En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 16 KM įsakymas Nr.253 "Dėl kultūros paveldo objekto, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomu, neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL  KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO, DĖL KURIO YRA PRIIMTAS SPRENDIMAS INICIJUOTI SKELBIMĄ SAUGOMU, NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 16 d. Nr. ĮV-253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 27 straipsnio 5 dalimi,

 t v i r t i n u  pridedamą Kultūros paveldo objekto, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomu, neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašą.

 

Kultūros ministras                        Vladimiras Prudnikovas

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-253

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO, DĖL KURIO YRA PRIIMTAS SPRENDIMAS INICIJUOTI SKELBIMĄ SAUGOMU, NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Kultūros paveldo objektų, jų dalių ar elementų avarijos grėsmės pašalinimo darbai.

2. Apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai:

2.1. apsauginių stogų ir stogelių, skydų įrengimo ar kitokio uždengimo, apsaugojimo nuo atmosferos poveikio darbai;

2.2. hidroizoliacijos bei kitų priemonių šių objektų konstrukcijų ar elementų irimui sustabdyti įrengimas;

2.3. konstrukcijų stiprinimo ir objektų esamos padėties stabilizavimo priemonių, drenažo ir/arba žolinės dangos suformavimo, laiptų ir lieptų bei kitų priemonių šių objektų stabilumui užtikrinti įrengimas;

2.4. signalizacijos, šildymo ir/ar vėdinimo, elektros instaliacijos, žaibosaugos ir kitų panašių apsaugos priemonių įrengimas;

2.5. visų kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su saugomų objektų gelbėjimu nuo sunykimo arba sunaikinimo, įrengimas.

3. Kultūros paveldo objektų užkonservavimo darbai (visais atvejais, kai laikinai apribojami ar uždraudžiami šių objektų, vietovių tvarkybos darbai ar nustojama jais naudotis).

Spausdinimo versija