En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 22 KM įsakymas Nr.259 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ATSKLEIDIMUI REIKALINGŲ TYRIMŲ DUOMENŲ APIMTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 22 d. Nr. ĮV-259

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 8 straipsnio 6 dalimi,

t v i r t i n u Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašą (pridedama).

 

Kultūros ministras                         Vladimiras Prudnikovas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259

 

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ATSKLEIDIMUI REIKALINGŲ

TYRIMŲ DUOMENŲ APIMTIES APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių at­sklei­di­mui rei­ka­lin­gų ty­ri­mų duo­me­nų ap­im­ties ap­ra­šas (to­liau – Ap­ra­šas) reg­la­men­tuo­ja duo­me­nų (to­liau – Duo­me­nys), rei­ka­lin­gų nu­sta­ty­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ir jų ver­tin­gų­jų sa­vy­bių reikš­min­gu­mą, ap­im­tį bei nu­sta­to Duo­me­nims gau­ti rei­ka­lin­gų is­to­ri­nių ir fi­zi­nių ty­ri­mų skirs­ty­mą.

2. Ap­ra­šu tu­ri va­do­vau­tis kon­kre­čių ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių at­sklei­di­mą or­ga­ni­zuo­jan­tis Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (to­liau – De­par­ta­men­tas), sa­vi­val­dy­bių pa­vel­do­sau­gos pa­da­li­niai, tra­di­ci­nės re­li­gi­nės ben­druo­me­nės, ben­dri­jos ir cen­trai, moks­lo ir stu­di­jų bei ki­tos vals­ty­bi­nės ty­ri­mų ins­ti­tu­ci­jos, at­sklei­di­mą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai bei fi­zi­niai as­me­nys bei ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos.

3. Ap­ra­še var­to­ja­mos są­vo­kos ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­me (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­ro­dy­tas są­vo­kas.

 

II. DUO­ME­NŲ AP­IM­TIS

4. Duo­me­nų ap­im­tį ap­spren­džia Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ver­ti­ni­mo ir at­ran­kos kri­te­ri­jų ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nist­ro 2005 m. ba­lan­džio 15 d. įsa­ky­mu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756), prie­de nu­ro­dy­toms ver­ti­na­mų ob­jek­tų ar vie­to­vių, jų da­lių ir ele­men­tų ver­tin­gų­jų sa­vy­bių at­sklei­di­mui rei­ka­lin­gi duo­me­nys, pa­grin­džian­tys:

4.1. su­kū­ri­mo, pa­sta­ty­mo, įren­gi­mo, su­for­ma­vi­mo lai­ką;

4.2. pra­di­nę pa­skir­tį ir vė­les­nį nau­do­ji­mo bū­dą bei truk­mę;

4.3. au­to­rys­tę, fun­da­ci­ją;

4.4. is­to­ri­nę su­dė­ties, ap­im­ties rai­dą;

4.5. me­ni­nį sti­lių, kom­po­zi­ci­ją;

4.6. ti­po­lo­gi­nį, ge­og­ra­fi­nį ir chro­no­lo­gi­nį pa­pli­ti­mą;

4.7. me­džia­gos, kon­struk­ci­jos, at­li­ki­mo bū­do au­ten­tiš­ku­mą;

4.8. są­sa­jas su reikš­min­gais vi­suo­me­nės, kul­tū­ros ir vals­ty­bės is­to­ri­jos įvy­kiais, as­me­ny­bė­mis ir (ar) li­te­ra­tū­ros ar ki­tais me­no kū­ri­niais;

4.9. reikš­min­gu­mą re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms, ben­dri­joms ir cen­trams;

4.10. są­sa­jas su tau­to­sa­ko­je mi­ni­mais se­no­vės kul­to ar ki­tos žmo­nių veik­los ob­jek­tais;

4.11. reikš­min­gu­mą et­ni­nei kul­tū­rai;

4.12. gam­ti­nės ir is­to­ri­nės ap­lin­kos der­mę;

4.13. in­di­vi­do ar in­di­vi­dų gru­pės kū­ry­bi­nių ne­tra­di­ci­nių ieš­ko­ji­mų reikš­min­gu­mą;

4.14. reikš­min­gumą kul­tū­ri­niam kraš­to­vaiz­džiui;

4.15. kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to kom­plek­siš­ku­mą pa­gal pra­di­nę pa­skir­tį ir (ar) vė­les­nį nau­do­ji­mo bū­dą, is­to­ri­nę su­dė­ties, ap­im­ties rai­dą.

5. Duo­me­nys, nu­ro­dy­ti šio Ap­ra­šo 4 punk­te, pa­grin­džia­mi is­to­ri­niais ir (ar) fi­zi­niais ty­ri­mais.

 

III. DUO­ME­NIMS GAU­TI REI­KA­LIN­GŲ TY­RI­MŲ SKIRS­TY­MAS

6. Ty­ri­mai skirs­to­mi pa­gal at­lie­ka­mų dar­bų po­bū­dį ir me­to­dų po­vei­kį ne­kil­no­ja­mo­sioms kul­tū­ros ver­ty­bėms.

