En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 14 KM įsakymas Nr.146 "Dėl specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių to

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                                
    DĖL SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
     TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS ARDOMUOSIUS TYRIMUS, RENGIANČIŲ
      TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ
  TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS BEI VADOVAUJANČIŲ TOKIEMS
  DARBAMS, ATLIEKANČIŲ PAVELDOSAUGOS (SPECIALIĄJĄ) EKSPERTIZĘ,
 ATESTAVIMO TAISYKLIŲ IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
            SPECIALISTO ATESTATO FORMOS PATVIRTINIMO
                                
                2005 m. balandžio 14 d. Nr. ĮV-146
                             Vilnius
                                
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 18 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 6 dalimi: 
  1. T v i r t i n u pridedamus:
  1.1.  Specialistų,  vykdančių nekilnojamojo  kultūros   paveldo
taikomuosius   mokslinius   ardomuosius   tyrimus,     rengiančių
tvarkomųjų    paveldosaugos   darbų   projektus,      atliekančių
tvarkomuosius  paveldosaugos  darbus bei  vadovaujančių   tokiems
darbams,  atliekančių  paveldosaugos  (specialiąją)   ekspertizę,
atestavimo taisykles (toliau vadinama - Taisyklės).
  1.2.  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos    specialisto
atestato formą.
  2. Nustatau, kad:
  2.1.  Nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  apsaugos   specialisto
atestatai, išduoti pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo
darbų  programų,  paveldo apsaugos technologijų darbų   projektų,
ardomųjų  tyrimų,  avarijos  grėsmės  pašalinimo,   konservavimo,
pritaikymo,   restauravimo   ir   atkūrimo   paveldo     apsaugos
technologijų darbų, paveldo apsaugos (specialiosios)  ekspertizės
specialistų  atestavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos  Respublikos
kultūros ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-90  "Dėl
Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų,  paveldo
apsaugos  technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų,  avarijos
grėsmės  pašalinimo,  konservavimo, pritaikymo, restauravimo   ir
atkūrimo  paveldo apsaugos technologijų darbų, paveldo   apsaugos
(specialiosios)  ekspertizės  specialistų atestavimo tvarkos   ir
Nekilnojamųjų  kultūros  vertybių apsaugos specialisto   atestato
formos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 58-2072), galioja iki  2005
m.  gruodžio  30  d. ir turi būti iki 2005 m.  gruodžio  30   d.,
specialistų  iš  naujo neatestuojant, pakeisti Kultūros   paveldo
departamente  prie  Kultūros  ministerijos pagal šio  įsakymo   1
punktu patvirtintų Taisyklių nuostatas;
  2.2.  Nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  apsaugos   specialistų
atestatai,  išduoti pagal Tyrimo, konservavimo ir   restauravimo,
taip  pat  valstybės  ir  savivaldybių  nekilnojamųjų    kultūros
vertybių apsaugos institucijose dirbančių specialistų  atestavimo
tvarką, patvirtintą Kultūros vertybių apsaugos departamento  prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 1999 m. vasario 10 d.  įsakymu
Nr.  28  "Dėl  Tyrimo, konservavimo ir  restauravimo,  taip   pat
valstybės   ir  savivaldybių  nekilnojamųjų  kultūros    vertybių
apsaugos institucijose dirbančių specialistų atestavimo  tvarkos"
(Žin.,  1999,  Nr. 18-498), kurių galiojimas  dar   nepasibaigęs,
galioja iki 2005 m. gruodžio 30 d.
  3.  L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos  kultūros
ministro  2004  m.  balandžio  19  d.  įsakymą  Nr.  ĮV-90   "Dėl
Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų,  paveldo
apsaugos  technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų,  avarijos
grėsmės  pašalinimo,  konservavimo, pritaikymo, restauravimo   ir
atkūrimo  paveldo apsaugos technologijų darbų, paveldo   apsaugos
(specialiosios)  ekspertizės  specialistų atestavimo tvarkos   ir
Nekilnojamųjų  kultūros  vertybių apsaugos specialisto   atestato
formos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 58-2072).
  
KULTŪROS MINISTRAS                        VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
 
                           ___________
 
                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros 
                                   ministro 2005 m. balandžio 14 
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-146
 
      SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
     TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS ARDOMUOSIUS TYRIMUS, RENGIANČIŲ
      TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ
  TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS BEI VADOVAUJANČIŲ TOKIEMS
  DARBAMS, ATLIEKANČIŲ PAVELDOSAUGOS (SPECIALIĄJĄ) EKSPERTIZĘ,
                      ATESTAVIMO TAISYKLĖS
                                
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                                
  1.  Specialistų,  vykdančių  nekilnojamojo  kultūros    paveldo
taikomuosius   mokslinius   ardomuosius   tyrimus,     rengiančių
tvarkomųjų    paveldosaugos   darbų   projektus,      atliekančių
tvarkomuosius  paveldosaugos  darbus bei  vadovaujančių   tokiems
darbams,  atliekančių  paveldosaugos  (specialiąją)   ekspertizę,
atestavimo  taisyklės  (toliau - Taisyklės) nustato   specialistų
atestuojamas  veiklos rūšis, sritis, kvalifikacines  kategorijas,
taikomus kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką.
  2. Atestavimo tikslas:
  2.1.  įvertinti  ir patikrinti specialistų,  kurių   profesinės
veiklos  rezultatai  ir sprendimai lemia nekilnojamojo   kultūros
paveldo   išlikimą,   jo  vertės  požymius  bei     autentiškumą,
kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti  jų
atestuojamas veiklos rūšis, sritis, specializacijas bei  skatinti
jų kvalifikacijos kėlimą;
  2.2.    apsaugoti   nekilnojamąjį   kultūros   paveldą      nuo
nekompetentingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių.
  3.   Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos     specialisto
atestatas  (toliau  -  Atestatas)  suteikia  teisę   specialistui
vykdyti  nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius   mokslinius
ardomuosius  tyrimus,  parengti tvarkomųjų  paveldosaugos   darbų
projektus,   atlikti  tvarkomuosius  paveldosaugos  darbus    bei
vadovauti  tokiems darbams, atlikti paveldosaugos   (specialiąją)
ekspertizę  pagal  veiklos  rūšis,  sritis  ir   specializacijas,
nurodytas Atestate.
 
                  II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS
 
  4. Atestatai išduodami šioms veiklos rūšims:
  4.1.   nekilnojamojo  kultūros  paveldo  taikomųjų    mokslinių
ardomųjų tyrimų vykdymui;
  4.2. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui;
  4.3. tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui;
  4.4. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimui;
  4.5. tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui.
 
            III. SPECIALIZACIJOS PAGAL VEIKLOS RŪŠIS
 
  5. Specializacijos pagal veiklos rūšis yra šios:
  5.1.   Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  taikomųjų    mokslinių
ardomųjų tyrimų vykdymas:
  5.1.1. archeologijos tyrimai;
  5.1.2. architektūros natūriniai tyrimai;
  5.1.3. polichromijos ir sienų tapybos tyrimai;
  5.1.4. architektūros konstrukcijų tyrimai.
  5.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas:
  5.2.1. architektūros projektai;
  5.2.2.   architektūrinės   polichromijos  ir  sienų     tapybos
projektai;
  5.2.3. architektūros konstrukcijų projektai;
  5.2.4. inžinerinių komunikacijų projektai;
  5.2.5. inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo projektai.
  5.3. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimas:
  5.3.1. akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai;
  5.3.2. medinių konstrukcijų darbai;
  5.3.3. medžių apdailos ir stalių gaminių darbai;
  5.3.4. metalo gaminių ir metalo konstrukcijų darbai;
  5.3.5.  molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir   konstrukcijų
darbai;
  5.3.6.  dekoratyvinės  dangos, dekoratyvinio  tinko,   tinkuotų
dažytų paviršių darbai;
  5.3.7. stogo dangų darbai;
  5.3.8. teritorijų elementų darbai.
  5.4. Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas:
  5.4.1. tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji ekspertizė;
  5.4.2.  tvarkomųjų  paveldosaugos darbų  projektų   specialioji
ekspertizė;
  5.4.3.  nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo   specialioji
ekspertizė (pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį
ar jų derinį):
  5.4.3.1. archeologinio bei povandeninio nekilnojamojo  kultūros
paveldo;
  5.4.3.2. mitologinio nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.3. etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.4. architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.5. urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.6. želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.7. inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo;
  5.4.3.8.   istorinio,  memorialinio  nekilnojamojo     kultūros
paveldo;
  5.4.3.9. dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.
 
                 IV. ATESTUOJAMOS VEIKLOS SRITYS
 
  6. Atestatai išduodami veiklai šiose srityse:
  6.1.  objektuose  (kurie  nėra  kultūros  paveldo    objektai),
esančiuose  kultūros  paveldo objekto teritorijoje ar   saugomoje
vietovėje;
  6.2. kultūros paveldo objektuose;
  6.3. kultūros paminkluose.
 
                  V. KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
 
  7.  Atestuotiems specialistams suteikiamos šios  kvalifikacinės
kategorijos:
  7.1. pirmoji (žemiausia) kvalifikacinė kategorija;
  7.2. antroji kvalifikacinė kategorija;
  7.3. trečioji kvalifikacinė kategorija;
  7.4. ekspertizės specialisto kvalifikacinė kategorija.
  8.  Atestuojamieji  specialistai gali prašyti, kad jiems   būtų
suteikta bet kuri kvalifikacinė kategorija.
  9. Pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai  gali
užsiimti  nurodytąja  Atestate veiklos rūšimi objektuose   (kurie
nėra  kultūros  paveldo objektai), esančiuose  kultūros   paveldo
objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje.
  10. Antrąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali
užsiimti  nurodytąja  Atestate veiklos rūšimi  kultūros   paveldo
objektuose.
  11.  Trečiąją  kvalifikacinę kategoriją turintys   specialistai
gali  užsiimti  nurodytąja  Atestate  veiklos  rūšimi    kultūros
paminkluose.
  12.  Ekspertizės  specialistai gali atlikti  paveldo   apsaugos
(specialiąją) ekspertizę objektuose, esančiuose kultūros  paveldo
objekto  teritorijoje  ar saugomoje vietovėje, kultūros   paveldo
objektuose, kultūros paminkluose.
 
            VI. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
 
  13.  Visiems  atestuojamiesiems  specialistams  nustatomi   šie
bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
  13.1. išsilavinimas:
  13.1.1.  aukštasis universitetinis išsilavinimas -   tvarkomųjų
paveldosaugos   darbų   projektams  rengti  bei     paveldosaugos
(specialiajai) ekspertizei atlikti;
  13.1.2.    aukštasis   neuniversitetinis   išsilavinimas      -
nekilnojamojo   kultūros   paveldo  taikomiesiems     moksliniams
ardomiesiems   tyrimams   atlikti,   vadovauti     tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams;
  13.1.3.  turi  būti  baigę  nekilnojamųjų  kultūros    vertybių
tvarkymo  darbų  specialistų  kvalifikacijos  kėlimo  kursus    -
tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti;
  13.2. darbo stažas:
  13.2.1.  darbo stažo reikalavimas neprivalomas - siekiant,  kad
būtų suteikta pirmoji kvalifikacinė kategorija;
  13.2.2. ne mažesnis kaip 3 metai - siekiant, kad būtų  suteikta
antroji kvalifikacinė kategorija;
  13.2.3. ne mažesnis kaip 5 metai - siekiant, kad būtų  suteikta
trečioji kvalifikacinė kategorija;
  13.3.    išmanyti   įstatymus   ir   kitus   teisės      aktus,
reglamentuojančius nekilnojamojo paveldo apsaugą.
 
  VII. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS, VYKDANTIEMS
      NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS
                       ARDOMUOSIUS TYRIMUS
 
  14.  Nekilnojamojo  kultūros paveldo  taikomuosius   mokslinius
ardomuosius  tyrimus  vykdantiems  specialistams  nustatomi   šie
specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
  14.1. turėti neuniversitetinį išsilavinimą srityje, susijusioje
su  atestuojama veiklos rūšimi ir specializacija arba ne  mažesnį
kaip 10 metų praktinio darbo stažą konkrečių tyrimų srityje;
  14.2. žinoti konkrečių nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų,
kuriuos nori tirti atestuojamasis specialistas, tyrimo  šaltinius
bei metodus;
  14.3.  žinoti  ir  mokėti paaiškinti  konkrečių   nekilnojamojo
kultūros   paveldo  objektų  (pagal  specializaciją)     apsaugos
tarptautinių dokumentų nuostatas;
  14.4. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.
 
VIII. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ
              PROJEKTUS RENGIANTIEMS SPECIALISTAMS
 
  15.  Tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų  projektus   rengiantiems
specialistams   nustatomi   šie   specialieji     kvalifikaciniai
reikalavimai:
  15.1. žinoti Lietuvos architektūros istoriją;
  15.2. žinoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų reikalavimus;
  15.3. žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių
dokumentų nuostatas;
  15.4.  žinoti istorines tradicines statybines technologijas  ir
medžiagas;
  15.5. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.
 
 IX. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ
                          SPECIALISTAMS
 
  16. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialistams nustatomi  šie
specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
  16.1. žinoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos pagrindus;
  16.2.  pažinti konkrečių paveldo objektų (pagal siekiamą  įgyti
specializaciją)  atlikimo  technikas,  medžiagas,  gaminius    ir
konstrukcijas;
  16.3. mokėti skaityti brėžinius ar vykdyti darbus pagal juos;
  16.4.  žinoti konkrečių tvarkomųjų paveldosaugos darbų   (pagal
specializaciją) medžiagas, gebėti jas panaudoti;
  16.5.  žinoti  tvarkomųjų paveldosaugos darbų organizavimo   ir
vykdymo tvarką;
  16.6.  gebėti  atskirti kultūros paveldo objekto   vertingąsias
savybes (pagal siekiamą įgyti specializaciją);
  16.7. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.
 
    X. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EKSPERTIZĖS SPECIALISTAMS
 
  17.   Ekspertizės  specialistams  nustatomi  šie    specialieji
kvalifikaciniai reikalavimai:
  17.1.  dalyvauti  rengiant  ne  mažiau  kaip  3   paveldosaugos
(specialiąsias) ekspertizes;
  17.2.  žinoti  nekilnojamųjų  kultūros vertybių  vertinimo   ir
atrankos kriterijus;
  17.3. žinoti ir sugebėti paaiškinti paveldosaugos reikalavimus;
  17.4. žinoti paveldo tvarkybos reglamentus;
  17.5.  mokėti vertinti bei analizuoti tvarkomųjų  paveldosaugos
darbų projektus;
  17.6. žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių
dokumentų nuostatas;
  17.7.  turėti  ne  mažesnį kaip 7 metų  darbo  stažą   kultūros
paveldo apsaugos srityje.
 
        XI. ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS VEIKLA
 
  18. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-490
      (nuo 2006 m. lapkričio 1 d.)
      (Žin., 2006, Nr. 116-4418) redakcija
  Specialistus  atestuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
atestavimo   komisija   (toliau   vadinama   -  Komisija),  kuri,
vadovaudamasi   Specialistų,  rengiančių  nekilnojamojo  kultūros
paveldo  apsaugos  specialiojo  planavimo  dokumentus, atestavimo
tvarkos   aprašu,   patvirtintu  kultūros  ministro  ir  aplinkos
ministro  2006  m.  spalio  3 d. įsakymu Nr. ĮV-453/D1-445 (Žin.,
2006,  Nr. 109-4144) taip pat atestuoja specialistus, rengiančius
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo planavimo
dokumentus.
  19.  Komisijos sudėtį, jos pirmininką ir pavaduotoją   Kultūros
paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  (toliau    -
Departamentas)  teikimu  5 metams tvirtina Lietuvos   Respublikos
kultūros ministras.
  20.  Komisiją sudaro devyni nariai ir sekretorius, kuris   nėra
Komisijos  narys.  Komisijos sekretorius skiriamas   Departamento
direktoriaus   įsakymu.  Komisijoje  turi  dirbti  bent    vienas
kiekvienos atestuojamos veiklos rūšies ekspertizės specialistas.
  21. Komisija darbą organizuoja pagal Departamento  direktoriaus
įsakymu patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos veiklos  vykdymui
lėšos skiriamos (apmokama už posėdžius, administracinės išlaidos)
iš Departamento Kultūros vertybių apsaugos programos lėšų.
  22.  Komisija  priima sprendimą paprasta balsų dauguma   slaptu
balsavimu,  dalyvaujant  ne mažiau kaip 2/3 komisijos  narių   ir
nedalyvaujant  atestuojamiesiems  specialistams. Esant   vienodam
balsų skaičiui, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jo nesant  -
jo  pavaduotojo  balsas.  Komisijos  posėdžiai    protokoluojami.
Protokolus  pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius ir   visi
posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
  23. Komisijos pirmininkas, o jo nesant -jo pavaduotojas, rengia
posėdžio  darbotvarkę,  surenka  būtinus  posėdžio    dokumentus,
sukviečia  Komisijos  narius,  teikia  Departamento   direktoriui
Komisijos   sprendimus,   įteikia  atestuotiems     specialistams
Atestatus,  tvarko kompiuterizuotą informacinę sistemą, į   kurią
įrašomi duomenys apie atestuotus specialistus.
  24.  Komisijos  sekretorius  protokoluoja  posėdį,    pakviečia
atestuojamuosius asmenis, tvarko posėdžio protokolus.
  25.  Komisijos  pirmininkas,  esant reikalui, gali  kviesti   į
posėdį   kitus   specialistus,  kurie  dalyvauja  posėdyje     su
patariamojo balso teise.
 
                    XII. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
 
  26. Specialistų atestavimą organizuoja ir tvarko Departamentas.
  27. Asmuo, siekiantis gauti Atestatą, pateikia Departamentui:
  27.1. prašymą atestuoti (pagal Taisyklių 1 priedą);
  27.2.   išsimokslinimo  (išsilavinimo)  dokumentų     (diplomo,
papildomų  studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų  ir
kt.) originalus ir jų kopijas;
  27.3. atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse darbų  sąrašą
(pagal Taisyklių 2 priedą);
  27.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
        2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-490
        (nuo 2006 m. lapkričio 1 d.)
        (Žin., 2006, Nr. 116-4418) redakcija
  asmens   tapatybę   ir  darbo  stažą  patvirtinančių  dokumentų
originalus ir jų kopijas;
  27.5.  dokumentus,  patvirtinančius,  kad  sumokėta   nustatyto
dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.
  28. Asmuo turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius
jo  kvalifikacinį  pasirengimą (albumus, nuotraukas,   brėžinius,
informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas ir kt.).
  29.  Asmuo  turi teisę prašyti, kad atestavimo metu  jam   būtų
suteiktos  kelios specializacijos pagal veiklos rūšis,  nurodytas
Taisyklių III skyriuje.
 
