En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių Savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. gegužės 14 d. Nr. ĮV-231

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 10 straipsniu:

1. T v i r t i n u Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

KULTŪROS MINISTRAS                                       REMIGIJUS VILKAITIS

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc50 KB
taisykles.doc50 KB
Spausdinimo versija