En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 05 09 KM įsakymas Nr.199 "Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo"

        LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
2005 m. gegužės 9 d. Nr. ĮV-199 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 15 straipsnio 2 dalimi, tvirtinu Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisykles (pridedama). KULTŪROS MINISTRAS VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS _______________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-593 (nuo 2009 m. lapkričio 6 d.) (Žin., 2009, Nr. 132-5763) redakcija KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo atvejus ir vykdymą. 2. Kultūros paveldo būklė tikrinama šiais atvejais: 2.1. objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam kultūros paveldo objekto valdytojui (toliau - perdavėjas) ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto iki objekto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo; 2.2. atliekant kultūros paveldo objektų stebėseną. 3. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimą atlieka savivaldybių paveldosaugos padaliniai, išskyrus atvejus, numatytus taisyklių 14 punkte. 4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO ATVEJAI IR VYKDYMAS 5. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas atliekamas pavieniams objektams (archeologinėms, memorialinėms vietoms, statiniams ar kitiems nekilnojamiesiems daiktams, turintiems vertingųjų savybių, dailės kūriniams, tiesiogiai susijusiems su jų užimama ir naudoti reikalinga teritorija) ir kompleksiniams objektams (kultūros paveldo objektų grupėms, reikšmingoms savo visuma). 6. Perdavėjas apie ketinimą sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu informuoja savivaldybės paveldosaugos padalinį. Per mėnesį nuo rašto gavimo dienos savivaldybės paveldosaugos padalinys turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. 7. Kultūros paveldo objekto, kuriam Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nėra nustatytos vertingosios savybės, būklė tikrinama tokia tvarka: 7.1. jei iki Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo kultūros paveldo objektas buvo registruotas nekilnojamąja kultūros vertybe, jo būklė tikrinama lyginant su apskaitos dokumentuose užfiksuotos nekilnojamosios kultūros vertybės, jos vertingųjų dalių ir elementų būklės duomenimis; 7.2. jei iki Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo kultūros paveldo objektas nebuvo registruotas nekilnojamąja kultūros vertybe, jo būklė tikrinama lyginant su objekto, saugoto kaip nekilnojamoji kultūros vertybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 1995, Nr. 9-184; 1996, Nr. 14-355) 9 straipsnį, apskaitos dokumentų duomenimis, kuriuos savivaldybių paveldosaugos padalinių prašymu konkrečiais būklės patikrinimo atvejais teikia Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - departamentas). 8. Konkrečiais būklės patikrinimo atvejais, nustatytais šių taisyklių 7.1 ir 7.2 punktuose, apskaitos dokumentų duomenis savivaldybių paveldosaugos padaliniams jų prašymu teikia departamentas. 9. Perdavėjo ar įgijėjo raštišku pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas atliekamas per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį, bet ne vėliau kaip iki objekto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. 10. Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama savivaldybės paveldosaugos padalinyje registruojamu kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu (toliau - patikrinimo aktas) (šių taisyklių priedas*) dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas savivaldybės paveldosaugos padalinyje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. 11. Patikrinimo aktų kopijas savivaldybės paveldosaugos padalinys ne rečiau kaip du kartus per metus teikia departamento teritoriniam padaliniui. 12. Patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo patikrinimo akto surašymo dienos. 13. Patikrinimo aktas netenka galios ir perdavėjas turi šiose taisyklėse nustatyta tvarka kreiptis į savivaldybės paveldosaugos padalinį, kad būtų atliktas kitas patikrinimas, jeigu po patikrinimo akto surašymo dienos: 13.1. nekilnojamojo kultūros paveldo objekte buvo atliekami tvarkybos darbai; 13.2. nustatyti kultūros paveldo objekto sužalojimai; 13.3. buvo pažeisti kiti kultūros paveldo objekto paveldosaugos reikalavimai. 14. Ketinant sudaryti sandorį:

14.1. kai perleidžiamas kultūros paveldo objektas (statinys), kuriame atliekami

tvarkomieji statybos darbai ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, gavusi perdavėjo

prašymą teisės aktų nustatytu terminu pažymą pateikia Valstybinė teritorijų

planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir departamento teritorinis

padalinys. Pažymoje nurodoma, ar tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos

darbai atliekami be esminių nukrypimų nuo projekto;

KEISTA:

2011 09 15 įsakymu Nr. ĮV-575 (nuo 2011 09 23)

(Žin., 2011, Nr. 115-5430)

14.2. kai perleidžiamas kultūros paveldo objektas (statinys), kuriame atliekami tik tvarkomieji paveldosaugos darbai, per 15 darbo dienų nuo perdavėjo prašymo gavimo dienos pažymą pateikia departamento teritorinis padalinys. Pažymoje nurodoma, kad darbai atliekami nenukrypstant nuo tvarkybos darbų projekto, nenustatyti objekto sužalojimai, nepažeisti objekto naudojimo ir kiti paveldosaugos reikalavimai. Vienas pažymos egzempliorius įteikiamas perdavėjui, antras pažymos egzempliorius pateikiamas savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o trečias egzempliorius saugomas departamento teritoriniame padalinyje. III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Ginčai dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 16. Jeigu tikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai įstatymų ir kitų aktų nustatyta tvarka atsako perdavėjas. _________________

 

                  Kultūros paveldo objekto 
                  būklės tikrinimo taisyklių 
                  priedas

  (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

    __________________________________________________
        (dokumento sudarytojo pavadinimas)
                
         KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
            PATIKRINIMO AKTAS
                
           __________ Nr. _______
            (data)
            ___________________
             (užpildymo vieta)
                
     I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
                
1. Pavadinimas___________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas_____________________
3. Adresas_______________________________________________________
4. Valdytojas____________________________________________________
      (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio
     asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel.
                 numeris)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu___
_________________________________________________________________
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris____________

     II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
                
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš
jų būklės apibūdinimas___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas__________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________, _________ lapų.
10. Kiti dokumentai______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________, _________ lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_____________
                      (metai, mėnuo, diena) 

________________________  ___________   _____________________
(aktą įforminusio asmens   (parašas)    (vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

             _______________
Spausdinimo versija