En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 19 KM įsakymas Nr.155 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                               
    DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.04.01:2005 "LEIDIMŲ
  ATLIKTI TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS"
                          PATVIRTINIMO
                               
                2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-155
                             Vilnius
                               
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 9 dalimi,
  tvirtinu Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.04.01:2005 "Leidimų
atlikti  tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo   taisyklės"
(pridedama).
 
KULTŪROS MINISTRAS                        VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

                          _____________

                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros
                                   ministro 2005 m. balandžio 19
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-155
                               
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.04.01:2005 "LEIDIMŲ ATLIKTI
      TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS"
                               
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                               
  1.  Paveldo  tvarkybos reglamentas PTR  3.04.01:2005   "Leidimų
atlikti  tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo   taisyklės"
(toliau  -  Taisyklės) nustato prašymų išduoti leidimus   atlikti
kultūros  paveldo  objekto  tvarkomuosius  paveldosaugos   darbus
(toliau - Leidimas) pateikimą, šių Leidimų išdavimą, apskaitą  ir
saugojimą,  galiojimo  sustabdymą  ir  pripažinimą    netekusiais
galios.
  2.    Taisyklės   privalomos   valstybės   ir      savivaldybių
institucijoms,   taip  pat  kitiems  fiziniams  ir    juridiniams
asmenims,  dalyvaujantiems  Leidimų  išdavimo, jų  apskaitos   ir
saugojimo, jų pripažinimo netekusiais galios procese.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos  Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.
3-37;  2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose  vartojamas
sąvokas.
                               
              II. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS
                               
  4. Leidimus išduoda:
  4.1.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  ministerijos
(toliau  -  Departamentas) teritoriniai padaliniai  -   valstybės
saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl
kurių   priimtas   sprendimas  inicijuoti  skelbimą     saugomais
valstybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti;
  4.2.  savivaldybių  paveldosaugos  padaliniai  -   savivaldybės
saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl
kurių   priimtas   sprendimas  inicijuoti  skelbimą     saugomais
savivaldybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti.
  5. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba
jų įgaliotiems asmenims (toliau - pareiškėjas).
  6.  Leidimui gauti pareiškėjas pateikia šių Taisyklių 1  priede
nurodytos formos prašymą.
  7. Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijos:
  7.1.  kultūros  paveldo objekto valdymo  teisę   patvirtinančio
dokumento;
  7.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-233
       (nuo 2009 m. gegužės 24 d.)
       (Žin., 2009, Nr. 60-2384) redakcija
  statytojo (užsakovo) patvirtinto tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projekto (tvarkybos darbų projekto);
  7.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-233
       (nuo 2009 m. gegužės 24 d.)
       (Žin., 2009, Nr. 60-2384) redakcija
  įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo).
  8.   Pareiškėjas,  pateikdamas  prašymą,  turi  pateikti     ir
dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 7 punkte, originalus.
  9.  Departamento  ar savivaldybės specialistas, atsakingas   už
prašymų  priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir  grąžina
dokumentų   originalus  juos  pateikusiam  pareiškėjui.     Jeigu
pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 7
punkte  nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie   tai
per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam  nustatomas
ne  trumpesnis  kaip 10 dienų terminas  pateiktiems   dokumentams
patikslinti ar papildomiems pateikti. Tokiu atveju terminas,  per
kurį  turi būti išduotas Leidimas, skaičiuojamas nuo tos  dienos,
kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.

