En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 20 KM įsakymas Nr.159 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S

                               

  DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.02.01:2005 "TVARKOMŲJŲ

   PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ (LAIKINŲJŲ APSAUGOS

          REGLAMENTŲ) IŠDAVIMO TAISYKLĖS" PATVIRTINIMO

                               

                2005 m. balandžio 20 d. Nr. ĮV-159

                             Vilnius

                               

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 9 dalimi,

  tvirtinu   Paveldo  tvarkybos  reglamentą  PTR     3.02.01:2005

"Tvarkomųjų  paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų   (laikinųjų

apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės" (pridedamas).

 

KULTŪROS MINISTRAS                        VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS                          ______________                                   PATVIRTINTA

                                   Lietuvos Respublikos kultūros

                                   ministro 2005 m. balandžio 20

                                   d. įsakymu Nr. ĮV-159    PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.02.01:2005 "TVARKOMŲJŲ

   PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ (LAIKINŲJŲ APSAUGOS

                 REGLAMENTŲ) IŠDAVIMO TAISYKLĖS"

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                               

  1.  Paveldo tvarkytos reglamentas PTR 3.02.01:2005  "Tvarkomųjų

paveldosaugos  darbų  projektavimo  sąlygų  (laikinųjų   apsaugos

reglamentų)  išdavimo  taisyklės" (toliau -  Taisyklės)   nustato

prašymų  išduoti  tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų   projektavimo

sąlygas (laikinuosius apsaugos reglamentus) (toliau -  laikinieji

apsaugos  reglamentai) pateikimą, laikinųjų apsaugos   reglamentų

išdavimą, jų apskaitą ir saugojimą bei jų pripažinimą netekusiais

galios.

  2.    Taisyklės   privalomos   valstybės   ir      savivaldybių

institucijoms,   taip  pat  kitiems  fiziniams  ir    juridiniams

asmenims, dalyvaujantiems laikinųjų apsaugos reglamentų išdavimo,

jų  apskaitos  ir saugojimo, jų pripažinimo  netekusiais   galios

procese.

  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos  Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.

3-37;  2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose  vartojamas

sąvokas.   II. PRAŠYMO IŠDUOTI LAIKINĄJĮ APSAUGOS REGLAMENTĄ PATEKIMAS  4. Laikinuosius apsaugos reglamentus išduoda:

  4.1.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  ministerijos

(toliau  -  Departamentas) teritoriniai padaliniai  -   valstybės

saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl

kurių   priimtas   sprendimas  inicijuoti  skelbimą     saugomais

valstybės, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektams rengti;

  4.2.  savivaldybių  paveldosaugos  padaliniai  -   savivaldybės

saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl

kurių   priimtas   sprendimas  inicijuoti  skelbimą     saugomais

savivaldybės, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektams rengti.

  5.  Laikinieji apsaugos reglamentai išduodami kultūros  paveldo

objektų  valdytojams  arba  jų įgaliotiems  asmenims  (toliau   -

pareiškėjai).

  6.  Laikinajam apsaugos reglamentui gauti pareiškėjas  pateikia

šių  Taisyklių  1  priede  nurodytos formos  prašymą  (toliau   -

prašymas).

  7. Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijos:

  7.1.  kultūros  paveldo objekto valdymo  teisę   patvirtinančio

dokumento;

  7.2.  įgaliojimo  (jeigu prašymą paduoda  valdytojo   įgaliotas

asmuo).

  8.   Pareiškėjas,  pateikdamas  prašymą,  turi  pateikti     ir

dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 7 punkte, originalus.

  9.  Departamento  ar savivaldybės specialistas, atsakingas   už

prašymų  priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir  grąžina

dokumentų   originalus  juos  pateikusiam  pareiškėjui.     Jeigu

pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 7

punkte  nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie   tai

per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam  nustatomas

ne  trumpesnis  kaip 10 dienų terminas  pateiktiems   dokumentams

patikslinti   ar  papildomiems  pateikti.  Laikinojo     apsaugos

reglamento  išdavimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos,   kai

gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.          III. LAIKINOJO APSAUGOS REGLAMENTO IŠDAVIMAS  10.  Laikinieji  apsaugos reglamentai išduodami per  15   darbo

dienų  nuo  prašymo  gavimo dienos.  Priėmus  sprendimą   prašymo

netenkinti  ir  neišduoti laikinojo apsaugos reglamento,  per   3

darbo   dienas   nuo  sprendimo  priėmimo  dienos     pareiškėjas

informuojamas  raštu,  nurodant priežastis, dėl  kurių   prašymas

netenkintinas.

  11.  Laikinieji  apsaugos reglamentai rengiami,   vadovaujantis

Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  patvirtintų    paveldo

tvarkybos reglamentų reikalavimais.

  12.  Laikinojo apsaugos reglamento forma pateikta Taisyklių   2

priede.  Išduodant  laikinąjį apsaugos reglamentą, jis   pildomas

dviem    egzemplioriais.   Pirmas   egzempliorius      įteikiamas

pareiškėjui, antras paliekamas jį išdavusioje institucijoje.

  13. Laikinieji apsaugos reglamentai išduodami nemokamai.

  14.   Bet  kokie  esminiai  pataisymai  laikinajame    apsaugos

reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidų pataisymas

laikinajame  apsaugos  reglamente turi būti padarytas   abiejuose

egzemplioriuose  ir  patvirtintas juos  išdavusios   institucijos

padalinio  viršininko arba jį pavaduojančio valstybės  tarnautojo

parašu, nurodant pataisymo datą.

  15.  Išduotas  laikinasis  apsaugos  reglamentas  galioja   iki

tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo.    IV. LAIKINOJO APSAUGOS REGLAMENTO APSKAITA IR SAUGOJIMAS  16.   Laikinuosius  apsaugos  reglamentus  registruoja     juos

išdavusios institucijos.

  17.  Laikinieji apsaugos reglamentai kartu su prašymu   išduoti

laikinąjį  apsaugos reglamentą ir Taisyklių 7 punkte   nurodytais

dokumentais 5 metus saugomi juos išdavusioje institucijoje.  V. LAIKINOJO APSAUGOS REGLAMENTO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS  18.  Laikinasis  apsaugos reglamentas pripažįstamas   netekusiu

galios jį išdavusių institucijų sprendimu, jeigu:

  18.1. nustatoma, kad jis išduotas nesilaikant šiose  Taisyklėse

nustatytų reikalavimų;

  18.2.  nustatoma,  kad,  norėdamas  gauti  laikinąjį   apsaugos

reglamentą, pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios

jis negalėjo būti išduotas;

  18.3.  laikinąjį  apsaugos  reglamentą gavęs  juridinis   asmuo

likviduojamas, bankrutuoja ar reorganizuojamas;

  18.4.  mirė  fizinis  asmuo, kuriam buvo  išduotas   laikinasis

apsaugos reglamentas;

  18.5.  per  2 metus nuo laikinojo apsaugos  reglamento   gavimo

dienos   nebuvo   išduotas   leidimas   atlikti     tvarkomuosius

paveldosaugos darbus;

  18.6.  pasikeičia kultūros paveldo objekto valdytojas,   kuriam

buvo išduotas laikinasis apsaugos reglamentas.

  19.  Apie  priimtą  sprendimą  laikinąjį  apsaugos   reglamentą

pripažinti  netekusiu  galios per 3 darbo dienas  nuo   sprendimo

priėmimo  dienos  raštu pranešama laikinąjį apsaugos   reglamentą

gavusiam  asmeniui  ir nurodomos laikinojo  apsaugos   reglamento

pripažinimo netekusiu galios priežastys, data ir reikalavimas per

10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžinti laikinąjį  apsaugos

reglamentą jį išdavusiai institucijai.

  20. Pripažintų netekusiais galios laikinųjų apsaugos reglamentų

abu  egzemplioriai  perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant   jų

užrašoma  "Pripažinta netekusiu galios" bei nurodoma  pripažinimo

netekusiu   galios  priežastis,  sprendimo  priėmimo  data     ir

pasirašoma juos išdavusios institucijos padalinio viršininko arba

jį pavaduojančio valstybės tarnautojo.                          _____________                                   Paveldo tvarkybos reglamento

                                   PTR 3.02.01:2005 "Tvarkomųjų

                                   paveldosaugos darbų

                                   projektavimo sąlygų (laikinųjų

                                   apsaugos reglamentų) išdavimo

                                   taisyklės"

                                   1 priedas  (Prašymo išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo

          sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą) forma)

                               

_________________________________________________________________

    (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas,

                            pavardė)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens/ asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto

                            adresas)

_________________________________________________________________

    (institucijos (jos padalinio), kuriai teikiamas prašymas,

                          pavadinimas)

                               

  PRAŠYMAS IŠDUOTI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO

             SĄLYGAS (LAIKINĄJĮ APSAUGOS REGLAMENTĄ)

                               

                200     m.                d. Nr.

                               

  Prašau išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo

sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą):

  1. Kultūros paveldo objektas __________________________________

                                       (pavadinimas, adresas,

_________________________________________________________________

            unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

  2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. __________________

  3. Numatomų atlikti tvarkomųjų paveldosaugos darbų aprašymas___

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  4. Turimos kultūros paveldo  objekto  tyrimų  ir/ar projektinės

dokumentacijos sąrašas___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  5. Kiti turimi duomenys apie kultūros paveldo objektą__________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  PRIDEDAMA:

  1.  Kultūros  paveldo  objekto  valdymo  teisę   patvirtinantys

dokumentai, ____ lapų.

  2.  Įgaliojimas  (jeigu  prašymą paduoda  valdytojo   įgaliotas

asmuo), ____ lapų.___________________________   ___________   _____________________

(valdytojo ar jo įgalioto      (parašas)     (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)                  A.V. (juridinio asmens atveju)                          _____________                                   Paveldo tvarkybos reglamento

                                   PTR 3.02.01:2005 "Tvarkomųjų

                                   paveldosaugos darbų

                                   projektavimo sąlygų (laikinųjų

                                   apsaugos reglamentų) išdavimo

                                   taisyklės"

                                   2 priedas

                               

  (Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinojo

                   apsaugos reglamento) forma)

                               

         _______________________________________________

              (išdavusios institucijos pavadinimas)

                               

       TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

                (LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)

                               

                   _____________ Nr. _________

                      (data)

                      ____________________

                        (sudarymo vieta)

                               

  1. Kultūros paveldo objektas___________________________________

                                     (pavadinimas, adresas,

_________________________________________________________________

            unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

  2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. __________________

  3. Kultūros paveldo objekto valdytojas_________________________

                                    (juridinio asmens pavadinimas

_________________________________________________________________

  arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens/ asmens

        kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

  4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos_________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   ___________      _____________________

(pareigų pavadinimas)     (parašas)        (vardas ir pavardė)                  A.V.

                 

Projektavimo sąlygos (laikinasis apsaugos reglamentas) išduotos

(įteiktos):___________________________   ___________   _____________________

(valdytojo ar jo įgalioto      (parašas)     (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)                  A.V. (juridinio asmens atveju)

________________

     (data)                          ______________

 

Spausdinimo versija