En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 18 KM įsakymas Nr.151 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 1.01.01:2005 „paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 1.01.01:2005 „PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“ IR PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. ĮV-151

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 2 straipsnio 23 ir 25 dalimis, 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“;

1.2. Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. ĮV-209 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų paveldo apsaugos technologijų techninio normavimo reglamentų rengimo tvarkos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų paveldo apsaugos technologijų techninio normavimo reglamentų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 77-3547).

 

KULTŪROS MINISTRAS                                     VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS

PTR 1.01.01:2005

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 1.01.01.2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų paveldo tvarkybos reglamentų sistemą, žymėjimą, rengimo, tvirtinimo ir skelbimo taisykles, įforminimą ir peržiūrą.

2.

KEISTA:

2010 02 18 įsakymu Nr. ĮV-106 (nuo 2010 02 24)

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

Paveldo tvarkybos reglamentuose išdėstomi reikalavimai nustato kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų, paveldosaugos reikalavimus nustatančių dokumentų rengimą, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų planavimą, projektavimą, vykdymą ir su kultūros paveldo tvarkyba bei su kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais susijusių metodinių, technologinių bei kitokių procedūrų atlikimą, užtikrinant kultūros paveldo autentiškumo išsaugojimą.

3.

KEISTA:

2010 02 18 įsakymu Nr. ĮV-106 (nuo 2010 02 24)

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

Paveldo tvarkybos reglamentuose nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams ir fiziniams bei juridiniams asmenims, rengiantiems kultūros vertybių išaiškinimo dokumentus, paveldosaugos reikalavimus nustatančius dokumentus, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus ir atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) arba kartu su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba atliekantiems ir kultūros paveldo objektų tvarkomuosius statybos darbus ar tvarkomuosius statybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijose, vietovėse ir jų apsaugos zonose pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), taip pat atliekantiems kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus pagal Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183).

4.

KEISTA:

2010 02 18 įsakymu Nr. ĮV-106 (nuo 2010 02 24)

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

Paveldo tvarkybos reglamentais vadovaujamasi rengiant kultūros vertybių išaiškinimo dokumentus, paveldosaugos reikalavimus nustatančius dokumentus, planuojant, projektuojant ir atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei atliekant kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus. Normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius statybos darbus kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose, vietovėse bei kultūros paveldo statinių ir vietovių apsaugos zonose. Paveldo tvarkybos reglamentais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos bei kraštotvarkos darbus kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose, vietovėse bei kultūros paveldo statinių ir vietovių apsaugos zonose.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SISTEMA IR ŽYMĖJIMAS

 

6. Paveldo tvarkybos reglamentų sistemą sudaro normavimo sritys, normuojami objektai ir konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai. Normavimo sritys, normuojami objektai ir konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai yra indeksuojami.

7. Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys yra:

7.1. reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai, žymėjimui, rengimui, tvirtinimui ir skelbimui nustatymas;

7.2. reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos konkrečių darbų vykdymui nustatymas;

7.3. reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba, su kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų rengimu ir su kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais susijusioms procedūroms atlikti nustatymas;

KEISTA:

2010 02 18 įsakymu Nr. ĮV-106 (nuo 2010 02 24)

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

7.4. kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų, kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų medžiagų, mechanizmų, paveldosaugos reikalavimus nustatančių dokumentų bei kitos dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvų nustatymas.

KEISTA:

2010 02 18 įsakymu Nr. ĮV-106 (nuo 2010 02 24)

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

8. Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys, normuojami objektai ir jų indeksai pateikiami Taisyklių priede.

9. Paveldo tvarkybos reglamentai žymimi trijų didžiųjų raidžių (po jų tarpelis) ir devynių skaitmenų ženklu PTR X.XX.XX:XXXX (kur X – tam tikras skaitmuo) šia tvarka:

9.1. pirmasis skaitmuo – paveldo tvarkybos reglamento normavimo srities indeksas;

9.2. antrasis ir trečiasis skaitmenys – paveldo tvarkybos reglamento normuojamo objekto indeksas;

9.3. ketvirtasis ir penktasis skaitmenys – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento indeksas;

9.4. šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis skaitmenys – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento patvirtinimo metai.

 

III. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

10. Paveldo tvarkybos reglamentų projektus rengia ir pateikia juos tvirtinti Kultūros ministerijai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

11. Departamentas parengtą paveldo tvarkybos reglamento projektą pateikia įvertinti atitinkamos srities Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka atestuotiems specialistams. Įvertintas paveldo tvarkybos reglamento projektas Kultūros ministerijai pateikiamas kartu su nemažiau kaip 3 atestuotų specialistų išvada.

12. Paveldo tvarkybos reglamentų rengimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Šiems darbams atlikti reikalingos lėšos numatomos Departamento vykdomose programose. Konkretus paveldo tvarkybos reglamentas rengiamas Departamento direktoriaus įsakymu.

13. Paveldo tvarkybos reglamentus tvirtina kultūros ministras.

14. Kultūros ministro įsakymai dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo ir paveldo tvarkybos reglamentai skelbiami „Valstybės žiniose“ ir Departamento interneto tinklapyje.

 

IV. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

15. Paveldo tvarkybos reglamentai įforminami A4 (210 x 297 mm) formato popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Lapo dešinėje pusėje nurodoma jo tvirtinimo žyma, žemiau – išilginiu centruotu būdu, didžiosiomis paryškintomis raidėmis rašoma „PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS“, po tarpo nurodomas paveldo tvarkybos reglamento žymėjimas bei kitoje eilutėje ar kitose eilutėse – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento pavadinimas.

16. Paveldo tvarkybos reglamentų turinys skirstomas skyriais, kurių pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis.

17. Paveldo tvarkybos reglamentus sudaro šie skyriai:

17.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

17.2. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

17.3. reikalavimų skyriaus (skyrių) pavadinimas (pavadinimai). Šis skyrius gali būti skirstomas į skirsnius;

17.4. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

18. Skyriuje „BENDROSIOS NUOSTATOS“ nurodomas paveldo tvarkybos reglamento objektas ir taikymo sritis.

Skyriuje „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“ pateikiamos tekste vartojamos sąvokos, kurių reikšmė nėra išaiškinta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba kurios gali turėti kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos paryškinamos.

Reikalavimų skyriuje nurodomi reikalavimai nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybai, charakteristikos, nuorodos į kituose dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir kt.

19. Skyriuje „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ nustatoma paveldo tvarkybos reglamento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp šio reglamento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka ir kt.

20. Skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės numerį. Skyrių punktų numeracija yra ištisinė.

21. Paveldo tvarkybos reglamento turinio pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

22. Paveldo tvarkybos reglamentai gali turėti priedus. Jei paveldo tvarkybos reglamentas turi daugiau negu vieną priedą, jie numeruojami iš eilės. Priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje rašoma: paveldo tvarkybos reglamento, kuriam priklauso priedas, žymėjimas, priedo eilės numeris ir žodis „priedas“. Tekstas išdėstomas kampiniu vėliaviniu būdu, žodis „priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės. Priedo pavadinimas rašomas lapo viduryje didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo žodžio „priedas“ ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

23. Departamentas, esant reikalui, pagal Departamento visiems paveldo tvarkybos reglamentams nustatytus vienodus leidybos reikalavimus išleidžia paveldo tvarkybos reglamentą atskiru leidiniu.

 

V. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ PERŽIŪRA

 

24. Paveldo tvarkybos reglamentus Departamentas peržiūri ne rečiau kaip kas 5 metai nuo jų įsigaliojimo dienos.

25. Peržiūros metu nustatoma, ar paveldo tvarkybos reglamentą reikia:

25.1. palikti galioti;

25.2. pakeisti;

25.3. pripažinti netekusiu galios.

26. Departamentas, atlikęs peržiūrą ir nustatęs, kad:

26.1. reglamentas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, teikia apie tai Kultūros ministerijai išvadą;

26.2. reglamentas neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų ir jis turi būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios, teikia Kultūros ministerijai reikalingų įsakymų projektus.

27. Paveldo tvarkybos reglamento keitimui taikoma Taisyklių 10-14 punktuose nustatyta tvarka.

28. Jei paveldo tvarkybos reglamente pakeičiama daugiau kaip pusė jo punktų, tokio reglamento žymėjime pakeičiami metai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ginčai dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PTR 1.01.01:2005

Priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 02 24

(Žin., 2010, Nr. 22-1047)

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ NORMAVIMO SRITYS, NORMUOJAMI OBJEKTAI IR JŲ INDEKSAI

 

Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys

Normavimo sričių indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų normuojami objektai

Normuojamų objektų indeksai

1

2

3

4

Reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai sudaryti, žymėti, rengti, tvirtinti ir skelbti nustatymas

1

Paveldo tvarkybos reglamentų sistema, žymėjimas, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas

01

Reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomiesiems paveldosaugos darbams vykdyti nustatymas

2

Gruntai

01

Akmens mūras ir natūralus akmuo, plytų mūras

02

Betono, molio, medinės konstrukcijos

03

Medžio apdaila ir stalių gaminiai

04

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos

05

Dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai

06

Sienų tapyba

07

Stiuko ir gipso lipdyba, dirbtinis marmuras

08

Keramikos gaminiai ir konstrukcijos

09

Stiklo gaminiai

10

Stogų dangos

11

Teritorijų elementai

12

Archeologinis paveldas

13

Lipdyba, drožyba, skulptūros polichromija, auksavimas

14

Inkrustuoti paviršiai

15

Vargonai

16

Reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba, su kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų rengimu ir su kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais susijusioms procedūroms atlikti nustatymas

3

Darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinų tyrimų nustatymas

01

Sąlygų projektavimui ir planavimui išdavimas

02

Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas

03

Leidimų darbams atlikti išdavimas

04

Darbų priėmimas (tinkamo naudoti pripažinimas)

05

Tvarkybos darbų projektų rengimas

06

Kultūros vertybių išaiškinimas

07

Kultūros vertybių išaiškinimo dokumentų, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų, kultūros vertybių, kurios yra viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų medžiagų, mechanizmų, paveldosaugos reikalavimus nustatančių dokumentų bei kitos dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvų nustatymas

4

Darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvai

01

______________

 

PrisegtukasDydis
Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas.doc160.5 KB
Spausdinimo versija