7. Pa­gal at­lie­ka­mų dar­bų po­bū­dį ty­ri­mai skirs­to­mi į fik­sa­vi­mą, is­to­ri­nės-me­ni­nės rai­dos, in­ži­ne­ri­nius-tech­ni­nius, pa­pil­do­mus spe­cia­liuo­sius ty­ri­mus:

7.1. fik­sa­vi­mas – įvai­riais bū­dais (sche­mo­mis, brė­ži­niais, nuo­trau­ko­mis, fo­to­gra­met­ri­ja, ak­tais ir ki­to­kiais do­ku­men­tais) už­fik­suo­ja­ma ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių esa­ma pa­dė­tis. Fik­sa­vi­mą su­da­ro: fo­to­fik­sa­ci­ja, ap­ma­ta­vi­mai, fo­to­gra­met­ri­ja, to­po­gra­finiai ge­o­de­zi­niai dar­bai, sau­go­mų ele­men­tų są­ra­šas, tech­ni­nės būk­lės ak­tas, me­džių tak­sa­ci­ja, ver­ty­bės su­ny­ki­mo laips­nio nu­sta­ty­mo ak­tas, su­dė­tin­gu­mo ka­te­go­ri­jos nu­sta­ty­mo ak­tas, ap­im­ties (tū­rio, plo­to) skai­čia­vi­mas.

7.2. is­to­ri­nės-me­ni­nės rai­dos ty­ri­mai – pa­tiks­li­na­ma, de­ta­li­zuo­ja­ma ir pa­pil­do­mi ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių kul­tū­ri­nės ver­tės po­žy­miai bei at­ran­da­mos su­nai­kin­tos ar su­ny­ku­sios, lo­ka­li­zuo­ja­mi au­ten­tiš­ku­mo ir kie­ky­bės po­žy­miai, at­sklei­džia­ma to­kių ver­ty­bių is­to­ri­nė rai­da, au­ten­tiš­kos me­džia­gos for­ma­vi­mo bū­das ir nu­sta­to­mi sau­go­ti­ni ele­men­tai bei kul­tū­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­tys in­tar­pai. Is­to­ri­nės me­ni­nės rai­dos ty­ri­mai yra: ar­che­o­lo­gi­jos, is­to­ri­jos ir iko­nog­ra­fi­jos, iko­no­lo­gi­jos, me­no­ty­ros, ar­chi­tek­tū­ros, po­lich­ro­mi­jos, is­to­ri­nės sta­ty­bos ir de­ko­ro tech­no­lo­gi­jos, ur­ba­nis­ti­kos, kraš­to­vaiz­džio, sti­lis­ti­kos, už­sta­ty­mo evo­liu­ci­jos, žel­dy­nų ver­ti­ni­mo, chro­no­lo­gi­jos, ti­po­lo­gi­jos.

7.3. in­ži­ne­ri­niai-tech­ni­niai ty­ri­mai – įver­ti­na­ma ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių tech­ni­nė būk­lė, me­džia­gos ir tech­ni­ka, nu­sta­to­mi ne­igia­mi ar­do­mie­ji veiks­niai ir iri­mo pro­ce­sai, at­sklei­džia­mos au­ten­tiš­kos for­ma­vi­mo tech­no­lo­gi­jos ir pa­ren­gia­mos to­kių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo re­ko­men­da­ci­jos. In­ži­ne­ri­niai-tech­ni­niai ty­ri­mai yra: in­ži­ne­ri­nės ge­o­lo­gi­jos, hid­ro­ge­o­lo­gi­jos, che­mi­jos, mi­ko­lo­gi­jos, kon­struk­ci­jų, sta­ty­bi­nių me­džia­gų, in­ži­ne­ri­nių tin­klų, drėg­mės, che­mi­nio ir bio­lo­gi­nio už­terš­tu­mo, fi­zi­ki­niai ir ge­o­fi­zi­ki­niai;

7.4. pa­pil­do­mi spe­cia­lie­ji ty­ri­mai – iš­ti­ria­mos re­tai pa­si­tai­kan­čios ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių su­dė­ti­nės da­lys ir ele­men­tais bei spe­ci­fi­niai reiš­ki­niai ar­ba spren­džia­mos su­dė­tin­goms to­kių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo pro­ble­mos. Pa­pil­do­mų spe­cia­lių­jų ty­ri­mų rū­šys yra: ant­ro­po­lo­gi­jos, os­te­o­lo­gi­jos, et­no­gra­fi­jos, so­cio­lo­gi­jos, eko­no­mi­kos, trans­por­to, funk­ci­jų iš­dės­ty­mo, den­dro­lo­gi­jos, bo­ta­ni­kos, pa­le­on­to­lo­gi­jos, den­droch­ro­no­lo­gi­jos, pa­li­no­lo­gi­jos, pa­le­o­zo­o­lo­gi­jos, pet­rog­ra­fi­jos, dir­vo­že­mio, mik­ro­kli­ma­to, hid­ro­lo­gi­jos, hid­ro­tech­ni­kos įren­gi­nių ir ki­ti.

