En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 03 30 įsakymas Nr.108 “Dėl ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašo patvirtinimo"

                                 PAVELDO DEPARTAMENTO
             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                                         ĮSAKYMAS
                               
   DĖL ŽENKLINTINŲ RODYKLĖMIS VALSTYBĖS SAUGOMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO
                          PATVIRTINIMO
                               
                  2007 m. kovo 30 d. Nr. Į-108
                             Vilnius

    Vadovaudamasis Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
ženklinimo   tipinėmis   lentomis  ir   rodyklėmis     taisyklių,
patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2005   m.
balandžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-152 "Dėl saugomų kultūros  paveldo
objektų  ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis   taisyklės"
(Žin., 2005, Nr. 52-1758; 2006, Nr. 137-5241), 13 punktu:
    tvirtinu  Ženklintinų  rodyklėmis valstybės saugomų   objektų
sąrašą (pridedama).

DIREKTORIUS                                   ALBINAS KUNCEVIČIUS

                        _________________

                                PATVIRTINTA
                                Kultūros paveldo departamento
                                prie Kultūros ministerijos
                                direktoriaus 2007 m. kovo 30 d.
                                įsakymu Nr. Į-108

    ŽENKLINTINŲ RODYKLĖMIS VALSTYBĖS SAUGOMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

-----+--------------------------+--------------------------------
 EIL.|PAVADINIMAS               |ADRESAS
 NR. |                          |
-----+--------------------------+--------------------------------
 1    Dirmiškių piliakalnis      Alytaus aps., Alytaus sav.

 2    Dirmiškių pilkapynas       Alytaus aps., Alytaus sav.

 3    Salos akmuo                Alytaus aps., Alytaus sav.

 4    Slabadėlės pilkapynas      Alytaus aps., Alytaus sav.

 5    Aleknonių kapinynas        Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Aleknonių k.

 6    Alytaus piliakalnis        Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Alytus

 7    Bakšių senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Alytus

 8    Bakšių senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Alytaus sav.,
      II                         Alytus

 9    Didžiųjų Likiškių          Alytaus aps., Alytaus sav.,
      kapinynas                  Alytus

 10   Radžiūnų piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Alytus

 11   Alytaus tvirtovės forto    Alytaus aps., Alytaus sav.,
      liekanos                   Alytus

 12   Švč. Trejybės bažnyčia     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Alovės k.

 13   Arminų piliakalnis         Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Arminų k.

 14   Ąžuolinių piliakalnis      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Ąžuolinių k.

 15   Olakalnis                  Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Bendrių k.

 16   Bundorių pilkapynas        Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Bundorių k.

 17   Maldzytakalnis             Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Daugų k.

 18   Einoronių piliakalnis      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Einoronių k.

 19   Ežeryno senovės gyvenvietė Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Ežeryno k.

 20   Gerulių piliakalnis        Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Gerulių k.

 21   Giluičių piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Giluičių k.

 22   Elko kalnas                Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Kalesninkų k.

 23   Aukakalnis                 Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Karliškių k.

 24   Karliškių akmuo            Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Karliškių k.

 25   Kaukų piliakalnis          Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Kaukų k.

 26   Kružiūnų piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Kružiūnų k.

 27   Liepakojų mūšio vieta      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Liepakojų k.

 28   Lydekininkų kapinynas      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Lydekininkų k.

 29   Margaravos piliakalnis     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Margaravos k.

 30   Obelijos piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Obelijos k.

 31   Obelytės piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Obelytės k.

 32   Laumės akmuo               Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Obelninkų k.

 33   Papėčių piliakalnis        Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Papėčių k.

 34   Pasimnių dvarvietė         Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pasimnių k.

 35   Piliakalnio piliakalnis    Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Piliakalnio k.

 36   Pivašiūnų piliakalnis      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pivašiūnų k.

 37   Perkūnkalnis               Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pocelonių k.

 38   Šventkalnis                Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pocelonių k.

 39   Poteronių piliakalnis      Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Poteronių k.

 40   Punios piliakalnis         Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Punios k.

 41   Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Punios k.

 42   Pupasodžio kapinynas       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pupasodžio k.

 43   Pupasodžio piliakalnis     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Pupasodžio k.

 44   Rimėnų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Rimėnų k.

 45   Rumbonių piliakalnis       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Rumbonių k.

 46   Švč. Trejybės bažnyčia     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Rumbonių k.

 47   Daugų, Salos senovės       Alytaus aps., Alytaus sav.,
      gyvenvietė                 Salos k.

 48   Akmuo su ženklais          Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Silgionių k.

 49   Smolnicos pilkapynas       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Smolnicos k.

 50   Sudvariškių pilkapynas     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Sudvariškių k.

 51   Užubalių senovės           Alytaus aps., Alytaus sav.,
      gyvenvietė                 Užubalių k.

 52   Vabalių akmuo              Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Vabalių k.

 53   Didysis Dzūkijos akmuo     Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Vangelonių k.

 54   Vinkšninių kapinynas       Alytaus aps., Alytaus sav.,
                                 Vinkšninių k.

 55   Černiauskų piliakalnis     Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Černiauskų k.

 56   Druskininkėlių piliakalnis Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Druskininkėlių k.

 57   Leipalingio kapinynas      Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Leipalingio mstl.

 58   Vandens malūnas            Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Mizarų k.

 59   Panemunės dvarvietė        Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Panemunės k.

 60   Švendubrės akmuo           Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Švendubrės k.

 61   Taikūnų kapinynas          Alytaus aps., Druskininkų sav.,
                                 Taikūnų k.

 62   Kivakalnis                 Alytaus aps., Lazdijų sav.

 63   Aradninkų dvarvietė        Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Aradninkų k.

 64   Aradninkų, Zapsės senovės  Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Aradninkų k.

 65   Aštriosios Kirsnos dvaro   Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      sodyba                     Aštriosios Kirsnos k.

 66   Prancūzkalnis              Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Bertašiūnų k.

 67   Buniškių piliakalnis       Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Buniškių k.

 68   Elveriškės piliakalnis     Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Elveriškės k.

 69   Kapčiamiesčio senovės      Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Kapčiamiesčio mstl.

 70   Krištonių piliakalnis      Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Krikštonių k.

 71   Kuklių piliakalnis         Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Kuklių k.

 72   Mėčiūnų senovės gyvenvietė Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Mėčiūnų k.

 73   Padusio, Dusios senovės    Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Padusio k.

 74   Paliūnų piliakalnis        Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Paliūnų k.

 75   Papalazdijų piliakalnis    Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Papalazdijų I k.

 76   Paserninkų piliakalnis     Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Paserninkų k.

 77   Paveisiejų, Zapsės         Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      kapinynas                  Paveisiejų k.

 78   Paveisiejų, Zapsės senovės Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Paveisiejų k.

 79   Paveisininkų piliakalnis   Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Paveisininkų k.

 80   Paveisininkų senovės       Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Paveisininkų k.

 81   Prelomčiškės piliakalnis   Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Prelomčiškės k.

 82   Rudaminos piliakalnis      Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Rudaminos k.

 83   Senkonių kapinynas         Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Senkonių k.

 84   Statiškės mūšio vieta      Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Statiškės k.

 85   Šlavantų piliakalnis       Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Šlavantų k.

 86   Odininkų senovės           Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė                 Odininkų k.

 87   Odininkų senovės           Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gyvenvietė II              Odininkų k.

 88   Vainežerio senovės         Alytaus aps., Lazdijų sav.,
      gynybinis įtvirtinimas     Vainežerio k.

 89   Koplyčkalnio kalnas        Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Verstaminų k.

 90   Verstaminų piliakalnis     Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Verstaminų k.

 91   Verstaminų piliakalnis II  Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Verstaminų k.

 92   Verstaminų piliakalnis III Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Verstaminų k.

 93   Vosbūčių kaimavietė        Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Vosbūčių k.

 94   Zebrėnų senovės gyvenvietė Alytaus aps., Lazdijų sav.,
                                 Zebrėnų k.

 95   Babriškių senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.
      gyvenvietė

 96   Babriškių senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.
      gyvenvietė II

 97   Babriškių senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.
      gyvenvietė III

 98   Genionių akmuo             Alytaus aps., Varėnos sav.

 99   Gudžių pilkapynas          Alytaus aps., Varėnos sav.

 100  Jurgiškių pilkapynas       Alytaus aps., Varėnos sav.

 101  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.

 102  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.
      V

 103  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.
      VI

 104  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.
      VII

 105  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.
      V

 106  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.
      VI

 107  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.
      VII

 108  Kuršių akmenys             Alytaus aps., Varėnos sav.

 109  Pamusių pilkapynas         Alytaus aps., Varėnos sav.

 110  Papiškių akmuo             Alytaus aps., Varėnos sav.

 111  Paramėlio senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.
      gyvenvietė

 112  Paramėlio senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.
      gyvenvietė II

 113  Pasgrindos pilkapynas      Alytaus aps., Varėnos sav.

 114  Voniškių piliakalnis       Alytaus aps., Varėnos sav.

 115  Nuotakos akmuo             Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Akmens k.

 116  Akmens senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Akmens k.

 117  Aukakalnis                 Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Andriūnų k.

 118  Barčių piliakalnis         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Barčių k.

 119  Česukų dvarvietė           Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Česukų k.

 120  Česukų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Česukų k.

 121  Dubaklonio, Pamerkinės     Alytaus aps., Varėnos sav.,
      senovės gyvenvietė         Dubaklonio k.

 122  Dubičių piliavietė         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Dubičių k.

 123  Dubičių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Dubičių k.

 124  Dvarčių pilkapynas         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Dvarčių k.

 125  Mergos akmuo               Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Geidukonių k.

 126  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Glūko k.

 127  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Glūko k.

 128  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      III                        Glūko k.

 129  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IV                         Glūko k.

 130  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IX                         Glūko k.

 131  Glūko senovės gyvenvietė V Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Glūko k.

 132  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VI                         Glūko k.

 133  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VII                        Glūko k.

 134  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VIII                       Glūko k.

 135  Glūko senovės gyvenvietė X Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Glūko k.

 136  Glūko senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      XI                         Glūko k.

 137  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Kabelių II k.

 138  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      III                        Kabelių II k.

 139  Kabelių senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IV                         Kabelių II k.

 140  Kaniavėlės piliakalnis     Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Kaniavėlės k.

 141  Kapiniškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Kapiniškių k.

 142  Karaviškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Karaviškių k.

 143  Karaviškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė II              Karaviškių k.

 144  Karaviškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė III             Karaviškių k.

 145  Karaviškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė IV              Karaviškių k.

 146  Karaviškių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė V               Karaviškių k.

 147  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Kašėtų k.

 148  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Kašėtų k.

 149  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      III                        Kašėtų k.

 150  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IV                         Kašėtų k.

 151  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      V                          Kašėtų k.

 152  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VI                         Kašėtų k.

 153  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VII                        Kašėtų k.

 154  Kašėtų senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      VIII                       Kašėtų k.

 155  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Katros k.

 156  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Katros k.

 157  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      III                        Katros k.

 158  Katros senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IV                         Katros k.

 159  Paramėlio, Krokšlio        Alytaus aps., Varėnos sav.,
      senovės gyvenvietė II      Krokšlio k.

 160  Krūminių kapinynas         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Krūminių k.

 161  Krūminių piliakalnis       Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Krūminių k.

 162  Kuršių pilkapynas          Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Kuršių k.

 163  Akmuo Raganos kalnas       Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Liškiavos k.

 164  Bažnyčios ir vienuolyno    Alytaus aps., Varėnos sav.,
      ansamblis                  Liškiavos k.

 165  Bažnytkalnis               Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Liškiavos k.

 166  Liškiavos dvarvietė        Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Liškiavos k.

 167  Liškiavos piliakalnis      Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Liškiavos k.

 168  Lynežerio senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Lynežerio k.

 169  Maksimonių senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Maksimonių k.

 170  Marcinkonių senovės        Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Marcinkonių k.

 171  Marcinkonių senovės        Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė II              Marcinkonių k.

 172  Marcinkonių senovės        Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė III             Marcinkonių k.

 173  Mardasavo dvarvietė        Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Mardasavo k.

 174  Margionių titnago kasykla  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Margionių k.

 175  Margių senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Margių k.

 176  Margių senovės gyvenvietė  Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Margių k.

 177  Šarūno kalnas              Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Masališkių k.

 178  Masališkių dvarvietė       Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Masališkių k.

 179  Mergežerio senovės         Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Mergežerio k.

 180  Merkinės kapinynas         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Merkinės mstl.

 181  Merkinės piliakalnis       Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Merkinės mstl.

 182  Merkinės senovės           Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Merkinės mstl.

 183  Švč. M. Marijos Ėmimo j    Alytaus aps., Varėnos sav.,
      dangų bažnyčia             Merkinės mstl.

 184  Mielupių senovės           Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Mielupių k.

 185  Mikniūnų piliakalnis       Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Mikniūnų k.

 186  Navasodų dvarvietė         Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Navasodų k.

 187  Netiesų senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Netiesų k.

 188  Papiškių senovės           Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Papiškių k.

 189  Paramėlio, Krokšlio        Alytaus aps., Varėnos sav.,
      senovės gyvenvietė         Paramėlio k.

 190  Purplių, Paūlių senovės    Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Paūlių k.

 191  Pauosupės senovės          Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Pauosupės k.

 192  Lietuvos Didžiojo          Alytaus aps., Varėnos sav.,
      Kunigaikščio Vytauto       Perlojos k.
      paminklas

 193  Radyščiaus piliakalnis     Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Radyščiaus k.

 194  Rudnios senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Rudnios k.

 195  Rudnios senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Rudnios k.

 196  Rudnios senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      III                        Rudnios k.

 197  Rudnios senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      IV                         Rudnios k.

 198  Vilkiautinio pilkapynas    Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Vilkiautinio k.

 199  Vilkiautinio senovės       Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė                 Vilkiautinio k.

 200  Vilkiautinio senovės       Alytaus aps., Varėnos sav.,
      gyvenvietė II              Vilkiautinio k.

 201  Zervynų senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Zervynų k.

 202  Zervynų senovės gyvenvietė Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Zervynų k.

 203  Žiūrų senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
                                 Žiūrų k.

 204  Žiūrų senovės gyvenvietė   Alytaus aps., Varėnos sav.,
      II                         Žiūrų k.

 205  Šilaičių pilkapynas        Kauno aps., Birštono sav.

 206  Šilėnų piliakalnis         Kauno aps., Birštono sav.

 207  Babronių piliakalnis       Kauno aps., Birštono sav.,
                                 Babronių k.

 208  Birštono piliakalnis       Kauno aps., Birštono sav.,
                                 Birštonas

 209  Nemajūnų piliakalnis       Kauno aps., Birštono sav.,
                                 Nemajūnų k.

 210  Paverknių piliakalnis      Kauno aps., Birštono sav.,
                                 Paverknių k.

 211  Dagilionių pilkapynas      Kauno aps., Jonavos sav.

 212  Dagilionių pilkapynas II   Kauno aps., Jonavos sav.

 213  Daukliūnų akmuo            Kauno aps., Jonavos sav.

 214  Dubių piliakalnis          Kauno aps., Jonavos sav.

 215  Pabartonių, Kurmagalos     Kauno aps., Jonavos sav.
      kapinynas

 216  Padaigų piliakalnis        Kauno aps., Jonavos sav.

 217  Padaigų pilkapynas         Kauno aps., Jonavos sav.

 218  Padaigų pilkapynas II      Kauno aps., Jonavos sav.

 219  Tartoko piliakalnis        Kauno aps., Jonavos sav.

 220  Užupių pilkapynas          Kauno aps., Jonavos sav.

 221  Vanagiškio pilkapynas      Kauno aps., Jonavos sav.

 222  Bartonių k. kapinynas      Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Bartonių k.

 223  Gudžionių piliakalnis      Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Gudžionių k.

 224  Skarulių dvarvietė         Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Jonalaukio k.

 225  Skarulių pilkapiai         Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Jonava

 226  Keižonių kapinynas         Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Keižonių k.

 227  Kunigiškių senovės         Kauno aps., Jonavos sav.,
      gyvenvietė                 Kunigiškių k.

 228  Laikiškių kapinynas        Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Laikiškių k.

 229  Laukagalių piliakalnis     Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Laukagalių k.

 230  Lokėnėlių piliakalnis      Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Lokėnėlių k.

 231  Paberžės piliakalnis       Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Paberžės k.

 232  Piliakalnių piliakalnis    Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Piliakalnių k.

 233  Ruklos piliakalnis         Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Ruklos mstl.

 234  Skrebinų kapinynas         Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Skrebinų k.

 235  Skrebinų kapinynas II      Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Skrebinų k.

 236  Smičkių senovės gyvenvietė Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Smičkių k.

 237  Tartoko senovės gyvenvietė Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Tartoko k.

 238  Pašto stotis               Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Turžėnų k.

 239  Užupių pilkapynas II       Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Užupių k.

 240  Užupių senovės gynybinis   Kauno aps., Jonavos sav.,
      įtvirtinimas               Užupių k.

 241  Vareikių pilkapynas        Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Vareikių k.

 242  Žeimių dvaro sodyba        Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Žeimių k.

 243  Mažųjų Žirėnų piliakalnis  Kauno aps., Jonavos sav.,
                                 Žinėnų k.

 244  Astragų pilkapynas         Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 245  Astragų pilkapynas II      Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 246  Atmainų, Darsūniškio       Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 247  Beištrkių, Šukiškių        Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 248  Dovainonių, Kapitoniškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      piliakalnis

 249  Dovainonių, Kapitoniškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 250  Dovainonių, Kapitoniškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas II

 251  Dovainonių, Kapitoniškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas III

 252  Dovainonių, Kapitoniškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas IV

 253  Ginteikiškių pilkapynas    Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 254  Kalvių pilkapis            Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 255  Kalvių pilkapynas          Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 256  Kalvių pilkapynas II       Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 257  Migonių, Kleboniškio       Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 258  Našlėnų, Kmitų pilkapynas  Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 259  Našlėnų, Kmitų pilkapynas  Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      II

 260  Šilonių, Jačiūnų brasta    Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 261  Šilonių, Jačiūnų           Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 262  Triliškių pilkapynas       Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 263  Varkališkių piliakalnis    Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 264  Varkališkių piliakalnis II Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 265  Vindziuliškių, Klėriškių   Kauno aps., Kaišiadorių sav.
      pilkapynas

 266  Vindžiuliškių akmuo        Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 267  Vindžiuliškių dauba        Kauno aps., Kaišiadorių sav.

 268  Balceriškių piliakalnis    Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Balceriškių k.

 269  Basonių senovės gyvenvietė Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Basonių II k.

 270  Basonių piliakalnis        Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Basonių k.

 271  Bijautonių piliakalnis     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Bijautonių k.

 272  Budelių piliakalnis        Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Budelių k.

 273  Buivydonių piliakalnis     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Buivydonių k.

 274  Būtkiemio piliakalnis      Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Būtkiemio k.

 275  Ragankalnis                Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Dainių k.

 276  Gansonių, Miškiniškių      Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      kapinynas                  Gansonių k.

 277  Guronių pilkapynas         Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Guronių k.

 278  Kapitoniškių pilkapių      Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      vieta                      Kapitoniškių k.

 279  Klėriškių kaimo kalnas     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Klėriškių k.

 280  Kmitų senovės gyvenvietė   Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Kmitų k.

 281  Krivonių senovės           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      gyvenvietė                 Krivonių k.

 282  Kruonio piliavietė         Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Kruonio mstl.

 283  Lašinių piliakalnis        Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Lašinių k.

 284  Akmuo "Žmogaus pėda"       Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Laukagalio k.

 285  Didžiojo Aukuro akmuo      Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Laukagalio k.

 286  Laukagalio akmuo           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Laukagalio k.

 287  Laukagalio kapinynas       Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Laukagalio k.

 288  Maisiejūnų piliakalnis     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Maisiejūnų k.

 289  Maisiejūnų pilkapynas      Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Maisiejūnų k.

 290  Mančiūnų piliakalnis       Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Mančiūnų k.

 291  Mičiūnų alkakalnis         Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Mičiūnų k.

 292  Migonių piliakalnis        Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Migonių k.

 293  Mūro Strėvininkų           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      piliakalnis                Mūro Strėvininkų k.

 294  Nemaitonių akmuo           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Nemaitonių k.

 295  Nemaitonių senovės         Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      gyvenvietė                 Nemaitonių k.

 296  Padalių senovės gyvenvietė Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Padalių k.

 297  Pakalniškių pilkapynas     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Pakalniškių k.

 298  Pakalniškių pilkapynas II  Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Pakalniškių k.

 299  Panorų akmuo ir šaltinis   Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Pakalniškių k.

 300  Paparčių piliakalnis       Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Paparčių k.

 301  Paparčių senovės           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      gyvenvietė                 Paparčių k.

