En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 20 KM įsakymas Nr.158 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo tai

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S

                               

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.03.01:2005 "NEKILNOJAMOJO

 KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR

      TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS

  (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLĖS" PATVIRTINIMO

                               

                2005 m. balandžio 20 d. Nr. ĮV-158

                             Vilnius

                               

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 23 straipsnio 8 ir 9 dalimis,

  tvirtinu  pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą  PTR  3.03.01:

2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos

darbų  projekto  ar  tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų    projekto

paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės".

 

KULTŪROS MINISTRAS                         VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS                          _____________                                   PATVIRTINTA

                                   Lietuvos Respublikos kultūros

                                   ministro 2005 m. balandžio 20

                                   d. įsakymu Nr. ĮV-158  PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.03.01:2005 "NEKILNOJAMOJO

 KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR

      TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS

         (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLĖS"

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                               

  1.    Paveldo   tvarkybos   reglamentas   PTR      3.03.01:2005

"Nekilnojamojo  kultūros  paveldo statinio  tvarkomųjų   statybos

darbų  projekto  ar  tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų    projekto

paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės atlikimo   taisyklės"

(toliau  -  Taisyklės)  nustato nekilnojamojo  kultūros   paveldo

statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  projekto  ar    tvarkomųjų

paveldosaugos  darbų projekto (toliau - projektas)  paveldosaugos

(specialiosios) ekspertizės (toliau - paveldosaugos (specialioji)

ekspertizė) privalomumo atvejus ir atlikimo tvarką.

  2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos  Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.

3-37;  2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose  vartojamas

sąvokas.II. PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMO ATVEJAI  3. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai:

  3.1. nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte  numatomi

šio  statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai   arba

kartu su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai;

  3.2. rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio  (jo

teritorijos) tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas.

  4.  Visais atvejais, kai atliekama paveldosaugos  (specialioji)

ekspertizė, ji turi būti atlikta iki statinio projekto bendrosios

ekspertizės  ir  jos  išvados  pateikiamos  projekto   bendrosios

ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu.    III. PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS  5. Atlikti projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi

teisę projekto ekspertizės užsakovo parinktas (savo nuožiūra arba

konkurso  būdu)  ekspertizės specialistas,  atestuotas   Lietuvos

Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka. Sis ekspertizės

specialistas   neturi   teisės  atlikti   konkretaus     projekto

paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės, jei jis yra (buvo) šio

projekto  rengėjas arba dirba įmonėje, kurios specialistai  rengė

šį projektą.

  6.  Projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė   atliekama

projekto  ekspertizės  užsakovo  lėšomis  iki  leidimo    atlikti

tvarkomuosius  statybos ar paveldosaugos darbus išdavimo, bet  ne

vėliau  kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo  ekspertizei

dienos.

  7.  Projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė  įforminama

nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų

projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos

(specialiosios)  ekspertizės aktu (toliau - ekspertizės   aktas),

kurio pavyzdys pateikiamas šių taisyklių priede. Ekspertizės aktą

pasirašo ją atlikęs ekspertizės specialistas.

  8.   Projekto   paveldosaugos   (specialiosios)     ekspertizės

privalomos  pastabos, pagrįstos šių Taisyklių 12 punkte  nurodytų

dokumentų   ir  kitų  teisės  aktų  nustatytais     paveldosaugos

reikalavimais,  užtikrinančiais  autentiškumo  išsaugojimą,   yra

privalomos projektuotojui ir statytojui. Rengiamas projektas turi

būti  pataisytas  pagal  privalomas pastabas  iki   nekilnojamojo

kultūros  paveldo  statinio tvarkomųjų statybos  darbų   projektą

(statinio  techninį projektą) pateikiant savivaldybės  nuolatinei

statybos  komisijai arba iki pateikiant prašymą išduoti   leidimą

atlikti  tvarkomuosius paveldosaugos darbus Lietuvos  Respublikos

kultūros  ministro  patvirtinta  tvarka.  Projektas  gali    būti

taisomas ir pagal siūlomas rekomendacijas projektui tobulinti.

  9.  Ekspertizės  aktas  galioja konkrečiam projektui  arba   jo

pakeitimo  projektui iki nekilnojamojo kultūros paveldo  statinio

tvarkomųjų  statybos  darbų arba nekilnojamojo kultūros   paveldo

objekto tvarkybos darbų priėmimo.

  10.  Ekspertizės akto išvados gali būti pakeistos tik   atlikus

pakartotinę projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę.

