En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2005-02-25 įsakymas Nr.66 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ METU RASTŲ ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ PERDAVIMO MUZIEJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 25 d. Nr. ĮV-66

Vilnius

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 5 dalimi:

  1. Tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisykles (pridedama).

  2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 314 „Dėl Archeologinių radinių perdavimo  muziejams nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 75-2288).

  3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2000 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 128 „Dėl Valstybinių muziejų, sistemingai kaupiančių archeologinę medžiagą, sąrašo patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2000, Nr. 17-255).

  4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 20 d.

 

KULTŪROS MINISTRAS                                    VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ METU RASTŲ ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ PERDAVIMO MUZIEJAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimą muziejams ir kultūrinių rezervatų direkcijoms, vykdančioms ir muziejines funkcijas (toliau – Muziejai), jeigu nėra galimybių šių radinių saugoti ir eksponuoti radimo vietoje.

  2. Taisyklių tikslas – užtikrinti valstybės nuosavybę į archeologinius radinius, sudaryti sąlygas muziejams kaupti archeologinių radinių rinkinius bei nustatyti archeologinių radinių tyrimų ir publikavimo sąlygas.

  3. Archeologiniai radiniai perduodami Muziejams, įtrauktiems į Muziejų ir kultūrinių rezervatų direkcijų, sistemingai kaupiančių archeologinius radinius, sąrašą (toliau – Sąrašas) (numatytą priede).

  4. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rasti archeologiniai radiniai, perduoti Sąraše nurodytiems Muziejams, juose tvarkomi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos (toliau – Instrukcija) nustatyta tvarka.

 

II. SĄVOKOS

 

  5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

  Tyrėjas – archeologo kvalifikaciją patvirtinantį diplomą turintis fizinis asmuo, kuriam Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos yra suteikęs leidimą tirti konkretų nekilnojamojo kultūros paveldo objektą Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001-09-03 įsakymu Nr. 318 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos ir Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2717) patvirtinta tvarka.

  Masinė medžiaga – keramika, gamybos atliekos, statybinės detalės.

  6. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352) ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638) apibrėžtas sąvokas.

 

III. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ METU RASTŲ ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ PERDAVIMAS

 

  7. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastus archeologinius radinius tyrėjas privalo perduoti Sąraše nurodytiems Muziejams (turintiems archeologinio profilio rinkinius ir specialistą, galintį kvalifikuotai tvarkyti radinius). Konkretų Muziejų tyrėjas pasirenka atsižvelgdamas į Sąrašą pagal tyrimų regioną.

  8. Archeologiniai radiniai turi būti perduoti per vienerius metus nuo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tyrimų pabaigos, išskyrus tuos archeologinius radinius, kurie restauruojami ar konservuojami bei tiriami atitinkamos srities laboratorijose.

  9. Vieno nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tyrimų metu rasti archeologiniai radiniai perduodami tam pačiam Muziejui. Ši nuostata netaikoma masinei medžiagai, atrinktai tyrėjo nustatytais kriterijais, atsižvelgiant į iškasamos medžiagos kiekį bei vertingumą.

  10. Jeigu Muziejus raštu motyvuotai atsisako paimti visą masinę medžiagą, pasirenkamas kitas Sąraše numatytas tinkamos rūšies Muziejus. Pastarajam Muziejui raštu motyvuotai atsisakius priimti masinę medžiagą, ji užkasama ištirtoje nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje, tiksliai pažymint užkasimo vietą archeologinių tyrimų ataskaitoje. Ataskaitoje nurodomi masinės medžiagos atrankos kriterijai ir bendra atrinktos masinės medžiagos charakteristika.

  11. Archeologinių tyrimų ataskaitos pateikiamos pagal archeologinių tyrimų bendruosius reikalavimus, patvirtintus Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001-09-03 įsakymu Nr. 318 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos ir Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2717).

  12. Archeologinių radinių perdavimo Muziejui metu surašomas perdavimo-priėmimo aktas bei pridedama tyrimų ataskaita su perduodamų archeologinių radinių sąrašu. Perdavimo-priėmimo aktas taip pat surašomas archeologiniams radiniams, kurie perduodami konservuoti ar restauruoti, o šio akto kopija pridedama prie tyrimų ataskaitos.

  13. Muziejus, gavęs archeologinius radinius iš tirto nekilnojamojo kultūros paveldo objekto:

  13.1. turi teisę įtraukti į savo katalogus ir eksponuoti jam perduotus radinius, tačiau publikacijose privalo nurodyti archeologinius tyrimus vykdžiusį tyrėją, tyrimo metus ir nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavadinimą;

  13.2. norėdamas publikuoti šių radinių tyrimų medžiagą, privalo gauti raštišką tyrėjo sutikimą. Ši taisyklė taikoma ir tretiesiems asmenims.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  14. Už tyrimų metu rastus ir Muziejams perduotus archeologinius radinius, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, neatlyginama.

  15. Muziejai, vadovaudamiesi Instrukcijos nustatyta tvarka, gali paskolinti arba perduoti tyrimų metu rastus archeologinius radinius vieni kitiems.

  16. Tyrėjas, pažeidęs šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų

archeologinių radinių perdavimo

muziejams taisyklių

priedas

 

KEISTA:

1. 2005 08 24 įsakymu Nr. ĮV-370 (nuo 2005 08 27)

(Žin., 2005, Nr. 104-3862)

2. 2006 02 27 įsakymu Nr. ĮV-73 (nuo 2006 03 05)

(Žin., 2006, Nr. 27-906)

3. 2009 02 23 įsakymu Nr. ĮV-90 (nuo 2009 03 01)

(Žin., 2009, Nr. 23-928)

4. 2010 04 29 įsakymu Nr. ĮV-254 (nuo 2010 05 05)

(Žin., 2010, Nr. 51-2532)

 

MUZIEJŲ IR KULTŪRINIŲ REZERVATŲ DIREKCIJŲ, SISTEMINGAI KAUPIANČIŲ ARCHEOLOGINIUS RADINIUS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Muziejai pagal klasifikaciją, kultūrinių rezervatų direkcijos

Muziejų ir kultūrinių rezervatų direkcijų buveinės

Nacionaliniai muziejai

1.

Lietuvos nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1, 01100 Vilnius

2.

Lietuvos dailės muziejus

Bokšto g. 5, 01126 Vilnius

3.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55, 44248 Kaunas

 

Respublikiniai muziejai

 

4.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

K. Donelaičio g. 64, 44248 Kaunas

5.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Vytauto g. 89, 77155 Šiauliai

6.

Trakų istorijos muziejus

Kęstučio g. 4, 21 104 Trakai

Savivaldybių muziejai

7.

Alytaus kraštotyros muziejus

Savanorių g. 6, 62142 Alytus

8.

Biržų krašto muziejus „Šėla“

J. Radvilos g. 3, 41175 Biržai

9.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus- draustinis

Aušros a. 10, 82206 Radviliškis

10.

Kėdainių krašto muziejus

Didžioji g. 19, 57255 Kėdainiai

11.

Kretingos muziejus

Vilniaus g. 20, 97104 Kretinga

12.

Marijampolės kraštotyros muziejus

Vytauto g. 29, 68300 Marijampolė

13.

Mažeikių muziejus

Vl. Burbos g. 9, 89218 Mažeikiai

14.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Didžioji Vandens g. 6, 91246 Klaipėda

15.

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23, 35185 Panevėžys

16.

Raseinių krašto istorijos muziejus

Muziejaus g. 3, 60123 Raseiniai

17.

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų al. 5, 421 15 Rokiškis

18.

Šilutės muziejus

Lietuvininkų g. 36, 99179 Šilutė

19.

Nalšios muziejus

Laisvės a. 1, 18111 Švenčionys

20.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Kęstučio a. 5, 201 14 Ukmergė

21.

Utenos kraštotyros muziejus

Utenio a. 3, 28248 Utena

22.

Vilkaviškio krašto muziejus

Paežeriai, Alvito paštas, 70372 Vilkaviškio r.

23.

Žemaičių muziejus „Alka“

Muziejaus g. 31, 87357 Telšiai

Kultūrinių rezervatų direkcijos

24.

A. Baranausko ir A Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

A. Vienuolio g. 4, 29147, Anykščiai

25.

Molėtų krašto muziejus

Inturkės g. 4, 33141 Molėtai

26.

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Čiulėnų sen., 33110 Molėtų r.

27.

Kaišiadorių muziejus

Gedimino g. 85, 56144, Kaišiadorys

28

Nacionalinis muziejus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Katedros a. 3, 01100 Vilnius

29.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Kerniaus g. 4, Kernavė, 19172 Širvintų r.

30.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

L. Ivinskio g. 4, LT 90311 Rietavas

                                                  ______________

Spausdinimo versija