En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 29 KM įsakymas Nr.310 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 29 d. Nr. ĮV-310

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisykles (pridedama).

 

Kultūros ministras                                Vladimiras Prudnikovas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-310

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mo tai­syk­lės (to­liau – Tai­syk­lės) nu­sta­to su­dė­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­skai­tos da­lies – in­ven­to­ri­za­vi­mo, su­ra­šant vi­sus ga­li­mus ne­kil­no­ja­mam kul­tū­ros pa­vel­dui pri­skir­ti­nus kū­ri­nius ir ki­tus daik­tus, ko­or­di­na­vi­mo, or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo  rei­ka­la­vi­mus.

2. Tai­syk­lės pri­va­lo­mos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mą ko­or­di­nuo­jan­čiam, or­ga­ni­zuo­jan­čioms ir vyk­dan­čioms įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­toms ins­ti­tu­ci­joms, ki­tiems ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims.

3. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mui (to­liau – in­ven­to­ri­za­vi­mas) me­to­diš­kai va­do­vau­ja Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (to­liau – De­par­ta­men­tas

4.  Šio­se Tai­syk­lėse var­to­ja­mos są­vo­kos:

4.1. ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mas – šio­se Tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta tvar­ka ma­te­ria­lią ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do iš­raiš­ką api­bū­di­nan­čios, fik­suo­jan­čios da­bar­ties ir pra­ei­ties in­for­ma­ci­jos su­rin­ki­mas, su­ra­šant vi­sus ga­li­mus ne­kil­no­ja­mam kul­tū­ros pa­vel­dui pri­skir­ti­ kū­ri­nius ir ki­tus daik­tus, taip pat šios in­for­ma­ci­jos kau­pi­mas, tiks­li­nimas ir sis­te­mi­nimas;

4.2. ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­rius – ne­kil­no­ja­ma­jam kul­tū­ros pa­vel­dui ga­li­mų pri­skir­ti kū­ri­nių ir ki­tų daik­tų sis­te­mi­niai są­ra­šai su su­rink­ta da­bar­ties ir pra­ei­ties me­džia­ga:  ap­ra­šy­mais, nuo­trau­ko­mis, mat­me­ni­mis;

4.3. ne­kil­no­ja­mo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­riaus tvar­ky­to­jas – ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­riaus (to­liau – in­ven­to­rius) duo­me­nis kau­pian­tis, sau­gan­tis, tiks­li­nan­tis, sis­te­mi­nan­tis De­par­ta­men­tas ar­ba jo įgaliota pa­val­di  biu­dže­ti­nė įstai­ga.

5. Ki­tos šio­se Tai­syk­lė­se var­to­ja­mos są­vo­kos ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­me (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se var­to­ja­mas są­vo­kas.

 

II. IN­VEN­TO­RI­ZUO­JA­MI  KŪ­RI­NIAI IR KI­TI DAIK­TAI

6.  In­ven­to­ri­zuo­ja­mi šie ne­kil­no­ja­ma­jam kul­tū­ros pa­vel­dui pri­skir­ti­ni kū­ri­niai ir ki­ti daik­tai:

6.1. pra­ei­ties ūki­nės ar gy­ny­bi­nės veik­los, gy­ve­na­mo­sios, lai­do­ji­mo ar kul­to vie­tos, jų  san­kau­pos ar­ba vie­to­vės;

6.2. po van­de­niu ar iš da­lies po van­de­niu esan­tys ob­jek­tai, vie­to­vės ir ne­kil­no­ja­mie­ji ar kil­no­ja­mie­ji daik­tai;

6.3. tau­to­sa­ko­je mi­ni­mi se­no­vės kul­to ar ki­tos žmo­nių veik­los ob­jek­tai;

6.4. sta­ti­niai, jų da­lys, pri­klau­si­niai, įran­ga ir to­kių sta­ti­nių bei jų san­kau­pų vie­tos bei vie­to­vės, ga­li­mai su­si­ję su ar­chi­tek­tū­ri­ne kū­ry­ba, et­ni­ne kul­tū­ra, in­ži­ne­ri­ne tech­ni­ka, ga­my­ba ir tech­no­lo­gi­jo­mis;

6.5. is­to­ri­nės mies­tų da­lys, mies­te­liai ir pa­na­šios vie­tos bei vie­to­vės;

6.6. is­to­ri­niai par­kai, so­dai ir pa­na­šūs ob­jek­tai ar vie­to­vės;

6.7. ob­jek­tai ar vie­to­vės, ga­li­mai su­si­ję su svar­biais vi­suo­me­nės, kul­tū­ros ir vals­ty­bės is­to­ri­jos įvy­kiais ar as­me­ny­bė­mis ar­ba iš­gar­sin­ti li­te­ra­tū­ros ar ki­tų me­no kū­ri­nių;

6.8. mo­nu­men­ta­lie­ji kū­ri­niai, kop­ly­tė­lės, kop­lyt­stul­piai, sto­gas­tul­piai, mo­nu­men­ta­lie­ji kry­žiai, me­mo­ria­li­niai sta­ti­niai ir ki­ti  kū­ri­niai;

6.9. ob­jek­tai, jų san­kau­pos ir vie­to­vės, ga­li­mai reikš­min­gos re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms, ben­dri­joms ir cen­trams;

6.10. in­di­vi­do ar in­di­vi­dų gru­pės ga­li­mi kū­ry­bi­nių ne­tra­di­ci­nių ieš­ko­ji­mų pa­da­ri­niai.

 

III. IN­VEN­TO­RI­ZA­VI­MO KO­OR­DI­NA­VI­MAS

7. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mą ko­or­di­nuo­ja De­par­ta­men­tas (to­liau – in­ven­to­ri­za­vi­mo ko­or­di­na­to­rius).

8. In­ven­to­ri­za­vi­mo ko­or­di­na­vi­mą su­da­ro:

8.1. Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mo stra­te­gi­nio pla­no (to­liau – stra­te­gi­nis pla­nas) pro­jek­to pa­ren­gi­mas, įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­ti­ni­mas, šio pla­no vyk­dy­mo prie­žiū­ra bei, rei­ka­lui esant, tiks­li­ni­mas;

8.2. in­ven­to­ri­za­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mą vyk­dan­čių ins­ti­tu­ci­jų me­ti­nių pla­nų pro­jek­tų duo­me­nų rinki­mas, pa­siū­ly­mų šiems pro­jek­tams tiks­li­nti ren­gi­mas ir tei­ki­mas, sie­kiant su­de­rin­ti in­ven­to­ri­zuo­ja­mus kū­ri­nius ir ki­tus daik­tus pa­gal stra­te­gi­nio pla­no už­da­vi­nius bei iš­veng­ti dar­bų dub­lia­vi­mo­si;

8.3. ne­kil­no­ja­mo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­riaus tvar­ky­to­jo nuo­lat at­lie­ka­mas vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je įvyk­dy­to in­ven­to­ri­za­vi­mo duo­me­nų kau­pi­mas, sau­go­ji­mas, tiks­li­ni­mas, sis­te­mi­ni­mas inventoriuje pa­gal in­ven­to­ri­za­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mą at­lie­kan­čių ins­ti­tu­ci­jų kas­met tei­kia­mas at­lik­tų dar­bų ata­skai­tas ir ki­tus in­ven­to­ri­za­vi­mo do­ku­men­tus;

8.4. in­ven­to­ri­za­vi­mą vyk­dan­čių as­me­nų mo­ky­mas ar in­struk­ta­vi­mas pa­gal vie­nin­gus in­ven­to­ri­za­vi­mo me­to­di­nius rei­ka­la­vi­mus.

9. In­ven­to­riaus duo­me­nys yra:

9.1. ma­te­ria­lios iš­raiš­kos api­bū­di­ni­mas: me­džia­gos, for­mos, būk­lės ir ki­tų pa­pil­do­mų duo­me­nų, at­si­žvel­giant į kū­ri­nio ar ki­to daik­to san­da­rą, ap­ra­šy­mas;   

9.2. fo­to­fik­sa­ci­ja, pa­tei­kian­ti kū­ri­nio ar ki­to daik­to esa­mą vaizdą;               

9.3. ma­ta­vi­mai, per­tei­kian­tys kū­ri­nių ar ki­tų daik­tų ge­o­met­ri­nius pa­ra­met­rus, jų for­mas, erd­vi­nę pa­dė­tį; 

9.4. lo­ka­li­za­ci­ja, ant to­po­gra­finio pa­grin­do ar sche­mo­je per­tei­kian­ti kū­ri­nių ar ki­tų daik­tų bu­vi­mo vie­tą;

9.5. tu­ri­ma ar pa­pil­do­mai su­rink­ta in­for­ma­ci­ja apie in­ven­to­ri­zuo­ja­mų kū­ri­nių ir ki­tų daik­tų ap­ra­šy­mus, fo­to­fik­sa­ci­ją, pie­ši­nius, brė­ži­nius, pla­nus, sche­mas, že­mė­la­pius.

