En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 05 08 įsakymas Nr.156 “Dėl sprendimo neinicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimo valstybės saugomu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL SPRENDIMO NEINICIJUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO

PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU

2006 m. gegužės 8 d. Nr. Į-156

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu ir 9 straipsnio 6 dalimi,

n u s p r e n d ž i u neinicijuoti kultūros paveldo objekto namo Kauno raj. sav., Kačerginėje, Biliūno g. 14 (IV 825) paskelbimo valstybės saugomu.

 

Direktorius                                                                   Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija