En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 18 KM įsakymas Nr.152 "Dėl saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMO

TIPINĖMIS LENTOMIS IR RODYKLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. ĮV-152

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 12 straipsnio 1 dalimi,

            tvirtinu Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisykles (pridedama).

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                    VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

_______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos kultūros

            ministro 2005 m. balandžio 18

            d. įsakymu Nr. ĮV-152

 

SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMO

TIPINĖMIS LENTOMIS IR RODYKLĖMIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų (toliau - saugomi objektai) ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis organizavimą.

            2. Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimas yra viena iš išsaugojimo priemonių, kuria siekiama informuoti visuomenę apie saugomus objektus, jų buvimo vietą ir apie tai, kad šiems saugomiems objektams taikomi paveldosaugos reikalavimai.

3. Saugomi objektai, įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą, ženklinami Pasaulio paveldo komiteto patvirtinta Pasaulio paveldo konvencijos emblema.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. SAUGOMŲ OBJEKTŲ ŽENKLINIMO TIPINĖMIS LENTOMIS ORGANIZAVIMAS

 

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-663

(nuo 2006 m. gruodžio 17 d.)

(Žin., 2006, Nr. 137-5241) redakcija

Saugomų objektų ženklinimui rengiami tipinių lentų techniniai projektai. Saugomų objektų ženklinimui skirtose tipinėse lentose naudojamas saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ženklas.

6. Saugomų objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techniniai projektai parenkami konkurso būdu. Konkurso organizavimo tvarką ir sąlygas nustato Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau - Departamentas).

7. Saugomų objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninių projektų parengimo konkursui pateikiamoje medžiagoje turi būti:

7.1. grafinis ir spalvinis sprendimai (su matmenimis);

7.2. erdvinis tipinės lentos sprendimas (maketas, vizualizacijos);

7.3. gamybos ir įrengimo būdas, medžiagiškumas, principiniai techniniai sprendimai;

7.4. tipinių lentų gamybos preliminarūs ekonominiai skaičiavimai;

7.5. techninio projekto parengimo kaina ir terminas.

8. Saugomų objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninius projektus tvirtina Departamento direktorius.

9. Valstybės saugomų objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų gaminimą ir šių saugomų objektų ženklinimą organizuoja ir finansuoja Departamentas. Savivaldybių paskelbtų saugomais objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų gaminimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintus techninius projektus ir šių saugomų objektų ženklinimą organizuoja ir finansuoja savivaldybės.

10. Valstybės saugomų objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūrą nustato Departamentas, o savivaldybių paskelbtų saugomais objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūrą nustato savivaldybių tarybos.

11. Saugomų objektų valdytojai pagal Departamento direktoriaus patvirtintus tipinių lentų techninius projektus gali ženklinti saugomus objektus savo iniciatyva ir lėšomis.

12. Ženklinant saugomus objektus tipinėmis lentomis prioritetai nustatomi pagal saugomų objektų reikšmę, jų vertingąsias savybes bei sužalojimo ar sunaikinimo rizikos faktorių. Tokių pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų objektų sąrašą tvirtina Departamento direktorius, o savivaldybių paskelbtų saugomais objektų sąrašus - savivaldybių tarybos.

 

III. SAUGOMŲ OBJEKTŲ ŽENKLINIMO RODYKLĖMIS ORGANIZAVIMAS

 

13. Valstybės saugomi objektai prie valstybinės reikšmės kelių pažymimi Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263), numatytais kelio ženklais Nr. 637 "Krypties rodyklė į lankytiną vietą" ir Nr. 638 "Lankytinos vietos pavadinimas" pagal Departamento parengtą ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašą, suderintą su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Šį sąrašą tvirtina Departamento direktorius.

14. Savivaldybės paskelbti saugomais objektai prie valstybinės reikšmės kelių pažymimi Kelių eismo taisyklėse numatytais kelio ženklais Nr. 637 "Krypties rodyklė į lankytiną vietą" ir Nr. 638 "Lankytinos vietos pavadinimas" pagal savivaldybių parengtus ženklintinų rodyklėmis savivaldybių saugomų objektų sąrašus, suderintus su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Šiuos sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos.

15. Kelio ženklai, naudojami saugomiems objektams pažymėti prie automobilių kelių, gaminami vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1335:1994 "Kelio ženklai. Techninės sąlygos", o įrengiami vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1405:1995 "Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas".

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Juridiniai ir fiziniai asmenys, sunaikinę ar sugadinę tipinę lentą ar rodyklę, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Saugomų objektų valdytojai privalo nekliudyti atlikti saugomų objektų ženklinimo darbus.

18. Ginčai, kylantys dėl saugomų objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

            Saugomų nekilnojamojo kultūros

            paveldo objektų ženklinimo

            tipinėmis lentomis ir

            rodyklėmis taisyklių

            priedas

 

SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO ŽENKLO PAVYZDYS

 

Neteko galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2006 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-663

(nuo 2006 m. gruodžio 17 d.)

(Žin., 2006, Nr. 137-5241)

Spausdinimo versija