10. In­ven­to­riaus duo­me­nys ir ki­ta in­ven­to­ri­za­vi­mo do­ku­men­ta­ci­ja yra kau­pia­ma ir sau­go­ma kom­piu­te­ri­nė­je duo­me­nų ba­zė­je. In­ven­to­ri­za­vi­mo do­ku­men­ta­ci­ja dub­liuo­ja­ma da­rant jos ko­pi­jas, ku­rios sau­go­mos ki­to­je vie­to­je nei ori­gi­na­lai.

11. In­ven­to­riaus duo­me­nys yra vie­ši. 

 

IV. IN­VEN­TO­RI­ZA­VI­MO OR­GA­NI­ZA­VI­MAS IR VYK­DY­MAS

12. In­ven­to­ri­za­vi­mą or­ga­ni­zuo­ja:

12.1. De­par­ta­men­tas ar­ba jo įga­lio­ta pa­val­di biu­dže­ti­nė įstai­ga;

12.2. tra­di­ci­nės re­li­gi­nės ben­druo­me­nės, ben­dri­jos ir cen­trai, moks­lo ir stu­di­jų bei ki­tos vals­ty­bi­nės ty­ri­mų ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­zuo­jančios jų veik­los sri­tį ati­tin­kan­čio ar nuo­sa­vy­bės tei­se tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­ri­za­vi­mą.

13. In­ven­to­ri­za­vi­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos:

13.1. ren­gia in­ven­to­ri­za­vi­mo pla­nų pro­jek­tus, prieš pa­tvir­ti­ni­mą, de­rin­da­mi sa­vo veiks­mus su in­ven­to­ri­za­vi­mo ko­or­di­na­to­riu­mi, tei­kia jam in­ven­to­ri­za­vi­mo pla­nų pro­jek­tus, pa­gal ku­rio pa­teik­tus pa­siū­ly­mus tiks­li­na šiuos pro­jek­tus;

13.2. įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­ren­ka in­ven­to­ri­za­vi­mo vyk­dy­to­jus;

13.3. at­sa­ko už in­ven­to­ri­za­vi­mo pla­nų vyk­dy­mą ir už in­ven­to­ri­za­vi­mo me­to­di­nių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si;

13.4. ne­kil­no­ja­mo kul­tū­ros pa­vel­do in­ven­to­riaus tvar­ky­to­jo nustatyta tvarka ren­gia ir jam tei­kia at­lik­tų in­ven­to­ri­za­vi­mo dar­bų ata­skai­tas.

14. In­ven­to­ri­za­vi­mą ga­li vyk­dy­ti in­ven­to­ri­za­vi­mo or­ga­ni­za­to­rių pa­rink­ti, in­ven­to­ri­za­vi­mo ko­or­di­na­to­riaus ap­mo­ky­ti ar in­struk­tuo­ti ju­ri­di­niai bei fi­zi­niai as­me­nys (to­liau – in­ven­to­ri­za­vi­mo vyk­dy­to­jai).

15. In­ven­to­ri­za­vi­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas ir vyk­do­mas va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mų, ki­tų tei­sės ak­tų ir šių Tai­syk­lių nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­reng­tais, pa­tiks­lin­tais bei pa­tvir­tin­tais in­ven­to­ri­za­vi­mo pla­nais.

16. Inventorizavimui reikalingą finansavimą pagal inventorizavimo planų projektus De­par­ta­men­tas numato jo rengiamoje, kul­tū­ros mi­nist­ro ­tvir­tinamoje ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­skai­tos pro­gra­moje.

17. In­ven­to­ri­zuo­ja­mų kū­ri­nių ir ki­tų daik­tų fo­to­fik­sa­vi­mą, ma­ta­vi­mus in­ven­to­ri­za­vi­mo vyk­dy­to­jai at­lie­ka pa­gal De­par­ta­men­to nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.

18. In­ven­to­ri­za­vi­mo vyk­dy­to­jai kū­ri­nių ir ki­tų daik­tų in­ven­to­ri­za­vi­mo duo­me­nis pil­do klau­si­my­nuo­se, ku­rių for­mas ir jų pil­dy­mo tai­syk­les, at­si­žvelg­da­mas į Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nist­rų Ko­mi­te­to 1995 m. sau­sio 11 d. re­ko­men­da­ci­ją Nr. R(95)3 ir ki­tus tei­si­nius ak­tus, ren­gia ir tvir­ti­na De­par­ta­men­tas.

          

V.  BAI­GIA­MO­SIOS NUO­STA­TOS

19. In­ven­to­ri­za­vi­mo do­ku­men­tai sau­go­mi re­mian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais.

Spausdinimo versija