En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 30 KM įsakymas Nr. ĮV-318 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo"

        LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
2005 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-318 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 5 straipsnio 11 dalimi, tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisykles (pridedama). KULTŪROS MINISTRAS VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS _______________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-318
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklės (toliau vadinama -Taisyklės) nustato reikalavimus pavienių, į kompleksus įeinančių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų stebėsenai atlikti. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną sudaro: 2.1. kultūros paveldo objektų periodinė apžiūra, stebint būklę, jos kitimą ir kitimą lemiančias priežastis (toliau vadinama - apžiūra); 2.2. kultūros paveldo objektų periodinis būklės ir jos kitimo fiksavimas (toliau vadinama - fiksavimas); 2.3. kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių bei kitaip objektų būklę įtakojančių poveikių (toliau vadinama - poveikiai) vertinimas (toliau vadinama - poveikių vertinimas); 2.4. kultūros paveldo objektų būklės, jos kitimo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prognozavimas (toliau vadinama - stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas). 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos metu atliktas poveikių vertinimas, stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas naudojami racionaliam nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniam valdymui užtikrinti, paveldotvarkos ir kitoms apsaugos programoms rengti bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos nacionalinei politikai formuoti. 4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, prioritetas teikiamas Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-30 (Žin., 2008, Nr. 15-536), objektams. 5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Taisyklės privalomos savivaldybių paveldosaugos padaliniams ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama - Departamentas). 6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenai metodiškai vadovauja, ją koordinuoja ir organizuoja Departamentas. 7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. II. APŽIŪRA BEI FIKSAVIMAS 8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Savivaldybių paveldosaugos padaliniai ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, vadovaudamiesi Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-240 (Žin., 2005, Nr. 76-2766), ir Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199 (Žin., 2005, Nr. 62-2213), apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Departamentui. 9. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Fiksavimo metu nustatomas kultūros paveldo objekto būklės kitimas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė bei objekto aplinkos būklė lyginamos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis). III. POVEIKIŲ VERTINIMAS, STEBĖSENOS APIBENDRINIMAS IR PROGNOZAVIMAS 10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Poveikių vertinimą valstybės mastu atlieka Departamentas; vertinimą apskrities teritorijos mastu pagal konkrečias savivaldybes atlieka atitinkami Departamento teritoriniai padaliniai; poveikių savivaldybės saugomų objektų būklei vertinimą atlieka savivaldybės paveldosaugos padaliniai. 11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Analizuojant kultūros paveldo objekto būklės kaitą, vertinama, kokie poveikiai sukėlė kaitą. 12. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Kultūros paveldo objekto būklės kaita aprašoma ir išreiškiama penkių balų sistema vertinant: 12.1 nustatytųjų vertingųjų savybių būklės pokytį; 12.2. fizinės būklės pokytį; 12.3. aplinkos būklės pokytį. 13. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas atliekamas valstybės, apskrities ir savivaldybės teritorijos mastu už kiekvienus metus: 13.1. stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą valstybės mastu iki kitų metų balandžio 1 d. pagal Departamento teritorinių padalinių atliktus apibendrinimus ir vertinimus atlieka Departamentas ir pateikia Kultūros ministerijai bei Valstybinei kultūros paveldo komisijai; 13.2. stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą apskrities teritorijos mastu pagal konkrečias savivaldybes atlieka ir iki kitų metų kovo 1 d. pateikia Departamentui atitinkami Departamento teritoriniai padaliniai; 13.3. stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą savivaldybės saugomų objektų atžvilgiu atlieka ir iki kitų metų vasario 1 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui bei atitinkamam Departamento teritoriniam padaliniui savivaldybių paveldosaugos padaliniai. 14. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą sudaro: 14.1. išvados apie kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių būklės kitimo tendencijas; 14.2. išvados apie kultūros paveldo objektų apsaugos valdymą ir jį įtakojančius veiksnius; 14.3. prognozė veiksnių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus; 14.4. rekomendacija dėl reikalingų priemonių (valstybės, apskrities ar savivaldybės) stabdant ar stabilizuojant poveikius. 15. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Kultūros ministerija, gavusi iš Departamento kultūros paveldo objektų, valstybės ir savivaldybių saugomų objektų poveikių vertinimą, stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą, iki tų pačių metų birželio 1 d. parengia ir patvirtina priemonių, užtikrinančių kultūros paveldo objektų išsaugojimą, planą. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena koordinuojama ir organizuojama valstybės biudžeto lėšomis skirtomis Departamentui, o vykdoma atitinkamų savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis savivaldybių paveldosaugos padaliniams. 17. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos dokumentai saugomi Departamente, jo teritoriniuose padaliniuose ir savivaldybės paveldosaugos padalinyje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. 18. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-608 (nuo 2009 m. lapkričio 13 d.) (Žin., 2009, Nr. 135-5902) redakcija Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenys yra vieši. Jie skelbiami visuomenei Departamento ir savivaldybių internetiniuose puslapiuose. _______________
Spausdinimo versija