                      III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

  10. Leidimai darbams išduodami ne vėliau kaip per 15 dienų  nuo
prašymo pateikimo dienos. Priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir
neišduoti  Leidimo,  per 3 darbo dienas nuo  sprendimo   priėmimo
dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis,  dėl
kurių prašymas netenkintinas.
  11.  Leidimo  forma  nurodyta  Taisyklių  2  priede.   Leidimas
pildomas  dviem  egzemplioriais.  Pirmas  Leidimo   egzempliorius
įteikiamas   pareiškėjui,  antras  paliekamas  jį     išdavusioje
institucijoje.
  12. Leidimai išduodami nemokamai.
  13.  Bet  kokie  esminiai  pataisymai  išduotuose    Leidimuose
negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidų pataisymas turi  būti
padarytas abiejuose Leidimo egzemplioriuose ir patvirtintas  juos
išdavusios   institucijos   padalinio   viršininko   arba      jį
pavaduojančio  valstybės  tarnautojo parašu, nurodant   pataisymo
datą.
  14.  Išduotas  Leidimas galioja iki  tvarkomųjų   paveldosaugos
darbų priėmimo.

            IV. LEIDIMŲ DARBAMS APSKAITA IR SAUGOJIMAS

  15. Leidimus registruoja juos išdavusios institucijos.
  16.  Leidimai kartu su prašymu išduoti Leidimą saugomi 5  metus
juos išdavusioje institucijoje.

  V. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS
                              GALIOS

  17.  Leidimą išdavusi institucija, nustačiusi, kad darbų   metu
buvo  pažeisti paveldosaugos reikalavimai ar dėl projekto  klaidų
iškilo  vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmė,   gali
sustabdyti Leidimo galiojimą iki 15 dienų. Apie priimtą sprendimą
sustabdyti  Leidimo  galiojimą per 3 darbo dienas nuo   sprendimo
priėmimo  dienos raštu pranešama Leidimą gavusiam asmeniui.   Jam
nurodomos  Leidimo  sustabdymo priežastys ir terminas, per   kurį
būtina pašalinti pažeidimus.
  18.  Leidimą  gavęs  asmuo raštu įspėjamas, kad  Leidimas   bus
pripažintas  netekusiu  galios, jeigu jis per nustatytą   terminą
nepašalins pažeidimų.
  19.  Pašalinęs  pažeidimus,  Leidimą gavęs  asmuo  turi   raštu
informuoti  Leidimą  išdavusią instituciją, kuri  patikrina,   ar
pažeidimai pašalinti, ir panaikina Leidimo galiojimo sustabdymą.
  20. Leidimai pripažįstami netekusiais galios, jeigu:
  20.1.  nustatoma,  kad  Leidimas  išduotas  nesilaikant   šiose
Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  20.2.  nustatoma,  kad, norėdamas gauti  Leidimą,   pareiškėjas
pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Leidimas negalėjo  būti
išduotas;
  20.3.  Leidimą  gavęs  asmuo, kurio  Leidimo  galiojimas   buvo
sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;
  20.4.  Leidimą  gavęs  asmuo, kurio  Leidimo  galiojimas   buvo
sustabdytas, toliau vykdo tvarkomuosius paveldosaugos darbus;
  20.5. Leidimą gavęs juridinis asmuo likviduojamas,  bankrutuoja
ar reorganizuojamas;
  20.6. mirė fizinis asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas;
  20.7.  per  2  metus nuo Leidimo išdavimo  dienos   tvarkomieji
paveldosaugos darbai nebuvo pradėti;
  20.8.  pasikeitė  kultūros paveldo objekto valdytojas,   kuriam
buvo išduotas Leidimas.
  21. Apie priimtą sprendimą Leidimą pripažinti netekusiu  galios
per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu  pranešama
Leidimą  gavusiam  asmeniui  ir  nurodoma  Leidimo    pripažinimo
netekusiu  galios priežastys, data ir reikalavimas per 10   dienų
nuo  pranešimo  gavimo  dienos grąžinti  Leidimą  jį   išdavusiai
institucijai.
  22.  Pripažintų  netekusiais galios Leidimų abu   egzemplioriai
perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų užrašoma  "Pripažinta
netekusiu  galios"  bei  nurodoma pripažinimo  netekusiu   galios
priežastis, sprendimo priėmimo data ir pasirašoma juos išdavusios
institucijos padalinio viršininko arba jį pavaduojančio valstybės
tarnautojo.