 302  Pašulių kapinynas          Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Pašulių k.

 303  Pridotkų, Žukų piliakalnis Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Pridotkų k.

 304  Akmuo su "Marijos pėda"    Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Ringailių k.

 305  Ringailių kalnas           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Ringailių k.

 306  Rokiškių piliakalnis       Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Rokiškių I k.

 307  Palapainio piliakalnis     Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Vilūnų k.

 308  Vilūnų senovės gyvenvietė  Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Vilūnų k.

 309  Visginų piliakalnis        Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Visginų k.

 310  Naujažerio, Žaslių akmuo   Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Žaslių mstl.

 311  Žaslių senovės gyvenvietė  Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
                                 Žaslių mstl.

 312  Žydiškių senovės           Kauno aps., Kaišiadorių sav.,
      gyvenvietė                 Žydiškių k.

 313  Antalkių kapinynas         Kauno aps., Kauno sav.

 314  Aukštutinių Kaniūkų        Kauno aps., Kauno sav.
      kapinynas

 315  Bernatonių piliakalnis     Kauno aps., Kauno sav.

 316  Pakalniškių piliakalnis    Kauno aps., Kauno sav.

 317  Virbališkių piliakalnis    Kauno aps., Kauno sav.

 318  Rioglos kalnas             Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Altoniškių k.

 319  Altoniškių piliakalnis     Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Altoniškių k.

 320  Bivylių dvarvietė          Kauno aps., Kauno sav., Bivylių
                                 k.

 321  Bivylių kapinynas          Kauno aps., Kauno sav., Bivylių
                                 k.

 322  Brūžės dvarvietė           Kauno aps., Kauno sav., Brūžės
                                 k.

 323  Brūžės senovės gyvenvietė  Kauno aps., Kauno sav., Brūžės
                                 k.

 324  Butvilonių piliakalnis     Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Butvilonių k.

 325  Daučionių kapinynas        Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Daučionių k.

 326  Daučionių senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Daučionių k.

 327  Daučionių senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė II              Daučionių k.

 328  Drąseikių, Krėslynų akmuo  Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Drąseikių k.

 329  Ginėnų senovės gyvenvietė  Kauno aps., Kauno sav., Ginėnų
                                 k.

 330  Raguvos kalnas             Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Jadagonių k.

 331  Jadagonių piliakalnis      Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Jadagonių k.

 332  Jadagonių senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Jadagonių k.

 333  Jaučakių piliakalnis       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Jaučakių k.

 334  Svirnakalnis               Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Jaučiakių k.

 335  Kauno tvirtovės blindažas  Kauno aps., Kauno sav., Karkazų
                                 k.

 336  Karmėlavos piliakalnis     Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Karmėlavos mstl.

 337  Aukštosios Fredos dvaro    Kauno aps., Kauno sav., Kaunas
      sodyba

 338  Aukštųjų Šančių            Kauno aps., Kauno sav., Kaunas
      piliakalnis

 339  Dariaus ir Girėno          Kauno aps., Kauno sav., Kaunas
      aerodromas

 340  Eigulių piliakalnis        Kauno aps., Kauno sav., Kaunas

 341  Jiesios piliakalnis        Kauno aps., Kauno sav., Kaunas

 342  Marvelės piliakalnis       Kauno aps., Kauno sav., Kaunas

 343  Veršvų piliakalnis         Kauno aps., Kauno sav., Kaunas

 344  Vieškūnų piliakalnis       Kauno aps., Kauno sav., Kaunas

 345  Pažaislio vienuolyno       Kauno aps., Kauno sav., Kaunas,
      ansamblis                  T. Masiulio g. 31

 346  Kauno tvirtovės 1 -asis    Kauno aps., Kauno sav.,
      fortas                     Kazliškių k.

 347  Kriemalos kapinynas        Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Kriemalos k.

 348  Kriemalos senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Kriemalos k.

 349  Kriemalos senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė II              Kriemalos k.

 350  Lapių dvarvietė            Kauno aps., Kauno sav., Lapių
                                 mstl.

 351  Lepšiškių piliakalnis      Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Lepšiškių k.

 352  Švč. M. Marijos            Kauno aps., Kauno sav.,
      Škaplierinės bažnyčia      Margininkų k.

 353  Masteikių kapinynas        Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Masteikių k.

 354  Kauno tvirtovės (Jonučių   Kauno aps., Kauno sav.,
      forto liekanos) blindažas  Narsiečių k.

 355  Jėzaus Nukryžiuotojo       Kauno aps., Kauno sav.,
      bažnyčia                   Panevėžiuko k.

 356  Piepalių, Babtyno          Kauno aps., Kauno sav.,
      piliakalnis                Piepalių k.

 357  Pyplių piliakalnis         Kauno aps., Kauno sav., Pyplių
                                 k.

 358  Lentainių piliakalnis      Kauno aps., Kauno sav., Radikių
                                 k.

 359  Raudondvario dvaro sodyba  Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Raudondvario k.

 360  Ringovės piliakalnis       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Ringovės k.

 361  Ringovės senovės           Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Ringovės k.

 362  Riogliškių kapinynas       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Riogliškių k.

 363  Rupunionių kapinynas       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Rupunionių k.

 364  Samylų piliakalnis         Kauno aps., Kauno sav., Samylų
                                 k.

 365  Kauno tvirtovės 3-iasis    Kauno aps., Kauno sav.,
      fortas                     Seniavos k., Titnago g. 43

 366  Stanislavos dvarvietė      Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Stanislavos k.

 367  Stanislavos kapinynas      Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Stanislavos k.

 368  Šančių piliakalnis         Kauno aps., Kauno sav., Šančių
                                 k.

 369  Šilelio dvarvietė          Kauno aps., Kauno sav., Šilelio
                                 k.

 370  Kauno tvirtovės blindažas  Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Teleičių k.

 371  Vainatrakio piliakalnis    Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Vainatrakio k.

 372  Vikūnų piliakalnis         Kauno aps., Kauno sav., Vikūnų
                                 k.

 373  Kulautuvos kapinynas       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Virbaliūnų k.

 374  Kulautuvos senovės         Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Virbaliūnų k.

 375  Sklandytojų kalva          Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Virbaliūnų k.

 376  Babtyno dvaro sodyba       Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Žemaitkiemio k.

 377  Kauno tvirtovės blindažas  Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Žemaitkiemio k.

 378  Žiegždrių senovės          Kauno aps., Kauno sav.,
      gyvenvietė                 Žiegždrių k.

 379  Kvesų dvarvietė            Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Žvirgždės k.

 380  Žvirgždės dvarvietė        Kauno aps., Kauno sav.,
                                 Žvirgždės k.

 381  Ambraziūnų piliakalnis     Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Ambraziūnų k.

 382  Apytalaukio dvaro sodyba   Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Apytalaukio k.

 383  Bakainių piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Bakainių k.

 384  Kapinynas                  Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Bakainių k.

 385  Beržų kapinynas            Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Beržų k.

 386  Vandens malūnas            Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Dotnuva, Vytauto g. 71

 387  Graužių kapinynas          Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Graužių k.

 388  Kalnaberžės piliakalnis    Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Kalnaberžės k.

 389  Lančiūnavos dvaro sodyba   Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Lančiūnavos k.

 390  Nociūnų kapinynas          Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Nociūnų k.

 391  Pašėtės kapinynas          Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Pašėtės k.

 392  Pilionių piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Pilionių k.

 393  Pilsupių piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Pilsupių k.

 394  Plinkaigalio piliakalnis   Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Plinkaigalio k.

 395  Sangailų piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Sangailų k.

 396  Sirutiškio dvaro sodyba    Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Sirutiškio k.

 397  Stasinės dvaro sodyba      Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Stasinės k.

 398  Stašaičių piliakalnis      Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Stašaičių k.

 399  Svilių kapinynas           Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Svilių k.

 400  Svilių senovės gyvenvietė  Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Svilių k.

 401  Sviliukų dvarvietė         Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Sviliukų k.

 402  Šukionių piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Šukionių k.

 403  Vaidatonių kapinynas       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Vaidatonių k.

 404  Vaidatonių piliakalnis     Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Vaidatonių k.

 405  Vosbučių piliakalnis       Kauno aps., Kėdainių sav.,
                                 Vosbučių k.

 406  Gerulių pilkapynas         Kauno aps., Prienų sav.

 407  Intuponių akmenys          Kauno aps., Prienų sav.

 408  Pieštuvėnų pilkapynas      Kauno aps., Prienų sav.

 409  Pilotiškių akmuo           Kauno aps., Prienų sav.

 410  Pramiežių pilkapynas       Kauno aps., Prienų sav.

 411  Stakliškių piliakalnis II  Kauno aps., Prienų sav.

 412  Stakliškių pilkapynas      Kauno aps., Prienų sav.

 413  Bačkininkėlių piliakalnis  Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Bačkininkėlių k.

 414  Gaidžio akmuo              Kauno aps., Prienų sav., Būdų
                                 k.

 415  Čiudiškių piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Čiudiškių k.

 416  Dukurnonių piliakalnis     Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Dukurnonių k.

 417  Gerulių piliakalnis        Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Gerulių k.

 418  Užkeiktos mergos akmuo     Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Intuponių k.

 419  Kieliškio piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Kieliško k.

 420  Klebiškio piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Klebiškio k.

 421  Lepelionių piliakalnis     Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Lepelionių k.

 422  Prienų, Mačiūnų            Kauno aps., Prienų sav.,
      piliakalnis                Mačiūnų k.

 423  Medžionių piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Medžionių k.

 424  Naravų kapinynas           Kauno aps., Prienų sav., Naravų
                                 k.

 425  Naravų piliakalnis         Kauno aps., Prienų sav., Naravų
                                 k.

 426  Naujasodžio piliakalnis    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Naujasodžio k.

 427  Raganos pečiaus akmuo      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Noreikiškių k.

 428  Akmenys                    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Noreikiškių k.

 429  Noreikiškių piliakalnis    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Noreikiškių k.

 430  Noreikiškių piliakalnis II Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Noreikiškių k.

 431  Norkūnų piliakalnis        Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Norkūnų k.

 432  Norkūnų piliakalnis II     Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Norkūnų k.

 433  Pabrasčių piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pabrasčių k.

 434  Pagaršvio piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pagaršvio k.

 435  Pašlavančio piliakalnis    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pašlavančio k.

 436  Pašventupio piliakalnis    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pašventupio k.

 437  Pašventupio piliakalnis II Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pašventupio k.

 438  Pažarsčio pilkapynas       Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pažarsčio k.

 439  Pelekonių piliakalnis      Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pelekonių k.

 440  Pelekonių piliakalnis II   Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pelekonių k.

 441  Pelekonių piliakalnis III  Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Pelekonių k.

 442  Pelekonių senovės          Kauno aps., Prienų sav.,
      gyvenvietė                 Pelekonių k.

 443  Prienų dvarvietė           Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Prienai

 444  Prienų karinis miestelis   Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Prienai

 445  Prienlaukio piliakalnis    Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Prienlaukio k.

 446  Stakliškių piliakalnis     Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Stakliškių k.

 447  Stakliškių alaus darykla   Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Stakliškių mstl., Trakų g. 9

 448  Sienkalnis                 Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Užukalnio k.

 449  Užukalnio kalnas           Kauno aps., Prienų sav.,
                                 Užukalnio k., Stakliškių sen.

 450  Žarijų piliakalnis         Kauno aps., Prienų sav., Žarijų
                                 k.

 451  Žarijų piliakalnis II      Kauno aps., Prienų sav., Žarijų
                                 k.

 452  Alkos kalnas               Kauno aps., Raseinių sav.

 453  Darbutų piliakalnis        Kauno aps., Raseinių sav.

 454  Lyduvėnų piliakalnis II    Kauno aps., Raseinių sav.

 455  Koplytėlės akmuo           Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Akmenės k.

 456  Bažavalės piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Bažavalės k.

 457  Betygalos piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Betygalos mstl.

 458  Vytauto Didžiojo paminklas Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Betygalos mstl.

 459  Biliūnų dvaro sodyba       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Biliūnų k.

 460  Biliūnų senovės gynybinis  Kauno aps., Raseinių sav.,
      įtvirtinimas               Biliūnų k.

 461  Burbiškio dvaro sodyba     Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Burbiškių k.

 462  Daugėliškių piliakalnis    Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Daugėliškių k.

 463  Galkaičių piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Galkaičių k.

 464  Gėluvos kapinynas          Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Gėluvos k.

 465  Gėluvos kapinynas II       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Gėluvos k.

 466  Gėluvos piliakalnis        Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Gėluvos k.

 467  Ižiniškių piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Ižiniškių k.

 468  Kalniškių kapinynas        Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Kalniškių I k.

 469  Kejėnų kapinynas           Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Kejėnų k.

 470  Kejėnų piliakalnis         Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Kejėnų k.

 471  Kejėnų pilkapynas          Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Kejėnų k.

 472  Kušeliškės senovės         Kauno aps., Raseinių sav.,
      gyvenvietė                 Kušeliškės k.

 473  Lyduvėnų piliakalnis       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Lyduvėnų k.

 474  Vandens malūnas            Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Maslauskiškių k.

 475  Molavėnų piliakalnis       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Molavėnų k.

 476  Molavėnų, Griaužų          Kauno aps., Raseinių sav.,
      piliakalnis                Molavėnų k.

 477  Naukaimio piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Naukaimio k.

 478  Pabalčių piliakalnis       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Pabalčių k.

 479  Padubysio piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Padubysio k.

 480  Palendrių piliakalnis      Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Palendrių k.

 481  Skirtinio akmuo            Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Paskirtinio k.

 482  Pužų piliakalnis           Kauno aps., Raseinių sav., Pužų
                                 k.

 483  Raseinių piliakalnis       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Raseiniai

 484  Aukuro akmuo               Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Rinkšelių k.

 485  Ročiškės piliakalnis       Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Ročiškės k.

 486  Ročiškės dvarvietė         Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Ročiškės k.

 487  Skaraitiškės dvaro sodyba  Kauno aps., Raseinių sav.,
                                 Skaraitiškės k.

 488  Vaškučių senovės           Kauno aps., Raseinių sav.,
      gyvenvietė                 Vaškučių k.

 489  Akmuo su "Velnio ir Dievo  Kauno aps., Raseinių sav.,
      pėdomis"                   Žalpių k.

 490  Kalotės mokykla            Klaipėdos aps., Klaipėdos r.
                                 sav., Kalotės k.

 491  Karklininkų pradinė        Klaipėdos aps., Klaipėdos r.
      mokykla                    sav., Karklės k.

 492  Dovilų, Gedminų            Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.
      piliakalnis

 493  Karaliaus Vilhelmo kanalas Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.

 494  Mižeikių, Mišeikių         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.
      pilkapynas

 495  Skomantų piliakalnis       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.

 496  Šernų kapinynas            Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.

 497  Šlikių pilkapynas          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.

 498  Agluonėnų k.               Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Agluonėnų mstl.

 499  Antkainio piliakalnis      Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Antkainio k.

 500  Aukštkiemių kapinynas      Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Aukštkiemių k.

 501  Baičių, Baitų kapinynas    Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Baičių k.

 502  Bareikų kapinynas          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Bareikų k.

 503  Butkų k.                   Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Butkų k.

 504  Dargužių senovės           Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      gyvenvietė                 Dargužių k.

 505  Karklės, Dargužių senovės  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      gyvenvietė                 Dargužių k.

 506  S. Dariaus memorialinis    Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      parkas                     Dariaus k.

 507  Daukšaičių kapinynas       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Daukšaičių k.

 508  Dieglių senovės gynybinis  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      įtvirtinimas               Dvylių k.

 509  Dvylių kapinynas           Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Dvylių k.

 510  Dvylių senovės gynybinis   Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      įtvirtinimas               Dvylių k.

 511  Eidukų k.                  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Eidukų k.

 512  Genaičių kapinynas         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Genaičių k.

 513  Gerduvėnų piliakalnis      Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Gerduvėnų k.

 514  Girkalių kapinynas         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Girkalių k.

 515  Gargždų piliakalnis        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kalniškės k.

 516  Kalnuvėnų kapinynas        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kalnuvėnų k.

 517  Kalotės dvarvietė          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kalotės k.

 518  Kalotės senovės gyvenvietė Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kalotės k.

 519  Karklės, Plazės senovės    Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      gyvenvietė                 Karklės k.

 520  Žardės senovės gyvenvietė  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      II                         Klaipėda

 521  Purmalių piliakalnis       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Klaipėda

 522  Žardės piliakalnis         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Klaipėda

 523  Žardės senovės gyvenvietė  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Klaipėda

 524  Žardės senovės gyvenvietė  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      III                        Klaipėda

 525  Jakų, Mozūriškių, Sudmantų Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      senovės gynybinis          Klausmylių k.
      įtvirtinimas

 526  Kretingalės pilkapių vieta Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kretingalės k.

 527  Kvietinių pilkapynas       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Kvietinių k.

 528  Laistų kapinynas           Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Laistų k.

 529  Laistų piliakalnis         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Laistų k.

 530  Lapių piliakalnis          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Lapių k.

 531  Norgėlų kapinynas          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Lelėnų k.

 532  Maciuičių kapinynas        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Maciuičių k.

 533  Maciuičių vandens malūnas  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Maciuičių k.

 534  Vandens malūnas            Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Maciuičių k.

 535  Mikužių kapinynas          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Mikužių k.

 536  Mockaičių kapinynas        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Mockaičių k.

 537  Mockaičių piliakalnis      Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Mockaičių k.

 538  Nidos senovės gyvenvietė   Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Neringa

 539  Norgėlų piliakalnis        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Norgėlų k.

 540  Pakalniškių, Gedminaičių   Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      piliakalnis                Pakalniškių k.

 541  Pėžaičių kapinynas         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Pėžaičių k.

 542  Laukžemių, Paupulių        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      kapinynas                  Pipirų k.

 543  Pleškučių, Gavelių,        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      Pangesų kapinynas          Pleškučių k.

 544  Eketės piliakalnis         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Radailių k.

 545  Skomantų kapinynas         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Skomantų k.

 546  Slengių kapinynas          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Slengių k.

 547  Jogučių, Spirakių          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      kapinynas                  Stančių k.

 548  Stragnų, Skėrių kapinynas  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Stragnų II k.

 549  Toleikių kapinynas         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Toleikių k.

 550  Evangelikų liuteronų       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      bažnyčia                   Vanagų k.

 551  Šv. apašt. evang. Mato     Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      bažnyčia                   Veiviržėnų mstl.

 552  Veiviržėnų kapinynas       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Veiviržėnų mstl.

 553  Veiviržėnų, Vilkių         Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      piliakalnis                Veiviržėnų mstl.

 554  Veiviržėnų mstl.           Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Veiviržėnų mstl., Sodų g.

 555  Vėžaičių dvaro sodyba      Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Vėžaičių k.

 556  Papilio, Skomantų          Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      kapinynas                  Vyskupiškių k.

 557  Vyskupiškių piliakalnis    Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Vyskupiškių k.

 558  Vyskupiškių vandens        Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
      malūnas                    Vyskupiškių k.

 559  Zeigių senovės gyvenvietė  Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Zeigių k.

 560  Žvaginių piliakalnis       Klaipėdos aps., Klaipėdos sav.,
                                 Žvaginių k.

 561  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Kretingos sav.

 562  Akmuo ir šaltinis          Klaipėdos aps., Kretingos sav.

 563  Juoskaudų, Dimitravo       Klaipėdos aps., Kretingos sav.
      kapinynas

 564  Akmenalių k.               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Akmenalių k.

 565  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Ako k.

 566  Aukuro alko akmuo          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Ako k.

 567  Alko šaltinis              Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Ako k.

 568  Ankštakių kapinynas        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Ankštakių k.

 569  Ankštakių, Senkų kapinynas Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Ankštakių k.

 570  Velnio akmuo               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Auksūdžio k.

 571  Auksūdžio kapinynas        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Auksūdžio k.

 572  Auksūdžio kapinynas II     Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Auksūdžio k.

 573  Auksūdžio kapinynas III    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Auksūdžio k.

 574  Auksūdžio senovės          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gynybinis įtvirtinimas     Auksūdžio k.

 575  Baublių pilkapiai          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Baublių k.

 576  Akmuo, vad. Kūlių bobele   Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Benaičių k.

 577  Benaičių k.                Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Benaičių k.

 578  Benaičių senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gyvenvietė                 Benaičių k.

 579  Kalnas ir akmuo            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Benaičių k.

 580  Budrių Šv. Kryžiaus        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      Išaukštinimo bažnyčia      Budrių k.

 581  Lietuvos valstybės ženklas Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Būtingės k., Darbėnų sen.

 582  Darbėnų vandens malūnas    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Darbėnų mstl.

 583  Dauginčių piliakalnis      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Dauginčių k.

 584  Dimitravo palivarko sodyba Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Dimitravo k.

 585  Dubašių kapinynas          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Dubašiųk.

 586  Dubašių senovės            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      žemdirbystės vieta         Dubašių k.

 587  Ėgliškių kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Egliškių k.

 588  Ėgliškių piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Egliškių k.

 589  Ėgliškių pilkapis          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Egliškių k.

 590  V. Orvido sodyba           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Gargždelės k.

 591  Gaudučių kalnas            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Gaudučių k.

 592  Velnio akmuo I             Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Genčų k.

 593  Velnio akmuo II            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Genčų k.

 594  Genčų kapinynas            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Genčų k.

 595  Genčų kapinynas II         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Genčų k.

 596  Gintarų dvarvietė          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Gintarų k.

 597  Gintarų kapinynas          Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Gintarų k.

 598  Laumės kūlio akmuo         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Imbarės k.

 599  Imbarės piliakalnis        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Imbarės k.

 600  Jakštaičių k. gyvenvietė   Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Jakštaičių k.

 601  Joskaudų k.                Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Joskaudų k.

 602  Juodupėnų k. II            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Juodupėnų k.

 603  Juodupėnų k. I             Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Juodupėnų k.

 604  Kačaičių piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kačaičių k.

 605  Šv. Lauryno bažnyčia       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kalnalio k.

 606  Kalno Grikštų kapinynas    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kalno Grikštų k.

 607  Kalno Grikštų senovės      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gyvenvietė                 Kalno Grikštų k.

 608  Laumės akmuo               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kartenos mstl.

 609  Kartenos piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kartenos mstl.

 610  Kašučių senovės            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      žemdirbystės vieta         Kašučių k.

 611  Kiauleikių kapinynas       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kiauleikių k.

 612  Kurmaičių kapinynas        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kurmaičių k.

 613  Kurmaičių piliakalnis      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kurmaičių k.

 614  Kurmaičių pilkapis         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kurmaičių k.

 615  Kvecių kapinynas           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Kvecių k.

 616  Laumės kūlio akmuo         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Laivių k.

 617  Laivių kapinynas           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Laivių k.

 618  Laivių piliakalnis         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Laivių k.

 619  Šv. apašt. Andriejaus      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      bažnyčia                   Laukžemės k.

 620  Lazdininkų k.              Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Lazdininkų k.

 621  Lazdininkų, Kalnalaukio    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      kapinynas                  Lazdininkų k.

 622  Vėjo malūnas               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Lazdininkų k.

 623  Martynaičių piliakalnis    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Martynaičių k.

 624  Mikoliškių Šv. Juozapo     Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      bažnyčia                   Mikoliškių k.

 625  Įpilties senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gyvenvietė                 Naujosios Įpilties k.

 626  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Naujosios Įpilties k.

 627  Daubos akmuo               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Naujosios Įpilties k.

 628  Nausodžio piliakalnis      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Nausodžio k.

 629  Padvarių pilkapių vieta    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Padvarių k.

 630  Padvarių senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gyvenvietė                 Padvarių k.

 631  Padvarių senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      žemdirbystės vieta         Padvarių k.

 632  Pelėkių akmuo              Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Pelėkių k.

 633  Akmuo, vad. Čerauninko     Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      kūliu                      Prystovų k.

 634  Pryšmančių akmuo           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Pryšmančių k.

 635  Pryšmančių kapinynas       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Pryšmančių k.

 636  Pryšmančių kapinynas II    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Pryšmančių k.

 637  Raguviškių akmuo           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Raguviškių k.

 638  Raguviškių kapinynas       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Raguviškių k.

 639  Raguviškių kapinynas II    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Raguviškių k.

 640  Raguviškių šaltinis        Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Raguviškių k.

 641  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Rūdaičių k.

 642  Rūdaičių kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Rūdaičių k.

 643  Rūdaičių piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Rūdaičių k.

 644  Sakuočių kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Sakuočių k.

 645  Laivių, Salantų akmuo      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Salantai

 646  Salantų akmuo              Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Salantai

 647  Sauserių piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Sauserių k.

 648  Negarbos piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senkų k.

 649  Negarbos, Jazdų kapinynas  Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senkų k.

 650  Senkų kapinynas            Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senkų k.

 651  Senkų senovės žemdirbystės Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      vieta                      Senkų k.

 652  Įpilties kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senosios Įpilties k.

 653  Įpilties piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senosios Įpilties k.

 654  Įpilties piliakalnis II    Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Senosios Įpilties k.

 655  Senosios Įpilties akmuo ir Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      šaltinis                   Senosios Įpilties k.

 656  Akmuo su dubeniu           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Skaudalių k.

 657  Sūdėnų akmuo               Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Sūdėnų k.

 658  Sūdėnų kapinynas           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Sūdėnų k.

 659  Tarvydų, Dimitravo         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      kapinynas                  Tarvydų k.

 660  Kurmaičių pilkapių vieta   Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Tintelių k.

 661  Tintelių senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      žemdirbystės vieta         Tintelių k.

 662  Tūbausių kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Tūbausių k.

 663  Tūbausių senovės           Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      gyvenvietė                 Tūbausių k.

 664  Užpelkių kapinynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Užpelkių k.

 665  Šlaveitos kūlio akmuo      Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Vaineikių k.

 666  Valėnų piliakalnis         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Valėnų k.

 667  Vėlaičių piliakalnis       Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Vėlaičių k.

 668  Voveraičių senovės         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
      žemdirbystės vieta         Voveraičių k.

 669  Žvainių pilkapynas         Klaipėdos aps., Kretingos sav.,
                                 Žvainių k.

 670  Pervalkos švyturys         Klaipėdos aps., Neringos sav.,
                                 Neringa

 671  Būtingės dvarvietė         Klaipėdos aps., Palangos sav.,
                                 Palanga

 672  Būtingės senovės           Klaipėdos aps., Palangos sav.,
      gyvenvietė                 Palanga

 673  Palangos kapinynas         Klaipėdos aps., Palangos sav.,
                                 Palanga

 674  Palangos kapinynas II      Klaipėdos aps., Palangos sav.,
                                 Palanga

 675  Palangos kapinynas III     Klaipėdos aps., Palangos sav.,
                                 Palanga

 676  Palangos piliakalnis       Klaipėdos aps., Palangos sav.,
                                 Palanga

 677  Palangos senovės           Klaipėdos aps., Palangos sav.,
      gyvenvietė II              Palanga

 678  Palangos senovės           Klaipėdos aps., Palangos sav.,
      gyvenvietė III             Palanga

 679  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Skuodo sav.

 680  Šilalės akmuo              Klaipėdos aps., Skuodo sav.

 681  Šilalės antrasis akmuo     Klaipėdos aps., Skuodo sav.

 682  Šilalės pirmasis akmuo     Klaipėdos aps., Skuodo sav.

 683  Viršilų akmuo              Klaipėdos aps., Skuodo sav.

 684  Apuolės akmuo              Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Apuolės k.

 685  Apuolės kapinynas          Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Apuolės k.

 686  Apuolės piliakalnis        Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Apuolės k.

 687  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Arkšvos k.

 688  Raganos kalnas             Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Barstyčių mstl.

 689  Budrių akmuo               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Budrių k.

 690  Daukšių k.                 Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Daukšių k.

 691  Daukšių piliakalnis        Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Daukšių k.

 692  Dvaralio dvarvietė         Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Dvaralio k.

 693  Erslos akmuo               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Erslos k.

 694  Erslos senovės gynybinis   Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      įtvirtinimas               Erslos k.

 695  Guntino akmuo              Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Gunti no k.

 696  Viešpaties Apreiškimo Švč. Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      M. Marijai bažnyčia        Ylakių mstl.

 697  Jedžiotų, Klauseikių       Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      senovės gyvenvietė         Jedžiotų k.

 698  Ježiotų piliakalnis        Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Jedžiotų k.

 699  Kalvių piliakalnis         Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Kalvių k.

 700  Kivylių piliakalnis        Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Kivylių k.

 701  Klaišių kapinynas          Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Klaišių k.

 702  Klauseikių senovės         Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      gyvenvietė                 Klauseikių k.

 703  Krakių akmuo               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Krakių k.

 704  Kubiliškės piliakalnis     Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Kubiliškės k.

 705  Kulų kapinynas             Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Kulų I k.

 706  Kulų kapinynas II          Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Kulų I k.

 707  Vandens malūnas            Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Lyksūdės k.

 708  Laumės akmuo               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mačiūkių k.

 709  Mikytų piliakalnis         Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mikytų k.

 710  Gaidkalnis                 Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mockaičių k.

 711  Pikčiaus kūlio akmuo       Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mockaičių k.

 712  Mosėdžio piliakalnis       Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mosėdžio mstl.

 713  Mosėdžio pilkapių vieta    Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Mosėdžio mstl.

 714  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Padegimės k.

 715  Paparčių kalnas            Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Paparčių k.

 716  Puodkalių piliakalnis      Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Puodkalių k.

 717  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Puokės k.

 718  Šačių alkakalnis           Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Šačių k.

 719  Šatraminių k.              Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      etnoarchitektūrinėsodyba   Šatraminių k.

 720  Šauklių akmuo              Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Šauklių k.

 721  Šauklių senovės kulto      Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      vieta                      Šauklių k.

 722  Šliktinės, Mikytų aukojimo Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      vieta                      Šliktinės k.

 723  Tauzų k.                   Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Tauzų k.

 724  Šmitos šaltinis            Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Truikinų k.

 725  Užluobės piliakalnis       Klai pėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Užluobės k.

 726  Žemytės kapinynas          Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Žemytės k.

 727  Žemytės senovės gyvenvietė Klaipėdos aps., Skuodo sav.,
                                 Žemytės k.

 728  Aukštumalos senovės        Klaipėdos aps., Šilutės sav.
      gyvenvietė

 729  Aukštumalos, Lapalių       Klai pėdos aps., Šilutės sav.
      senovės gyvenvietė II

 730  Akmeniškių piliakalnis     Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Akmeniškių k.

 731  Bikavėnų kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Bikavėnų k.

 732  Degučių akmuo              Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Degučių k.

 733  Šv. Vincento Ferero        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      bažnyčia                   Degučių k.

 734  Vandens malūnas            Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Degučių k., Mirglonog. 11

 735  Gailaičių piliakalnis      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Gailaičių k.

 736  Mokyklos statinių          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      kompleksas                 Jonaičių k.

 737  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Juknaičių k.

 738  Juodžių piliakalnis        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Juodžių k.

 739  Jurgaičių kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Jurgaičių k.

 740  Jurgaičių piliakalnis      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Jurgaičių k.

 741  Jurkiškės kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Jurkiškės k.

 742  Evangelikų liuteronų       Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      bažnyčia                   Katyčių k.

 743  Vandens malūnas            Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Katyčių k.

 744  Katyčių kapinynas          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Katyčių mstl.

 745  Evangelikų liuteronų       Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      bažnyčia                   Kintų mstl.

 746  Kiošių kapinynas           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Kiošių k.

 747  Kivylių pilkapis           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Kivylių k.

 748  Lazduonėnų piliakalnis     Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Lazduonėnų k.

 749  Lėkių piliakalnis          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Lėkių k.

 750  Macikų dvaro sodyba        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Macikų k.

 751  Macikų kapinynas           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Macikų k.

 752  Macikų koncentracijos      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      stovyklos vieta            Macikų k.

 753  Mataičių kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Mataičių k.

 754  Mažių senovės gyvenvietė   Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Mažių k.

 755  Miestalių kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Miestalių k.

 756  Minijos k. gyvenvietė      Klai pėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Minijos k.

 757  Nikėlų kapinynas           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Nikėlų k.

 758  Eidaičių piliakalnis       Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Pašiliškių k.

 759  Paulaičių kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Paulaičių k.

 760  Paulaičių piliakalnis      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Paulaičių k.

 761  "Švėkšnos bazės"           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Pavilnučio k.

 762  Pelkupio kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Pelkupio k.

 763  Gardamo, Nausėdų kapinynas Klai pėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Pypliškės k.

 764  Rusnės kapinynas           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Rusnės mstl.

 765  Čiūtelių, Sakutėlių        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      kapinynas                  Sakutėlių k.

 766  Malūnas-lentpjūvė          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Saugų k.

 767  Stankaičių piliakalnis     Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Stankaičių k.

 768  Stemplių dvaro sodyba      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Stemplių k.

 769  Mokyklos statinių          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      kompleksas                 Stubrių k.

 770  Šilininkų kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Šilininkų k.

 771  Šilmeižių senovės          Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      gyvenvietė                 Šilmeižių k.

 772  Šliūparių piliakalnis      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Šiūparių k.

 773  Šyšgirių k.                Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Šyšgirių k.

 774  Šyškrantės k.              Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Šyškrantės k., Šyškrantės g. 5

 775  Švėkšnos dvaro sodyba      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Švėkšnos mstl.

 776  Švėkšnos dvarvietė         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Švėkšnos mstl.

 777  Švyturys                   Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Uostadvario k.

 778  Vandens kėlimo stotis      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Uostadvario k.

 779  Užusties kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Užšusti es k.

 780  Venckų piliakalnis         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Venckų k.

 781  Švyturys su namu           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Ventės k.

 782  Ventės rago ornitologijos  Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      stotis                     Ventės k.

 783  Vėžaičių kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Verdainės k.

 784  Rubokų kapinynas           Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Vileikių k.

 785  Vi I kėno dvaro sodyba     Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Vilkėno k.

 786  Vilkyčių kapinynas         Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Vilkyčių k.

 787  Alkos kalnas               Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Vilkų Kampo k.

 788  Vilkų Kampo kapinynas      Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Vilkų Kampo k.

 789  Žakainių piliakalnis       Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Žakainių k.

 790  Žemaičių Naumiesčio        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      piliakalnis                Žemaičių Naumiesčio mstl.

 791  Žemaičių Naumiesčio        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      kapinynas                  Žemaičių Naumiestis

 792  Vandens malūnas            Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Žemaičių Naumiestis, Žaliojo
                                 Kalno g. 6

 793  Pypliškės kapinynas        Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
                                 Žiogų k.

 794  Evangelikų liuteronų       Klaipėdos aps., Šilutės sav.,
      bažnyčia                   Žukų k.

 795  Senųjų Alksnėnų akmuo      Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav.

 796  Knygnešio V. Markevičiaus  Marijampolės aps., Kalvarijos
      sodyba                     sav., Giluišių k., Sangrūdos
                                 sen.

 797  Kampinių piliakalnis       Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav., Kampinių k.

 798  Menkupių piliakalnis       Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav., Menkupių k.

 799  Naujienėlės piliakalnis    Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav., Naujienėlės k.

 800  Ori jos senovės gyvenvietė Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav., Ori jos k.

 801  Papiliakalnių piliakalnis  Marijampolės aps., Kalvarijos
                                 sav., Papiliakalnių k.

 802  Sodybos vieta, vad.        Marijampolės aps., Marijampolės
      Bielskyne                  sav., Balsupių k.

 803  Buktos dvaro sodyba        Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Buktos k., Liudvinavo
                                 sen.

 804  Klimynės sodyba            Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Kušliškių k.

 805  Lakinskų piliakalnis       Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Lakinskų k.

 806  Makrickų, Rudenų kapinynas Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Makrickų k.

 807  Marijampolės piliakalnis   Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Marijampolė

 808  Nendrinių kapinynas        Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Nendrinių k.

 809  Gustaitynės sodyba         Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Obelinės k.

 810  Padovinio piliakalnis      Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Padovinio k.

 811  Liudvinavo piliakalnis     Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Pašešupių k.

 812  Piliakalnių piliakalnis    Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Piliakalnių k.

 813  Grinynės sodyba            Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Selemos k.

 814  Šakališkių piliakalnis     Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Šakališkių k.

 815  Varnupių piliakalnis       Marijampolės aps., Marijampolės
                                 sav., Varnupių k.

 816  Plokščių, Vaiguviškių      Marijampolės aps., Šakių sav.
      piliakalnis

 817  Sudargo, Burgaičių         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis II             Burgaičių k.

 818  Sudargo, Burgaičių         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis                Burgaičių k.

 819  Sudargo, Burgaičių         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis III            Burgaičių k.

 820  Dulinčiškių piliakalnis    Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Dulinčiškių k.

 821  Gelgaudiškio dvaro sodyba  Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Gelgaudiškio mstl.

 822  Gluobių senovės gyvenvietė Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Gluobių k.

 823  Sudargo, Grinaičių         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis                Grinaičių k.

 824  Sudargo, Grinaičių         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis II             Grinaičių k.

 825  Joginiškių piliakalnis     Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Joginiškių k.

 826  Šv. Arkangelo Mykolo       Marijampolės aps., Šakių sav.,
      bažnyčia                   Kaimelio k.

 827  Kirkilų senovės gyvenvietė Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Kirkilų k.

 828  Klangių, Kriūkų senovės    Marijampolės aps., Šakių sav.,
      gyvenvietė                 Klangių k.

 829  Kubilių, Šilvėnų           Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis                Kubilių k.

 830  Kukarskės piliakalnis      Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Kukarskės k.

 831  Zyplių dvaro sodyba        Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Lukšių k.

 832  Mastaičių, Narkūnų         Marijampolės aps., Šakių sav.,
      piliakalnis                Mastaičių k.

 833  Mikytų kapinynas           Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Mikytų k.

 834  Mikytų piliakalnis         Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Mikytų k.

 835  Mikytų senovės gyvenvietė  Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Mikytų k.

 836  Mikytų, Pavilki jo senovės Marijampolės aps., Šakių sav.,
      gyvenvietė                 Mikytų k.

 837  Nosiedų, Pavilki jo        Marijampolės aps., Šakių sav.,
      kapinynas                  Nosiedų k.

 838  Nosiedų, Pavilki jo        Marijampolės aps., Saki ų sav.,
      senovės gyvenvietė         Nosiedų k.

 839  Vailokaitynės sodyba       Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Pikžirnių k.

 840  Ramoniškių kapinynas       Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Ramoniškių k.

 841  Simokų senovės gyvenvietė  Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Simokų k.

 842  Slavikų senovės gyvenvietė Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Slavikų k.

 843  Stulgių piliakalnis        Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Stulgių k.

 844  Sėti jų kapinynas          Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Sėti jų k.

 845  Sėti jų piliakalnis        Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Sėti jų k.

 846  Sėti jų senovės gyvenvietė Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Sėti jų k.

 847  Staugaitynės sodyba        Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Tupikų k.

 848  Turčinų, Ročkų piliakalnis Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Turčinų k.

 849  Banaitynės sodyba          Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Vaitiekupių k.

 850  Antano Skelčio sodyba      Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Žalvėderių k.

 851  Žiūriu senovės gyvenvietė  Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Žiūriu k.

 852  Žuklijų piliakalnis        Marijampolės aps., Šakių sav.,
                                 Žuklijų k.

 853  Vi rbalgirio piliakalnis   Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav.

 854  Skliausčių senovės         Marijampolės aps., Vilkaviškio
      gyvenvietė                 sav., Bobių k.

 855  Skliausčių senovės         Mari jampolės aps., Vilkaviškio
      gyvenvietė II              sav., Bobių k.

 856  Skliausčių senovės         Marijampolės aps., Vilkaviškio
      gyvenvietė III             sav., Bobių k.

 857  Dabravolės piliakalnis     Mari jampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Dabravolės k.

 858  Antano Vaičiulaičio sodyba Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Didžiųjų Šelvių k.

 859  Geležinkelio stoties       Marijampolės aps., Vilkaviškio
      pastatų kompleksas         sav., Didžiųjų Šelvių k.

 860  Kaupiškių kapinynas        Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Kaupiškių k.

 861  Kaupiškių piliakalnis      Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Kaupiškių k.

 862  Miestlaukio piliakalnis    Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Miestlaukio k.

 863  Misviečių piliakalnis      Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Misviečių k.

 864  Malūnas-elektrinė          Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Naudžių k.

 865  J. Basanavičiaus           Marijampolės aps., Vilkaviškio
      memorialinis muziejus      sav., Ožkabalių k.

 866  Paežerių dvaro sodyba      Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Paežerių k.

 867  Kunigiškių piliakalnis     Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Pajevonio k.

 868  Pavištyčio piliakalnis     Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Pavištyčio k.

 869  Kaukynės sodyba            Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Penkvalakių k.

 870  Piliakalnių piliakalnis    Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Piliakalnių k.

 871  Piliūnų piliakalnis        Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Piliūnų k.

 872  Rementiškių piliakalnis    Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Rementiškių k.

 873  Stanaičių kapinynas        Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Stanaičių k.

 874  Šukių piliakalnis          Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Šukių k.

 875  Vištyčio vėjo malūnas      Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Vištyčio Lauko I k.

 876  Vištyčio piliakalnis       Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Vištyčio Lauko II k.

 877  Stebuklingas akmuo         Marijampolės aps., Vilkaviškio
                                 sav., Vištyčio mstl.

 878  Gudiškių mūšio vieta       Panevėžio aps., Biržų sav.

 879  Lamokėlių alkakalnis       Panevėžio aps., Biržų sav.

 880  Skrebiškių alkakalnis      Panevėžio aps., Biržų sav.

 881  Vanagiškio akmuo           Panevėžio aps., Biržų sav.

 882  Ančiškių akmuo             Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Ančiškių k.

 883  Astravo dvaro sodyba       Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Biržai

 884  Boriso Dauguviečio sodyba  Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Dauguviečiųvs.

 885  Drąseikių kapinynas        Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Drąseikių k.

 886  Salos akmuo                Panevėžio aps., Biržų sav., Ei
                                 norių k.

 887  Klausučių piliakalnis      Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Klausučių k.

 888  Krauklių senovės gamybos   Panevėžio aps., Biržų sav.,
      vieta                      Krauklių k.

 889  Šv. arkangelo Mykolo       Panevėžio aps., Biržų sav.,
      bažnyčia                   Kupreliškio mstl.

 890  Šv. Jono Krikštytojo       Panevėžio aps., Biržų sav.,
      bažnyčia                   Kvetkų k.

 891  Papilio įtvirtinta         Panevėžio aps., Biržų sav.,
      dvarvietė                  Papilio mstl.

 892  Velnio akmuo               Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Putrių k.

 893  Rinkuškių piliakalnis      Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Rinkuškių k.

 894  Vabalninko kapinynas       Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Vabalninkas

 895  Žiobų piliakalnis          Panevėžio aps., Biržų sav.,
                                 Žiobų k.

 896  Ilčiūnų pilkapynas         Panevėžio aps., Kupiškio sav.

 897  Obonių piliakalnis         Panevėžio aps., Kupiškio sav.

 898  Adomynės dvaro sodyba      Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Adomynės k.

 899  Aluotų piliakalnis         Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Aluotų k.

 900  Antašavos dvaro sodyba     Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Antašavos k.

 901  Bakšėnų piliakalnis        Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Bakšėnų k.

 902  Buivėnų kapinynas          Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Buivėnų k.

 903  Drūlėnų pilkapis           Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Drūlėnų k.

 904  Elniškių piliakalnis       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Elniškių k.

 905  Gaigalių piliakalnis       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Gaigalių k.

 906  Girbučių pilkapis          Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Girbučių k.

 907  Kerelių piliakalnis        Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Kerelių k.

 908  Kupiškio piliakalnis       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Kupiškis

 909  Likalaukių, Astravu        Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
      piliakalnis                Likalaukių k.

 910  Švč. Marijos bažnyčios     Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
      kompleksas                 Palėvenėlės k.

 911  Mirabelio įtvirtinta       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
      dvarvietė                  Mirabelio k.

 912  Noriūnų dvaro sodyba       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Noriūnų k.

 913  Noriūnų kapinynas          Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Noriūnų k.

 914  Pajuodupės dvarvietė       Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Pajuodupės k.

 915  Dominikonų vienuolyno      Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
      ansamblis                  Palėvenės k.

 917  Papilių piliakalnis        Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Papilių k.

 918  Akos sala                  Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Skapiškio k.

 919  Palėvenės dvaro sodyba     Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Stirniškių k.

 920  Stirniškių piliakalnis     Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Stirniškių k.

 921  Akmenių vandens malūnas    Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Šaukliškių k.

 922  Vaduvų piliakalnis         Panevėžio aps., Kupiškio sav.,
                                 Vaduvų k.

 923  Kiaužerių akmenys          Panevėžio aps., Panevėžio sav.

 924  Vilkų, Tauginaičių         Panevėžio aps., Panevėžio sav.
      kapinynas

 925  Alančių dvaro sodyba       Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Alančių k.

 926  Aščiagalių kapinynas       Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Aščiagalių k.

 927  Baimainių piliakalnis      Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Baimainių k.

 928  Barinės kapinynas          Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Barinės k.

 929  Berčiūnų pilkapynas        Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Berčiūnų k.

 930  Teresdvario sodyba         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Bygailių k.

 931  Alkos kalnas               Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Budrionių k.

 932  Koplyčkalnis               Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Burvelių k.

 933  Gailiūnų pilkapynas        Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Gailiūnų k.

 934  Gasparėlių pilkapynas      Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Gasparėlių k.

 935  Gasparų pilkapynas         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Gasparų k.

 936  Gilbonių kapinynas         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Gilbonių k.

 937  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Gudgalio k.

 938  Jutkonių kapinynas         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Jutkonių k.

 939  Kūčių dvaro sodyba         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Kūčių k.

 940  Likpetrių kapinynas        Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Likpetrių k.

 941  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Mikėnų k.

 942  Naudvario dvaro sodyba     Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Naudvario k.

 943  Pagiegalos kapinynas       Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Pagiegalos k.

 944  Pakritizio kapinynas       Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Pakritizio k.

 945  Pamiškės dvaro sodyba      Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Pamiškės k.

 946  Papusiu piliakalnis        Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Papusiu k.

 947  Pašilių pilkapynas         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Pašilių I k.

 948  Puziniškio dvaro sodyba    Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Puziniškio k.

 949  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Sodeliškių k.

 950  Tiltagalių pilkapynas      Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Tiltagalių k.

 951  Upytės kapinynas           Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Upytės k.

 952  Upytės piliakalnis         Panevėžio aps., Panevėžio sav.,
                                 Upytės k.

 953  Kriklinių piliakalnis      Panevėžio aps., Pasvalio sav.

 954  Ąžuolpamūšės piliakalnis   Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Ąžuolpamūšės k.

 955  Vandens malūnas            Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Balsių k.

 956  Berklainių pilkapynas      Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Berklainių k.

 957  Velniakalnis               Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Brazdigalos k.

 958  Gulbinėnų dvaro sodyba     Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Gulbinėnų k.

 959  Joniškėlio dvaro sodyba    Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Joniškėlio k.

 960  Kyburių kapinynas          Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Kyburių k.

 961  Šv. apašt. Petro ir Povilo Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
      bažnyčia                   Krinčino mstl.

 962  Melėnų pilkapynas          Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Melėnų k.

 963  Miesteliškių pilkapynas    Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Miesteliškių k.

 964  Šimonių piliakalnis        Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Migonių k.

 965  Norelių kapinynas          Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Norelių k.

 966  Pamiškių kapinynas         Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Pamiškių k.

 967  Pamiškių senovės           Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
      gyvenvietė                 Pamiškių k.

 968  Pamiškių senovės           Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
      gyvenvietė II              Pamiškių k.

 969  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Pumpėnų mstl.

 970  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Puškoniųk.

 971  Vandens malūnas            Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Raubonių k.

 972  Šalnaičių kapinynas        Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Šalnaičių k.

 973  Šalnaičių senovės          Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
      gyvenvietė                 Šalnaičių k.

 974  Škilinpamūšio dvaro sodyba Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Škilinpamūšio k.

 975  Vandens malūnas            Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Toliūnų k.

 976  Vaidžiūnų senovės          Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
      gyvenvietė                 Vaidžiūnų k.

 977  Vėjo malūnas               Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Vaškų mstl.

 978  Vytartų senovės gyvenvietė Panevėžio aps., Pasvalio sav.,
                                 Vytartų k.

 979  Grumbinų kalnas            Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 980  Ignotiškio akmuo           Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 981  Mikniūnų akmuo             Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 982  Obelių šilo mūšio vieta    Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 983  Radišių pilkapynas         Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 984  Skeirių pilkapis           Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 985  Skeirių pilkapis II        Panevėžio aps., Rokiškio sav.

 986  Šv. Pranciškaus            Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      Serafiškojo bažnyčia       Aleksandravėlės k.

 987  Alksnių piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Alksnių k.

 988  Aisetas piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Aisetas k.

 989  Bagdoniškio dvaro sodyba   Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Bagdoniškio k.

 990  Baušiškių piliakalnis      Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Baušiškių k.

 991  Baušiškių pilkapynas       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Baušiškių k.

 992  Tiltaliamiškio kalnas      Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Bradesiųk.

 993  Bryzgių senovės gyvenvietė Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Bryzgių k.

 994  Čedasų senovės gyvenvietė  Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Čedasų k.

 995  Šv. apašt. Petro ir Povilo Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      bažnyčia                   Čedasų mstl.

 996  Dauliūnų piliakalnis       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Dauliūnų k.

 997  Dumblynės senovės          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      gyvenvietė                 Dumblynės k.

 998  Motorinis malūnas          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Duokiškio k.

 999  Šv. Onos bažnyčia          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Duokiškio mstl.

 1000 Struvės geodezinis lankas  Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Gireišių k.

 1001 Sidariškio akmuo           Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Girelės k.

 1002 Junkūnų piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Junkūnų k.

 1003 Juodonių piliakalnis       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Juodonių k.

 1004 Kalnočių piliakalnis       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Kalnočių k.

 1005 Šv. Kazimiero bažnyčia     Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Kamajų mstl.

 1006 Kurkliečių mūšio vieta     Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Kurkliečių k.

 1007 Lukštų piliakalnis         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Lukštų k.

 1008 Mičiūnų pilkapis           Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Mičiūnų k.

 1009 Mielėnų piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Mielėnų k.

 1010 Moškėnų piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Moškėnų k.

 1011 Norkūnų pilkapis           Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Norkūnų k.

 1012 Norkūnų pilkapynas         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Norkūnų k.

 1013 Onuškio dvaro sodyba       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Onuškio k.

 1014 Šv. arkang. Mykolo         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      bažnyčia                   Onuškio mstl.

 1015 Akmuo su "Velnio, Dievo,   Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      Angelo pėdomis"            Pakriauniok.

 1016 Panemunio dvaro sodyba     Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Panemunio mstl.

 1017 Panemunio senovės          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      gynybinis įtvirtinimas     Panemunio mstl.

 1018 Papilių piliakalnis        Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Papilių k.

 1019 Petrešiūnų piliakalnis     Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Petrešiūnų k.

 1020 Rokiškio dvaro sodyba      Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Rokiškis, Tyzenhauzų g. 5

 1021 Velnio pirties akmuo       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Rudžių k.

 1022 Rudžių piliakalnis         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Rudžių k.

 1023 Salų dvaro sodyba          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Salų k.

 1024 Skemų dvarvietė            Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Skemų k.

 1025 Stasiūnų piliakalnis       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Stasiūnų k.

 1026 Štaronių kapinynas         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Štaronių k.

 1027 Akmuo"Dievo pėda"          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Tumasonių k.

 1028 Tumasonių, Lukštų pilkapis Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Tumasonių k.

 1029 Vaineikių pilkapynas       Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Vaineikių k.

 1030 Sidabrinės kalnas          Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Valiūniškio k.

 1031 Alkvietė                   Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Visdievų k.

 1032 Kazio Šešelgio sodyba      Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
                                 Žeimių k.

 1033 Šv. arkang. Mykolo         Panevėžio aps., Rokiškio sav.,
      bažnyčia                   Žiobiškio k.

 1034 Bitėnų pilkapiųvieta       Panevėžio aps., Šiaulių sav.,
                                 Bitėnų k.

 1035 Juodasis akmuo             Šiaulių aps., Akmenės sav.

 1036 Luokavos piliakalnis       Šiaulių aps., Akmenės sav.

 1037 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Augustaičių k.

 1038 Balsių kapinynas           Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Balsių k.

 1039 Būriškių kapinynas         Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Būriškių k.

 1040 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Gudų k.

 1041 Kairiškių kapinynas        Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Kairiškių k.

 1042 Alkos kalnas               Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Kesių k.

 1043 Ldk Kęstučio paminklas     Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Kivylių k.

 1044 Papilės kapinynas          Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Papilės mstl.

 1045 Papilės piliakalnis        Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Papilės mstl.

 1046 Papilės piliakalnis II     Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Papilės mstl.

 1047 Simono Daukanto paminklas  Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Papilės mstl.

 1048 Paragių dvaro sodyba       Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Paragių k.

 1049 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Rudikių k.

 1050 Vegerių kapinynas          Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Vegerių k.

 1051 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Akmenės sav.,
                                 Viekšnių miesto tipo gyvenvietė
                                 Akmenės g. 24

 1052 Tyrelio akmuo              Šiaulių aps., Joniškio sav.

 1053 Naugardėlio kapinynas      Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Aleksandravo k.

 1054 Bružo kapinynas            Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Bružo k.

 1055 Budraičių kapinynas        Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Budraičių k.

 1056 Paudruvės kapinynas        Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Girdžiūnų k.

 1057 Jakiškių dvaro sodyba      Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Jakiškių k.

 1058 Jakiškių senovės           Šiaulių aps., Joniškio sav.,
      gyvenvietė                 Jakiškių k.

 1059 Saulės mūšio vieta         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Jauniūnų k.

 1060 Kalnelio piliakalnis       Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Kalnelio k.

 1061 Linkaičių pilkapis         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Linkaičių k.

 1062 Linksmėnų, Kurmaičių       Šiaulių aps., Joniškio sav.,
      kapinynas                  Linksmėnų k.

 1063 Linksmėnų, Kurmaičių       Šiaulių aps., Joniškio sav.,
      pilkapiai                  Linksmėnų k.

 1064 Martiniškių kapinynas      Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Martyniškių k.

 1065 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Mekių k.

 1066 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Melnių k.

 1067 Mindaugių kapinynas        Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Mindaugių k.

 1068 Pabalių kapinynas          Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Pabalių k.

 1069 Pabalių pilkapis           Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Pabalių k.

 1070 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Plikiškių k.

 1071 Rudiškių kapinynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Rudiškių k.

 1072 Rukuižių kapinynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Rukuižių k.

 1073 Rukuižių kapinynas II      Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Rukuižių k.

 1074 Slėpsnių kapinynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Slėpsnių k.

 1075 Spirakių kapinynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Spirakių k.

 1076 Stungių kapinynas          Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Stungių k.

 1077 Šilmikių kapinynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Šilmikių k.

 1078 Užupių kapinynas           Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Užupių k.

 1079 Platonių senovės           Šiaulių aps., Joniškio sav.,
      gyvenvietė                 Vaineikių k.

 1080 Žagarės dvaro sodyba       Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Žagarė

 1081 Žagarės piliakalnis        Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Žagarė

 1082 Žagarės piliakalnis II     Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Žagarė

 1083 Žagarės pilkapynas         Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Žagarė

 1084 Motorinis malūnas          Šiaulių aps., Joniškio sav.,
                                 Žagarė, Raktuvės g. 26

 1085 Žagarės dvaro palivarko    Šiaulių aps., Joniškio sav.,
      sodyba                     Žagariškiųk.

 1086 Gaidžiupilės kalnas        Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1087 Medžiokalnis               Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1088 Perkūnkalnis               Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1089 Akmenių, Perkūniškės       Šiaulių aps., Kelmės sav.
      pilkapynas

 1090 Paalksnių kapinynas        Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1091 Paalksnių pilkapynas       Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1092 Pašilės akmuo              Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1093 Perkūniškės pilkapis       Šiaulių aps., Kelmės sav.

 1094 Perkūnkalnis               Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Akmenių k.

 1095 Raganynės kalnelis         Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Aukštiškių k.

 1096 Akmuo su ženklais          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Badauskių k.

 1097 Beržėnų dvaro sodyba       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Beržėnų k.

 1098 Bruku, Brukalių kapinynas  Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Bruku k.

 1099 Akmuo su dubeniu           Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Budriūnųk.

 1100 Bukantiškės, Piltines      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Bukantiškės k.

 1101 Bumbulių senovės gynybinis Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      įtvirtinimas               Bumbulių k.

 1102 Burbaičių piliakalnis      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Burbaičių k.

 1103 Dimgailių kapinynas        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Dimgailių k.

 1104 Užvenčio, Dvarčiaus        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      kapinynas                  Dvarčiaus k.

 1105 Dvarviečių, Kušleikių      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      kapinynas                  Dvarviečių k.

 1106 Dvarviečių, Kušleikių      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      pilkapis                   Dvarviečių k.

 1107 FleriJoniškės kapinynas    Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Fleri Joniškės k.

 1108 Galinių, Papušio           Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Galinių k.

 1109 Gaučiškės, Liolių          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Gaučiškės k.

 1110 Gineikių kapinynas         Šiaulių aps., Kelmės sav. .
                                 Gineikių k.

 1111 Gudelių piliakalnis        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Gudelių k.

 1112 Jagminiškės pilkapis       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Jagminiškės k.

 1113 Akmuo "Velnio pėda"        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Junkilų k.

 1114 Junkilų kapinynas          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Junkilų k.

 1115 Akmuo su "Žmogaus ir       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      gyvulio" pėdomis           Kaimalėsk.

 1116 Kalniškių, Spakainasties   Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Kalniškių k.

 1117 Kražių kolegija            Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Kražių mstl., Kolegijos g. 5

 1118 Akmuo ir šaltinis          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Maironių k.

 1119 Maironių, Saudininkų       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      pilkapių vieta             Maironių k.

 1120 Markūniškės kapinynas      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Markūniškės k.

 1121 Maudžiorų kapinynas        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Maudžiorų k.

 1122 Naukaimio, Kupriškių       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      kapinynas                  Naukaimio k.

 1123 Pabariukų, Eimaičių        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      pilkapis                   Pabariukų k.

 1124 Pagryžuvio dvaro sodyba    Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Pagryžuvio k.

 1125 Pagryžuvio piliakalnis     Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Pagryžuvio k.

 1126 Paklibakių kapinynas       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Paklibakių k.

 1127 Paklibakių senovės         Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      gyvenvietė                 Paklibakių k.

 1128 Palukojo, Šedvydžių        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      pilkapynas                 Palukojo k.

 1129 Papilalio piliakalnis      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Papilalio k.

 1130 Papilių piliakalnis        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Papilių k.

 1131 Paprūdžių kapinynas        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Paprūdžių k.

 1132 Kubilių, Papušynio         Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Papušynio k.

 1133 Sponsčiuko kalnas          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Paspąsčio k.

 1134 Paspąsčio piliakalnis      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Paspąsčio k.

 1135 Pašiaušės kapinynas        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Pašiaušės k.

 1136 Pašimšės senovės gynybinis Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      įtvirtinimas               Pašimšės k.

 1137 Pavaiguvio akmuo           Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Pavaiguvio k.

 1138 Sklepkalnis                Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Pavandenės k.

 1139 Perkūniškės kapinynas      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Perkūniškės k.

 1140 Plūsčių piliakalnis        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Plūsčių k.

 1141 Sotkalnio pilkapynas       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Sotkalnio k.

 1142 Šventragiu alkvietė        Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Šventragiu k.

 1143 Tytuvėnų bažnyčios         Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      irvienuolyno ansamblis     Tytuvėnai

 1144 Tolišių kapinynas          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Tolišių k.

 1145 Tolišių pilkapis           Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Tolišių k.

 1146 Akmuo su dubeniu           Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Tolučių k.

 1147 Vaidatonių, Šimkaičių      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      piliakalnis                Vaidatonių k

 1148 Šv. Jono Krikštytojo       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      bažnyčia                   Vaiguvos k.

 1149 Vainagių piliakalnis       Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Vainagių k.

 1150 Kušleikių pilkapis         Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Varvalių k.

 1151 Šv. Onos bažnyčia          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Verpenos k.

 1152 Žalpių alkakalnis          Šiaulių aps., Kelmės sav.,
                                 Žalpių k.

 1153 Ventos-Dubysos kanalo      Šiaulių aps., Kelmės sav.,
      liekanos                   Šiauliųsav.

 1154 Perkūno akmuo              Šiaulių aps., Pakruojo sav.

 1155 Velnio krėslo akmuo        Šiaulių aps., Pakruojo sav.

 1156 Zigmantiškių akmuo         Šiaulių aps., Pakruojo sav.

 1157 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Aleknaičių k.

 1158 Aukštadvario kapinynas     Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Aukštadvario k.

 1159 Aukštadvario, Gudelių      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
      kapinynas                  Aukštadvario k.

 1160 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Bačiūnų k.

 1161 Binėnų antrasis akmuo      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Binėnų k.

 1162 Binėnų pirmasis akmuo      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Binėnų k.

 1163 Dargužiu kapinynas         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Dargužiu k.

 1164 Degėsių kapinynas          Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Degėsių k.

 1165 Diržių kapinynas           Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Diržių k.

 1166 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Diržių k.

 1167 Dovainiškio kapinynas      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Dovainiškio k.

 1168 Gaižiūnų akmuo             Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Gaižiūnų k.

 1169 Gaubiu akmuo               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Gaubiu k.

 1170 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Gelčių k.

 1171 Geručių senovės gynybinis  Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
      įtvirtinimas               Geručių k.

 1172 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Guostagalio k.

 1173 Impolių dvarvietė          Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Impolių k.

 1174 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Janelionių k.

 1175 Kairelių senovės           Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
      gyvenvietė                 Kairelių k.

 1176 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Kalpokų k.

 1177 Lašmenpamūšio dvaro sodyba Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Lašmenpamūšio k.

 1178 Liesų kapinynas            Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Liesų k.

 1179 Linksmučių kapinynas       Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Linksmučių k.

 1180 Masčionių kapinynas        Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Masčionių k.

 1181 Meldinių pilkapis          Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Meldinių k.

 1182 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Meldinių k.

 1183 Velnio akmuo               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Miciūnų k.

 1184 Miciūnų akmuo              Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Miciūnų k.

 1185 Užvažiuojamasis kiemas     Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Mikniūnų k.

 1186 Nociūnų akmuo              Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Nociūnų k.

 1187 Paežerių alkakalnis        Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Paežerių k.

 1188 Paežerių akmuo             Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Paežerių k.

 1189 Paežerių alkakalnis        Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Paežerių k.

 1190 Pakruojo dvaro sodyba      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Pakruojo k.

 1191 Paliečių kapinynas         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Paliečių k.

 1192 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Pašvitinio k.

 1193 Peleniškių piliakalnis     Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Peleniškių k.

 1194 Petronių kapinynas         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Petronių k.

 1195 Plaučiškių pilkapis        Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Plaučiškių k.

 1196 Plaučiškių pilkapynas      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Plaučiškių k.

 1197 Puodžiškių pilkapynas      Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Puodžiškių k.

 1198 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Sigutėnų k.

 1199 Sodeliškių akmuo           Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Sodeliškių k.

 1200 Šv. Lauryno bažnyčia       Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Stačiūnų k.

 1201 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Stačiūnų k.

 1202 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Starkonių k.

 1203 Steigvilių senovės         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
      gyvenvietė                 Steigvilių k.

 1204 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Steigvilių k.

 1205 Šukionių kapinynas         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Šukionių k.

 1206 Tričių piliakalnis         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Tričių k.

 1207 Ūdekų akmuo                Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Ūdekų k.

 1208 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Ūdekų k.

 1209 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Vaišvydžių k.

 1210 Vaižgantų kapinynas        Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Vaižgantų k.

 1211 Voronėlių akmuo            Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Voronėlių k.

 1212 Žeimelio kapinynas         Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Žeimelio mstl.

 1213 Žeimelio piliakalnis       Šiaulių aps., Pakruojo sav.,
                                 Žeimelio mstl.

 1214 Angelo akmuo               Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1215 Šventkalnis                Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1216 Velnio akmuo               Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1217 Liaudiškių pilkapis        Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1218 Liaudiškių pilkapynas      Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1219 Pakalniškių, Kleboniškių   Šiaulių aps., Radviliškio sav.
      piliakalnis

 1220 Pakalniškių, Kleboniškių   Šiaulių aps., Radviliškio sav.
      pilkapynas

 1221 Piepalių kapinynas         Šiaulių aps., Radviliškio sav.

 1222 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Alksnupių k.

 1223 Augmenų kapinynas          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Augmenų k.

 1224 Augmenų pilkapynas         Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Augmenų k.

 1225 Baisogalos dvaro sodyba    Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Baisogalos mstl.

 1226 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Baltosios k.

 1227 Beinoravos dvaro sodyba    Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Beinoravos k.

 1228 Burbiškio dvaro sodyba     Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Burbiškio k.

 1229 Ramytės aukuro akmuo       Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Daukonių k.

 1230 Debeikių pilkapis          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Debeikių k.

 1231 Diauderių piliakalnis      Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Diauderių k.

 1232 Diktariškių dvaro sodyba   Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Diktariškių k.

 1233 Kalvė ir vėjo malūnas      Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Giedraičių k.

 1234 Gimbogalos kapinynas       Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Gimbogalos k.

 1235 Kelmynų pilkapynas         Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Kelmynų k.

 1236 Kleboniškių akmuo          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Kleboniškių k.

 1237 Kleboniškių senovės        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Kleboniškių k.

 1238 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Kleboniškių k.

 1239 Kudinų, Kalnų piliakalnis  Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Kudinų k.

 1240 Lenartuvos pilkapynas      Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Lenartuvos k.

 1241 Maldžiūnų dvaro sodyba     Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Maldžiūnų k.

 1242 Mažuolių pilkapynas        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Mažuolių k.

 1243 Salų, Nirtaičių kapinynas  Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Nirtaičių k.

 1244 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Paežerių k.

 1245 Pakalniškių senovės        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Pakalniškių k.

 1246 Raginėnų piliakalnis       Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Raginėnų k.

 1247 Raginėnų pilkapynas        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Raginėnų k.

 1248 Raginėnų pilkapynas II     Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Raginėnų k.

 1249 Raginėnų pilkapynas III    Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Raginėnų k.

 1250 Raginėnų, Stūriškių        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      kapinynas                  Raginėnų k.

 1251 Raginėnų, Vokzalo senovės  Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Raginėnų k.

 1252 Raudondvario dvaro sodyba  Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Raudondvario k.

 1253 Sidarių pilkapis           Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Sidarių k.

 1254 Šašių kapinynas            Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Šašių k.

 1255 Šaukoto Švč. Trejybės      Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      bažnyčia                   Šaukoto mstl., Šiaulėnų g.

 1256 Šiaulaičių pilkapynas      Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Šiaulaičių k.

 1257 Šniuraičių kapinynas       Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Šniuraičių k.

 1258 Šniuraičių kapinynas II    Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Šniuraičių k.

 1259 Šniuraičių senovės         Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Šniuraičių k.

 1260 Šeduvos, Užuovėjos         Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      kapinynas                  Užuovėjos k.

 1261 Užuožerių kapinynas        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Užuožerių k.

 1262 Motorinis malūnas          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Vadaktų mstl.

 1263 Vadaktų dvarvietė          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Vadaktų mstl.

 1264 Vaitiekūnų kapinynas       Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Vaitiekūnų k.

 1265 Vaitiekūnų piliakalnis     Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Vaitiekūnų k.

 1266 Varnionių senovės          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Varnionių k.

 1267 Velžių piliakalnis         Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Velžių k.

 1268 Verdenės šaltinis          Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Verdulių k.

 1269 Akmenys ir šaltinis        Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Verdulių k.

 1270 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Voškonių k.

 1271 Milžino kalnelis           Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
                                 Žąsaičių k.

 1272 Žilionių senovės           Šiaulių aps., Radviliškio sav.,
      gyvenvietė                 Žilionių k.

 1273 Dapkūnų, Meškuičių         Šiaulių aps., Šiaulių r. sav.,
      kapinynas                  Dapkūnų k.

 1274 Gaidpilės kalnas           Šiaulių aps., Šiaulių sav.

 1275 Laumės akmuo               Šiaulių aps., Šiaulių sav.

 1276 Martyno akmuo              Šiaulių aps., Šiaulių sav.

 1277 Girnikų kalnas             Šiaulių aps., Šiaulių sav.

 1278 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Biržių k.

 1279 Bubių dvaro sodyba         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Bubių k.

 1280 Bubių piliakalnis          Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Bubių k.

 1281 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Dengtilčio k.

 1282 Girkautų pilkapių vieta    Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Girkautų k.

 1283 Gruzdžių dvaro sodyba      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Gruzdžių k.

 1284 Jurgaičių kapinynas        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Jurgaičių k.

 1285 Jurgaičių piliakalnis      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Jurgaičių k.

 1286 Alkos kalnas               Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Jusaičių k.

 1287 Keblių kapinynas           Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Keblių k.

 1288 Keblių senovės gyvenvietė  Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Keblių k.

 1289 Kybartiškės pilkapis       Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Kybartiškės k.

 1290 Akmuo su dubeniu           Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Kurtuvėnų mstl.

 1291 Kurtuvėnų dvaro sodyba     Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Kurtuvėnų mstl.

 1292 Kurtuvėnų piliakalnis      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Kurtuvėnų mstl.

 1293 Luponių piliakalnis        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Luponių k.

 1294 Mažeikių kapinynas II      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Mažeikių k.

 1295 Mažeikių kapinynas         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Mažeikių k.

 1296 Vėjo malūnas               Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Meškuičių mstl.

 1297 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Mirskiškės k.

 1298 Noliškių pilkapynas        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Noliškių k.

 1299 Normančių piliakalnis      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Normančių k.

 1300 Norušaičių kapinynas       Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Norušaičių k.

 1301 Norušaičių senovės         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
      gyvenvietė                 Norušaičių k., Kairių sen.

 1302 Nuomininkų kapinynas       Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Nuomininkų k.

 1303 Pauparių pilkapis          Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Pauparių k., Gruzdžių sen.

 1304 Račių kapinynas            Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Račių k.

 1305 Raganių kapinynas          Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Raganių k.

 1306 Alkos kalnas               Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Raizgių k.

 1307 Rekčių piliakalnis         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Rekčių k.

 1308 Ringuvėnų senovės          Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
      gyvenvietė                 Ringuvėnų k.

 1309 Romučių piliakalnis        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Romučių k.

 1310 Sauginių kapinynas         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Sauginių k.

 1311 Šapnagių kapinynas         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Šapnagių k.

 1312 Šiaulių piliakalnis        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Šiauliai

 1313 Šilėnų piliakalnis         Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Šilėnų k.

 1314 Vandens malūnas            Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Šilėnų k.

 1315 Vaišnorių kapinynas        Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Vaišnorių k., Kužių sen.

 1316 Šv. Antano Paduviečio      Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
      bažnyčia                   Varputėnų k.

 1317 Varputėnų dvaro sodyba     Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Varputėnų k.

 1318 Šv. Mikalojaus bažnyčia    Šiaulių aps., Šiaulių sav.,
                                 Žarėnų-Latvelių k.

 1319 Siaurojo geležinkelio      Šiaulių aps., Utenos aps.,
      kompleksas                 Panevėžio aps., Anykščių sav.,
                                 Biržų sav., Pasvalio sav.,
                                 Pakruojo sav., Panevėžio sav.,
                                 Panevėžio m. sav.

 1320 Naudvario kapinynas        Tauragės aps., Jurbarko sav.

 1321 Antkalniškių piliakalnis   Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Antkalniškių k.

 1322 Belvederio dvaro sodyba    Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Belvederio k.

 1323 Belvederio gynybinis       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
      įtvirtinimas               Belvederio k.

 1324 Daugėlių dvaro sodyba      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Daugėlių k.

 1325 Eržvilko piliakalnis       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Eržvilko mstl.

 1326 Jurbarko piliakalnis       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Jurbarkas

 1327 Gystėnų piliakalnis        Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Kabučių k.

 1328 Kalnėnų piliavietė         Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Kalnėnų k.

 1329 Kartupėnų piliakalnis      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Kartupėnų k.

 1330 Petro Cvirkos sodyba       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Klangiųk.

 1331 Lapgirių dvaro sodyba      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Lapgirių k.

 1332 Meškininkų piliakalnis     Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Meškini nkų k.

 1333 Padubysio dvaro vandens    Tauragės aps., Jurbarko sav.,
      malūnas                    Padubysio k.

 1334 Pašilių piliakalnis        Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Pašilių k.

 1335 Pieštvėnų senovės          Tauragės aps., Jurbarko sav.,
      gyvenvietė                 Pieštvėnų k.

 1336 Panemunės pilis            Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Pilies I k.

 1337 Raudonėnų piliakalnis      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Raudonėnų k.

 1338 Raudonės pilis             Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Raudonės mstl.

 1339 Seredžiaus kapinynas       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Seredžiaus mstl.

 1340 Seredžiaus piliakalnis     Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Seredžiaus mstl.

 1341 Seredžiaus piliavietė      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Seredžiaus mstl.

 1342 Vandens matavimo stotis    Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Smalininkai

 1343 Steigvilų senovės          Tauragės aps., Jurbarko sav.,
      gyvenvietė                 Stiegvilų k.

 1344 Varnaičių kapinynas        Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Varnaičių k.

 1345 Veliuonos dvarosodyba      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mst.

 1346 Veliuonos kapinynas        Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mstl.

 1347 Veliuonos piliakalnis      Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mstl.

 1348 Veliuonos piliakalnis II   Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mstl.

 1349 Veliuonos piliavietė       Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mstl.

 1350 Vytauto Didžiojo paminklas Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Veliuonos mstl.

 1351 Viešvilės kapinynas        Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Viešvilės k.

 1352 Lidijos Meškaitytės sodyba Tauragės aps., Jurbarko sav.,
                                 Antšvenčių k., Smalininkų sen.

 1353 Būbliškės piliakalnis      Tauragės aps., Pagėgių sav.

 1354 Rambyno kalnas             Tauragės aps., Pagėgių sav.

 1355 Šereitlaukio piliakalnis   Tauragės aps., Pagėgių sav.

 1356 Barzūnų kapinynas          Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Barzūnų k.

 1357 Vartūliškių piliakalnis    Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Barzūnų k.

 1358 Bitėnų k.                  Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Bitėnų k.
      I

 1359 Bitėnų k.                  Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Bitėnų k.
      II

 1360 Būbliškės dvaro sodyba     Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Būbliškės k.

 1361 Kreivėnų kapinynas         Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Kulmenų k.

 1362 Kulmenų piliakalnis        Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Kulmenų k.

 1363 Lumpėnų kapinynas          Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Lumpėnų k.

 1364 Opstainio piliakalnis      Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Opstainio k.

 1365 Pal um pi ų dvaro sodyba   Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Palumpių k.

 1366 Palumpių kapinynas         Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Palumpių k.

 1367 Pem pynės dvaro sodyba     Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Pempynės k.

 1368 Opstainio, Vylkiškio       Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      piliakalnis                Raudondvario k.

 1369 Sodėnų kapinynas           Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Sodėnų k.

 1370 Strazdų, Ječiškių          Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      kapinynas                  Strazdų k.

 1371 Šereitlaukio dvaro sodyba  Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Šereitlaukio k.

 1372 Šereitlaukio kapinynas     Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Šereitlaukio k.

 1373 Šereitlaukio senovės       Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      gyvenvietė                 Šereitlaukio k.

 1374 Šilgalių dvaro sodyba      Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Šilgalių k.

 1375 Vėžininkų senovės          Tauragės aps., Pagėgių sav.,
      gyvenvietė                 Vėžininkų k.

 1376 Vidgirių kapinynas         Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Vidgirių k.

 1377 Vilkyškių dvaro sodyba     Tauragės aps., Pagėgių sav.,
                                 Vilkyškių mstl.

 1378 Kalnas Alkos kakta         Tauragės aps., Šilalės sav.

 1379 Šventkalnis                Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Alkupio k.

 1380 Antininkų kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Antininkų k.

 1381 Apvaršuvos kapinynas       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Apvaršuvos k.

 1382 Balsių pilkapynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Balsių k.

 1383 Bijotų dvaro sodyba        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Bijotų k.

 1384 Bilionių k.                Tauragės aps., Šilalės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Bilionių k.

 1385 Bilionių piliakalnis       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Bilionių k.

 1386 Burbiškiu kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Burbiškiu k.

 1387 Burbiškiu piliakalnis      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Burbiškiu k.

 1388 Dapkiškės piliakalnis      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Dapkiškės k.

 1389 Dargalių kapinynas         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Dargalių k.

 1390 Didkiemio Šv. angelų Sargų Tauragės aps., Šilalės sav.,
      bažnyčia                   Didkiemio k.

 1391 Dulkių Lauko kapinynas     Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Dulkių Lauko k.

 1392 Alkos kalnas               Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Gaidėnų k.

 1393 Ragankalnis                Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Gedminiškės k.

 1394 Gegužių piliakalnis        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Gegužių k.

 1395 Alkos kalnas               Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Grigulių k.

 1396 Gulbių kapinynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Gulbių k.

 1397 Indijos piliakalnis        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Indijos k.

 1398 Jaunodavos kapinynas       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Jaunodavos k.

 1399 Severėnų kapinynas         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Jaunodavos k.

 1400 Jonaičių pilkapynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Jonaičių k.

 1401 Juodainių kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Juodainių k.

 1402 Juodžių kapinynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Juodžių k.

 1403 Kalvalių piliakalnis       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kalvalių k.

 1404 Medvėgalio piliakalnis     Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Karūžiškės I k.

 1405 Alkos kalnas               Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Karūžiškės k.

 1406 Medvėgalio kūlgrinda       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Karūžiškės k.

 1407 Kaštaunalių kapinynas      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kaštaunalių k.

 1408 Kalnas Aušrinės kalva      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kaušų k.

 1409 Kaušų kapinynas            Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kaušų k.

 1410 Kazokų piliakalnis         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kazokų k.

 1411 Keberkščių kapinynas       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Keberkščių k.

 1412 Rubinavo piliakalnis       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kelmutiškės k.

 1413 Klabu kapinynas            Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Klabu k.

 1414 Aukuro kalnas              Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kunigiškių k.

 1415 Pavėžio piliakalnis        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kvėdarnos k.

 1416 Kvėdarnos kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kvėdarnos mstl.

 1417 Vytauto Didžiojo paminklas Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Kvėdarnos mstl.

 1418 Akmuo Velnio krasė         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Lembo k.

 1419 Lileikėnų kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Lileikėnų k.

 1420 Lileikėnų piliakalnis      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Lileikėnų k.

 1421 Lingių kapinynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Lingių Fermų k.

 1422 Akmuo Velnio sostas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Padievaičio k.

 1423 Padievaičio kapinynas      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Padievaičio k.

 1424 Padievaičio piliakalnis    Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Padievaičio k.

 1425 Alkos kalnas               Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Paežerio k.

 1426 Požerės kapinynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Paežerio k.

 1427 Pagrybio kapinynas         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pagrybio k.

 1428 Pagrybio piliakalnis       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pagrybio k.

 1429 Pailgočio kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pailgočio k.

 1430 Pajūrio dvaro sodyba       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pajūrio mstl.

 1431 Pajūrio kapinynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pajūrio mstl.

 1432 Pakalniškių kapinynas      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pakalniškių k.

 1433 Pakisio piliakalnis        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pakisio k.

 1434 Paragaudžio kapinynas      Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Paragaudžio k.

 1435 Paragaudžio pilkapynas     Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Paragaudžio k.

 1436 Paupynio kapinynas         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Paupynio k.

 1437 Pilių piliakalnis          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Pilių k.

 1438 Prapymo k.                 Tauragės aps., Šilalės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Prapymo k.

 1439 Rubaičių piliakalnis       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Rubaičių k.

 1440 Rūtelių kapinynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Rūtelių k.

 1441 Obelyno kapinynas          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Senojo Obelyno k.

 1442 Šimėnų piliakalnis         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Šimėnų k.

 1443 Pajūralio pilkapynas       Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Skerdynų k.

 1444 Šakių pilkapynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Šakių k.

 1445 Šarkų kapinynas            Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Šarkų k.

 1446 Šiaudalių kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Šiaudalių k.

 1447 Gedminiškės piliakalnis    Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Trako k.

 1448 Treigių piliakalnis        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Treigių k.

 1449 Upynos kapinynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Upynos k.

 1450 Vaičių piliakalnis         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vaičių k.

 1451 Vandens malunas-karšykla   Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vaičių k.

 1452 Varsėdžių kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Varsėdžių k.

 1453 Varsėdžių Šv. Roko         Tauragės aps., Šilalės sav.,
      bažnyčia                   Varsėdžių k.

 1454 Vedrių piliakalnis         Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vedrių k.

 1455 Vilkų Lauko piliakalnis    Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vilkų Lauko k.

 1456 Vilkų piliakalnis          Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vilkų Lauko k.

 1457 Vytogalos kapinynas        Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Vytogalos k.

 1458 Žąsino kapinynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Žąsino k.

 1459 Žvilių kapinynas           Tauragės aps., Šilalės sav.,
                                 Žvilių k.

 1460 Stebinės akmenys           Tauragės aps., Tauragės sav.

 1461 Šv. Jono Krikštytojo       Tauragės aps., Tauragės sav.,
      bažnyčia ir Adakavo dvaro  Adakavo k.
      sodyba

 1462 Batakių piliakalnis        Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Batakių k.

 1463 Dapkiškių piliakalnis      Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Dapkiškių k.

 1464 Gaurės Šv. arkangelo       Tauragės aps., Tauragės sav.,
      Mykolo bažnyčia            Gaurės mstl.

 1465 Šventkalnis                Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Gilandviršių k.

 1466 Ivangėnų piliakalnis       Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Ivangėnų k.

 1467 Ivangėnų piliakalnis II    Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Ivangėnų k.

 1468 Juškaičių piliakalnis      Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Juškaičių k.

 1469 Kiukiškių piliakalnis      Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Kiukiškių k.

 1470 Naujininkų piliakalnis     Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Kuturių k.

 1471 Lankininkų dvaro sodyba    Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Lankininkų k.

 1472 Geležinkelio stotis        Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Lauksargių k.

 1473 Ližių kapinynas            Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Ližių k.

 1474 Matiškių piliakalnis       Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Matiškių k.

 1475 Gilandžių piliakalnis      Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Oplankio k.

 1476 Greižėnų piliakalnis       Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Oplankio k.

 1477 Pagramančio piliakalnis    Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Pagramančio mstl.

 1478 Pagramančio Švč. M.        Tauragės aps., Tauragės sav.,
      Marijos Nekalto            Pagramančio mstl.
      Prasidėjimo bažnyčia

 1479 Stirbaičių, Dargaičių      Tauragės aps., Tauragės sav.,
      kapinynas                  Stirbaičių k.

 1480 Tauragės dvarvietė         Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Taurų k.

 1481 Lomių dvaro sodyba         Tauragės aps., Tauragės sav.,
                                 Treinosios k.

 1482 Trepu dvaro ir Dirginčių   Tauragės aps., Tauragės sav.,
      palivarko sodybos          Trepu k.

 1483 Geidžių akmuo              Telšių aps., Mažeikių sav.

 1484 Griežės pilkapynas         Telšių aps., Mažeikių sav.

 1485 Juodeikėlių pilkapis       Telšių aps., Mažeikių sav.

 1486 Butikių, Skėrių kapinynas  Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Butikių k.

 1487 Dapšių piliakalnis         Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Dapšių k.

 1488 Daubarių kapinynas         Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Daubarių k.

 1489 Daubarių piliakalnis       Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Daubarių k.

 1490 Daubarių piliakalnis II    Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Daubarių k.

 1491 Dautarų dvaro sodyba       Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Dautarų k.

 1492 Geidžių kapinynas          Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Geidžių k.

 1493 Geidžių Šv. Onos koplyčia  Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Geidžių k.

 1494 Gyvolių piliakalnis        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Gyvolių k.

 1495 Griežės piliakalnis        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Griežės k.

 1496 Griežės piliakalnis II     Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Griežės k.

 1497 Stulpino vandens malūnas   Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Jautakių k.

 1498 Jautakių piliakalnis       Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Jautakių k.

 1499 Pauliankos vandens malūnas Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Krakių k.

 1500 Kukių, Petreliu kapinynas  Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Kukių k.

 1501 Leckavos piliakalnis       Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Leckavos mstl.

 1502 Milių kapinynas            Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Milių k.

 1503 Paventės pilkapynas        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Paventės k.

 1504 Broniaus Pundziaus sodyba  Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Pievėnų k.

 1505 Pievėnų Nukryžiuotojo      Telšių aps., Mažeikių sav.,
      Jėzaus bažnyčia            Pievėnų k.

 1506 Plinkšių dvaro sodyba      Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Plinkšių k.

 1507 Vėjo malūnas               Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Purplių k.

 1508 Alkos kalnas ir šaltinis   Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Račių k.

 1509 Renavo dvaro sodyba        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Renavo k.

 1510 Renavo piliakalnis         Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Renavo k.

 1511 Rimolių piliakalnis        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Rimolių k.

 1512 Ritinės piliakalnis        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Ritinės k.

 1513 Paminklas Vytautui         Telšių aps., Mažeikių sav.,
      Didžiajam                  Seda, Vytauto g.

 1514 Vandens malūnas            Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Seda, Vytauto g. 36

 1515 Tirkšlių k.                Telšių aps., Mažeikių sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Tirkšlių k.

 1516 Šv. Antano Paduviečio      Telšių aps., Mažeikių sav.,
      bažnyčia                   Ukrinų k.

 1517 Ukrinų dvaro sodyba        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Ukrinų k.

 1518 Vadagių piliakalnis        Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Vadagių k.

 1519 Viekšnių kapinynas         Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Viekšnių mstl.

 1520 Juozo Vaičkaus sodyba      Telšių aps., Mažeikių sav.,
                                 Zastaučių k.

 1521 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav.

 1522 Velnio akmuo               Telšių aps., Plungės sav.

 1523 Platelių piliavietė        Telšių aps., Plungės sav.

 1524 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav., Alko
                                 k.

 1525 Alsėdžių kapinynas         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Alsėdžių mstl.

 1526 Alsėdžių piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Alsėdžių mstl.

 1527 Vandens malūnas            Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Babrungėnų k.

 1528 Vandens malūnas            Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Babrungėnų k.

 1529 Beržoro kaimas             Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Beržoro k.

 1530 Beržoro Šv. Stanislovo     Telšių aps., Plungės sav.,
      bažnyčia                   Beržoro k.

 1531 Didvyčių, Jazdaičių        Telšių aps., Plungės sav.,
      kapinynas                  Didvyčių k.

 1532 Dovainių, Dvarviečių,      Telšių aps., Plungės sav.,
      Užpelkių kapinynas         Dovainių k.

 1533 Apieros kalnas             Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gandingos k.

 1534 Gandingos kapinynas        Teisių aps., Plungės sav.,
                                 Gandingos k.

 1535 Gandingos piliakalnis      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gandingos k.

 1536 Gegrėnų piliakalnis II     Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gegrėnų k.

 1537 Gegrėnų kapinynas          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gegrėnų k.

 1538 Gegrėnų kapinynas II       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gegrėnų k.

 1539 Gegrėnų piliakalnis        Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gegrėnų k.

 1540 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gilaičių k.

 1541 Gintališkės kapinynas      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gintališkės k.

 1542 Gintališkės piliakalnis    Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gintališkės k.

 1543 Godelių kapinynas          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Godelių k.

 1544 Grigaičių piliakalnis      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Grigaičių k.

 1545 Bukantės dvaro sodyba      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Gudelių k.

 1546 Jazdauskiškių kapinynas    Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Jazdauskiškių k.

 1547 Aiksės kalnas              Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Kalniškių k.

 1548 Lekemės piliakalnis        Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Lekemės k.

 1549 Mačiūkių kapinynas         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Mačiūkių k.

 1550 Mažųjų Mostaičių k.        Telšių aps., Plungės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Mažųjų Mostaičių k.

 1551 Medsėdžių k.               Telšių aps., Plungės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Medsėdžių k.

 1552 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Mikytų k.

 1553 Nausodžio kapinynas        Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Nausodžio k.

 1554 Nausodžio piliakalnis      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Nausodžio k.

 1555 Padvarių k.                Telšių aps., Plungės sav.,
      etnoarchitektūrinė sodyba  Padvarių k.

 1556 Pakutuvėnų piliakalnis     Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Pakutuvėnų k.

 1557 Platelių dvaro sodyba      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Platelių k.

 1558 Platelių dvarvietė         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Platelių mstl.

 1559 Šv. apašt. Petro ir        Telšių aps., Plungės sav.,
      Pauliaus bažnyčia          Platelių mstl.

 1560 Babrungo dvarvietė         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Plungė

 1561 Plungės dvaro sodyba       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Plungė

 1562 Plungės kapinynas          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Plungė

 1563 Plungės piliakalnis        Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Plungė

 1564 Prūsalių kapinynas         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Prūsalių k.

 1565 Pūčkorių piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Pūčkorių k.

 1566 Velnio akmuo               Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Pupžibių k.

 1567 Stalgėnų piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Stalgėnų k.

 1568 Stanelių piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Stanelių k.

 1569 Surblių kapinynas          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Surblių k.

 1570 Surblių piliakalnis        Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Surblių k.

 1571 Šarnelės piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Šarnelės k.

 1572 Šarnelės senovės           Telšių aps., Plungės sav.,
      gyvenvietė                 Šarnelės k.

 1573 Dievo stalo akmuo          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Šašaičių k.

 1574 Šateikių dvaro sodyba      Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Šateikių k.

 1575 Šateikių kapinynas         Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Šateikių k.

 1576 Šateikių Šv. evangelisto   Telšių aps., Plungės sav.,
      Morkaus bažnyčia           Šateikių k.

 1577 Švč. M. Mergelės           Telšių aps., Plungės sav.,
      Apsilankymo bažnyčia       Tverų mstl.

 1578 Uogučių, Paežerės,         Telšių aps., Plungės sav.,
      Rūdaičių kapinynas         Uogučių k.

 1579 Užpelkių piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Užpelkių k.

 1580 Vaištarų pilkapis          Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Vaištarų k.

 1581 Varkalių piliakalnis       Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Varkalių k.

 1582 Alkokalnis                 Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Vieštovėnų k.

 1583 Vieštovėnų piliakalnis     Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Vieštovėnų k.

 1584 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Visvainių k.

 1585 Alkos kalnas               Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Vydeikių k.

 1586 Čerauninkalnis             Telšių aps., Plungės sav.,
                                 Vydeikių k.

 1587 Žemaičių Kalvarijos        Telšių aps., Plungės sav.,
      kapinynas II               Žemaičių Kalvarijos mstl.

 1588 Žemaičių Kalvarijos        Telšių aps., Plungės sav.,
      piliakalnis                Žemaičių Kalvarijos mstl.

 1589 Žemaičių Kalvarijos        Telšių aps., Plungės sav.,
      vienuolyno vieta           Žemaičių Kalvarijos mstl.

 1590 Žemaičių Kalvarijos,       Telšių aps., Plungės sav.,
      Varduvos kapinynas         Žemaičių Kalvarijos mstl.

 1591 Žemaičių Kalvarijų         Telšių aps., Plungės sav.,
      statinių ansamblis         Žemaičių Kalvarijos mstl.

 1592 Lopaičių piliakalnis       Telšių aps., Rietavo sav.

 1593 Akmenskinės kapinynas      Telšių aps., Rietavo sav.,
                                 Akmenskinės k.

 1594 Akmenskinės senovės        Telšių aps., Rietavo sav.,
      gyvenvietė                 Akmenskinės k.

 1595 Pajomančio, Žeberių        Telšių aps., Rietavo sav.,
      kapinynas                  Pajomančio k.

 1596 Spraudžio, Meškių          Telšių aps., Rietavo sav.,
      pilkapynas                 Spraudžio k.

 1597 Šiuraičių piliakalnis      Telšių aps., Rietavo sav.,
                                 Šiuraičių k.

 1598 Tverų kapinynas            Telšių aps., Rietavo sav.,
                                 Tverų mstl.

 1599 Alkos kalnas               Telšių aps., Rietavo sav.,
                                 Užupių k.

 1600 Dievo krėslo kalnas        Telšių aps.,Telšiųsav.

 1601 Eivydų pilkapynas          Telšių aps.,Telšiųsav.

 1602 Karkliškių senovės         Telšių aps.,Telšiųsav.
      gyvenvietė III

 1603 Upetų senovės gyvenvietė   Telšių aps., Telšių sav.

 1604 Bauželio kapinynas         Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Bauželio k.

 1605 Biržuvėnų dvaro sodyba     Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Biržuvėnų k.

 1606 Biržuvėnų piliakalnis      Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Biržuvėnų k.

 1607 Biržuvėnų senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Biržuvėnų k.

 1608 Brevikių dvaro sodyba      Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Brevikių k.

 1609 Buišių, Tauragėnų          Telšių aps., Telšių sav., Buišų
      piliakalnis                k.

 1610 Buožėnų piliakalnis        Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Buožėnų k.

 1611 Daktariškės senovės        Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Daktariškės k.

 1612 Daktariškės senovės        Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė II              Daktariškės k.

 1613 Daukantų kapinynas         Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Daukantų k.

 1614 Degaičių kapinynas         Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Degaičių k.

 1615 Didžiųjų Burbiškiu         Telšių aps., Telšių sav.,
      piliakalnis                Didžiųjų Burbiškiu k.

 1616 Drobūkščių kapinynas       Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Drobūkščių k.

 1617 Džiuginėnų dvaro sodyba    Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Džiuginėnų k.

 1618 Džiuginėnų piliakalnis     Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Džiuginėnų k.

 1619 Dziuginėnų senovės         Teisių aps., Teisių sav.,
      gyvenvietė                 Dziuginėnų k.

 1620 Džiuginėnų, Siraičių       Telšių aps., Telšių sav.,
      kapinynas                  Džiuginėnų k.

 1621 Getautės piliakalnis       Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Getautės k.

 1622 Janapolės senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Janapolės k.

 1623 Šv. Arkangelo Mykolo       Telšių aps., Telšių sav.,
      bažnyčia                   Janapolės k.

 1624 Jokšų senovės gyvenvietė   Telšių aps., Telšių sav., Jokšų
                                 k.

 1625 Jokšų senovės gyvenvietė   Telšių aps., Telšių sav., Jokšų
      II                         k.

 1626 Kalniškių senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Kalniškių k.

 1627 Kalniškių senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė II              Kalniškių k.

 1628 Kalniškių senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė III             Kalniškių k.

 1629 Karkliškių senovės         Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Karkliškių k.

 1630 Karkliškių senovės         Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė III             Karkliškių k.

 1631 Karkliškių senovės         Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė IV              Karkliškių k.

 1632 Karkliškių senovės         Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė V               Karkliškių k.

 1633 Karkliškių senovės         Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė VI              Karkliškių k.

 1634 Kegų pilkapynas            Telšių aps., Telšių sav., Kegų
                                 k.

 1635 Kęsų kapinynas             Telšių aps., Telšių sav., Kęsų
                                 k.

 1636 Kūlio Daubos vandens       Telšių aps., Telšių sav., Kūlio
      malūnas                    Daubos k.

 1637 Kuodžių alkakalnis         Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Kuodžių k.

 1638 Kuršų kapinynas            Telšių aps., Telšių sav., Kuršų
                                 k.

 1639 Kveilių, Ruišėnų kapinynas Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Kveilių k.

 1640 Luokės kapinynas           Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Luokės mstl.

 1641 Alkvietė                   Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Mažojo Palūksčio k.

 1642 Slenyčkalnis               Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Mileikiųk.

 1643 Alkos kalnas               Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Muitaičių k.

 1644 Muitaičių kapinynas        Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Muitaičių k.

 1645 Nakrošiškių kapinynas      Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Nakrošiškių k.

 1646 Nukryžiuotojo Jėzaus       Telšių aps., Telšių sav.,
      bažnyčia                   Nevarėnų mstl.

 1647 Alkos kalnas               Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pabiržulio k.

 1648 Pagirgždūčio piliakalnis   Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pagirgždūčio k.

 1649 Pagirgždūčio piliakalnis   Telšių aps., Telšių sav.,
      II                         Pagirgždūčio k.

 1650 Pagudonės kapinynas        Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pagudonės k.

 1651 Garbės kalnelis            Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pakapių k.

 1652 Panakačio senovės          Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Panakačio k.

 1653 Paplienijos piliakalnis    Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Paplienijos k.

 1654 Panų kalnas                Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pasruojės k.

 1655 Pašatrijos piliakalnis     Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pašatrijos k.

 1656 Patumšalių kapinynas       Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Patumšalių k.

 1657 Patumšių kapinynas         Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Patumšių k.

 1658 Šv. Onos bažnyčia          Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pavandenės k.

 1659 Pavirvyčio dvaro sodyba    Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Pavirvyčio k.

 1660 Alkos kalnas               Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Rubežaičių k.

 1661 Alkos kalnas               Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Sakalų 1 k.

 1662 Sakalų II k.               Telšių aps., Telšių sav.,
      etnoarchitektūrinėsodyba   Sakalų II k.

 1663 Sėbų piliakalnis           Telšių aps., Telšių sav., Sėbų
                                 k.

 1664 Siraičių dvaro sodyba      Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Siraičių k.

 1665 Skirmantiškės senovės      Telšių aps., Telšių sav.,
      gyvenvietė                 Skirmantiškės k.

 1666 Skrandėnų kapinynas        Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Skrandėnų k.

 1667 Šaukštelio piliakalnis     Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Šaukštelio k.

 1668 Tryškių dvaro sodyba       Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Tryškių mstl.

 1669 Šv. Angelų Sargų bažnyčia  Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Ubiškės k.

 1670 Vabalių kapinynas          Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Vabalių k.

 1671 Varnių kapinynas           Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Varniai

 1672 Varnių senovės gyvenvietė  Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Varniai

 1673 Vembūtų kapinynas          Telšių aps., Telšių sav.,
                                 Vembūtų k.

 1674 Paontšvestės kalnas        Telšių aps., Telšių sav., Vi
                                 rmėnų k.

 1675 Vydmantų, Vembūtų          Telšių aps., Telšių sav.,
      piliakalnis                Vydmantų k.

 1676 Jonėnų piliakalnis         Utenos aps, Molėtų sav.,
                                 Giraičių k., Dubingių sen.

 1677 Barboros akmuo             Utenos aps., Anykščių sav.

 1678 Akmuo Puntuko brolis       Utenos aps., Anykščių sav.

 1679 Buivydų piliakalnis        Utenos aps., Anykščių sav.

 1680 Butėnų pilkapynas          Utenos aps., Anykščių sav.

 1681 Grikiapelių pilkapynas     Utenos aps., Anykščių sav.

 1682 Jakšiškio pilkapynas       Utenos aps., Anykščių sav.

 1683 Judinio pilkapynas         Utenos aps., Anykščių sav.

 1684 Judinio pilkapynas II      Utenos aps., Anykščių sav.

 1685 Kurklių pilkapynas         Utenos aps., Anykščių sav.

 1686 Kurklių, Užušilių          Utenos aps., Anykščių sav.
      pilkapynas

 1687 Liudiškių piliakalnis      Utenos aps., Anykščių sav.

 1688 Liudiškių senovės          Utenos aps., Anykščių sav.
      gyvenvietė

 1689 Maldeikių pilkapynas       Utenos aps., Anykščių sav.

 1690 Marijampolio, Piktagalio   Utenos aps., Anykščių sav.
      piliakalnis

 1691 Miškinių pilkapynas        Utenos aps., Anykščių sav.

 1692 Peniankų pilkapynas        Utenos aps., Anykščių sav.

 1693 Šaltinių pilkapynas        Utenos aps., Anykščių sav.

 1694 Šaltinių pilkapynas II     Utenos aps., Anykščių sav.

 1695 Anykščių, Šeimyniškėlių    Utenos aps., Anykščių sav.,
      senovės gyvenvietė         Anykščiai

 1696 Bijeikių piliakalnis       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Bijeikių k.

 1697 Burbiškio dvaro sodyba     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Burbiškio k.

 1698 Vandens malūnas            Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Burbiškio k.

 1699 Buteikių piliakalnis       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Buteikių k.

 1700 Butėnų dvarvietė           Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Butėnų k.

 1701 Vėjo malūnas               Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Didžiuliškių k.

 1702 Diktarų kapinynas          Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Diktarų k.

 1703 Puntuko akmuo              Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Dvarionių k.

 1704 Dvaronių dvarvietė         Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Dvaronių k.

 1705 Janapolio dvaro sodyba     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Janapolio k.

 1706 Jašiškio, Baltušavos       Utenos aps., Anykščių sav.,
      piliakalnis                Jašiškio k.

 1707 Kavarsko dvarvietė         Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Kavarsko vs.

 1708 Kavarsko kapinynas         Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Kavarsko vs.

 1709 Klevėnų kapinynas          Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Klevėnų k.

 1710 Knitiškių pilkapis         Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Knitiškių k.

 1711 Knitiškių pilkapynas       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Knitiškių k.

 1712 Kurklelių dvarvietė        Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Kurklelių k.

 1713 Vandens malūnas            Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Kurklių I k.

 1714 "Arklio ir jaučio pėdų"    Utenos aps., Anykščių sav.,
      akmuo                      Mendrupio k.

