En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-09-27 įsakymas Nr. 387 "Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais komplekso dalies (A1610K2) - teritorijos tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių - apsaugos reikalavimų pakeitimo iniciavimo "

          KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
       PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO VILNIAUS SENOJO
MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIAIS KOMPLEKSO DALIES (A1610K2, 31812)
- TERITORIJOS TARP RINKTINĖS IR OLIMPIEČIŲ GATVIŲ - APSAUGOS
REIKALAVIMŲ PAKEITIMO INICIJAVIMO
2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. Į-387 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 18 d. pasitarimo protokolo Nr. 51 nuostatomis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2007 m. rugpjūčio 24 d. potvarkiu Nr. 305 sudarytos darbo grupės pasiūlymus dėl 2007 m. Lietuvos istorijos instituto atlikto kartografinio, archeologinio, istorinio tyrimo santraukoje "Žydų kapinės Šnipiškėse: ribų lokalizacija" pateiktų išvadų bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 9 straipsnio 5 dalimi: 1. Inicijuoju valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais komplekso dalies (A1610K2) - teritorijos tarp Rinkinės ir Olimpiečių g. (toliau - Teritorijos dalis) - apsaugos reikalavimų pakeitimą. 2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. Į-81 (nuo 2008 m. balandžio 6 d.) (Žin., 2008, Nr. 39-1445) redakcija Uždraudžiu iki 8 mėnesių Teritorijos dalyje (priedas) vykdyti žemės darbus, išskyrus archeologinius bei kitus ardomuosius tyrimus, reikalingus apsaugos reikalavimams pakeisti. 3. Pavedu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos raštu pranešti visiems žemės sklypų, patenkančių į Teritorijos dalį, valdytojams, Vilniaus miesto savivaldybės bei Vilniaus apskrities viršininko administracijoms apie šio įsakymo nuostatas. 4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. Į-81 (nuo 2008 m. balandžio 6 d.) (Žin., 2008, Nr. 39-1445) ir 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. Į-581 (nuo 2009 m. lapkričio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 139-6147) redakcija N u s p r e n d ž i u pradėti rengti nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais komplekso (A1610K2) dalies, apimančios teritoriją tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių - Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31812) - nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą (toliau - specialusis planas). 5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. Į-81 (nuo 2008 m. balandžio 6 d.) (Žin., 2008, Nr. 39-1445) redakcija Nustatau kad: 5.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. Į-581 (nuo 2009 m. lapkričio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 139-6147) redakcija planavimo tikslas - specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K2) dalyje, apimančioje teritoriją tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių, kurioje buvo Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta, išsaugojimą; 5.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. Į-581 (nuo 2009 m. lapkričio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 139-6147) redakcija planavimo uždavinys - nustatyti Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių, buvusių Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K2) dalyje, apimančioje teritoriją tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių, vietos ribas ir plotą; 5.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. Į-581 (nuo 2009 m. lapkričio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 139-6147) redakcija rengiamas specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens, susidedantis iš Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių, buvusių Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K2) dalyje, apimančioje teritoriją tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių, vietos ribų plano. 6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. Į-81 (nuo 2008 m. balandžio 6 d.) (Žin., 2008, Nr. 39-1445) redakcija Pavedu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas. DIREKTORIUS ALBINAS KUNCEVIČIUS _________________ Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. Į-387 priedas VALSTYBĖS SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIAIS KOMPLEKSO DALIES (A1610K2) - TERITORIJOS TARP RINKTINĖS IR OLIMPIEČIŲ GATVIŲ, KURIOJE INICIJUOTAS APSAUGOS REIKALAVIMŲ PAKEITIMAS, RIBOS Grafinė dalis ___________________ ** TIC pastaba. Pav. žr. Žin., 2007, Nr. 102-4194, 111 psl. ** Teritorijos ribų posūkio taškų koordinačių žiniaraštis (1994 m. valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje) +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ |Nr.| X | Y | |Nr.| X | Y | |Nr.| X | Y | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 1 |6062427,|583279,| |13 |6062367,|583095,| |25 |6062254,|583339,| | | 13 | 44 | | | 74 | 66 | | | 86 | 82 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 2 |6062462,|583269,| |14 |6062329,|583089,| |26 |6062272,|583361,| | | 96 | 88 | | | 49 | 56 | | | 74 | 14 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 3 |6062459,|583251,| |15 |6062266,|583082,| |27 |6062302,|583389,| | | 37 | 83 | | | 82 | 88 | | | 41 | 83 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 4 |6062533,|583234,| |16 |6062226,|583076,| |28 |6062299,|583392,| | | 39 | 43 | | | 96 | 22 | | | 77 | 90 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 5 |6062529,|583217,| |17 |6062221,|583102,| |29 |6062331,|583414,| | | 75 | 90 | | | 25 | 08 | | | 90 | 19 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 6 |6062541,|583214,| |18 |6062216,|583144,| |30 |6062357,|583392,| | | 74 | 61 | | | 48 | 48 | | | 77 | 90 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 7 |6062531,|583170,| |19 |6062219,|583175,| |31 |6062337,|583363,| | | 75 | 70 | | | 65 | 69 | | | 18 | 60 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 8 |6062519,|583173,| |20 |6062230,|583209,| |32 |6062368,|583345,| | | 94 | 39 | | | 37 | 33 | | | 79 | 37 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ | 9 |6062512,|583138,| |21 |6062243,|583239,| | | 27 | 59 | | | 58 | 41 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ |10 |6062477,|583125,| |22 |6062215,|583248,| | | 83 | 32 | | | 31 | 82 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ |11 |6062479,|583108,| |23 |6062225,|583281,| | | 75 | 51 | | | 53 | 09 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ |12 |6062370,|583081,| |24 |6062238,|583310,| | | 66 | 76 | | | 63 | 34 | +---+--------+-------+ +---+--------+-------+ _________________
Spausdinimo versija