En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 m. KM įsakymas Nr.444 "Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) formos, leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                                
      DĖL LEIDIMO IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR
ANTIKVARINIUS DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS (EUROPOS BENDRIJOS
   TERITORIJOS) FORMOS, LEIDIMO IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS
    VERTYBES IR ANTIKVARINIUS DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS
(EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS) SPAUSDINIMO REIKALAVIMŲ, LEIDIMO
IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS DAIKTUS
IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS) PILDYMO,
   ĮFORMINIMO IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR ANTIKVARINIŲ
 DAIKTŲ IŠVEŽIMO KONTROLĖS PAGAL LEIDIMUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                                
                2004 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮV-444
                             Vilnius
 
TIC pastaba:  
  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro 2005 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu  Nr.  ĮV-383 (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.) (Žin., 2005, Nr.
112-4111)  nustatyta,  kad  "Kultūros  vertybių  išvežimo leidimų
blankai,  pagaminti  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos kultūros
ministro  ir  Muitinės  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
finansų  ministerijos  direktoriaus  2001 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr.  326/  633  "Dėl  Kultūros  vertybių išvežimo leidimo formos,
Kultūros  vertybių  išvežimo  leidimo  spausdinimo reikalavimų ir
Kultūros  vertybių  išvežimo  leidimo  pildymo  ir įforminimo bei
kultūros  vertybių  išvežimo  kontrolės  pagal  leidimus  tvarkos
patvirtinimo"  (Žin.,  2001,  Nr.  89-3143)  patvirtinta Kultūros
vertybių  išvežimo  leidimo  forma  ir Kultūros vertybių išvežimo
leidimo  spausdinimo  reikalavimais, gali būti naudojami iki 2006
m. sausio 1 d.".
 
  Vadovaudamasis   Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2004    m.
lapkričio  9  d.  nutarimo Nr. 1424  "Dėl  Kilnojamųjų   kultūros
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos  Respublikos
taisyklių  ir  Kilnojamųjų  kultūros  vertybių  ir   antikvarinių
daiktų,  kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina   turėti
Kultūros   vertybių   apsaugos   departamento   prie     Kultūros
ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.  165-
6031) 2 punktu:
  1. T v i r t i n u pridedamus:
  1.1.  Leidimo  išvežti  kilnojamąsias  kultūros  vertybes    ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos  Bendrijos
teritorijos) formą;
  1.2.  Leidimo  išvežti  kilnojamąsias  kultūros  vertybes    ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos  Bendrijos
teritorijos) spausdinimo reikalavimus;
  1.3.  Leidimo  išvežti  kilnojamąsias  kultūros  vertybes    ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos  Bendrijos
teritorijos) pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių
ir   antikvarinių  daiktų  išvežimo  kontrolės  pagal    leidimus
taisykles.
  2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos   Respublikos
kultūros   ministro  ir  Muitinės  departamento  prie    Lietuvos
Respublikos  finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. spalio  15
d.  įsakymą Nr. 326/633 "Dėl Kultūros vertybių išvežimo   leidimo
formos,   Kultūros   vertybių  išvežimo   leidimo     spausdinimo
reikalavimų  ir  Kultūros vertybių išvežimo leidimo  pildymo   ir
įforminimo  bei  kultūros  vertybių  išvežimo  kontrolės    pagal
leidimus tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 89-3143).
  
KULTŪROS MINISTRAS                       VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
  
  SUDERINTA
  Muitinės departamento 
  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
  generalinis direktorius
  Rimutis Klevečka
                          ______________
 
                                   Forma patvirtinta Lietuvos 
                                   Respublikos kultūros ministro 
                                   2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu
                                   Nr. ĮV-444
 
      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
 
LIETUVOS RESPUBLIKA
                           LEIDIMAS IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS 
                           KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS 
                           DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
                           (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS)
 
+-----+--------------------------+------------------------------+
|  1  |1. PAREIŠKĖJAS            |2. LEIDIMAS                   |
+-----+(pavadinimas arba vardas, |                              |
|     |pavardė ir adresas)       |Nr.         Galioja iki       |
|     |                          |Negrąži-    Laikinas []       |
|  P  |                          |namas []                      |
|  A  |                          |            Vertybės          |
|  R  |                          |            grąžinimo data    |
|  E  +--------------------------+------------------------------+
|  I  |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS    |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI           |
|  Š  |(vardas, pavardė ir       |INSTITUCIJA (pavadinimas ir   |
|  K  |adresas)                  |adresas)                      |
|  I  |                          |                              |
|  M  |                          |                              |
|  A  |                          |                              |
|  S  +--------------------------+------------------------------+
|     |5 A. VALSTYBĖ, Į KURIĄ    |6. VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS   |
|     |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI ARBA|IŠVEŽAMA SIUNTA               |
|     |LAIKINAI                  |                              |
|     |                          |                              |
|     +--------------------------+                              |
|     |5 B. GAVĖJAS (pavadinimas |                              |
|     |arba vardas, pavardė ir   |                              |
|     |adresas)                  |                              |
|     |                          |                              |
|     +--------------------------+------------------------------+
|     |7. APRAŠAS PAGAL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR        |
|     |ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS IŠVEŽANT IŠ LIETUVOS        |
|     |RESPUBLIKOS BŪTINA TURĖTI KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO  |
|     |PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS LEIDIMĄ, SĄRAŠĄ               |
+-----+                                                         |
|  1  |                                                         |
+-----+-----------------------------------+---------------------+
      |8. KULTŪROS OBJEKTO (-Ų)           |9. KN KODAS          |
      |APRAŠAS                            |                     |
      |                                   |                     |
      |                                   +---------------------+
      |                                                         |
      |                                           +-------------+
      |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti |10. APYTIKSLĖ|
      |viename ar keliuose puslapiuose, padauginus|VERTĖ        |
      |trimis egzemplioriais, pateikiant 8-18     |             |
      |langeliuose reikalaujamą informaciją (žr.  |             |
      |pastabą 22 langelyje)                      |             |
      +-------------------------------------------+-------------+
      |Identifikavimo kriterijai                                |
      |                                                         |
      +--------------+--------------+------------+--------------+
      |11. MATMENYS  |12.           |13. SUKŪRIMO|14. KITI      |
      |              |PAVADINIMAS   |DATA        |YPATUMAI      |
      |              |ARBA TEMA     |            |              |
      |              |              |            |              |
      |              |              |            |              |
      +--------------+-----------+--+------------+--------------+
      |15. MENININKAS,           |16. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA     |
      |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA  |TECHNIKA                      |
      |                          |                              |
      |                          |                              |
      |                          |                              |
      +--------------------------+------------------------------+
      |17. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL        |
      |INDENTIFIKAVIMO                                          |
      |                                                         |
      |Nuotrauka     []   Sąrašas   []   Identifikavimo žymės []|
      |Bibliografija []   Katalogas []                          |
      +-----------------------------------+---------------------+
      |18 A. PAREIŠKIMAS                  |19. Leidimą          |
      |Aš, toliau pasirašiusysis, prašau  |išdavusios           |
      |išduoti leidimą išvežti            |institucijos         |
      |apibūdintąjį kultūros objektą ir   |antspaudas ir        |
      |gera valia pareiškiu, kad visa     |pareigūno parašas:   |
      |šiame pareiškime pateikta          |                     |
      |informacija ir ją papildantys      |                     |
      |dokumentai yra tikri.              |                     |
      |                                   |                     |
      |                                   |                     |
      |Vieta ir data:                     |Vieta ir data:       |
      |Parašas:                           |                     |
      +-----------------------------------+---------------------+
 
+---------------------------------------------------------------+
|20. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                                 |
|                                                               |
|               (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)                  |
|               +----------------------------+                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               +----------------------------+                  |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|21. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                           |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Antspaudas:                                                    |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|22. Prie šio leidimo yra pridėta ......papildomi (-ų) puslapiai|
|(-ių)                                                          |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Pastaba.                                                       |
|                                                               |
|Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto         |
|papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama         |
|institucija                                                    |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
 
                          ______________
 
LIETUVOS RESPUBLIKA
                      LEIDIMAS IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS 
                      VERTYBES IR ANTIKVARINIUS DAIKTUS IŠ LIETUVOS 
                      RESPUBLIKOS (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS)
 
+-----+-------------------------+-------------------------------+
|  2  |1. PAREIŠKĖJAS           |2. LEIDIMAS                    |
+-----+(pavadinimas arba vardas,|                               |
|     |pavardė ir adresas)      |Nr.          Galioja iki       |
|     |                         |Negrąži-     Laikinas []       |
| PA- |                         |namas []     Vertybės          |
| RE- |                         |             grąžinimo data    |
| IŠ- +-------------------------+-------------------------------+
| KĖ- |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS   |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA|
| JO  |(vardas, pavardė ir      |(pavadinimas ir adresas)       |
|     |adresas)                 |                               |
| LA- |                         |                               |
| PAS |                         |                               |
|     +-------------------------+-------------------------------+
|     |5 A. VALSTYBĖ, Į KURIĄ   |6. VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS    |
|     |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI    |IŠVEŽAMA SIUNTA                |
|     |ARBA LAIKINAI            |                               |
|     |                         |                               |
|     +-------------------------+                               |
|     |5 B. GAVĖJAS (pavadinimas|                               |
|     |arba vardas, pavardė ir  |                               |
|     |adresas)                 |                               |
|     |                         |                               |
|     +-------------------------+-------------------------------+
|     |7. APRAŠAS PAGAL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR        |
|     |ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS IŠVEŽANT IŠ LIETUVOS        |
|     |RESPUBLIKOS BŪTINA TURĖTI KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO  |
|     |PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS LEIDIMĄ, SĄRAŠĄ               |
+-----+                                                         |
|  2  |                                                         |
+-----+-----------------------------------+---------------------+
      |8. KULTŪROS OBJEKTO (-Ų)           |9. KN KODAS          |
      |APRAŠAS                            |                     |
      |                                   +---------------------+
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                            +------------+
      |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti  |10.         |
      |viename ar keliuose puslapiuose, padauginus |APYTIKSLĖ   |
      |trimis egzemplioriais, pateikiant 8-18      |VERTĖ       |
      |langeliuose reikalaujamą informaciją (žr.   |            |
      |pastabą 22 langelyje)                       |            |
      +--------------------------------------------+------------+
      |Identifikavimo kriterijai                                |
      |                                                         |
      +--------------+--------------+------------+--------------+
      |11. MATMENYS  |12.           |13. SUKŪRIMO|14. KITI      |
      |              |PAVADINIMAS   |DATA        |YPATUMAI      |
      |              |ARBA TEMA     |            |              |
      |              |              |            |              |
      +--------------+----------+---+------------+--------------+
      |15. MENININKAS,          |16. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA      |
      |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA |TECHNIKA                       |
      |                         |                               |
      |                         |                               |
      |                         |                               |
      +-------------------------+-------------------------------+
      |17. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL        |
      |INDENTIFIKAVIMO                                          |
      |                                                         |
      |Nuotrauka     []   Sąrašas   []   Identifikavimo žymės []|
      |Bibliografija []   Katalogas []                          |
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                                         |
      +-----------------------------------+---------------------+
      |18 B. MUITINĖS ĮSTAIGOS,           |19. Leidimą          |
      |ĮFORMINUSIOS EKSPORTO PROCEDŪRĄ,   |išdavusios           |
      |TVIRTINIMAS                        |institucijos         |
      |                                   |antspaudas ir        |
      |Muitinė:         Muitinės          |pareigūno parašas:   |
      |                 deklaracijos Nr.  |                     |
      |                                   |                     |
      |Valstybė narė:   Išdavimo data:    |                     |
      |                                   |                     |
      |Parašas ir antspaudas:             |Vieta ir data:       |
      |                                   |                     |
      +-----------------------------------+---------------------+
 
+---------------------------------------------------------------+
|20. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                                 |
|                                                               |
|              (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)                   |
|               +----------------------------+                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               +----------------------------+                  |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|21. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                           |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Antspaudas:                                                    |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|22. Prie šio leidimo yra pridėta .... papildomi (-ų) puslapiai |
|(-ių)                                                          |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Pastaba.                                                       |
|                                                               |
|Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto         |
|papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama         |
|institucija                                                    |
+---------------------------------------------------------------+
 
                          ______________
 
LIETUVOS RESPUBLIKA
                           LEIDIMAS IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS 
                           KULTŪROS VERTYBĖS IR ANTIKVARINIUS 
                           DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
                           (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS)
 
+-----+-------------------------+-------------------------------+
|  3  |1. PAREIŠKĖJAS           |2. LEIDIMAS                    |
+-----+(pavadinimas arba vardas,|                               |
|     |pavardė ir adresas)      |Nr.           Galioja iki      |
| LA- |                         |Negrąži-      Laikinas []      |
| PAS |                         |namas []                       |
|     |                         |              Vertybės         |
| IŠ- |                         |              grąžinimo data   |
| DA- |                         |                               |
| VU- +-------------------------+-------------------------------+
| SI- |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS   |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA|
| AJ- |(vardas, pavardė ir      |(pavadinimas ir adresas)       |
| AI  |adresas)                 |                               |
|     |                         |                               |
| IN- |                         |                               |
| ST- |                         |                               |
| IT- +-------------------------+-------------------------------+
| UC- |5 A. VALSTYBĖ, Į KURIĄ   |6. VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS    |
| IJ- |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI    |IŠVEŽAMA SIUNTA                |
| AI  |ARBA LAIKINAI            |                               |
|     |                         |                               |
|     +-------------------------+                               |
|     |5 B. GAVĖJAS (pavadinimas|                               |
|     |arba vardas, pavardė ir  |                               |
|     |adresas)                 |                               |
|     |                         |                               |
|     +-------------------------+-------------------------------+
|     |7. APRAŠAS PAGAL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR        |
|     |ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS IŠVEŽANT IŠ LIETUVOS        |
|     |RESPUBLIKOS BŪTINA TURĖTI KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO  |
|     |PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS LEIDIMĄ, SĄRAŠĄ               |
+-----+                                                         |
|  3  |                                                         |
+-----+----------------------------------+----------------------+
      |8. KULTŪROS OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS  |9 KN KODAS            |
      |                                  |                      |
      |                                  +----------------------+
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                          +--------------+
      |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti|10. APYTIKSLĖ |
      |viename ar keliuose puslapiuose,          |VERTĖ         |
      |padauginus trimis egzemplioriais,         |              |
      |pateikiant 8-18 langeliuose reikalaujamą  |              |
      |informaciją (žr. pastabą 23 langelyje)    |              |
      +------------------------------------------+--------------+
      |Identifikavimo kriterijai                                |
      |                                                         |
      +--------------+--------------+------------+--------------+
      |11. MATMENYS  |12.           |13. SUKŪRIMO|14. KITI      |
      |              |PAVADINIMAS   |DATA        |YPATUMAI      |
      |              |ARBA TEMA     |            |              |
      |              |              |            |              |
      +--------------+----------+---+------------+--------------+
      |15. MENININKAS,          |16. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA      |
      |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA |TECHNIKA                       |
      |                         |                               |
      |                         |                               |
      +-------------------------+-------------------------------+
      |17. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL        |
      |INDENTIFIKAVIMO                                          |
      |                                                         |
      |Nuotrauka     []   Sąrašas   []   Identifikavimo žymės []|
      |Bibliografija []   Katalogas []                          |
      |                                                         |
      |                                                         |
      |                                                         |
      +----------------------------------+----------------------+
      |18 B. MUITINĖS ĮSTAIGOS,          |19. Leidimą išdavusios|
      |ĮFORMINUSIOS EKSPORTO PROCEDŪRĄ,  |institucijos          |
      |TVIRTINIMAS                       |antspaudas ir         |
      |                                  |pareigūno parašas:    |
      |Muitinė:         Muitinės         |                      |
      |                 deklaracijos Nr. |                      |
      |                                  |                      |
      |Valstybė narė:   Išdavimo data:   |                      |
      |                                  |                      |
      |Parašas ir antspaudas:            |Vieta ir data:        |
      |                                  |                      |
      +----------------------------------+----------------------+
 
+---------------------------------------------------------------+
|20. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                                 |
|                                                               |
|               (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)                  |
|               +----------------------------+                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               |                            |                  |
|               +----------------------------+                  |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|21. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                           |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Antspaudas:                                                    |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|22. Prie šio leidimo yra pridėta .... papildomi (-ų) puslapiai |
|(-ių)                                                          |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
|Pastaba.                                                       |
|                                                               |
|Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto         |
|papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama         |
|institucija                                                    |
+---------------------------------------------------------------+
 
  Pastaba.  Atlikus  muitinės formalumus, šį lapą muitinė grąžina
išvežimo leidimą išdavusiajai institucijai.
 