                     XIII. ATESTAVIMO TVARKA
 
  30.  Atestuojamojo  specialisto profesinių ir  teisinių   žinių
įvertinimą  atlieka  Komisija  pagal  Departamento   direktoriaus
patvirtintus testų klausimus ir pokalbio metu.
  31. Atestuojamasis specialistas pildo kiekvienai veiklos rūšiai
parengtą atskirą testą, kurį sudaro 30 klausimų.
  32.  Specialistas,  teisingai  atsakęs ne mažiau  kaip  į   2/3
pateiktų klausimų, gauna teigiamą testo įvertinimą.
  33.   Profesinių  žinių  patikrinimas  asmenims,     turintiems
habilituoto   daktaro  ar  daktaro  laipsnius  mokslo    srityje,
susijusioje  su  atestuojama veiklos rūšimi  ir   specializacija,
netaikomas.
  34.   Į   Komisijos  posėdį  kviečiami  visi     atestuojamieji
specialistai.
  35. Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, pokalbio metu
vertina  atestuojamojo  specialisto  išsimokslinimą,    profesinį
pasirengimą, darbo stažą, praktinę patirtį, aptaria atestuojamojo
specialisto   darbus   pagal   atestuojamą  veiklos   rūšį     ir
specializaciją, patikrina, kaip jo žinios atitinka specialiuosius
reikalavimus.
  36.   Komisija,  įvertinusi  testo  ir  pokalbio    rezultatus,
nusprendžia:
  36.1.   specialistą   atestuoti  ir  suteikti   jam     prašomą
kvalifikacinę    kategoriją,   nurodant   veiklos   rūšį       ir
specializaciją;
  36.2. specialistą atestuoti ir suteikti jam žemesnę nei prašoma
kvalifikacinę    kategoriją,   nurodant   veiklos   rūšį       ir
specializaciją;
  36.3.   specialistą   atestuoti  ir  suteikti   jam     prašomą
kvalifikacinę kategoriją, nurodant tik dalį prašomų veiklos rūšių
ir specializacijų;
  36.4.  asmens  neatestuoti  ir nesuteikti  jam   kvalifikacinės
kategorijos, nurodant konkrečias priežastis.
  37.  Komisijos  sprendimas įforminamas  protokolu.   Protokolas
surašomas  ne  vėliau  kaip  per 10  darbo  dienų  nuo   įvykusio
posėdžio.
  38.  Atestuotiems  specialistams  pagal  Komisijos   sprendimus
Atestatai išduodami Departamento direktoriaus įsakymais.
  39.   Jeigu   specialistas  neatestuojamas  ir     nesuteikiama
kvalifikacinė  kategorija,  jam  per  10  dienų  nuo    Komisijos
sprendimo  priėmimo  dienos pranešama apie tai  raštu,   nurodant
konkrečias priežastis.
  40.  Asmeniui  ne  vėliau kaip per 2 mėnesius nuo  jo   prašymo
atestuoti užregistravimo dienos turi būti išduotas Atestatas arba
jam  raštu  pranešama,  kad Atestatas nebus  išduotas,   nurodant
priežastis.
 
                          XIV. ATESTATAS
 
  41.  Atestatą  pasirašo Departamento direktorius ir   Komisijos
pirmininkas.
  42. Atestate nurodoma:
  42.1. Atestato numeris ir išdavimo data;
  42.2. atestuoto specialisto vardas, pavardė ir asmens kodas;
  42.3.  veiklos rūšis ir sritis, specializacija,   kvalifikacinė
kategorija;
  42.4.  Atestatą  pasirašiusiųjų  asmenų  pareigos,  vardai   ir
pavardės.
  43. Atestatas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo datos.
 
                XV. ATESTATO GALIOJIMO PRATĘSIMAS
 
  44.  Prašymas pratęsti Atestato galiojimo laiką pateikiamas  ne
vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šio Atestato galiojimo pabaigos.
  45.  Atestuotas  specialistas,  siekiantis  pratęsti   Atestato
galiojimą, Departamentui pateikia:
  45.1.  prašymą pratęsti Atestato galiojimą (pagal Taisyklių   1
priedą);
  45.2. atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per  Atestato
galiojimo laiką darbų sąrašą (pagal Taisyklių 2 priedą);
  45.3.  dokumentus,  patvirtinančius, kad sumokėta   Vyriausybės
nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.
  46.  Atestato  galiojimo laikas gali būti pratęstas,  jei   per
Atestato  galiojimo laiką atestuotas specialistas ne mažiau  kaip
trejus  metus vykdė veiklą pagal Atestate nurodytą veiklos  rūšį,
sritį ir specializaciją.
  47. Sprendimą dėl Atestato galiojimo pratęsimo priima  Komisija
paprasta  balsų  dauguma  Taisyklių  21-25  punktuose   nustatyta
tvarka.
  48.  Atestato  galiojimo laikas pratęsiamas ne daugiau kaip   5
metams,   išduodant  naują  Atestatą  Taisyklių  XIII    skyriuje
nustatyta tvarka.
  49.  Atestuotas  specialistas,  norintis  papildyti    anksčiau
išduotą Atestatą, pateikia Komisijos pirmininkui dokumentus pagal
Taisyklių  27 punkto reikalavimus ir jam taikomos Taisyklių  XIII
skyriuje nurodytos procedūros.
  50. Atestato galiojimo laiką pratęsus, jo registracijos numeris
nekeičiamas.
 
    XVI. ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMAS. ATESTATO PRARADIMAS
 
  51. Atestato galiojimas panaikinamas Komisijos sprendimu  šiais
atvejais:
  51.1.   už  nustatytą  (-us)  įstatymų,  kitų  teisės     aktų,
reglamentuojančių  kultūros paveldo objektų apsaugą,  reikalavimų
pažeidimą (-us), vykdant veiklą pagal Atestate nurodytas  veiklos
rūšis, sritis ir specializacijas;
  51.2.  už  sprendimą, sukėlusį arba galintį  sukelti   kultūros
paveldo objektų vertingųjų savybių praradimą;
  51.3. paaiškėjus, kad atestavimui pateikti duomenys  neatitinka
tikrovės.
  52.  Specialistas, kurio Atestato galiojimas panaikintas,  gali
pateikti prašymą Komisijai jį atestuoti ne anksčiau kaip po trejų
metų nuo Atestato galiojimo panaikinimo dienos.
  53.  Atestatas, kurio galiojimas panaikintas, per 5 dienas  nuo
pranešimo  iš  Departamento apie komisijos sprendimą   panaikinti
Atestatą gavimo dienos turi būti grąžintas Departamentui.
  54.  Atestatas  prarandamas, kai jis pametamas, pavagiamas   ar
kitaip sunaikinamas jo originalas.
  55. Atestatą praradęs specialistas ne vėliau kaip per 10  dienų
nuo praradimo apie tai raštu praneša Departamentui.
  56.  Ne  vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo gavimo   dienos
Departamento   direktoriaus  įsakymu  Atestatas     pripažįstamas
netekusiu  galios.  Specialistui  išduodamas  dublikatas,    kurį
pasirašo Departamento direktorius ir Komisijos pirmininkas.
 
                    XVII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
 
  57. Specialistas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, per  15
dienų gali jį apskųsti Departamento direktoriui.
  58.  Departamento direktoriaus sprendimą specialistas  įstatymų
nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.
 
                  XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
  59.  Žinios  apie atestuotus specialistus, Atestato   išdavimą,
papildymą,   galiojimo  pratęsimą,  galiojimo  panaikinimą    bei
pripažinimą  netekusiu galios skelbiamos Departamento   interneto
tinklalapyje (www.heritage.lt).
  60.  Už Atestato išdavimą sumokama nustatyto dydžio   valstybės
rinkliava.
 
                          ______________
 
                                   Specialistų, vykdančių 
                                   nekilnojamojo kultūros paveldo
                                   taikomuosius mokslinius 
                                   ardomuosius tyrimus, 
                                   rengiančių tvarkomųjų 
                                   paveldosaugos darbų projektus,
                                   atliekančių tvarkomuosius 
                                   paveldosaugos darbus bei 
                                   vadovaujančių tokiems darbams,
                                   atliekančių paveldosaugos 
                                   (specialiąją) ekspertizę 
                                   atestavimo taisyklių 
                                   1 priedas
 
      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-490
      (nuo 2006 m. lapkričio 1 d.)
      (Žin., 2006, Nr. 116-4418) redakcija
 
                    (Prašymo formos pavyzdys)
                                
