En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 05 24 įsakymas Nr.197 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

                               

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

                               

2007 m. gegužės 24 d. Nr. Į-197

Vilnius 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205 (Žin., 2005, Nr. 66-2388) bei atsižvelgdamas į nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisijos, patvirtintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 199, 2007 m. gegužės 2 d. posėdžio protokolą:

1. T v i r t i n u nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų (toliau – projektai), kuriems skiriamas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą (pridedama).

2. S k i r i u 300 000 Lt (tris šimtus tūkstančių litų) iš Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ĮV-129 patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2007 m. programos 2 uždavinio projektų daliniam finansavimui.

3. P a v e d u Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vyriausiajai specialistei N. Narbutaitei organizuoti sutarčių su įstaigomis, kurių projektams yra skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sudarymą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205 patvirtintą sutarties formą.

4. Į p a r e i g o j u Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pervesti lėšas pagal sudarytas sutartis.

5. P a v e d u Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjui A. Jomantui šio įsakymo vykdymo kontrolę. 

 

 

Direktorius                                                            Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija