En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-277/ĮV-231 "Dėl įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo tais

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ĮMONIŲ, RENGIANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMUOSIUS STATYBOS DARBUS, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĘ, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-277/ĮV-231

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 23 straipsnio 7 dalimi,

t v i r t i n a m e Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo taisykles (pridedama).

Aplinkos ministras         Arūnas Kundrotas

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas

______________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 1 d. įsakymu

Nr. D1-277/ĮV-231

ĮMONIŲ, RENGIANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMUOSIUS STATYBOS DARBUS, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĘ, ATESTAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos įmonėms, rengiančioms kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančioms kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, bei juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

 

II. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

3. Visais atvejais įmonės, rengiančios kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančios kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestuojamos vadovaujantis reikalavimais, nustatytais:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

3.3. statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų paveldo tvarkybos reglamentų ir/ar kitų kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

4. Rengti kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę turi teisę įmonės, įgijusios šią teisę statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739, Nr. 158, Nr.180; 2005, Nr. 33-1085) nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Ginčai dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija