En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005-06-09 įsakymas Nr. Į-259 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS pirmosios NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. Į-259

Vilnius

 

KEISTA (antraštė ir preambulė):

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 5 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1755), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2157) 2.1 punktu:

 

______________

 

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. Į-259

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NUOSTATAI

KEISTA (pavadinimas):

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatai nustato nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos funkcijas, teises, sudarymą bei darbo organizavimo tvarką.

2.

KEISTA:

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kitais įstatymais, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009, Nr. 117-5013), Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756), Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 (Žin., 2005, Nr. 80-2927), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Tarybai, atliekant šių Nuostatų 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytas funkcijas, metodiškai vadovauja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, taip pat nustato, ar kultūros paveldo objektas ar vietovė jas prarado;

KEISTA:

2008 05 15 įsakymu Nr. Į-150 (nuo 2008 05 21)

(Žin., 2008, Nr. 57-2164)

 

5.2. nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą;

5.3. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;

5.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

6. Taryba turi teisę:

6.1. nuspręsti, kad nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga, arba nustačius, kad nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė prarado vertingąsias savybes, nuspręsti, kad teisinė apsauga nereikalinga;

KEISTA:

2008 05 15 įsakymu Nr. Į-150 (nuo 2008 05 21)

(Žin., 2008, Nr. 57-2164)

 

6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių ir savivaldybių paveldosaugos padalinių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

6.3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose, kuriuose svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus;

6.4. prireikus kviesti į posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

6.5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą.

 

III. TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Tarybą sudaro, Tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina įsakymu Departamento direktorius.

 

9.

KEISTA:

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Tarybos personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus, arba kai praranda šių Nuostatų 8 punkte nustatytą kvalifikacinę kategoriją. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

10. Taryba iš savo narių 2 metų laikotarpiui išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją.

11.

KEISTA:

2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Tarybos pirmininkas, jo nesant – jo pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, sudaro ir su Departamento Apskaitos skyriumi suderina posėdžių darbotvarkes bei numatomus į jas įtraukti klausimus, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Tarybos posėdžiai gali būti šaukiami taip pat ne mažiau kaip 2 Tarybos narių iniciatyva. Tarybos pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

12.

KEISTA:

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Tarybos pirmininkui organizuoti darbą padeda Departamento paskirtas sekretorius, kuris nėra Tarybos narys. Tarybos sekretorius rengia medžiagą Tarybos posėdžiams, juos protokoluoja, tvarko Tarybos dokumentus, rengia dokumentų projektus, informuoja Tarybos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes, koordinuoja Tarybos ryšius su kitomis Departamento ir kitų institucijų sudaromomis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybomis.

13.

KEISTA:

1. 2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

2. 2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Klausimus Tarybos posėdžių darbotvarkėms bei su tuo susijusius dokumentus teikia Departamento Apskaitos skyrius, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą vykdančios institucijos, kurių atstovai turi teisę be balso teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir pasisakyti.

 

15.

KEISTA:

2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai bei objektų, kurių nekilnojamųjų kultūros vertybių registravimo ar vertingųjų savybių patikslinimo klausimas įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę, valdytojai.

16.

KEISTA:

2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Tarybos sprendimai priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma, už sprendimą balsuojant bent vienam svarstomo klausimo atitinkamos srities Tarybos nariui. Jei tokių narių Taryboje nėra, sprendimai gali būti priimami turint ne mažiau kaip dviejų atitinkamos srities specialistų, turinčių ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją (ne Tarybos nario), raštiškas sprendimams pritariančias išvadas.

17.

KEISTA:

1. 2008 04 22 įsakymu Nr. Į-117 (nuo 2008 04 27)

(Žin., 2008, Nr. 48-1801)

2. 2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

3. 2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Tarybos sprendimai įforminami kultūros ministro patvirtintos formos aktu. Aktas surašomas vienu egzemplioriumi, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas. Aktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Departamentui kartu su kitais Tarybos veiklos dokumentais (posėdžių protokolais, posėdžių skaitmeninių garso įrašų kompiuterinėmis laikmenomis, susirašinėjimo ir kitais dokumentais), kurie saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

18.

KEISTA:

2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Tarybos veiklai reikalingos lėšos (apmokėjimas už posėdžius, vertinimo išvadas, administracinės išlaidos) skiriamos Departamento direktoriaus įsakymais. Tarybos narių paslaugos apmokamos Departamento nustatyta tvarka. Departamentas taip pat skiria Tarybų veiklai reikalingas patalpas bei teikia kitą reikalingą techninę pagalbą.

______________

 

    14.

  KEISTA:

1. 2008 04 22 įsakymu Nr. Į-117 (nuo 2008 04 27)

(Žin., 2008, Nr. 48-1801)

2. 2011 03 22 įsakymu Nr. Į-79 (nuo 2011 03 25)

(Žin., 2011, Nr. 35-1695)

 

Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžių, kuriuose Taryba atlieka šių Nuostatų 5.1–5.3 punktuose nustatytas funkcijas, eigai fiksuoti daromas garso skaitmeninis įrašas, kuris po posėdžio Tarybos sekretoriaus perkeliamas į kompiuterinę laikmeną.

            8. KEISTA:

1. 2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

2. 2011 03 22 įsakymu Nr. Į-79 (nuo 2011 03 25)

(Žin., 2011, Nr. 35-1695)

 

Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos nariais gali būti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų (toliau – atitinkamos sritys) nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją, bei atitinkamos srities mokslininkai.

 

KEISTA:

1. 2005 09 23 įsakymu Nr. Į-407 (nuo 2005 10 09)

(Žin., 2005, Nr. 119-4318)

2. 2006 01 19 įsakymu Nr. Į-021 (nuo 2006 01 22)

(Žin., 2006, Nr. 8-325)

3. 2005 10 24 įsakymu Nr. Į-456 (nuo 2006 08 27)

(Žin., 2006, Nr. 91-3600)

4. 2007 09 10 įsakymu Nr. Į-364 (nuo 2007 09 14)

(Žin., 2007, Nr. 97-3946)

5. 2008 01 14 įsakymu Nr. Į-19 (nuo 2008 01 20)

(Žin., 2008, Nr. 8-308)

6. 2008 12 30 įsakymu Nr. Į-549 (nuo 2009 01 09)

(Žin., 2009, Nr. 2-48)

7. 2009 03 10 įsakymu Nr. Į-64 (nuo 2009 03 14)

(Žin., 2009, Nr. 28-1130)

8. 2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

9. 2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

10. 2011 03 22 įsakymu Nr. Į-79 (nuo 2011 03 25)

(Žin., 2011, Nr. 35-1695)

 11. 2011 06 13 įsakymu Nr. Į-186 (Žin., 2011, Nr. 74-3589)

Sudarau šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba) 4 metų kadencijai:

Giedrė Filipavičienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis, etnokultūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 0447, išduotas 2006-07-25 Departamento; specializacija Taryboje – urbanistinis ir architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Dalia Klajumienė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DA 011351 (2002-06-26, registracijos Nr. 018498); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas;

Nijolė Tumėnienė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DA 007769 (1994-12-12, registracijos Nr. 0134260); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas;

Marija Drėmaitė – humanitarinių mokslų daktarė, menotyra, diplomas DM 00011 (2006-04-12, registracijos Nr. 26071); specializacija Taryboje – inžinerinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Gintautas Rackevičius – humanitarinių mokslų daktaras, istorija, diplomas DA 008416 (2000-07-04, registracijos Nr. 017188); specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis ir mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Mykolas Michelbertas – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, istorija, diplomas HD 000097 (1993-09-22, registracijos Nr. 000204); specializacija Taryboje – archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Gintautas Sliesoriūnas – humanitarinių mokslų daktaras, istorija, diplomas DA 008612 (1998-01-14, registracijos Nr. 015887); specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Šarūnas Liekis – humanitarinių mokslų daktaras, įvykdęs nostrifikacijos procedūrą, filosofija, diplomas DA 012672 (2005-05-18, registracijos Nr. 019568); specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Romas Pakalnis – gamtos mokslų daktaras, biologija, diplomas DA 012238 (2003-07-08, registracijos Nr. 019232); specializacija Taryboje – želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas;

Nijolė Kazakevičiūtė – architektūrinio, želdynų, etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – etnokultūrinis, architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 0359, išduotas 2006-06-20 Departamento, specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Vincas Brezgys – architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo specialistas, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 1375, išduotas 2010-08-19 Departamento, specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

2.

KEISTA:

1. 2006 01 19 įsakymu Nr. Į-021 (nuo 2006 01 22)

(Žin., 2006, Nr. 8-325)

2. 2010 04 19 įsakymu Nr. Į-140 (nuo 2010 04 23)

(Žin., 2010, Nr. 46-2243)

 

Skiriu Ritą Kuncevičienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sekretore.

3.

KEISTA:

2010 03 04 įsakymu Nr. Į-066 (nuo 2010 03 17)

(Žin., 2010, Nr. 30-1405)

 

Tvirtinu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus (pridedama).

 

Spausdinimo versija