8. Pa­gal me­to­dų po­vei­kį ne­kil­no­ja­mo­sioms kul­tū­ros ver­ty­bėms ty­ri­mai skirs­to­mi į ne­ar­do­muo­sius ir ar­do­muo­sius ty­ri­mus:

8.1. ne­ar­do­mie­ji ty­ri­mai ne­pa­žei­džia ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių – tai vi­sų rū­šių fik­sa­vi­mo dar­bai, is­to­ri­nės, me­ni­nės rai­dos, ir in­ži­ne­ri­niai ty­ri­mai, at­lie­ka­mi tai­kant vi­zu­a­li­nius, ul­tra­gar­so ir ki­to­kius me­džia­gos ne­ar­dan­čius me­to­dus, įvai­rių ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų ir iko­nog­ra­fi­nės me­džia­gos bei ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių struk­tū­rų (pla­ni­nių, erd­vi­nių, tū­ri­nių irk t.) bei ver­ti­na­mo­jo po­bū­džio (ak­sio­lo­gi­niai) ty­ri­mai;

8.2. ar­do­mie­ji ty­ri­mai ne­grįž­ta­mai pa­vei­kia ne­kil­no­ja­mą­sias kul­tū­ros ver­ty­bes – tai in­ži­ne­ri­niai-tech­ni­niai ty­ri­mai, ku­rių me­tu šur­fais, per­ka­so­mis, grę­ži­niais, zon­da­žais, ati­den­gi­mais, mė­gi­niais ir ki­to­kiais bū­dais ar­do­ma fi­zi­nė me­džia­ga.

9. Pa­gal ty­ri­mų ap­im­tį ir su­dė­tį ski­ria­mos šios ty­ri­mo sta­di­jos:

9.1. žval­go­mie­ji ty­ri­mai, ku­rie at­lie­ka­mi, kai rei­kia pa­tiks­lin­ti ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­im­tį ir su­dė­tį, nu­sta­ty­ti fi­zi­nę būk­lę bei pa­grin­di­nius ar­dy­mo fak­to­rius. lo­ka­li­zuo­ti au­ten­tiš­kos me­džia­gos iš­li­ki­mą, nu­sta­ty­ti au­ten­tiš­kų for­mų ti­pus, svar­biau­sius is­to­ri­nės rai­dos eta­pus ir kul­tū­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čius in­tar­pus. Žval­go­mai­siais taip pat lai­ko­mi ne­kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės da­lies ty­ri­mai;

9.2. de­ta­lie­ji ty­ri­mai, ku­riais tiks­liai lo­ka­li­zuo­ja­mi vi­si iš­li­kę ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių au­ten­tiš­ku­mo ir kie­ky­bės po­žy­miai, de­ta­li­zuo­ja­ma ir kon­kre­ti­zuo­ja­ma ver­ty­bių su­dė­tis ir ap­im­tis, nu­sta­to­mi vi­si su­nai­kin­ti ar su­ny­kę kul­tū­ri­nės ver­tės po­žy­miai, vi­sos ver­tin­gos da­lys ir rai­da, iš­ti­ria­mi vi­si ar­dy­mo veiks­niai ir iri­mo pro­ce­sai;

9.3. pa­pil­do­mi ty­ri­mai, ku­rie at­lie­ka­mi, kai rei­kia iš­tir­ti ir įver­tin­ti nau­jus kul­tū­ri­nės ver­tės po­žy­mius, at­si­ra­du­sius tvar­ky­bos me­tu.

 

IV. BAI­GIA­MO­SIOS NUO­STA­TOS

10. Kon­kre­čius rei­ka­lin­gus ty­ri­mus pa­si­ren­ka ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių at­sklei­di­mą or­ga­ni­zuo­jan­tys ir vyk­dan­tys ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys.

11. Is­to­ri­niais ir fi­zi­niais ty­ri­mais gau­tų Duo­me­nų ap­žval­gos, pa­žy­mos, ata­skai­tos sau­go­mos re­mian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais.

12. Ar­do­mie­ji ty­ri­mai vyk­do­mi pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nist­ro pa­tvir­tin­tų pa­vel­do tvar­ky­bos reg­la­men­tų rei­ka­la­vi­mus.

13. Lė­šos ir dar­bo lai­kas, rei­ka­lin­gi Duo­me­nims su­kaup­ti, skai­čiuojami pa­gal Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus 2004-06-29 įsa­ky­mu Nr. Į–210 „Dėl ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ir pro­jek­ta­vi­mo do­ku­men­ta­ci­jos ren­gi­mo dar­bų są­nau­dų nor­ma­ty­vų 10 rin­ki­nio „Kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių ap­skai­tos dar­bai ir do­ku­men­tų ren­gi­mas“ pa­tvir­ti­ni­mo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3962) bei ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus nor­ma­ty­vus.

Spausdinimo versija