En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-239 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ UŽKONSERVAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO JŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-239

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 28 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisykles (pridedama).

KULTŪROS MINISTRAS                                            VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc37.5 KB
taisykles.doc42 KB
Spausdinimo versija