                        _________________
 
                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros 
                                   ministro 2004 m. gruodžio 31 
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-444
  
LEIDIMO IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS
 DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS)
                    SPAUSDINIMO REIKALAVIMAI
  
  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
     2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
     (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Leidimo    išvežti    kilnojamąsias    kultūros   vertybes   ir
antikvarinius  daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos
teritorijos)   spausdinimo   reikalavimai   taikomi   spausdinant
leidimus išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius
daiktus  iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos),
išduodamus   vadovaujantis   Kilnojamųjų   kultūros  vertybių  ir
antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio
9  d.  nutarimu  Nr.  1424  "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir
antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir
kilnojamųjų  kultūros  vertybių  ir  antikvarinių daiktų, kuriuos
išvežant  iš  Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo
departamento   prie   Kultūros   ministerijos   leidimą,   sąrašo
patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 165-6031).
  2.   Leidimo  išvežti  kilnojamąsias  kultūros  vertybes     ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos  Bendrijos
teritorijos) (toliau vadinama - Leidimas) rinkinį sudaro 3 lapai,
atitinkantys  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro   įsakymu
patvirtintą Leidimo formą.
  3. Leidimai spausdinami ant rašomojo popieriaus, kurio sudėtyje
nėra jokių mechaninių medienos masės priedų. Popierius turi  būti
pakankamai  nepermatomas,  kad informacija vienoje  lapo   pusėje
nepersišviestų į kitą lapo pusę. Jo stiprumas turi būti toks, kad
naudojant įprastiniu būdu lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.
  4. Leidimo lapai turi būti spausdinami juoda spalva ant  baltos
spalvos popieriaus. Linijų ir ženklų juodos spalvos  intensyvumas
- 100 proc.
  5. Leidimo lapų formatas - 210 x 297 milimetrai.
  6.   Kiekvienas   Leidimo  rinkinys   spaustuvėje     pažymimas
nesikartojančiu   numeriu.  Šis  numeris  spausdinamas    Leidimo
rinkinio 2 langelyje į dešinę nuo įrašo "Nr. ". Numerį sudaro:
  6.1.  dviejų  raidžių  serijos numeris.  Šis  serijos   numeris
spausdinamas juoda spalva ofsetiniu būdu ant kiekvieno lapo;
  6.2. šešių skaitmenų eilės numeris, kuris kiekvienoje  serijoje
kinta  nuo  "000001"  iki  "999999".  Šis  numeris   spausdinamas
numeratoriumi ant Leidimo rinkinio kiekvieno lapo juodos  spalvos
dažais.
  7. Visų Leidimo rinkinio lapų kairiajame apatiniame kampe  turi
būti nurodytas Leidimą išspausdinusios spaustuvės pavadinimas  ir
adresas arba ją identifikuojantis ženklas.
                          ______________
                                
                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros 
                                   ministro 2004 m. gruodžio 31 
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-444
  
LEIDIMO IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS
 DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS (EUROPOS BENDRIJOS TERITORIJOS)
     PILDYMO, ĮFORMINIMO IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR
 ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ IŠVEŽIMO KONTROLĖS PAGAL LEIDIMUS TAISYKLĖS
  