  11. Ekspertizės aktai pateikiami Kultūros paveldo  departamento

prie  Kultūros  ministerijos teritoriniams padaliniams kartu   su

tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų projektu iki  teikiant   prašymą

išduoti  leidimą  atlikti  tvarkomuosius  paveldosaugos    darbus

Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka. IV. PROJEKTO SPECIALIOSIOS (PAVELDOSAUGOS ) EKSPERTIZĖS SUDĖTIS  12. Atliekant projekto paveldosaugos (specialiąją)  ekspertizę,

tikrinama,   ar  projekto  sprendiniai  atitinka    paveldosaugos

reikalavimus,  užtikrinančius  autentiškumo  išsaugojimą,   kurie

nustatyti:

  12.1.  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro   tvirtinamais

paveldo tvarkybos reglamentais;

  12.2.   laikinaisiais  apsaugos  reglamentais     (projektavimo

sąlygomis), apsaugos reglamentais (kai tokie išduoti) ir apsaugos

sutartimis (kai tokios sudarytos);

  12.3. teritorijų planavimo dokumentais, kitais veiklą saugomose

teritorijose reglamentuojančiais dokumentais;

  12.4. specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis;

  12.5. kitais teisės aktais.

  13. Ekspertizės akte turi būti šie duomenys:

  13.1. projekto pavadinimas;

  13.2.   nekilnojamojo  kultūros  paveldo  statinio     duomenys

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas,

šio statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo  žemės

sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre);

  13.3.  duomenys  apie tvarkomųjų statybos darbų   projektuotoją

(juridinio  asmens  pavadinimas, teisinė forma, kodas,   buveinė,

fizinio  asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų,  teisės

rengti  ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų   išdavimo

datos  bei numeriai) ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų   projekto

rengėją  (vardas,  pavardė,  kvalifikacijos  atestato  data   bei

numeris);

  13.4.  motyvuotos  paveldosaugos  (specialiosios)   ekspertizės

privalomos pastabos;

  13.5. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės  rekomendacijos

projektui tobulinti;

  13.6. projekto įvertinimo išvados:

  13.6.1. projektas atitinka šių Taisyklių 12 punkte  nurodytuose

dokumentuose   ir   teisės  aktuose  nustatytus     paveldosaugos

reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą;

  13.6.2.  projektą būtina pataisyti pagal nurodomas   privalomas

pastabas  (kai  projekto  sprendiniai iš esmės  nepažeidžia   šių

Taisyklių  12 punkte nurodytuose dokumentuose ir teisės   aktuose

nustatytų  paveldosaugos reikalavimų, užtikrinančių  autentiškumo

išsaugojimą);

  13.6.3.  privaloma  projektą  taisyti iš  esmės  dėl   nurodomų

konkrečių priežasčių (kai projekto sprendiniai iš esmės pažeidžia

šių  Taisyklių  12  punkte nurodytuose  dokumentuose  ir   teisės

aktuose  nustatytus  paveldosaugos reikalavimus,   užtikrinančius

autentiškumo išsaugojimą).

  14.  Po  projekto  pataisymo  privaloma  gauti    paveldosaugos

(specialiąją)   ekspertizę  atlikusio  ekspertizės    specialisto

išvadą, nurodytą šių Taisyklių 13.6.1 papunktyje.

  15.  Ekspertizės  užsakovas,  nesutinkantis  su   paveldosaugos

(specialiosios)  ekspertizės  išvadomis,  turi  teisę    užsakyti

pakartotinę  ekspertizę atlikti kitam ekspertizės   specialistui.

Pakartotinė  paveldosaugos  (specialioji) ekspertizė  turi   būti

atlikta  pagal  visus šių Taisyklių  reikalavimus.   Pakartotinės

ekspertizės  akte  turi būti pateikta pirminės ekspertizės   akte

pateiktų   projekto  įvertinimo  išvadų  analizė.  Kai    atlikta

pakartotinė   paveldosaugos  (specialioji)  ekspertizė,    kurios

ekspertizės (pirminės ar pakartotinės) aktu vadovautis, sprendžia

ekspertizės užsakovas.                    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  16.  Paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atlikę  ekspertizės

specialistai  už  ekspertizės akto privalomų pastabų  ir   išvadų

teisėtumą bei pagrįstumą ir jų pasekmes atsako įstatymų nustatyta

tvarka.                          _____________                                   Paveldo tvarkybos reglamento

                                   PTR 3.03.01:2005

                                   "Nekilnojamojo kultūros

                                   paveldo statinio tvarkomųjų

                                   statybos darbų projekto ar

                                   tvarkomųjų paveldosaugos darbų

                                   projekto paveldosaugos

                                   (specialiosios) ekspertizės

                                   atlikimo taisyklės"

                                   priedas

                               

  (Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos

    darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto

      paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

                               

   NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS

    DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO

            PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS

                              AKTAS

                               

                    ______________ Nr. _______

                         (data)

                    __________________________

                         (sudarymo vieta)

                               

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys_________________

                                           (pavadinimas, adresas,

_________________________________________________________________

            unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

_________________________________________________________________

  (statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės

      sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas ____________________________________________

_________________________________________________________________

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją ___________

                                   (juridinio asmens pavadinimas,

_________________________________________________________________

  teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

    (kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių

    projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją ___

_________________________________________________________________

   (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

privalomos pastabos______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

rekomendacijos projektui tobulinti_______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

projekto įvertinimo išvados______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________Ekspertizę atliko:________________________   _____________  _____________________

(kvalifikacijos atestato     (parašas)      (vardas, pavardė)

data ir Nr.)

                          _____________

Spausdinimo versija