En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-279/ĮV-233 "Dėl kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS

ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-279/ĮV-233

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 23 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintu statybos techniniu reglamentu str 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (Žin., 2005, Nr. 60-2140),

t v i r t i n a m e Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisykles (pridedama).

Aplinkos ministras         Arūnas Kundrotas

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. D1-279/ĮV-233

KULTŪROS PAVELDO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomųjų statybos darbų projekto ir/arba tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto (toliau – statinio projektas) bendrosios ar dalinės arba šio statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomumą ir reikalavimų, nustatytų aplinkos ministro patvirtintais statybos techniniais reglamentais ir kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais ir/arba kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančiomis taisyklėmis, taikymo atvejus ir tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos statinio projekto (jo dalies) rengėjams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą statybos srityje reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir/arba šio statinio tvarkybą.

 

III. KULTŪROS PAVELDO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMO ATVEJAI IR TVARKA

4. Visais atvejais, kai kultūros paveldo statinio projekte numatomi kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokio statinio projekto bendroji ar dalinė ekspertizė yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas bei vadovaujantis reikalavimais, nustatytais:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03.2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200) nustatyta tvarka ir reikalavimais, papildytais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos) kultūros ministro patvirtintomis Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklėmis nustatytais reikalavimais.

5. Kitais atvejais atliekama tik projekto (jo dalies) paveldosaugos (specialioji) ekspertizė vadovaujantis reikalavimais, nustatytais:

5.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

5.2. kultūros ministro patvirtintomis nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklėmis.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Ginčai dėl šiomis taisyklėmis nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Spausdinimo versija