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
     2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
     (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Leidimo    išvežti    kilnojamąsias    kultūros   vertybes   ir
antikvarinius  daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos
teritorijos) pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių
ir   antikvarinių   daiktų   išvežimo  kontrolės  pagal  leidimus
taisyklės  (toliau vadinama - Taisyklės) reglamentuoja pareiškimo
išduoti   leidimą  išvežti  kilnojamąsias  kultūros  vertybes  ir
antikvarinius  daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos
teritorijos)  pildymo  tvarką,  šio leidimo pildymo ir įforminimo
Kultūros  paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau
vadinama  - Kultūros paveldo departamentas) ir muitinės įstaigose
tvarką  ir  kilnojamųjų  kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų
išvežimo kontrolės pagal išduotus leidimus tvarką.
  2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  Pareiškėjas - tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipiasi
su  prašymu  išduoti  leidimą  išvežti  kilnojamąsias    kultūros
vertybes  ir  antikvarinius  daiktus  iš  Lietuvos    Respublikos
(Europos Bendrijos teritorijos).
  Kultūros  objektų siunta - vieno juridinio arba fizinio  asmens
išvežama ir vienu metu tai pačiai muitinės procedūrai  pateikiama
pavienė kilnojamoji kultūros vertybė ir (ar) antikvarinis daiktas
arba kelios kilnojamosios kultūros vertybės ir (ar) antikvariniai
daiktai.
  Leidimas   išvežti   kilnojamąsias   kultūros   vertybes     ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos  Bendrijos
teritorijos) - tai Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu
patvirtintas  nustatytos  formos  dokumentas,  kuriame   nurodomi
duomenys  apie negrąžinamai eksportuojamą arba laikinai  išvežamą
kultūros objektų siuntą.
  Kiekvienai  kultūros  objektų  siuntai  išvežti  iš    Lietuvos
Respublikos  (Europos Bendrijos teritorijos) išduodamas  leidimas
išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius  daiktus
iš  Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos)  (toliau
vadinama - Leidimas).
  3. Leidimo rinkinį sudaro 3 lapai:
  3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
       (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
       (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  1  lapas  (pareiškimas)  skirtas  pareiškėjo  prašymui  išduoti
Leidimą  negrąžinamai  arba  laikinai  išvežti  kultūros  objektų
siuntą   pareikšti.  Šis  lapas  paliekamas  Leidimą  išdavusioje
institucijoje - Kultūros paveldo departamente;
  3.2. 2 lapas skirtas pareiškėjui;
  3.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
       (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
       (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  3 lapas skirtas kultūros objektų išvežimo kontrolei, grąžinamas
Leidimą  išdavusiai  valstybės  institucijai  -  Kultūros paveldo
departamentui.
  4.  Leidimų  įforminimui  gali  būti  naudojami  tik   blankai,
atitinkantys  kultūros  ministro  įsakymu  patvirtintus   Leidimo
išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius  daiktus
iš   Lietuvos   Respublikos  (Europos  Bendrijos     teritorijos)
spausdinimo reikalavimus.
  5.  Leidimas  pildomas lietuvių kalba rašomąja  mašinėle   arba
spausdintuvu.  Šio  Leidimo rinkinio 1 lapas (pareiškimas)   gali
būti  pildomas  ir  ranka, rašant  spausdintinėmis   didžiosiomis
raidėmis. Visi Leidimo rinkinio lapai turi būti užpildyti aiškiai
ir tvarkingai. Leidime negali būti išskutimų, sutepimų,  uždažymų
ar užklijavimų. Leidime neleistinas įrašų taisymas.
  6.  Pareiškėjas pildo šio Leidimo rinkinio 1 lapo  (pareiškimo)
1,  3-19A  ir  21  langelius, taip pat, esant  reikalui,  ir   23
langelį.   Jeigu   kultūros   objektų  siuntą   sudaro     kelios
kilnojamosios  kultūros  vertybės  ir  (ar)  keli   antikvariniai
daiktai ir jiems aprašyti nepakanka vietos išvežimo langelio 8-18
langeliuose,  kartu su Leidimo rinkinio 1 lapu (pareiškimu)  turi
būti  pateikiami  3  egzemplioriais  surašyti  papildomi   lapai,
kuriuose  nurodyta pareiškime netilpusi informacija.   Pateikiant
informaciją  papildomuose  lapuose  šalia  turi  būti   nurodomas
atitinkamo Leidimo langelio numeris ir pavadinimas.
  7.  Prie  Leidimo  rinkinio  1  lapo  (pareiškimo)  turi   būti
pridedama:
  7.1. turima informacija apie kultūros objektų siuntą - ekspertų
vertinimai,  sąskaitos-faktūros  bei  kiti nuosavybės  teisę   ar
įsigijimą patvirtinantys dokumentai;
  7.2.  3 kiekvieną kultūros objektų siuntą sudarančių   kultūros
objektų nuotraukos (ne mažesnio kaip 8 x 12 cm formato);
  7.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
       (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
       (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  įgaliojimas,  jeigu  pareiškimą  pasirašo  pareiškėjo įgaliotas
atstovas;
  8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
     2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
     (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Kultūros  paveldo  departamentas turi teisę reikalauti, kad jam
būtų  pateiktos apžiūrai numatytos išvežti kilnojamosios kultūros
vertybės ir (ar) antikvariniai daiktai.
  9.  Visas išlaidas, susijusias su šių Taisyklių 7 ir 8   punktų
taikymu, atlygina pareiškėjas.
  10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Vadovaujantis  šiomis Taisyklėmis užpildytas Leidimo rinkinio 1
lapas-pareiškimas  pateikiamas  Kultūros  paveldo  departamentui.
Kultūros   paveldo   departamentui   gavus  Kilnojamųjų  kultūros
vertybių  išvežimo  ekspertų tarybos išvadas dėl Leidimo išdavimo
pagal  pateiktą  prašymą,  užpildomi  Leidimo  rinkinio 1, 2 ir 3
lapai.  Leidimo rinkinio 1 lapas-pareiškimas  paliekamas Kultūros
paveldo  departamente,  o  kiti, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis
užpildyti Leidimo 2 ir 3 lapai, kurių numeris atitinka pareiškimo
numerį, įteikiami pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui.
  11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Leidimą  gali  pasirašyti  ir patvirtinti savo antspaudu tik už
šių  Leidimų  išdavimą  atsakingas  Kultūros paveldo departamento
pareigūnas. Tas pats pareigūnas pasirašo ir deda antspaudą ir ant
pridedamų   prie   šio   Leidimo  rinkinio  1  lapo  (pareiškimo)
dokumentų,  2  lapo  (pareiškėjo  lapo)  ir  3  lapo  (išdavusios
institucijos   lapas)   kilnojamųjų  kultūros  vertybių  ir  (ar)
antikvarinių  daiktų  nuotraukų  bei ant papildomų lapų, kuriuose
pateikta  Leidimo  8-18 langeliuose netilpusi informacija (šiuose
lapuose  taip  pat nurodomas Leidimo numeris ir jo išdavimo vieta
bei  data).  Kultūros  paveldo  departamento nustatytais atvejais
antspaudas  dedamas ir ant pačios kilnojamosios kultūros vertybės
ir  (ar)  antikvarinio  daikto  arba  ji ir (ar) jis plombuojami.
Atsakingų  už  Leidimų išdavimą pareigūnų parašų bei jų naudojamų
antspaudų  pavyzdžiai  tvirtinami  Kultūros  paveldo departamento
direktoriaus  ir  pateikiami  Muitinės departamentui prie Finansų
ministerijos.
  12. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Visi    išduoti   Leidimai   registruojami   Kultūros   paveldo
departamento   direktoriaus  nustatytos  formos  Leidimų  išvežti
kilnojamąsias  kultūros  vertybes  ir  antikvarinius  daiktus  iš
Lietuvos     Respublikos    (Europos    Bendrijos    teritorijos)
registracijos  knygoje  (toliau  vadinama - Registracijos knyga).
Šios  knygos  lapai  turi  būti  sunumeruoti, knyga įrišta ir jos
pirmajame lape turi būti Kultūros paveldo departamento antspaudas
bei direktoriaus parašas.
  13. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Už  Leidimų  išdavimą  atsakingi  Kultūros paveldo departamento
pareigūnai  pildo Leidimo rinkinio 2 ir 3 lapų 1-18, 20, 21 ir 23
langelius ir įstrižai perbraukia kiekvieną neužpildytą 8 langelio
ir  pridedamų  papildomų  lapų  vietą,  kad  joje  nebūtų įmanoma
įrašyti papildomos informacijos.
  
          II. LEIDIMO LANGELIŲ PILDYMAS IR ĮFORMINIMAS
  
  14. Leidimo rinkinio langeliai pildomi tokia tvarka:
  14.1.  1  langelyje  "PAREIŠKĖJAS  (pavadinimas  arba   vardas,
pavardė   ir  adresas)"  įrašomas  pareiškėjo-juridinio    asmens
pavadinimas  ir  tikslus  buveinės adresas arba  fizinio   asmens
vardas, pavardė, asmenį identifikuojantis kodas ir  registracijos
(nuolatinė  gyvenamoji arba paso išdavimo) vieta. Jeigu   fizinis
asmuo  gyvena  keliose  vietose,  nurodoma  ta  vieta,  kur   jis
daugiausia  gyvena ir su kuria jis labiausiai susijęs (pvz.,  kur
yra  jo pagrindinė turto dalis arba kur yra jo darbo vieta,  arba
kur jis gyvena ilgiausiai ir pan.).
  14.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
        2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
        (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
        (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  2  langelyje  "LEIDIMAS"  įrašomas  Leidimo  numeris ir Leidimo
galiojimo  data  -  nesutrumpinta data, iki kurios (įskaitytinai)
kultūros  objektų  siunta  gali būti pateikta eksporto procedūrai
įforminti.  Ženkleliu  "X"  pažymima,  ar kultūros objektų siunta
išvežama negrąžinamai, ar laikinai. Jeigu kultūros objektų siunta
išvežama  laikinai,  eilutėje  "Vertybės grąžinimo data" nurodoma
jos  grąžinimo  data  -  nesutrumpinta  data, iki kurios laikinai
išvežta  kultūros  objektų  siunta  turi  būti  grąžinta atgal ir
pateikta   išleidimo   į   laisvą  apyvartą  muitinės  procedūrai
įforminti.
  14.3.  3  langelyje "PAREIŠKĖJO ATSTOVAS (vardas,  pavardė   ir
adresas)"  nurodoma  1  langelyje nurodyto  pareiškėjo   įgalioto
atstovo  vardas,  pavardė,  asmenį  identifikuojantis  kodas   ir
registracijos  (nuolatinė gyvenamoji arba paso išdavimo)   vieta.
Jeigu  fizinis asmuo gyvena keliose vietose, nurodoma ta   vieta,
kur  jis  daugiausia gyvena ir su kuria jis  labiausiai   susijęs
(pvz.,  kur yra jo pagrindinė turto dalis arba kur yra jo   darbo
vieta, arba kur jis gyvena ilgiausiai ir pan.).
  14.4. 4 langelyje "LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA (pavadinimas ir
adresas)"  nurodomas  tikslus  Leidimą  išdavusios   institucijos
pavadinimas ir adresas.
  14.5.  5 A. langelyje "VALSTYBĖ, Į KURIĄ IŠVEŽAMA VISAM  LAIKUI
ARBA  LAIKINAI"  įrašomas  valstybės, į kurią  visam  laikui   ar
laikinai išvežama kultūros objektų siunta, pavadinimas.
  14.6. 5 B. langelyje "GAVĖJAS (pavadinimas arba vardas, pavardė
ir  adresas" įrašoma kultūros objektų siuntos gavėjo -   užsienio
juridinio  arba  fizinio asmens pavadinimas (vardas, pavardė   ir
adresas). Jeigu kultūros objektų siuntos gavėjas yra pareiškėjas,
šiame langelyje įrašoma pareiškėjas.
  14.7.  6 langelyje "VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS IŠVEŽAMA"  įrašoma
"Lietuvos Respublika".
  14.8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
        2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
        (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
        (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  7  langelyje  "APRAŠAS  PAGAL  KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR
ANTIKVARINIŲ  DAIKTŲ,  KURIUOS  IŠVEŽANT  IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS
BŪTINA   TURĖTI   KULTŪROS  PAVELDO  DEPARTAMENTO  PRIE  KULTŪROS
MINISTERIJOS  LEIDIMĄ,  SĄRAŠĄ"  pateikiamas  išvežamos  kultūros
objektų  siuntos  aprašymas.  Kultūros  objektų  siunta aprašoma,
nurodant  jos kategoriją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m.  lapkričio  9  d.  nutarimu  Nr.  1424 patvirtinto Kilnojamųjų
kultūros  vertybių  ir  antikvarinių  daiktų, kuriuos išvežant iš
Lietuvos  Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento
prie  Kultūros  ministerijos  leidimą,  sąrašo  (Žin.,  2004, Nr.
165-6031).
  14.9.  8 langelyje "KULTŪROS OBJEKTO (Ų) APRAŠAS"   pateikiamas
detalus kilnojamųjų kultūros vertybių ir (ar) antikvarinių daiktų
aprašymas.  Kilnojamoji  kultūros vertybė ir  (ar)   antikvarinis
daiktas turi būti aprašytas taip, kad pakaktų duomenų ją ir  (ar)
jį  vienareikšmiškai  identifikuoti. Aprašymas turi  atitikti   9
langelyje  "KN KODAS" nurodytą jos (jo) kodą pagal   Kombinuotąją
nomenklatūrą.
  14.10.  9 langelyje "KN KODAS" įrašomas 8 langelyje   "KULTŪROS
OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytų kilnojamosios kultūros vertybės ir
(ar) antikvarinio daikto kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą.
  14.11.  10  langelyje  "APYTIKSLĖ VERTĖ" įrašoma  8   langelyje
"KULTŪROS  OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytų kilnojamosios  kultūros
vertybės ir (ar) antikvarinio daikto apytikslė vertė litais.
  14.12.  11 langelyje "MATMENYS" įrašoma 8 langelyje   "KULTŪROS
OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytų kilnojamosios kultūros vertybės ir
(ar)  antikvarinio daikto matmenys centimetrais arba  milimetrais
(aukštis, plotis, ilgis, gylis, skersmuo).
  14.13. 12 langelyje "PAVADINIMAS ARBA TEMA" įrašoma 8 langelyje
"KULTŪROS  OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytų kilnojamosios  kultūros