 1715 Akmuo su "Laumės pėda"     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Mozūriškių k.

 1716 Naujasėdžio kapinynas      Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Naujasėdžio k.

 1717 Pagojęs kapinynas          Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Pagojęs I k.

 1718 Palatavio piliakalnis      Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Palatavio vs.

 1719 Papilių piliakalnis        Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Papilių k.

 1720 Pelyšėlių kapinynas        Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Pelyšėlių k.

 1721 Pelyšų I dvaro rūmai       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Pelyšų I k.

 1722 Pienionių dvaro sodyba     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Pienionių k.

 1723 Piktagalio kapinynas       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Piktagalio k.

 1724 Piliakalnio piliakalnis    Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Piliakalnio k.

 1725 Piliakalnio, Levaniškių    Utenos aps., Anykščių sav.,
      piliakalnis                Piliakalnio k.

 1726 Raguvėlės dvaro sodyba     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Raguvėlės k.

 1727 Katinų, Sedeikių akmuo     Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Sedeikių k.

 1728 Svėdasų dvarvietė          Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Svėdasų mstl.

 1729 Šeimyniškėlių kapinynas    Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Šeimyniškėlių k.

 1730 Šeimyniškėlių piliakalnis  Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Šeimyniškėlių k.

 1731 Marčiupio akmuo            Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Slavėnų k.

 1732 Šovenių piliakalnis        Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Šovenių k.

 1733 Trakinių piliakalnis       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Trakinių k.

 1734 Troškūnų Švč. Trejybės     Utenos aps., Anykščių sav.,
      bažnyčia                   Troškūnai

 1735 Vargulių piliakalnis       Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Vargulių k.

 1736 Varniškių piliakalnis      Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Varniškių k.

 1737 Vandens malūnas            Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Vyliaudiškio k.

 1738 Svirnų, Žiogų piliakalnis  Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Žemųjų Svirnų k.

 1739 Vėjo malūnas               Utenos aps., Anykščių sav.,
                                 Žiurlių k.

 1740 Ažušilės pilkapynas        Utenos aps., Ignalinos sav.

 1741 Bališkių pilkapynas        Utenos aps., Ignalinos sav.

 1742 Balteniškės, Kylatrakio    Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1743 Čelniukų akmuo             Utenos aps., Ignalinos sav.

 1744 Didžiasalio pilkapis       Utenos aps., Ignalinos sav.

 1745 Didžiasalio pilkapynas     Utenos aps., Ignalinos sav.

 1746 Didžiasalio pilkapynas II  Utenos aps., Ignalinos sav.

 1747 Ginučių pilkapynas         Utenos aps., Ignalinos sav.

 1748 Ginučių pilkapynas II      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1749 Kuprių pilkapynas          Utenos aps., Ignalinos sav.

 1750 Lapušiškių kalnas          Utenos aps., Ignalinos sav.

 1751 Laukstenių pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1752 Laukstenių pilkapynas II   Utenos aps., Ignalinos sav.

 1753 Mažulonių piliakalnis      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1754 Padysnio, Janionių         Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1755 Palūšės pilkapynas         Utenos aps., Ignalinos sav.

 1756 Palūšės pilkapynas II      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1757 Pavajuonio, Cegelnės       Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1758 Pavajuonio, Rėkučių        Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1759 Poviliškės pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1760 Ramiojo pilkapynas         Utenos aps., Ignalinos sav.

 1761 Sidariškių, Krivasalio     Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1762 Strakiškės piliakalnis     Utenos aps., Ignalinos sav.

 1763 Šakarvos pilkapynas        Utenos aps., Ignalinos sav.

 1764 Trakų, Ažvinčių pilkapynas Utenos aps., Ignalinos sav.

 1765 Vaišniūnų, Jvadų           Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1766 Vaišniūnų, Medžiukalnio    Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1767 Vigodkos, Dūkšto pilkapis  Utenos aps., Ignalinos sav.

 1768 Vigodkos, Dūkšto pilkapis  Utenos aps., Ignalinos sav.
      II

 1769 Vigodkos, Dūkšto,          Utenos aps., Ignalinos sav.
      Saksoniškės pilkapynas

 1770 Vigodkos, Dūkšto,          Utenos aps., Ignalinos sav.
      Saksoniškės pilkapynas II

 1771 Vyžių, Ripelialaukio       Utenos aps., Ignalinos sav.
      pilkapynas

 1772 Žagari nės pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.

 1773 Piestokalnis ir Aukuro     Utenos aps., Ignalinos sav.,
      akmuo                      Antakmenės k.

 1774 Ažubalio piliakalnis       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Ažubalio k.

 1775 Ažušilės piliakalnis       Utenos aps., lg nal i nos sav.,
                                 Ažuši lės k.

 1776 Bajorų piliakalnis         Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Bajorų k.

 1777 Bažnyčkalnis               Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Biržiniškės k.

 1778 Dūkštelių, Senojo Dūkšto   Utenos aps., Ignalinos sav.,
      piliakalnis                Dūkštelių k.

 1779 Dvarykščiaus pilkapynas    Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Dvarykščiaus k.

 1780 Gedžiūnėlių pilkapynas     Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Gedžiūnėlių k.

 1781 Gedžiūnų pilkapynas        Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Gedžiūnų k.

 1782 Gurbų pilkapynas           Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Gurbų vs.

 1783 Ignalinos pilkapynas       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Ignalina

 1784 Jakaviškių piliakalnis     Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Jakaviškių k.

 1785 Vandens malūnas            Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Juodagalvių k.

 1786 Kazlupiškės piliakalnis    Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Kazlupiškės k.

 1787 Šventakalnis               Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Krivasalio k.

 1788 Alkaragis                  Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Kuprių k.

 1789 Leoniskės pilkapynas       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Leoniskės k.

 1790 Leoniškės, Padūdžio        Utenos aps., Ignalinos sav.,
      pilkapis                   Leoniškės vs.

 1791 Linkmenų piliakalnis       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Linkmenų k.

 1792 Margavonės pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Margavonės k.

 1793 Medžiuškių, Akmeniškių     Utenos aps., Ignalinos sav.,
      pilkapynas                 Medžiuškiųk.

 1794 Mieliatilčio senovės       Utenos aps., Ignalinos sav.,
      gyvenvietė                 Mieliatilčio k.

 1795 Mieliatilčio senovės       Utenos aps., Ignalinos sav.,
      gyvenvietė II              Mieliatilčio k.

 1796 Pabiržės senovės           Utenos aps., Ignalinos sav.,
      gyvenvietė                 Pabiržės k.

 1797 Paliesiaus dvaro sodyba    Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Paliesiaus k.

 1798 Šv. Juozapo bažnyčia       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Palūšės k.

 1799 Papiliakalnės, Ginučių     Utenos aps., Ignalinos sav.,
      piliakalnis                Papiliakalnės k.

 1800 Papravalės piliakalnis     Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Papravalės k.

 1801 Papravalės pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Papravalės k.

 1802 Papravalės senovės         Utenos aps., Ignalinos sav.,
      gyvenvietė                 Papravalės k.

 1803 Pasamanės piliakalnis      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Pasamanės k.

 1804 Poliankos, Dvarykščiaus    Utenos aps., Ignalinos sav.,
      pilkapynas                 Poliankos k.

 1805 Puškų piliakalnis          Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Puškų k.

 1806 Puziniškio piliakalnis     Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Puziniškio k.

 1807 Ritkūniškės pilkapis       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Ritkūniškės k.

 1808 Ryžiškės senovės           Utenos aps., Ignalinos sav.,
      gyvenvietė                 Ryžiškės k.

 1809 Rokėnų kapinynas           Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Rokėnų k.

 1810 Ruokiškės piliakalnis      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Ruokiškės k.

 1811 Senojo Daugėliškio         Utenos aps., Ignalinos sav.,
      piliakalnis                Senojo Daugėliškio k.

 1812 Dūkšto dvaro sodyba        Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Senojo Dūkšto k.

 1813 Sokiškių piliakalnis       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Sokiškių k.

 1814 Stripeikių pilkapynas      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Stripeikių k.

 1815 Stripeikių pilkapynas II   Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Stripeikių k.

 1816 Šakarvos pilkapynas II     Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Šakarvos k.

 1817 Tolimėnų piliakalnis       Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Tolimėnų k.

 1818 Vidiškių dvaro sodyba      Utenos aps., Ignalinos sav.,
                                 Vidiškių k.

 1819 Ratakalnis                 Utenos aps., Molėtų sav.

 1820 Antatiškių akmuo           Utenos aps., Molėtų sav.

 1821 Avilčių akmuo              Utenos aps., Molėtų sav.

 1822 Baltadvario pilkapynas     Utenos aps., Molėtų sav.

 1823 Baltadvario pilkapynas III Utenos aps., Molėtų sav.

 1824 Baltadvario pilkapynas IV  Utenos aps., Molėtų sav.

 1825 Budriškių pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1826 Budriškių pilkapynas II    Utenos aps., Molėtų sav.

 1827 Budriškių, Pabalčio        Utenos aps., Molėtų sav.
      pilkapynas

 1828 Didžiokų piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.

 1829 Labotiškių, Degsnės        Utenos aps., Molėtų sav.
      pilkapynas

 1830 Labotiškių, Degsnės        Utenos aps., Molėtų sav.
      pilkapynas II

 1831 Lakajos pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.

 1832 Levaniškių akmuo           Utenos aps., Molėtų sav.

 1833 Mintaučių pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1834 Mintaučių, Pavyžinčio      Utenos aps., Molėtų sav.
      pilkapynas

 1835 Padumblės pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1836 Padumblės pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1837 Padumblės, Pavyžinčio      Utenos aps., Molėtų sav.
      pilkapynas

 1838 Pakryžės piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.

 1839 Pašekščių pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1840 Piešiškių pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.

 1841 Šventragis                 Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Aigėlųvs.

 1842 Alko laukas                Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Alantos mstl.

 1843 Alko ragas                 Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Ančėnų k.

 1844 Bažnyčiavos kalnas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Andrulėnų k.

 1845 Antakščių kapinynas        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Antakščių k.

 1846 Antakščių piliakalnis      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Antakščių k.

 1847 Antakščių piliakalnis II   Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Antakščių k.

 1848 Arnionių dvaro sodyba      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Arnionių k.

 1849 Avilčių kapinynas          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Avilčių k.

 1850 Luokesų senovės gyvenvietė Utenos aps., Molėtų sav.,
      II                         Ažuluokesos k.

 1851 Baltadvario įtvirtinta     Utenos aps., Molėtų sav.,
      dvarvietė                  Baltadvario k.

 1852 Baltadvario pilkapynas II  Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Baltadvario k.

 1853 Baltadvario sodybvietė     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Baltadvario k.

 1854 Baltišiaus pilkapynas      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Baltišiaus k.

 1855 Bei našilio pilkapynas     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Beinašiliok.

 1856 Bendžiukų kapinynas        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Bendžiukų k.

 1857 Bendžiukų piliakalnis      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Bendžiukų k.

 1858 Bendžiukų senovės          Utenos aps., Molėtų sav.,
      gyvenvietė                 Bendžiukų k.

 1859 Čiulėnų piliakalnis        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Čiulėnų k.

 1860 Čiulų dvaro sodyba         Utenos aps., Molėtų sav., Čiulų
                                 k.

 1861 Dubingių piliavietė        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Dubingių mstl.

 1862 Gaidžių kapinynas          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Gaidžių k.

 1863 Velnio akmuo               Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Garšvėnų k.

 1864 Gudelių pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Gudelių k.

 1865 Šlavinkos pilkapis         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Gurelių k.

 1866 Šlavinkos pilkapis II      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Gurelių k.

 1867 Šlavinkos pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Gurelių k.

 1868 Janonių piliakalnis        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Janonių k.

 1869 Janonių pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Janonių k.

 1870 Dzidoriaus krėslo akmuo    Utenos aps., Molėtų sav., Jaurų
                                 k.

 1871 Karališkių piliakalnis     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Karališkių k.

 1872 Kertuojos piliakalnis      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kertuojos k.

 1873 Kijelių pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kijelių k.

 1874 Klabinių piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Klabinių k.

 1875 Šventakmenis               Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kraujelių k.

 1876 Velnio akmuo               Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kreiviškių k.

 1877 Kaukokalnis                Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Krupelių k.

 1878 Kulionių piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kulionių k.

 1879 Zamkakalnis                Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kulundžių k.

 1880 Vaikučių akmuo             Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Kulundžių k.

 1881 Liesėnų piliakalnis        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Liesėnų k.

 1882 Luokesų senovės gyvenvietė Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Luokesos k.

 1883 Maišiakulės piliakalnis    Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Maišiakulės k.

 1884 Minteučių senovės          Utenos aps., Molėtų sav.,
      gyvenvietė                 Minteučių k.

 1885 Miškiškių pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Miškiškių II k.

 1886 Vandens malūnas            Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Molėtai, Molėtūnog. 5

 1887 Alantos dvaro sodyba       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Naujasodžio k.

 1888 Alantos dvarvietė          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Naujasodžio k.

 1889 Padvario piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Padvario k.

 1890 Pakamanio kapinynas        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Pakamanio k.

 1891 Pakubėtiškių kapinynas     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Pakubėtiškių I k.

 1892 Parudinės piliakalnis      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Paraudinės k.

 1893 Pavadokšnės pilkapynas     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Pavadokšnės k., Suginčių sen.

 1894 Pavandenės piliakalnis     Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Pavandenės k.

 1895 Pelenių piliakalnis        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Pelenių k.

 1896 Perkalių piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Perkalių k.

 1897 Moliapesčio akmuo          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Petrauskų k.

 1898 Olkos ragas                Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Piliakiemių k.

 1899 Piliakiemių piliakalnis    Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Piliakiemių k.

 1900 Rudesėlės pilkapynas       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Rudesėlės k.

 1901 Rudesėlės pilkapynas II    Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Rudesėlės k.

 1902 Rudesos pilkapis           Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Rudesos k.

 1903 Rudesos pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Rudesos k.

 1904 Čimbariškių akmuo          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Skroblynų k.

 1905 Akmenys ir šaltinis        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Skudutiškio k.

 1906 Sližiškių piliakalnis      Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Sližiškių k.

 1907 Sližiškių, Padumbės        Utenos aps., Molėtų sav.,
      pilkapynas                 Sližiškių k.

 1908 Suginčių piliakalnis       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Suginčių k.

 1909 Šakių kapinynas            Utenos aps., Molėtų sav., Šakių
                                 k.

 1910 Šešuolių kapinynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Šešuolių k.

 1911 Krakiškių akmuo            Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Tarailių k.

 1912 Užtilčių senovės           Utenos aps., Molėtų sav.,
      gyvenvietė                 Užtilčių k.

 1913 Užtilčių senovės           Utenos aps., Molėtų sav.,
      gyvenvietė                 Užtilčių k.

 1914 Velnio akmuo               Utenos aps., Molėtų sav., Valių
                                 k.

 1915 Vastapų pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Vastapų k.

 1916 Atgailos kanauninkų        Utenos aps., Molėtų sav.,
      vienuolynas                Videniškių k.

 1917 Velniakalnis               Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Videniškių mstl.

 1918 Vorėnų piliakalnis         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Vorėnų k.

 1919 Vorėnų pilkapynas          Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Vorėnų k.

 1920 Voronių pilkapynas         Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Voronių k.

 1921 Zapijuvkos dvarvietė       Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Zapijuvkos k.

 1922 Vandens malūnas            Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Žalvarių k.

 1923 Kaukuro ragas              Utenos aps., Molėtų sav., Želvų
                                 k.

 1924 Žvangučių kapinynas        Utenos aps., Molėtų sav.,
                                 Žvangučių I k.

 1925 Dievaragis                 Utenos aps., Utenos sav.

 1926 Andreikėnų piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.

 1927 Ąžuolaušio pilkapynas      Utenos aps., Utenos sav.

 1928 Dabulės pilkapis           Utenos aps., Utenos sav.

 1929 Dabulės pilkapis II        Utenos aps., Utenos sav.

 1930 Dabulės pilkapynas         Utenos aps., Utenos sav.

 1931 Gatelių pilkapynas         Utenos aps., Utenos sav.

 1932 Kartuvių kalnas            Utenos aps., Utenos sav.

 1933 Skaistašilio pilkapynas    Utenos aps., Utenos sav.

 1934 Skaistesnio pilkapynas II  Utenos aps., Utenos sav.

 1935 Skroblaus I pilkapynas     Utenos aps., Utenos sav.

 1936 Stučių pilkapynas          Utenos aps., Utenos sav.

 1937 Subiškio pilkapynas        Utenos aps., Utenos sav.

 1938 Šeimaties piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.

 1939 Vyžuonų pilkapynas         Utenos aps., Utenos sav.

 1940 Aknystėlių kapinynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Aknystėlių k.

 1941 Aknystėlių piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Aknystėlių k.

 1942 Dievai kio ragas           Utenos aps., Utenos sav., Alkų
                                 vs.

 1943 Alžutėnų akmuo             Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Alžutėnų k.

 1944 Antabaltės piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Antabaltės k.

 1945 Antalgės piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Antalgės k.

 1946 Antendrajos kapinynas      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Antend rajos k.

 1947 Antilgės, Untilgės         Utenos aps., Utenos sav.,
      piliakalnis                Antilgės k.

 1948 Armališkių piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Armališkių k.

 1949 Asmalųkaimavietė           Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Asmalų k.

 1950 Ažugirių kapinynas         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Ažugirių k.

 1951 Bajoriškių kapinynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Bajoriškių k.

 1952 Bajorų akmuo               Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Bajorų k.

 1953 Baltakarčių piliakalnis    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Baltakarčių k.

 1954 Bartašiūnų akmenys         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Bartašiūnų k.

 1955 Bikūnų piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Bikūnų k.

 1956 Biliakiemio pirmasis akmuo Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Biliakiemio k.

 1957 Daugailių piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Daugailių mstl.

 1958 Daunorių, Paduobių         Utenos aps., Utenos sav.,
      pilkapynas                 Daunorių k.

 1959 Degėsių piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Degėsių k.

 1960 Dryžių piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Dryžių k.

 1961 Gaidžių akmuo              Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Gaidžių k.

 1962 Galinių senovės gyvenvietė Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Galinių k.

 1963 Galinių, Užpalių           Utenos aps., Utenos sav.,
      pilkapynas                 Galinių k.

 1964 Garnių piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Garnių k.

 1965 Garnių piliakalnis II      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Garnių k.

 1966 Gatelių piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Gatelių k.

 1967 Geniakalnio kapinynas      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Geniakalnio k.

 1968 Gimžiškių piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Gimžiškių k.

 1969 Indubakių akmuo            Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Indubakių k.

 1970 Jaurelio piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Jaurelio k.

 1971 Kačiūnų piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kačiūnų k.

 1972 Kalvių piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kalvių k.

 1973 Kamšos piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kamšos k.

 1974 Katlėrių pirmasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Katlėrių k.

 1975 Patkavinio akmuo           Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kirklių k.

 1976 Klykiu piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav., Klyki
                                 ų k.

 1977 Klovinių akmuo             Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Klovinių k.

 1978 Kubilių piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kubilių k.

 1979 Kuktiškių pilkapynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Kuktiškių mstl.

 1980 Likančių piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Likančių k.

 1981 Lygamiškio akmuo           Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Lygamiškio k.

 1982 Lygamiškio piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Lygamiškio k.

 1983 Maneičių piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Maneičių k.

 1984 Minčios pilkapynas         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1985 Minčios pilkapynas II      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1986 Minčios pilkapynas III     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1987 Minčios pilkapynas IV      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1988 Minčios pilkapynas V       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1989 Minčios pilkapynas VI      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Minčios k.

 1990 Narkūnų kapinynas          Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Narkūnų k.

 1991 Narkūnų piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Narkūnų k.

 1992 Laumių stalo akmuo         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Nolėnų k.

 1993 Nolėnų piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Nolėnų k.

 1994 Noliškio dvarvietė         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Noliškio k.

 1995 Nuodėgulių akmuo           Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Nuodėguliųk.

 1996 Nuodėgulių piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Nuodėguliųk.

 1997 Padborkos pilkapynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Padborkos k.

 1998 Laumės kvartukėlio kalnas  Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Pakalnių k.

 1999 Pakalnių piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Pakalnių k.

 2000 Papirčių, Kamšos           Utenos aps., Utenos sav.,
      piliakalnis                Papirčių k.

 2001 Pavyžinčio pilkapynas      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Pavyžinčio k.

 2002 Puodžių antrasis akmuo     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Puodžių k.

 2003 Ruklių piliakalnis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Ruklių k.

 2004 Rukšėnų piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Rukšėnų k.

 2005 Saldutiškio dvaro sodyba   Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Saldutiškio mstl.

 2006 Sėlės piliakalnis          Utenos aps., Utenos sav., Sėlės
                                 k.

 2007 Spitrėnų antrasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Spitrėnų k.

 2008 Spitrėnų piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Spitrėnų k.

 2009 Spitrėnų pirmasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Spitrėnų k.

 2010 Sprakšių pilkapynas        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Sprakšių k.

 2011 Stabulankių akmuo          Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Stabulankių k.

 2012 Staniuliškių piliakalnis   Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Staniuliškių k.

 2013 Stasiūnų pilkapynas        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Stasiūnų k.

 2014 Stūglių akmenys            Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Stūglių k.

 2015 Stūglių akmuo              Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Stūglių k.

 2016 Sudeikių antrasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Sudeikių mstl., Aukštaičių g.

 2017 Sudeikių pirmasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Sudeikių mstl., Aukštaičių g.

 2018 Sudeikių trečiasis akmuo   Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Sūdeikių mstl.

 2019 Sūngailiškio piliakalnis   Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Sūngailiškio k.

 2020 Velniapėdžio akmuo         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šeimaties k.

 2021 Šeimaties pilkapynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šeimaties k.

