En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 19 KM įsakymas Nr.154 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavyzdinio apsaugos reglamento patvirtinimo"

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                                
  DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PAVYZDINIO APSAUGOS  REGLAMENTO PATVIRTINIMO
                                
                2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-154
                             Vilnius
                               
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 5 straipsnio 6 dalimi:
  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
     2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-424
     (nuo 2008 m. rugpjūčio 31 d.)
     (Žin., 2008, Nr. 99-3850) redakcija
  Tvirtinu pridedamas:
  1.1.  Saugomo  kultūros  paveldo  objekto  pavyzdinio  apsaugos
reglamento formą.
  1.2.  Nepaskelbto  saugomu  kultūros paveldo objekto pavyzdinio
apsaugos reglamento formą.
  2. Nustatau, kad:
  2.1.  apsaugos reglamentai sudaromi ir išduodami  pasirašytinai
arba  išsiunčiami registruotu laišku (su įteikimu)  nekilnojamojo
kultūros  paveldo  objektų  valdytojams per 20 darbo  dienų   nuo
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų raštiškų prašymų
gavimo  dienos  Kultūros  paveldo  departamente  prie    Kultūros
ministerijos  (jo  teritoriniame  padalinyje)  ar    savivaldybės
paveldosaugos  padalinyje.  Apsaugos reglamentai sudaromi   dviem
egzemplioriais,  kurių  kiekvieną  pasirašo  reglamentą   sudaręs
valstybės  tarnautojas ir nekilnojamojo kultūros paveldo  objekto
valdytojas  arba jo įgaliotas asmuo. Vienas apsaugos   reglamento
egzempliorius lieka ir yra saugomas jį išdavusioje institucijoje;
  2.2. apsaugos reglamentai keičiami (papildomi ar patikslinami),
kai   pasikeičia   nekilnojamojo   kultūros   paveldo     objekto
paveldosaugos reikalavimai;
  2.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2005 m. spalio  3 d. įsakymo Nr. ĮV-404
       (nuo 2005 m. spalio 12 d.)
       (Žin., 2005, Nr. 121-4356) ir
       2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-68
       (nuo 2007 m. vasario 4 d.)
       (Žin., 2007, Nr. 15-571) redakcija
  parengti  ir  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro 2003 m.
gruodžio  23  d.  įsakymu  Nr.  ĮV-490  "Dėl Lietuvos Respublikos
kultūros  paminklo  U1P  Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento
patvirtinimo"  (Žin.,  2004,  Nr.  25-774), 2004 m. birželio 7 d.
įsakymu  Nr.  ĮV-143  "Dėl  Kretingos  dvaro  sodybos  - kultūros
vertybės  G48K apsaugos reglamento patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.
104-3851),  2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-359 "Dėl Lietuvos
Respublikos   nekilnojamosios   kultūros  vertybės  Kauno  miesto
istorinės   dalies,   vadinamos   Žaliakalniu  (U  31),  apsaugos
reglamento  patvirtinimo"  (Žin.,  2004,  Nr.  159-5830), 2004 m.
gruodžio  9  d.  įsakymu Nr. ĮV-407 "Dėl Nekilnojamosios kultūros
vertybės   Belvederio   dvaro  sodybos  G5K  apsaugos  reglamento
patvirtinimo",  2004  m.  gruodžio  9  d. įsakymu Nr. ĮV-408 "Dėl
Nekilnojamosios  kultūros  vertybės  Gelgaudiškio  dvaro  sodybos
G251K  apsaugos reglamento patvirtinimo" ir 2004 m. gruodžio 9 d.
įsakymu   Nr.   ĮV-409  "Dėl  Nekilnojamosios  kultūros  vertybės
Plinkšių  dvaro  sodybos  G367K apsaugos reglamento patvirtinimo"
patvirtinti  apsaugos reglamentai galioja tiek, kiek jų nuostatos
neprieštarauja  Nekilnojamojo  kultūros paveldo apsaugos įstatymo
nuostatoms   iki   bus  patikslinti  arba  parengti  šių  objektų
specialieji planai.
  3.  Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos   kultūros
ministro  2004  m.  birželio  18  d.  įsakymą  Nr.  ĮV-156   "Dėl
Nekilnojamųjų  kultūros  vertybių apsaugos  reglamentų   sudarymo
taisyklių   ir   Nekilnojamosios  kultūros  vertybės     apsaugos
reglamento formos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 98-3668).
 
KULTŪROS MINISTRAS                        VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

                           ___________

                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros
                                   ministro 2005 m. balandžio 19
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-154

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-424
      (nuo 2008 m. rugpjūčio 31 d.)
      (Žin., 2008, Nr. 99-3850) redakcija

      (Saugomo kultūros paveldo objekto pavyzdinis apsaugos
                          reglamentas)
                               
            ________________________________________
                (dokumento sudarytojo pavadinimas)
                               
      SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APSAUGOS REGLAMENTAS
                               
                    ____________ Nr. _________
                         (data)
                        ________________
                        (sudarymo vieta)
                               
                      I. BENDRIEJI DUOMENYS

    1. Bendrieji saugomo kultūros paveldo objekto duomenys:
    1.1.  pavadinimas,  Kultūros  vertybių  registro  (toliau   -
Registras) unikalus kodas_______________________________________
________________________________________________________________
    1.2. adresas (buveinė)______________________________________
    1.3. valdytojas_____________________________________________
                 (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas,
                                 tel. numeris)
________________________________________________________________
    1.4. valdymo teisinis pagrindas_____________________________
                            (valdymo teisės įgijimo dokumentas)
________________________________________________________________
    1.5.  įrašymo  į  Registrą ir/ar skelbimo  saugomu  kultūros
paveldo objektu dokumentas______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    1.6.   unikalus   žemės  sklypo  Nr.  (jei  žemės    sklypas
registruotas Nekilnojamojo turto registre)
________________________________________________________________
    1.7.  unikalus  statinio  Nr.  (jei  statinys   registruotas
Nekilnojamojo turto registre)
________________________________________________________________
    1.8.    priklausymas   nekilnojamojo   kultūros      paveldo
kompleksiniam objektui ar kultūros paveldo vietovei (pavadinimas,
Registro unikalus kodas)________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    1.9.  ar  yra saugomoje teritorijoje  (saugomos  teritorijos
statusas ir pavadinimas)
________________________________________________________________
    1.10.  yra  kito  kultūros  paveldo  objekto   (pavadinimas,
Registro unikalus kodas) apsaugos zonose________________________
________________________________________________________________
    1.11. vertingosios savybės__________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    1.12. naudojimo būdas ar būdai _____________________________
________________________________________________________________
    1.13.   teritorijos  ribų  koordinatės  1994  m.    Lietuvos
koordinačių sistemoje (LKS-1994)________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    1.14. informacija apie atliktus tyrimus_____________________
                                 (tyrimų pobūdis, data, tyrimų
                                  ataskaitų saugojimo vieta)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    1.15. už apsaugą atsakinga institucija______________________
________________________________________________________________
   
                  II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
   
    2. Bendrieji paveldosaugos reikalavimai:
    2.1.  saugomo  kultūros  paveldo  objekto  saugojimo  režimų
duomenys________________________________________________________
________________________________________________________________
(režimo tipas (-ai), sprendimo, kuriuo buvo nustatyti saugojimo
  režimai, pavadinimas, data, registracijos Nr. bei sprendimą,
                      priėmusi institucija)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2.2.  saugomo  kultūros  paveldo  objekto  apsaugos   tikslų
duomenys________________________________________________________
________________________________________________________________
    (apsaugos tikslas (-ai), sprendimo, kuriuo buvo nustatyti
apsaugos tikslai ir jų reikalavimai, pavadinimas, Nr., data bei
                sprendimą, priėmusi institucija)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2.2.1.   mokslinio   pažinimo  apsaugos  tikslo    konkretūs
reikalavimai (jei toks tikslas yra nustatytas)__________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2.2.2.   viešojo  pažinimo  ir  naudojimo  apsaugos   tikslo
konkretūs reikalavimai (jei toks tikslas yra nustatytas)________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2.2.3.   viešosios   pagarbos  apsaugos  tikslo    konkretūs
reikalavimai (jei toks tikslas yra nustatytas)__________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2.3.  saugomo  kultūros  paveldo objekto  apsaugos  sutarčių
(jeigu tokios sutartys sudarytos) reikalavimai__________________
                (apsaugos sutarties data bei ją. sudarę asmenys,
                             sutarties reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    3.  Kitais teisės aktais nustatyti saugomo kultūros  paveldo
objekto apsaugos reikalavimų duomenys:
    3.1.   Lietuvos  Respublikos  saugomų  teritorijų   įstatymo
reikalavimai____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    3.2. teritorijų planavimo dokumentų sprendinių reikalavimai_
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(teritorijų planavimo dokumentų pavadinimai, patvirtinimo datos,
        Nr. ir patvirtinusios institucijos, reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    3.3. žemės ir kitų specialiųjų naudojimo sąlygų reikalavimai
________________________________________________________________
________________________________________________________________
      (dokumentų pavadinimai, datos ir Nr. , patvirtinusios
              institucijos, nustatyti reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    3.4. kitų teisės aktų reikalavimų duomenys__________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai, datos, Nr., priėmusios/patvirtinusios
              institucijos, nustatyti reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________ ____________  __________________
(reglamentą sudariusio valstybės (parašas) (vardas ir pavardė)
tarnautojo pareigų pavadinimas)

Apsaugos reglamentas išduotas (įteiktas)
___________________________ ____________  __________________
(valdytojo arba jo įgalioto (parašas)    (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
______________              A.V. (juridinio asmens atveju)
   (data)

                               
                        _________________
                               
                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros
                                   ministro 2005 m. balandžio 19
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-154

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-424
      (nuo 2008 m. rugpjūčio 31 d.)
      (Žin., 2008, Nr. 99-3850) redakcija

(Nepaskelbto saugomu kultūros paveldo objekto pavyzdinis apsaugos
                          reglamentas)
                               
         _______________________________________________
                (dokumento sudarytojo pavadinimas)
                               
NEPASKELBTO SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APSAUGOS REGLAMENTAS
                               
                    ____________ Nr. _________
                         (data)
                        ________________
                        (sudarymo vieta)

                      I. BENDRIEJI DUOMENYS

    1.  Bendrieji  nepaskelbto saugomu kultūros paveldo  objekto
duomenys:
    1.1.  pavadinimas,  Kultūros  vertybių  registro  (toliau  -
Registras) unikalus kodas_______________________________________
________________________________________________________________
    1.2. adresas (buveinė)______________________________________
    1.3. valdytojas_____________________________________________
                 (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas,
                        kodas, tel. numeris, el. paštas)
________________________________________________________________
1.4. valdymo teisinis pagrindas_________________________________
                            (valdymo teisės įgijimo dokumentas)
________________________________________________________________
1.5. įrašymo į Registrą dokumentas
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.6.  unikalus žemės sklypo Nr. (jei žemės sklypas  registruotas
Nekilnojamojo turto registre)
________________________________________________________________
1.7.   unikalus   statinio  Nr.  (jei   statinys    registruotas
Nekilnojamojo turto registre)
________________________________________________________________
1.8.  priklausymas nekilnojamojo kultūros paveldo  kompleksiniam
objektui  ar  kultūros paveldo vietovei  (pavadinimas,  Registro
unikalus kodas)_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.9. ar yra saugomoje teritorijoje (saugomos teritorijos statusas
ir pavadinimas)
________________________________________________________________
1.10.  yra kito kultūros paveldo objekto (pavadinimas,  Registro
unikalus kodas) apsaugos zonose
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Informacija apie atliktus tyrimus ___________________________
                         (tyrimų pobūdis, data, tyrimų ataskaitų
                             saugojimo vieta, tyrimų medžiagos
                                   trumpas įvertinimas)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Objekto apibudinimas:
3.1. statinių architektūra______________________________________
________________________________________________________________
(statybos ar rekonstrukcijos data (laikotarpis), aukštų skaičius,
                        stilius, autorius)

3.2.  vertingosios  savybės  (jeigu  jos  nustatytos   vertinimo
tarybos)________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. išlikusios autentiškos savybės (tūris, fasadai, stogo forma
ir  danga,  plano  struktūra,  konstrukcijos,  pamatai,  sienos,
perdangos, dekoro elementai fasaduose ir/ar interjere, medžiaga,
atlikimo technologijos, istorinė funkcija, aplinka):____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                  II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

4. Privalomi atlikti tyrimo darbai______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Saugojimo reikalavimai statiniams:
5.1. galimi tvarkomieji paveldosaugos darbai____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.2. galimi tvarkomieji statybos darbai_________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Saugojimo reikalavimai teritorijai___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Kitais teisės aktais nustatyti nepaskelbto saugomu  kultūros
paveldo objekto apsaugos reikalavimų duomenys:
7.1. teritorijų planavimo dokumentų sprendinių reikalavimai_____
________________________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai, datos, Nr., priėmusios/patvirtinusios
              institucijos, nustatyti reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.2. kitų teisės aktų reikalavimų duomenys______________________
________________________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai, datos, Nr., priėmusios/patvirtinusios
              institucijos, nustatyti reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.3.  nepaskelbto  saugomu  kultūros  paveldo  objekto  apsaugos
sutarčių (jeigu tokios sutartys sudarytos) reikalavimai_________
                 (apsaugos sutarties data bei ją sudarę asmenys,
                             sutarties reikalavimai)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Apsaugos reglamentą sudarė:
___________________________ ____________  __________________
(reglamentą sudariusio valstybės (parašas) (vardas ir pavardė)
tarnautojo pareigų pavadinimas)

Apsaugos reglamentas išduotas (įteiktas)
___________________________ ____________  __________________
(valdytojo arba jo įgalioto  (parašas)    (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)
______________              A.V. (juridinio asmens atveju)
   (data)
                               
                        _________________

Spausdinimo versija