En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-276/ĮV-230 "Dėl paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR ŽELDYNŲ

TVARKYMO DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-276/ĮV-230

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 23 straipsnio 12 dalimi,

t v i r t i n a m e pridedamas Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisykles.

Aplinkos ministras         Arūnas Kundrotas

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas

______________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. D1-276/ĮV-230

KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR ŽELDYNŲ TVARKYMO DARBŲ

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo reikalavimų taikymą.

2. Taisyklės privalomos visiems kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų kultūros paveldo statinio teritorijoje tvarkymo darbų projektuotojams bei vykdytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų srityje reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 31-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR ŽELDYNŲ TVARKYMO

DARBŲ PRIĖMIMO REIKALAVIMŲ TAIKYMAS

4. Kultūros paveldo statiniuose vykdomi tvarkomieji statybos darbai priimami (rekonstruoti ar suremontuoti statiniai pripažįstami tinkamais naudoti) vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475), papildytu Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų paveldo tvarkybos reglamentų ir/ar kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančių taisyklių nuostatomis (tiesiogiai arba nuorodomis).

5. Kultūros paveldo statinių teritorijose atlikti želdynų tvarkymo (sklypo sutvarkymo) darbai priimami vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, papildytu Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų paveldo tvarkybos reglamentų ir/ar kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančių taisyklių nuostatomis (tiesiogiai arba nuorodomis) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Ginčai dėl šiomis taisyklėmis nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija