En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 15 KM įsakymas Nr. ĮV-149 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo"

         

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBŲ PAVYZDINIŲ

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 15 d. Nr. ĮV-149

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 6 dalimi,

Tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus (pridedama).

 

KULTŪROS MINISTRAS                                 VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBŲ PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (toliau – Taryba) funkcijas, teises, sudarymą, personalinę sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Nuostatais vadovaujasi Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

3. Nuostatais rekomenduojama vadovautis savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, mokslo ir studijų bei kitoms valstybinėms tyrimų institucijoms.

4. Tarybos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Kultūros vertybių registro nuostatais, kultūros ministro patvirtintu Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

5. Taryboms, atliekant šių Nuostatų 7.1, 7.2, 7.3 punktuose nurodytas funkcijas, metodiškai vadovauja Departamentas.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. TARYBŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

7. Tarybos atlieka šias funkcijas:

7.1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, taip pat nustato, ar kultūros paveldo objektas ar vietovė jas prarado;

KEISTA:

2008 05 07 įsakymu Nr. ĮV-237 (nuo 2008 05 14)

(Žin., 2008, Nr. 54-2053)

 

7.2. nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą;

7.3. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;

7.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

8. Tarybos turi teisę:

8.1. nuspręsti, kad nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga, arba nustačius, kad nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė prarado vertingąsias savybes, nuspręsti, kad teisinė apsauga nereikalinga;

KEISTA:

2008 05 07 įsakymu Nr. ĮV-237 (nuo 2008 05 14)

(Žin., 2008, Nr. 54-2053)

 

8.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių ir savivaldybių paveldosaugos padalinių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

8.3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose, kuriuose svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus;

8.4. prireikus kviesti į posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

8.5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą.

 

III. TARYBŲ SUDARYMAS, PERSONALINĖ SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Tarybas sudaro, Tarybų nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina jų sudarytojai: Departamentas, savivaldybės, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, mokslo ir studijų bei kitos valstybinių tyrimų institucijos (toliau – Tarybų sudarytojai).

10. Tarybose turi būti ne mažiau kaip 5 nariai. Tarybų nariais gali būti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų (toliau – atitinkamos sritys) nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją, bei atitinkamos srities mokslininkai.

11.

KEISTA:

2009 01 15 įsakymu Nr. ĮV-10 (nuo 2009 01 23)

(Žin., 2009, Nr. 8-310)

 

Tarybų personalinės sudėtys tvirtinamos 4 metų laikotarpiui. Tarybų personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus, arba kai praranda šių Nuostatų 10 punkte nustatytą kvalifikacinę kategoriją. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

12. Tarybos iš savo narių 2 metų laikotarpiui išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją.

13.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Tarybų pirmininkai, jų nesant – jų pavaduotojai, organizuoja Tarybų darbą, sudaro ir su Tarybą sudariusia institucija suderina posėdžių darbotvarkes bei numatomus į jas įtraukti klausimus, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Tarybų posėdžiai gali būti šaukiami taip pat ne mažiau kaip 2 Tarybos narių iniciatyva. Tarybų pirmininkai be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

14. Tarybų pirmininkams organizuoti darbą padeda Tarybų sudarytojų paskirti sekretoriai, kurie nėra Tarybos nariai. Tarybų sekretoriai rengia medžiagą Tarybų posėdžiams, juos protokoluoja, tvarko Tarybų dokumentus, rengia dokumentų projektus ir informuoja Tarybos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes.

15.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Klausimus Tarybų posėdžių darbotvarkėms bei su tuo susijusius dokumentus teikia Departamento apskaitos tarnyba, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą vykdančios institucijos, kurių atstovai turi teisę be balso teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir pasisakyti.

16. Tarybų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

17.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Tarybų posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai bei objektų, kurių nekilnojamųjų kultūros vertybių registravimo ar vertingųjų savybių patikslinimo klausimas įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę, valdytojai.

18.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Tarybų sprendimai priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma, už sprendimą balsuojant bent vienam svarstomo klausimo atitinkamos srities Tarybos nariui. Jei tokių narių Taryboje nėra, sprendimai gali būti priimami turint ne mažiau dviejų atitinkamos srities specialistų, turinčių ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją (ne Tarybos narių), raštiškas sprendimams pritariančias išvadas.

19.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Tarybų sprendimai įforminami aktu, kurio formą tvirtina kultūros ministras. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo Tarybų pirmininkai. Vienas akto egzempliorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Registro tvarkytojui, o kitą egzempliorių kartu su kitais Tarybų veiklos dokumentais (posėdžių protokolai, susirašinėjimo ir kiti dokumentai) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka saugo Tarybų sudarytojai.

20.

KEISTA:

2010 03 16 įsakymu Nr. ĮV-163 (nuo 2010 03 21)

(Žin., 2010, Nr. 32-1504)

 

Tarybų veiklai reikalingas lėšas (apmokėjimas už posėdžius, vertinimo išvadas, administracinės išlaidos) skiria Tarybų sudarytojai. Jie tai pat skiria Tarybų veiklai reikalingas patalpas bei teikia kitą reikalingą techninę pagalbą.

______________

Spausdinimo versija