vertybės ir (ar) antikvarinio daikto pavadinimas arba siužetas.
  14.14.  13  langelyje  "SUKŪRIMO  DATA"  įrašomi  8   langelyje
"KULTŪROS  OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytų kilnojamosios  kultūros
vertybės ir (ar) antikvarinio daikto sukūrimo metai.
  14.15.  14  langelyje "KITI YPATUMAI" įrašomi tik 8   langelyje
"KULTŪROS OBJEKTO (-Ų) APRAŠAS" aprašytiems kilnojamajai kultūros
vertybei  ir (ar) antikvariniam daiktui būdingi ypatumai   (pvz.,
įrašai, ženklai ar herbai, vėlesni intarpai, būklės ypatybės).
  14.16.  15  langelyje "MENININKAS, LAIKOTARPIS  ARBA   MOKYKLA"
įrašoma  8  langelyje "KULTŪROS OBJEKTO (-Ų)  APRAŠAS"   aprašytų
kilnojamosios  kultūros  vertybės  ir (ar)  antikvarinio   daikto
sukūrusio  autoriaus vardas, pavardė, laikotarpis arba   mokykla,
kuriai   priskiriama  kilnojamoji  kultūros  vertybė  ir     (ar)
antikvarinis daiktas.
  14.17. 16 langelyje "KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA TECHNIKA"  nurodomos
medžiagos,  naudotos 8 langelyje "KULTŪROS OBJEKTO (Ų)   APRAŠAS"
aprašytiems kilnojamajai kultūros vertybei ir (ar)  antikvariniam
daiktui  sukurti (pvz. aliejus, drobė, akvarelė) ir jų   sukūrimo
būdas (technika) (pvz., liejimas, drožyba, lipdyba).
  14.18.  17 langelyje "PATEIKTI DOKUMENTAI/KONKREČIOS   NUORODOS
DĖL  IDENTIFIKAVIMO"  ženkleliu  "X"  pažymimi  šiame   langelyje
nurodyti  identifikavimo būdai, pagal kuriuos identifikuojama   8
langelyje  "KULTŪROS  OBJEKTO (Ų) APRAŠAS" aprašyti   kilnojamoji
kultūros vertybė ir (ar) antikvarinis daiktas.
  14.19. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
         2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
         (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
         (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  18  A  langelyje  "PAREIŠKIMAS"  nurodoma  pareiškimo užpildymo
vieta   ir  data  bei  pasirašo  pareiškėjas  arba  jo  įgaliotas
atstovas.
  14.20.  18  B.  langelyje  "MUITINĖS  ĮSTAIGOS,    ĮFORMINUSIOS
EKSPORTO  PROCEDŪRĄ,  TVIRTINIMAS" įrašomas  muitinės   įstaigos,
įforminusios  eksporto  procedūrą,  kodas  iš  Muitinės   įstaigų
žinybinio  klasifikatoriaus,  muitinės  deklaracijos  arba   kito
dokumento, muitinės naudojamo kilnojamosios kultūros vertybės  ir
(ar)   antikvarinio  daikto  išvežimui  įforminti,  numeris    ir
nesutrumpinta  jo  įforminimo data. Įrašus šiame langelyje   daro
jame nurodytos muitinės įstaigos pareigūnas.
  Langelio  įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės  pareigūno
parašu ir muitinės įstaigos antspaudu.
  14.21. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
         2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
         (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
         (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  19  langelyje  "Leidimą  išdavusios  institucijos antspaudas ir
pareigūno  parašas"  Leidimą  išdavusios  valstybės  institucijos
(Kultūros paveldo departamento) pareigūnas, atsakingas už Leidimų
išdavimą,  įrašo  Leidimo  išdavimo  vietą  ir  datą, pasirašo ir
uždeda Leidimą išdavusios valstybės institucijos antspaudą.
  14.22. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
         2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
         (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
         (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  20   langelyje  "KULTŪROS  OBJEKTO  NUOTRAUKA"  specialiai  tam
skirtoje  vietoje  įklijuojama 8 langelyje "KULTŪROS OBJEKTO (-Ų)
APRAŠAS"   aprašytų   kilnojamosios  kultūros  vertybės  ir  (ar)
antikvarinio   daikto  nuotrauka.  Ji  gali  būti  spalvota  arba
nespalvota,   daryta   paprastu  fotoaparatu  arba  kompiuterinės
fotografijos  būdu.  Įklijuotos nuotraukos apatiniame dešiniajame
kampe Leidimą išdavusios valstybės institucijos (Kultūros paveldo
departamento)  pareigūnas,  atsakingas  už Leidimų išdavimą, deda
Leidimą  išdavusios  institucijos antspaudą. Antspaudas turi būti
uždėtas  taip,  kad  dalis  jo būtų ant nuotraukos, o dalis - ant
Leidimo rinkinio lapo, kuriame ji įklijuota. Leidimo 20 langelyje
nepriklijuotos  nuotraukos  žymimos  kitoje  jų  pusėje  nurodant
Leidimo    numerį,    uždedant   Leidimą   išdavusios   valstybės
institucijos antspaudą ir pasirašant Leidimą išdavusios valstybės
institucijos    (Kultūros   paveldo   departamento)   pareigūnui,
atsakingam už Leidimų išdavimą.
  14.23.  21  langelyje  "IŠVEŽIMO ĮSTAIGA"  įrašomas   valstybės
sienos  perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos, per  kurią
kultūros objektų siunta išvežama iš Lietuvos Respublikos (Europos
Bendrijos  teritorijos),  kodas  iš Muitinės  įstaigų   žinybinio
klasifikatoriaus.  Įrašą  šiame langelyje padaro jame   nurodytos
muitinės įstaigos pareigūnas.
  Langelio  įrašas tvirtinamas jį padariusio muitinės   pareigūno
parašu ir muitinės įstaigos antspaudu.
  14.24. 22 langelyje "Prie šio leidimo yra pridėta...  papildomi
(-ų)  puslapiai (-ių)" įrašomas prie Leidimo rinkinio   pridedamų
papildomų puslapių skaičius.
  
