuomenei jas pažinti; 6.4. kultūros paveldo objekto lankymo sąlygas ir (ar) užmokestį už lankymą; 6.5. metodinę, techninę, finansinę ir (ar) kitokią paramą kultūros paveldo objekto tvarkybai; 6.6. vienkartinę kompensaciją valdytojui, jei sutarti įsipareigojimai gerokai sumažina iš valdomo kultūros paveldo objekto gaunamą naudą; 6.7. už konkretaus saugomo kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sukonkretintą paveldosaugos reikalavimų taikymą ir papildomas saugojimo priemones; 6.8. moksliniam pažinimui saugomo kultūros paveldo objekto, jo teritorijos riboto naudojimo žemės ūkio, miškų ūkio ir kitokia paskirtimi sąlygas; 6.9. saugomo kultūros paveldo objekto valdytojo prisiimtus papildomus įsipareigojimus ir (ar) valdytojo nurodytus kompensavimo už kultūros paveldo saugojimą būdus; 6.10. kitus paveldosaugos reikalavimus ir kitas sąlygas. IV. APSAUGOS SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS 7. Apsaugos sutartys registruojamos Nekilnojamojo turto registre per 5 darbo dienas nuo Apsaugos sutarties pasirašymo dienos. 8. Jei Apsaugos sutartyse nenustatyta kitaip, Apsaugos sutartis registruoti Nekilnojamojo turto registrui pateikia šios sutarties šalys: 8.1. Departamentas - su valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais sudarytas Apsaugos sutartis; 8.2. savivaldybės paveldosaugos padaliniai - su savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais sudarytas Apsaugos sutartis; 8.3. fondai ar kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra kultūros paveldo apsauga - su Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų valdytojais ir su šių objektų teritorijose ar apsaugos zonose esančių sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų valdytojais sudarytas Apsaugos sutartis. V. APSAUGOS SUTARČIŲ GALIOJIMAS 9. Departamento ir savivaldybių paveldosaugos padalinių su valstybės ar savivaldybių saugomų kultūros paveldo objektų valdytojais sudarytos Apsaugos sutartys galioja iki tol, kol priimamas kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu aktą naikinantis sprendimas. 10. Keičiantis valdytojui, sutartyje surašyti paveldosaugos reikalavimai pereina kartu su kultūros paveldo objektu naujajam valdytojui. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-656 (nuo 2006 m. gruodžio 17 d.) (Žin., 2006, Nr. 137-5240) redakcija Sudarant Apsaugos sutartis, rekomenduojama naudotis šių Taisyklių 1 ir 2 prieduose pateikiamais Apsaugos sutarčių pavyzdžiais. Apsaugos sutartys, nustatančios kultūros paveldo statinių servitutus (2 priedas), sudaromos notarinės formos. 12. Ginčai dėl šių Taisyklių taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. ______________
PrisegtukasDydis
1 priedas.doc54.5 KB
2 priedas.doc49 KB
Spausdinimo versija