                    VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  23.  Fiziniai  ir  juridiniai asmenys, pažeidę  šių   Taisyklių
reikalavimus,  atsako  Lietuvos Respublikos  įstatymų   nustatyta
tvarka.

                        ________________

                                   Paveldo tvarkybos reglamento
                                   PTR 3.04.01:2005 "Leidimų
                                   atlikti tvarkomuosius
                                   paveldosaugos darbus išdavimo
                                   taisyklės"
                                   1 priedas

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-233
      (nuo 2009 m. gegužės 24 d.)
      (Žin., 2009, Nr. 60-2384) redakcija

    (Prašymo išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto
            tvarkomuosius paveldosaugos darbus forma)
                               
_________________________________________________________________
    (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas,
                            pavardė)
_________________________________________________________________
(juridinio asmens/asmens kodas, adresas, telefono Nr. , el. pašto
                            adresas)
_________________________________________________________________
    (institucijos (jos padalinio), kuriai teikiamas prašymas,
                          pavadinimas)
                               
    PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO
                TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS
                               
                 200     m.                   d.
                               
  Prašau išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus
Kultūros paveldo objekte_________________________________________
                              (pavadinimas, adresas)
_________________________________________________________________
kurio unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. ________________,
pagal tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą __________________,
                                           (projekto pavadinimas,
________________________________________________________________
rengėjo vardas ir pavardė, atestato Nr. , telefono/fakso Nr., el.
                          pašto adresas)
kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko _____________
                                                (vardas, pavardė,
________________________________________________________________
      atestato Nr. , telefono/fakso Nr. , el. pašto adresas)

  PRIDEDAMA:
  1.  Kultūros  paveldo  objekto  valdymo  teisę   patvirtinantys
dokumentai, _____ lapų.
  2.  Statytojo  (užsakovo) patvirtintas tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektas (tvarkybos darbų projektas), ____ lapų.
  3.  Įgaliojimas  (jeigu  prašymą paduoda  valdytojo   įgaliotas
asmuo), ____ lapų.

_____________________   _____________     _____________________
(valdytojo ar jo          (parašas)        (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

                    A.V. (juridinio asmens atveju)

                         _______________

                                   Paveldo tvarkybos reglamento
                                   PTR 3.04.01:2005 "Leidimų
                                   atlikti tvarkomuosius
                                   paveldosaugos darbus išdavimo
                                   taisyklės"
                                   2 priedas

     (Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius
                   paveldosaugos darbus forma)
                               
        ________________________________________________
              (išdavusios institucijos pavadinimas)
                               
                            LEIDIMAS
  ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS
                              DARBUS
                               
                     ___________ Nr. _______
                        (data)
                        __________________
                         (sudarymo vieta)
                               
  Kultūros paveldo objekto_______________________________________
                               (pavadinimas, adresas,
_________________________________________________________________
unikalus Kultūros vertybių registro kodas, unikalus Nekilnojamojo
                       turto registro Nr.)
valdytojui_______________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso
_________________________________________________________________
  numeriai, vadovo vardas ir pavardė arba fizinio asmens vardas,
_________________________________________________________________
   pavardė, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)
leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus:______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
pagal tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą __________________,
                                           (projekto pavadinimas,
kurį parengė ___________________________________________________,
                   rengėjo vardas ir pavardė, atestato Nr.,
                   telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)
kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko _____________
                                                (vardas, pavardė,
_________________________________________________________________
      atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

  Papildomi paveldosaugos  reikalavimai  atliekant  tvarkomuosius
paveldosaugos darbus:____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________   _____________     _____________________
(pareigų pavadinimas)     (parašas)        (vardas ir pavardė)
                    A.V.

Leidimas įteiktas:
_____________________   _____________     _____________________
(valdytojo ar jo          (parašas)        (vardas ir pavardė)
įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

                    A.V. (juridinio asmens atveju)
_______________
    (data)
                               
                        ________________
 

Spausdinimo versija