En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2002 m. KM įsakymas Nr.271 "Dėl ilgalaikės kultūros vertybių išsaugojimo programos patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 DĖL ILGALAIKĖS KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS

PATVIRTINIMO

 2002 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 271

 Vilnius

             Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 (Žin., 2001, Nr. 86-3015), 119 punktą,

            T v i r t i n u Ilgalaikę kultūros vertybių išsaugojimo programą (pridedama).

 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS KULTŪROS MINISTRĄ JERONIMAS KRAUJELIS

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos kultūros

            ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d.

            įsakymu Nr. 271

ILGALAIKĖ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Tautos kultūros paveldą įmanoma išsaugoti tik tada, jei juo rūpinsis ne tik atitinkamos įstaigos, bet ir visa visuomenė. Ši Ilgalaikė kultūros vertybių išsaugojimo darbų programa (toliau - Programa) nustato pagrindinius kultūros vertybių saugojimo principus, kriterijus ir prioritetus artimiausiems 15 metų.

            2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr.3-37), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymu (Žin.,1996, Nr.14-352), UNESCO ir Europos paveldo apsaugos konvencijomis, Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimų nuostatomis, kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepcija, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 288 (Žin., 2001, Nr. 24-791), Lietuvos kultūros politikos nuostatomis, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.542 (Žin., 2001, Nr.42-1454). Programos įgyvendinimo priemonės numatytos priede.

            3. Programai įgyvendinti Kultūros vertybių apsaugos departamentas sudaro trimetes kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo programas, kurias įsakymu tvirtina kultūros ministras.

II. PROGRAMOS TIKSLAS

            4. Programos tikslas - išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ateities kartoms:

            4.1. užtikrinti valstybinę kultūros vertybių apskaitą;

            4.2. susieti kultūros paveldo apsaugą su visuomenės kultūros poreikiais, kultūros paslaugų teikimu;

            4.3. skatinti visuomenę domėtis kultūros vertybėmis, jas globoti ir tirti.

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

            5. Programos uždaviniai:

            5.1. įvertinti į respublikinės ir vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklų bei Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašus įrašytus, taip pat į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą įtrauktus objektus;

            5.2. tęsti kultūrinę vertę bei visuomeninę reikšmę turinčių kultūros paveldo objektų inventorizavimą, rengti kultūros vertybių apskaitos dokumentus, įrašyti jas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrus;

            5.3. tobulinti ir padaryti prieinamą visuomenei informacinę kultūros paveldo duomenų bazę;

            5.4. integruoti kultūros vertybių apskaitos ir apsaugos duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Saugomų teritorijų registrą ir kitus valstybinius registrus;

            5.5. atrinkti kultūros vertybes, kurioms būtina valstybės parama;

            5.6. konservuoti ar pagal galimybes restauruoti reikšmingiausias kultūros vertybes;

            5.7. nustatyti aiškius paveldosaugos reikalavimus kultūros vertybių savininkams ir valdytojams;

            5.8. sukurti kompensavimo už kultūros vertybių konservavimą ir restauravimą teisinį mechanizmą.

IV. KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

            6. Kultūros vertybių išsaugojimas grindžiamas šiais principais:

            6.1. kultūros paveldo apsaugos demokratizavimo ir decentralizavimo, jos integravimo į kitas visuomenės gyvenimo sritis. Tvarkant kultūros vertybes, rengiant jų saugojimo programas, būtina skatinti valstybės, savivaldybių institucijų ir kultūros vertybių savininkų bei valdytojų bendradarbiavimą ir lėšų kooperavimą;

            6.2. potencialių investuotojų, norinčių ir gebančių tvarkyti bei prižiūrėti kultūros vertybes pagal nustatytus reikalavimus, skatinimo ir pritraukimo;

            6.3. profesionalumo ir skaidrumo. Kultūros vertybių savininkai ir valdytojai turi būti laiku informuojami apie nustatytus paveldosaugos reikalavimus.

V. KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO PRIORITETAI IR KRITERIJAI

            7. Trimetės kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo programos sudaromos, išskiriant šiuos prioritetus:

            7.1. reikšmė visuomenei, kultūrai ir/ar valstybės istorijai;

            7.2. reikšmė pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos aspektu, įvertinant į pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašus įrašytas kultūros vertybes, t.y. pirmenybę teikiant Vilniaus senamiesčiui ir Kuršių nerijai;

            7.3. reikšmė valstybės mastu, teikiant pirmenybę dvarams, etnografiniams kaimams bei įvertinant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytus vertės arealus ir valstybės gebėjimą rūpintis kultūros paveldu;

            7.4. reikšmė valstybės regionų mastu, įvertinant apskričių teritorijų bendruosiuose planuose numatytas teritorijas, kuriose yra kultūros vertybės.

            8. Trimetės kultūros vertybių išsaugojimo darbų programos rengiamos vadovaujantis šiais kultūros vertybių atrankos kriterijais:

            8.1. kultūrinės vertės; kultūros paminklais paskelbtos vertybės laikomos reikšmingiausiomis;

            8.2. kultūros vertybių unikalumo; tai turi būti vienintelis kurios nors rūšies, nepaprastą meninę (architektūrinę) vertę turintis kūrinys, konkrečios epochos pavyzdys, didelė retenybė;

            8.3. fizinės būklės; į kultūros vertybių saugojimo programas, atsižvelgiant į nustatytus prioritetus, pirmiausia traukiamos tos kultūros vertybės, kurių fizinę būklę ekspertai pripažįsta esant avarinę arba priešavarinę;

            8.4. reikšmė saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, urbanistikos, kultūrinio turizmo bei meno (architektūros) ir kitais aspektais;

            8.5. savininko/investuotojo iniciatyva ir gebėjimas globoti kultūros vertybes, skiriant lėšų joms tvarkyti ar pritaikyti rinkos sąlygoms ir tolesniam naudojimui pagal apsaugos, nuosavybės ar valdymo dokumentuose nustatytas sąlygas.

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

            9. Programos vykdytojas - Kultūros vertybių apsaugos departamentas.

            10. Įgyvendinti šią programą numatoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, pritraukiant privačias investicijas ir tarptautinių fondų lėšas bei dalyvaujant tarptautinėse programose.

            11. Programos vykdymo monitoringą atlieka Kultūros ministerija.

Spausdinimo versija