En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO UŽ VEIKLOS APRIBOJIMUS SKELBIAMŲ SAUGOMAIS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-238

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą“ (Žin., 2005, Nr. 50-4651) 1.4 punktu,

t v i r t i n u Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisykles (pridedama).

Kultūros ministras                                                     Vladimiras Prudnikovas

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc36 KB
taisykles.doc40 KB
Spausdinimo versija