                ________________________________
                   (prašytojo vardas, pavardė)
        ________________________________________________
        (asmens kodas, gimimo metai, adresas, telefonas)
                                
Kultūros paveldo departamentui 
prie Kultūros ministerijos
 
                            PRAŠYMAS
                          _____________
                              (data)
                                
  1. Darbo vieta ir pareigos (įmonės pavadinimas, adresas)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  2.  Atestuoti  ir  suteikti; pratęsti  Nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos  specialisto atestato galiojimą   (nereikalinga
išbraukti)
________________________________________________________________
                         (veiklos rūšis)
________________________________________________________________
                        (specializacija)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                    (kvalifikacinė kategorija)
                                
PRIDEDAMA:
  1. Išsimokslinimo (išsilavinimo) dokumentų (diplomo,  papildomų
studijų  diplomų,  pažymėjimų,  atestatų,  sertifikatų  ir   kt.)
dokumentų kopijos, ______ lapas (-ai).
  2. Atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse tvarkybos  darbų
sąrašas, _____ lapas (-ai).
  3.  Asmens  tapatybę  ir  darbo  stažą patvirtinančių dokumentų
kopijos, _____ lapas(-ai).
  4.  Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto   dydžio
valstybės  rinkliava už Nekilnojamojo kultūros paveldo   apsaugos
specialisto atestato išdavimą, _____ lapas (-ai).
 
_______________               _________________________
  (parašas)                       (vardas ir pavardė)
 
                         _______________
 
                                   Specialistų, vykdančių 
                                   nekilnojamojo kultūros paveldo
                                   taikomuosius mokslinius 
                                   ardomuosius tyrimus, 
                                   rengiančių tvarkomųjų 
                                   paveldosaugos darbų projektus,
                                   atliekančių tvarkomuosius 
                                   paveldosaugos darbus bei 
                                   vadovaujančių tokiems darbams,
                                   atliekančių paveldosaugos 
                                   (specialiąją) ekspertizę 
                                   atestavimo taisyklių 
                                   2 priedas
 
              (Atliktų darbų sąrašo formos pavyzdys)
                                
  ______________________________________________________________
      (atestuojamojo specialisto pareigos, vardas, pavardė)
                                
                      ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS
                                
                        __________________
                              (data)
                    __________________________
                        (sudarymo vieta)
 
+---------------------+--------------------------+-------+-----------+
|Objekto, kuriame buvo|Atestuojamojo specialisto |Vykdymo|Generalinis|
|atlikti tvarkomieji  |atliktų konkrečių darbų   |metai  |rangovas   |
|paveldosaugos ar     |objekte pobūdis,          |       |           |
|tvarkomieji statybos |dalyvavimo laipsnis,      |       |           |
|darbai, pavadinimas, |nurodant darbų vadovą,    |       |           |
|adresas, registro    |įmonę                     |       |           |
|numeris              |                          |       |           |
+---------------------+--------------------------+-------+-----------+
|          1          |            2             |   3   |     4     |
+---------------------+--------------------------+-------+-----------+
|                     |                          |       |           |
 
______________________  _____________    ______________________
(pareigų pavadinimas)     (parašas)        (vardas ir pavardė)
 
                        ________________
 
                                   Forma patvirtinta Lietuvos 
                                   Respublikos kultūros ministro 
                                   2005 m. balandžio 14 d. 
                                   įsakymu Nr. ĮV-146
 
                   (Lietuvos valstybės herbas)
                                
                  KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
                    PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
                                
             NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
                      SPECIALISTO ATESTATAS
                                
                      __________ Nr. ______
                        (data)
                                
                             Tekstas
 
                                
  Atestatas galioja iki __________________
                             (data)
 
 
Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos _____________   _____________________
direktorius          A.V.    (parašas)      (vardas ir pavardė)
 
Atestavimo komisijos       _____________   _____________________
pirmininkas                  (parašas)      (vardas ir pavardė)
                                
PrisegtukasDydis
05_146_pr1.doc29 KB
05_146_pr2.doc24.5 KB
Spausdinimo versija