    III. KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ
                IŠVEŽIMO KONTROLĖ PAGAL LEIDIMUS
  
  15.  Pateikiant  muitinės įstaigai išvežamą  kultūros   objektų
siuntą   eksporto  procedūrai  įforminti,  kartu  su     muitinės
deklaracija  ar  kitu dokumentu, muitinės naudojamu   kilnojamųjų
kultūros   vertybių  ir  (ar)  antikvarinių  daiktų     išvežimui
įforminti,   privaloma  pateikti  Leidimo  rinkinio  2    (skirtą
pareiškėjui)  ir 3 (skirtą jį išdavusiai valstybės  institucijai)
lapus.  Muitinės  pareigūnas,  įforminantis  eksporto    muitinės
procedūrą,  vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, užpildo   pateiktų
Leidimo  rinkinio  lapų 18B langelį ir grąžina juos   deklarantui
(eksportuotojui), o užpildyto Leidimo 2 lapo kopiją prideda  prie
muitinės   įstaigai  skirto  muitinės  deklaracijos  arba    kito
dokumento,  kuriuo  įforminta kultūros objektų siuntos   eksporto
procedūra, egzemplioriaus.
  16. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Vadovaujantis  šiomis  Taisyklėmis,  muitinės įstaigos pažymėtą
Leidimo   rinkinio   3   lapą  (skirtą  jį  išdavusiai  valstybės
institucijai) privaloma pateikti valstybės sienos perėjimo punkte
veikiančiai  muitinės įstaigai, per kurią kultūros objektų siunta
išvežama iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos).
Ši  muitinės  įstaiga,  vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, užpildo
pateikto  Leidimo rinkinio 3 lapo 22 langelį ir pasilieka šį lapą
sau. Be to, nustatyta tvarka patvirtinta užpildyto Leidimo 3 lapo
kopija  pridedama  prie  muitinės įstaigai, veikiančiai valstybės
sienos  perėjimo  punkte,  skirto muitinės deklaracijos arba kito
dokumento,  kuriuo  įforminta  kultūros  objektų siuntos eksporto
procedūra, egzemplioriaus. Muitinės įstaiga teritorinės muitinės,
kurios  veiklos  zonai  ji priklauso, nustatyta tvarka užpildytus
Leidimo  rinkinių  3 lapus perduoda minėtai teritorinei muitinei.
Teritorinės  muitinės  per mėnesį gautus Leidimo rinkinių 3 lapus
iki kito mėnesio 15 d. grąžina (išsiunčia registruotu paštu) juos
išdavusiai     valstybės     institucijai    (Kultūros    paveldo
departamentui),  o  sau  pasilieka užpildytų lapų kopijas, kurias
tvarko teritorinių muitinių nustatyta tvarka.
  17. Jeigu išvežamos kultūros objektų siuntos eksporto procedūra
įforminama valstybės sienos perėjimo punkte veikiančioje muitinės
įstaigoje,  ši įstaiga atlieka šių Taisyklių 15 ir 16   punktuose
nurodytus  veiksmus, tačiau Leidimo 3 lapo negrąžina  deklarantui
(eksportuotojui)   ir   prie  šiai  įstaigai  skirto     muitinės
deklaracijos  ar  kito  dokumento,  kuriuo  įforminta    kultūros
vertybių  siuntos eksporto procedūra, egzemplioriaus prideda  tik
nustatyta tvarka patvirtintą užpildyto Leidimo 3 lapo kopiją.
  18. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-383
      (nuo 2005 m. rugsėjo 18 d.)
      (Žin., 2005, Nr. 112-4111) redakcija
  Kultūros  paveldo  departamentas teritorinių muitinių grąžintus
Leidimo rinkinių 3 lapus prideda prie atitinkamų Leidimo rinkinių
1   lapų  (pareiškimų)  ir  jų  grąžinimą  (gavimą)  įregistruoja
Registracijos knygoje.
Spausdinimo versija