En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 09 05 įsakymas Nr.353 “Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninio projekto patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

                               

 FORMTEXT SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMUI SKIRTŲ TIPINIŲ LENTŲ TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO   

2007 m. rugsėjo 5 d. Nr. Į-353

Vilnius

 

                     Vadovaudamasis Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-152 ,,Dėl saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1758; 2006, Nr. 137-5241), 8 punktu,

                     t v i r t i n u  Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninį projektą (pridedama)1.

 

 

 

Direktorius                                                            Albinas Kuncevičius
______________________________________

    1 Su Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techniniu projektu galima susipažinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Administracinio skyriaus Dokumentų poskyryje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel.  (8 5) 2724038) ir Paveldotvarkos skyriuje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2731161).

Spausdinimo versija