En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 05 10 KM įsakymas Nr.200 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ,

KURIEMS TAIKOMAS REZERVINIS REŽIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. gegužės 10 d. Nr. ĮV-200

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 13 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u pridedamą Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašą.

Kultūros ministras                        Vladimiras Prudnikovas

Spausdinimo versija