En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013-10-21 įsakymas Nr. Į-309 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymo nr. Į-329 ,,Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbu

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. Į-329 ,,DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS, Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, TAIP PAT VERTYBIŲ, KURIOS YRA VIENA IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, IR DAILĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ, KONSERVAVIMO BEI RESTAURAVIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2013 m. spalio 21 d. Nr. Į-309

VilniusPakeičiu Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 329:

1. Išdėstau 2.2 punktą taip:

,,2.2. nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitus neatidėliotinus saugojimo darbus, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 ,,Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013. Nr. 91-4542), bei šių darbų projektavimą.“.

2. Išdėstau 12 punktą taip:

,,12. Gavus Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytą informaciją, Programos projektą rengia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Jos sudarymą, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus darbo organizavimo klausimus nustato darbo reglamentas, kurį tvirtina Departamento direktorius.“.

 

Direktorė                                                                                    Diana Varnaitė

Spausdinimo versija