En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 09 10 įsakymas Nr.P-236 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių padalinių nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
TERITORINIŲ PADALINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 10 d. Nr. 236
Vilnius

 

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2009, Nr. 73-3002) 13.8 punktu:

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių padalinių nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. P-63 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skyrių ir teritorinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ 1.12 punktą.

 

 

Direktorius                                                                        Albinas Kuncevičius

 

 

                                                                    PATVIRTINTA
                                                                   
Kultūros paveldo departamento
                                                                    prie Kultūros ministerijos
                                                                   direktoriaus 2007 m. rugsėjo 10 d.
                                                                    įsakymu Nr. P-236

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
TERITORINIŲ PADALINIŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniai padaliniai (toliau – teritoriniai padaliniai) yra Departamento struktūriniai padaliniai, tiesiogiai pavaldūs Departamento direktoriui.

2. Teritoriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Teritoriniai padaliniai turi rašto formos pavyzdį bei antspaudą su savo pavadinimu.

4. Teritorinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai, šie nuostatai bei kiti teisės aktai.

 

II. TERITORINIŲ PADALINIŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausieji teritorinių padalinių uždaviniai yra:

5.1. vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nacionalinę politiką;

5.2.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. P-92 redakcija

vykdyti Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas teritorinių padalinių veiklos teritorijose - apskrityse, kurių teritorijos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183). Alytaus teritorinio padalinio veiklos teritorija yra Alytaus apskritis, Kauno teritorinio padalinio – Kauno apskritis, Klaipėdos teritorinio padalinio – Klaipėdos apskritis, Marijampolės teritorinio padalinio – Marijampolės apskritis, Panevėžio teritorinio padalinio – Panevėžio apskritis, Šiaulių teritorinio padalinio – Šiaulių apskritis, Tauragės teritorinio padalinio – Tauragės apskritis, Telšių teritorinio padalinio – Telšių apskritis, Utenos teritorinio padalinio – Utenos apskritis, Vilniaus teritorinio padalinio – Vilniaus apskritis.

6. Teritoriniai padaliniai, įgyvendindami jiems nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. nagrinėja į teritorinį padalinį besikreipiančių fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pranešimus, pagal Departamento kompetenciją metodiškai vadovauja kultūros paveldo apsaugai;

6.2. teikia siūlymus Departamentui inicijuoti kultūros vertybių įregistravimą Kultūros vertybių registre (toliau – Registras), inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais valstybės ir savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės;

6.3. teikia siūlymus Departamentui priimti sprendimą inicijuoti aptiktos vertingosios savybės atskleidimą, nustatymą ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimų patikslinimą;

6.4. vykdo Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga;

6.5. kreipiasi į Departamentą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių ir reikšmingumo nustatymo ar patikslinimo, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų ribų apibrėžimo ar patikslinimo ir Registro duomenų patikslinimo;

6.6. dalyvauja rengiant ir teikia Departamentui su valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;

6.7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų, išskyrus kultūros paveldo objektus, savivaldybės tarybos paskelbtus saugomais, apsaugos reglamentus, rengia, tvirtina, pildo ir išduoda kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir išduoda tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas, statinių projektavimo sąlygas, sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka nustato sąlygas žemės darbams;

6.10. teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus;

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimus dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Departamento išduotas planavimo sąlygas, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;

6.12. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka derinimus, kai valstybei nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės, riboja šio kultūros paveldo objekto lankymą, jei lankymo intensyvumas žaloja jo vertingąsias savybes, kelia tiesioginę kultūros paveldo objekto sužalojimo grėsmę;

6.13. pagal Departamentui teisės aktų nustatytą kompetenciją duoda sutikimus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. nustatytais atvejais;

6.14. išduoda leidimus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti;

6.15. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui statinių pripažinimo avariniais ar tinkamais naudoti komisijose bei nuolatinėse statybos komisijose;

6.16. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka regiono, rajono ir vietovės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas;

6.17. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka regiono, rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas;

6.18. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;

6.19. kontroliuoja, kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi teisės aktų nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų;

6.20. kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;

 6.21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. P-90 redakcija

teisės aktų nustatyta tvarka stabdo darbus, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais teisės aktų numatytais atvejais; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais priima patvirtinančius sprendimus dėl savivaldybės paveldosaugos padalinio valstybės tarnautojų ir įgaliotų specialistų bei kituose įstatymuose nurodytų valstybės tarnautojų ir specialistų (autorinės priežiūros vadovų) sprendimų sustabdyti kultūros paveldo objekte atliekamus tvarkybos darbus; esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimai savavališkos statybos fakto nustatymo dienos apie jį praneša statinių statybos valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms;

                6.22. vykdydami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja:

6.22.1. kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;

6.22.2. veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;

6.23. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

įgyvendina valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos politiką;

6.24. pagal Departamento kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo tvarkos. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo darbų proceso ir kokybės kontrolės kreipiasi į Restauravimo tarybą;

6.25. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

pildo, išduoda ir keičia į Registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, išduoda jų dublikatus;

6.26. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija 

kontroliuoja, kaip laikomasi Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių; vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) prižiūri asmenų, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonų įgyvendinimu;

6.27. tikrina, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos reikalavimų;

6.28. per tris darbo dienas nuo sužinojimo dienos raštu teikia informaciją Departamentui apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų pažeidimus ir nustatytus kultūros vertybių sužalojimo atvejus;

6.29. dalyvauja Departamento direktoriaus sudaromose komisijose, nustatant sužalotų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį;

6.30. pagal kompetenciją rengia ir teikia procesinius bei kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms, rengia ir teikia Departamentui procesinių ir kitų dokumentų teismams ir teisėsaugos institucijoms projektus, Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

6.31. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas už administracinius teisės pažeidimus;

6.32. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo paveldosaugos programas;

6.33. at­lie­ka ir tei­kia De­par­ta­men­tui stebėsenos api­ben­dri­ni­mą ir prognozavimą ap­skri­ties te­ri­to­ri­jos mas­tu;

6.34. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų parengtiems įstatymų ir kitų teisės aktų projektams;

6.35. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;

6.36. kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžiant žinias apie kultūros paveldą ir jo apsaugą;

6.37. Departamento direktoriui pavedus, teikia informaciją Departamentui apie nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes; darbo tvarka keičiasi informacija, reikalinga Departamento struktūrinių padalinių funkcijoms vykdyti, su kitais Departamento struktūriniais padaliniais;

6.38. bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, koordinuojant Departamento Tarptautiniam, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriui;

6.39. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. P-200 redakcija

bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;

6.40. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka arba pavedimu teikia Departamentui savo veiklos ataskaitas, buhalterinei apskaitai, personalo tvarkymui bei kitų Departamento skyrių veiklai reikalingus dokumentus;

6.41. formuoja bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;

6.42. atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus ir įsakymus.

 

III. TERITORINIŲ PADALINIŲ TEISĖS

7. Teritoriniai padaliniai turi teisę:

7.1.teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pagrįstus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

7.2. pareikalauti, kad būtų pašalinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimai;

7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

pagal Departamento kompetenciją patikrinti juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, sąrašus ir  vertingus kilnojamuosius daiktus teisės aktų nustatyta tvarka siūlyti įrašyti į Registrą;

7.4. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių, kultūros paveldo objektus ar vietoves, fiksuoti jų būklę;

7.5. siūlyti juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą nekilnojamosioms-kultūros vertybėms neteisėtais veiksmais valstybės saugomuose objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti visuomenės patirtus nuostolius;

7.6. pagal kompetenciją kreiptis į teisėsaugos institucijas;

7.7. Departamento direktoriaus pavedimu ar sutikimu atstovauti Departamentui apskrities viršininko administracijos, vietos savivaldos, kitų institucijų sudaromose komisijose ir darbo grupėse;

7.8. atstovauti Departamentui apskrities viršininko administracijos, vietos savivaldos, kitų institucijų pasitarimuose ir posėdžiuose;

7.9. pasitelkti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų administracijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų specialistus bei atstovus (suderinus su jų vadovais) klausimams, susijusiems su kultūros paveldo apsauga, taip pat piliečių ir kitų asmenų prašymams, pranešimams ar skundams nagrinėti;

7.10. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus organizaciniais teritorinio padalinio veiklos klausimais;

7.11. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. P-155 redakcija

teikti pastabas ir pasiūlymus dėl nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

7.12. dalyvauti įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;

7.13. suderinus su Departamento Administracinio skyriaus Viešųjų pirkimų poskyriu atlikti teritorinio padaliniui reikalingų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką, rengti viešųjų pirkimų dokumentus.

8. Prie teritorinių padalinių gali veikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos laikinosios ar nuolatinės tarybos ar komisijos.

9. Teritoriniai padaliniai turi ir kitas teisės aktų jiems suteiktas teises.

 

IV. TERITORINIO PADALINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Teritorinių padalinių nuostatus tvirtina Departamento direktorius.

11. Teritoriniams padaliniams vadovauja vedėjai, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.

12. Teritorinio padalinio vedėjas už teritoriniam padaliniui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atskaitingas Departamento direktoriui ir tiesiogiai jam pavaldus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Teritorinis padalinys likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                             ________________________

 

Spausdinimo versija