 2022 Šeimaties pilkapynas II    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šeimaties k.

 2023 Šeimyniškių piliakalnis    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šeimyniškių k.

 2024 Šiaudinių piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šiaudinių k.

 2025 Šikšnių piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šikšnių k.

 2026 Šimkūnų akmuo              Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šimkūnų k.

 2027 Šimkūnų pirmasis akmuo     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Šimkūnų k.

 2028 Tauragnų piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Tauragnų mstl.

 2029 Tauragnų pilkapynas        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Tauragnų mstl.

 2030 Tauragnų pirmasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Tauragnų mstl.

 2031 Tauragnų antrasis akmuo    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Tauragnų mstl., A. Musteikio g.

 2032 Taurapilio piliakalnis     Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Taurapilio k.

 2033 Taurapilio pilkapynas      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Taurapilio k.

 2034 Tautiškio pilkapynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Tautiškio k.

 2035 Toleikių akmuo             Utenos aps., Utenos sav., Tolei
                                 ki ų k.

 2036 Urviškių, Udriškių,        Utenos aps., Utenos sav.,
      Rūgšteliškio piliakalnis   Urviškių k.

 2037 Utenėlės dvarvietė         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Utenėlės k.

 2038 Užpalių piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Užpalių k.

 2039 Užpalių dvaro sodyba       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Užpalių mstl., Vytauto g. 11

 2040 Vaikutėnų piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Vaikutėnų k.

 2041 Varniškių pilkapis         Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Varniškių I vs.

 2042 Varniškių pilkapynas       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Varniškių I vs.

 2043 Varniškių pilkapynas II    Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Varniškių I vs.

 2044 Vitkunų piliakalnis        Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Vitkunų k.

 2045 Vosgėlių piliakalnis       Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Vosgėlių k.

 2046 Žaibiškių piliakalnis      Utenos aps., Utenos sav.,
                                 Žaibiškių k.

 2047 Čeberakų, Pasamanės        Utenos aps., Visagino sav.
      piliakalnis

 2048 Lapušiškės pilkapynas      Utenos aps., Visagino sav.

 2049 Grikiniškės senovės        Utenos aps., Visagino sav.,
      gyvenvietė                 Drūkšinių k.

 2050 Grikiniškės senovės        Utenos aps., Visagino sav.,
      gyvenvietė II              Drūkšinių k.

 2051 Grikiniškės senovės        Utenos aps., Visagino sav.,
      gyvenvietė III             Drūkšinių k.

 2052 Petriškės piliakalnis      Utenos aps., Visagino sav.,
                                 Drūkšinių k.

 2053 Petriškės senovės          Utenos aps., Visagino sav.,
      gyvenvietė                 Drūkšinių k.

 2054 Petriškės senovės          Utenos aps., Visagino sav.,
      gyvenvietė II              Drūkšinių k.

 2055 Kunigokalnis               Utenos aps., Zarasų sav.

 2056 Napoleono akmuo            Utenos aps., Zarasų sav.

 2057 Antazavės, Šilo mūšio      Utenos aps., Zarasų sav.
      vieta

 2058 Apkartų pilkapynas         Utenos aps., Zarasų sav.

 2059 Čepeliškių pilkapynas      Utenos aps., Zarasų sav.

 2060 Čepeliškių pilkapynas II   Utenos aps., Zarasų sav.

 2061 Degučių piliakalnis        Utenos aps., Zarasų sav.

 2062 Degučių pilkapis           Utenos aps., Zarasų sav.

 2063 Degučių pilkapynas         Utenos aps., Zarasų sav.

 2064 Girutiškių akmuo           Utenos aps., Zarasų sav.

 2065 Giteniškės pilkapynas      Utenos aps., Zarasų sav.

 2066 Lygumų akmuo               Utenos aps., Zarasų sav.

 2067 Lūžų akmuo                 Utenos aps., Zarasų sav.

 2068 Lūžų piliakalnis           Utenos aps., Zarasų sav.

 2069 Lūžų pilkapynas            Utenos aps., Zarasų sav.

 2070 Rūsteikių pilkapynas       Utenos aps., Zarasų sav.

 2071 Salako pilkapynas          Utenos aps., Zarasų sav.

 2072 Samaukos pilkapynas        Utenos aps., Zarasų sav.

 2073 Tilžės akmuo               Utenos aps., Zarasų sav.

 2074 Vencavų piliakalnis        Utenos aps., Zarasų sav.

 2075 Vitkūnų piliakalnis        Utenos aps., Zarasų sav.

 2076 Basųjų karmelitų           Utenos aps., Zarasų sav.,
      vienuolyno kompleksas      Antalieptės mstl.

 2077 Vandens malūnas            Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Antalieptės mstl., Malūno g. 5

 2078 Antaniškių piliakalnis     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Antaniškių k.

 2079 Antazavės dvaro sodyba     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Antazavės k.

 2080 Dievo Apvaizdos bažnyčia   Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Antazavės k.

 2081 Avini uostos pilkapynas    Utenos aps., Zarasų sav., Avini
                                 uostos k.

 2082 Avini uostos pilkapynas II Utenos aps., Zarasų sav., Avini
                                 uostos k.

 2083 Golubiškių piliakalnis     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Ažuraisčių k.

 2084 Bielkaučiznos piliakalnis  Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Bielkaučiznos k.

 2085 Laumių stalo akmuo         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Davainių k.

 2086 Pašto stoties pastatų      Utenos aps., Zarasų sav.,
      kompleksas                 Degučių k.

 2087 Pakačinių piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav., Dembų
                                 k.

 2088 Dirvonų, Jurkakalnio       Utenos aps., Zarasų sav.,
      piliakalnis                Dirvonų k.

 2089 Gailiutiškės pilkapis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Gailiutiškės vs.

 2090 Gailiutiškės pilkapynas    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Gailiutiškės vs.

 2091 Galminių pilkapynas III    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2092 Galminių pilkapynas IV     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2093 Galminių pilkapynas V      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2094 Galminių pilkapynas VI     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2095 Galminų pilkapynas         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2096 Galminų pilkapynas II      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Galminių k.

 2097 Gugių piliakalnis          Utenos aps., Zarasų sav., Gugių
                                 k.

 2098 Gutaučių piliakalnis       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Gutaučių k.

 2099 Ivoniškių piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Ivoniškių k.

 2100 Jatkūniškių piliakalnis    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Jatkūniškių k.

 2101 Joniškio pilkapis          Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Joniškio k.

 2102 Kiemionių piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Kiemionių k.

 2103 Kloviškių pilkapis         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Kloviškių k.

 2104 Kloviškių pilkapynas       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Kloviškių k.

 2105 Raganos sosto akmuo        Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Lapeiiškių k.

 2106 Liaudiškių piliakalnis     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Liaudiškių k.

 2107 Maniuliškių piliakalnis    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Maniuliškių k.

 2108 Maniuliškių pilkapis       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Maniuliškių k.

 2109 Marciūniškių piliakalnis   Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Marciūniškių k.

 2110 Mineikiškių piliakalnis    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Mineikiškių k.

 2111 Narkyčių piliakalnis       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Narkyčių k.

 2112 Paežerinės pilkapynas      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Paežerinės k.

 2113 Paežerinės pilkapynas II   Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Paežerinės k.

 2114 Pakalniškių piliakalnis    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Pakalniškių k.

 2115 Paskardiškio pilkapynas    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Paskardiškio k.

 2116 Petraučiznos piliakalnis   Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Petraučiznos k.

 2117 Salako piliakalnis         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Salako k.

 2118 Skineikiu piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Skineikių k.

 2119 Stelmužės dvaro sodyba     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Stelmužės k.

 2120 Subatiškių pilkapynas      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Subatiškių k.

 2121 Šišponiškių piliakalnis    Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Šišponiškių k.

 2122 Šiukščių piliakalnis       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Šiukščių k.

 2123 Vandens malūnas            Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Šlyninkos k.

 2124 Užėniškių piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Užėniškių k.

 2125 Akmuo su "Meškos ir arklio Utenos aps., Zarasų sav.,
      pėdomis"                   Vaidminių k.

 2126 Velikuškių piliakalnis     Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Velikuškių k.

 2127 Velikuškių piliakalnis II  Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Velikuškių k.

 2128 Vėjo malūnas               Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Vencavų k.

 2129 Vencavų kaimavietė         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Vencavų k.

 2130 Bružų pilkapynas           Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Veriūgiškių k.

 2131 Verslavos piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Verslavos k.

 2132 Vyželių pilkapynas         Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Vyželių k.

 2133 Vosgėlių piliakalnis       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Vosgėlių k.

 2134 Zabičiūnų piliakalnis      Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Zabičiūnų k.

 2135 Zokorių piliakalnis        Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Zokorių k.

 2136 Verslavos pilkapynas       Utenos aps., Zarasų sav.,
                                 Žvilbučių k.

 2137 Balceriškių pilkapynas     Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2138 Beižionių alkas            Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2139 Gojaus pilkapynas          Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2140 Gojaus pilkapynas II       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2141 Gojaus, Perkūnkiemio,      Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      Elektrėnų pilkapynas

 2142 Kalninių Mijaugonių        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      pilkapynas

 2143 Kalninių Mijaugonių        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      pilkapynas II

 2144 Latvių piliakalnis         Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2145 Monių-Dargonių pilkapynas  Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2146 Paaliosės pilkapynas II    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2147 Paaliosės pilkapynas III   Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2148 Paaliosės, Padaliosios,    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      Pamiškės pilkapis

 2149 Paaliosės, Padaliosios,    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      Pamiškės pilkapis II

 2150 Paaliosės, Padaliosios,    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.
      Pamiškės pilkapynas

 2151 Popų-Vingelių pilkapynas   Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2152 Varliškių pilkapis         Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2153 Varliškių pilkapynas       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2154 Vievio pilkapynas          Vilniaus aps., Elektrėnų sav.

 2155 Abromiškių dvaro sodyba    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Abromiškių k.

 2156 Bajorų kapinynas           Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Bajorų k.

 2157 Balandiškių piliakalnis    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Balandiškių k.

 2158 Baubonių pilkapynas        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Baubonių k.

 2159 Beižionių piliakalnis      Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Beižionių k.

 2160 Beižionių pilkapynas       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Beižionių k.

 2161 Daugirdiškių dvarvietė     Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Daugirdiškių k.

 2162 Eitulionių alkas           Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Eitulionių k.

 2163 Girelės senovės gyvenvietė Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Girelės k.

 2164 Grabijolų kalnas           Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Grabijolų k., Kazokiškių sen.

 2165 Grabijolų pilkapis         Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Grabijolų k., Kazokiškių sen.

 2166 Jagėlonių akmuo            Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Jagėlonių k.

 2167 Kalninių Mijaugonių        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      piliakalnis                Kalninių Mijaugonių k.

 2168 Kloninių Mijaugonių        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      senovės gyvenvietė         Kloninių Mijaugonių k.

 2169 Kragžlių pilkapynas        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Kragžlių k., Vievio sen.

 2170 Kryžkelio, Zabarijos       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      pilkapynas                 Kryžkelio k.

 2171 Liaukiškių alkakalnis      Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Liaukiškių k.

 2172 Migliniškių pilkapynas     Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Migliniškių k.

 2173 Migliniškių, Eitulionių    Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      pilkapynas                 Migliniškių k.

 2174 Mitkiškių senovės          Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      gyvenvietė                 Mitkiškių k.

 2175 Padūkštų pilkapynas        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Padūkštų vs.

 2176 Pipiriškių, Pasamanės      Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      piliakalnis                Pipiriškių k.

 2177 Semeliškių dvarvietė       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Semeliškių mstl.

 2178 Toleikių senovės           Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      gyvenvietė                 Toleikių k.

 2179 Vievininkų kapinynas       Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Vievininkų k., Vievio sen.

 2180 Vievio dvarvietė           Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Vievis

 2181 Zabarijos senovės          Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
      gyvenvietė                 Zabarijos k., Kazokiškių sen.

 2182 Paalkių piliakalnis        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Zapalinosvs., Kazokiškių sen.

 2183 Žuvyčių kapinynas          Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Žuvyčių k.

 2184 Žuvyčių piliakalnis        Vilniaus aps., Elektrėnų sav.,
                                 Žuvyčių k.

 2185 Akmuo Užkeikta svodba      Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2186 Didžiulių pilkapynas       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2187 Dieveniškių akmuo          Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2188 Dieveniškių pilkapynas     Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2189 Eišiškių piliavietė        Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2190 Jašiūnų pilkapynas         Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2191 Jundiliškių pilkapynas     Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2192 Jurgionių pilkapynas       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2193 Juškių pilkapis            Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2194 Juškių pilkapynas          Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2195 Kačėnų pilkapynas          Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2196 Kaniūkų pilkapynas         Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2197 Pabarės pilkapynas         Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2198 Paginu pilkapynas          Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2199 Poškonių pilkapynas        Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2200 Reistinių pilkapynas       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2201 Senųjų Macelių pilkapynas  Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2202 Senųjų Miežionių           Vilniaus aps., Šalčininkų sav.
      pilkapynas

 2203 Skaivonių pilkapynas       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2204 Skubėtų pilkapynas         Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2205 Stakų pilkapynas           Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2206 Tetėnų pilkapynas          Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2207 Žygmantiškių pilkapynas    Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2208 Žlaugtų pilkapynas         Vilniaus aps., Šalčininkų sav.

 2209 Bėčionių piliakalnis       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Bėčionių k.

 2210 Gornostajiškių dvaro       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
      sodyba                     Gornostajiškių k.

 2211 Jašiūnų dvaro sodyba       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Jašiūnų mstl.

 2212 Kiaulėkų piliakalnis       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Kiaulėkų k.

 2213 Kurmelionių piliakalnis    Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Kurmelionių k.

 2214 Norviliškių palivarkas     Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Norviliškių k.

 2215 Paūdronių piliakalnis      Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Paūdronių k.

 2216 Turgelių piliakalnis       Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Turgelių k.

 2217 Valakavičių piliakalnis    Vilniaus aps., Šalčininkų sav.,
                                 Valakavičių k.

 2218 Dailidžių, Ardiškio        Vilniaus aps., Širvintų sav.
      pilkapis

 2219 Dailidžių, Ardiškio        Vilniaus aps., Širvintų sav.
      pilkapynas

 2220 Dailidžių, Ardiškio        Vilniaus aps., Širvintų sav.
      pilkapynas II

 2221 Labūnavos, Liukonių        Vilniaus aps., Širvintų sav.
      pilkapynas

 2222 Plikiškių pilkapynas       Vilniaus aps., Širvintų sav.

 2223 Rusių Rago pilkapynas      Vilniaus aps., Širvintų sav.

 2224 Rusių Rago, Žvagakalnio    Vilniaus aps., Širvintų sav.
      pilkapynas

 2225 Žaliosios senovės          Vilniaus aps., Širvintų sav.
      gyvenvietė

 2226 Žvagakalnio pilkapynas     Vilniaus aps., Širvintų sav.

 2227 Ardiškio pilkapynas        Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Ardiškio k.

 2228 Ardiškio pilkapynas II     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Ardiškio k.

 2229 Ardiškio senovės           Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      gyvenvietė                 Ardiškio k.

 2230 Raganos kalnas             Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Bagaslaviškio k.

 2231 Bartkuškio dvaro sodyba    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Bartkuškio k.

 2232 Vandens malūnas            Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Bartkuškio k.

 2233 Čiobiškio dvaro sodyba     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Čiobiškio k.

 2234 Čiobiškio pilkapynas       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Čiobiškio k.

 2235 Vandens malūnas            Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Čiobiškio k.

 2236 Dailidžių pilkapynas       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Dailidžių k.

 2237 Dūdų akmuo                 Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Dūdų k.

 2238 Akmuo su ženklais          Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Ilgojaus k.

 2239 Janionių piliakalnis       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Janionių k.

 2240 Karališkių senovės         Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      gyvenvietė                 Karališkių k.

 2241 Kazliškių vandens malūnas  Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kazliškių k.

 2242 Kernavės piliakalnis       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kernavės mstl.

 2243 Kernavės piliakalnis II    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kernavės mstl.

 2244 Kernavės piliakalnis III   Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kernavės mstl.

 2245 Kernavės piliakalnis IV    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kernavės mstl.

 2246 Kernavės senovės           Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      gyvenvietė                 Kernavės mstl.

 2247 Kiauklių piliakalnis       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kiauklių k.

 2248 Kernavės, Kriveikiškio     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      dvarvietė                  Kriveikiškio k.

 2249 Kernavės, Kriveikiškio     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      kapinynas                  Kriveikiškio k.

 2250 Kernavės, Kriveikiškio     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      piliakalnis                Kriveikiškio k.

 2251 Kriveikiškio kaimavietė    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kriveikiškio k.

 2252 Laužiškio piliakalnis      Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Laužiškio k.

 2253 Mančiušėnų piliakalnis     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Mančiušėnų k.

 2254 Maskoliškių piliakalnis    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Maskoliškių k.

 2255 Raudonkos, Mikalajūnų      Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      piliakalnis                Mikalajūnų k.

 2256 Pasodninkų piliakalnis     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Pasodninkų k.

 2257 Plikiškių pilkapis         Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Plikiškių k.

 2258 Plikiškių pilkapynas II    Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Plikiškių k.

 2259 Rubikonių pilkapynas       Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Rubikonių k.

 2260 Sabališkių dvaro rūmai     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Sabališkių k.

 2261 Semeniškių senovės         Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      gyvenvietė                 Semeniškių k.

 2262 Semeniškių senovės         Vilniaus aps., Širvintų sav.,
      gyvenvietė II              Semeniškių k.

 2263 Šešuolėlių I dvaro sodyba  Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Šešuolėlių I k.

 2264 Totoriškio piliakalnis     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Totoriškio k.

 2265 Valiukiškių pilkapynas     Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Valiukiškių k.

 2266 Viršuliškių dvaro sodyba   Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Viršuliškių k.

 2267 Kernavės pilkapynas        Vilniaus aps., Širvintų sav.,
                                 Kernavės mstl.

 2268 AbeJučių pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2269 Antasarės pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2270 Baliulių pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2271 Baliulų piliakalnis        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2272 Bal uošos piliakalnis      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2273 Dotenėnų pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2274 Družilių pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2275 Jutonių pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2276 Kaltanėnų pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2277 Kasčiukų pilkapis          Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2278 Kasčiukų pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2279 Kumelynės pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2280 Labanoro mūšio vieta       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2281 Melagėnėlių pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2282 Mėžionių akmuo             Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2283 Mėžionių, Paulinavo        Vilniaus aps., Švenčionių sav.
      pilkapynas

 2284 Mylių pilkapynas           Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2285 Paaldikio pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2286 Pabradės pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2287 Pabradės pilkapynas II     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2288 Pabradės pilkapynas III    Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2289 Paduobės piliakalnis       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2290 Paduobės pilkapis          Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2291 Paduobės pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2292 Paduobės pilkapynas II     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2293 Paduobės pilkapynas III    Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2294 Pakarvinės akmenys         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2295 Pašekščio pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2296 Peršaukščio pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2297 Peršaukščio pilkapynas II  Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2298 Peršaukščio, Kasčiukų      Vilniaus aps., Švenčionių sav.
      pilkapynas

 2299 Peršaukščio, Kasčiukų      Vilniaus aps., Švenčionių sav.
      pilkapynas II

 2300 Peršaukščio, Kasčiukų      Vilniaus aps., Švenčionių sav.
      pilkapynas III

 2301 Rėkučių pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2302 Rėkučių pilkapynas II      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2303 Rėkučių senovės gynybinis  Vilniaus aps., Švenčionių sav.
      įtvirtinimas

 2304 Rinkūnų pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2305 Sarių pilkapynas II        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2306 Stirnių pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2307 Stirnių pilkapynas II      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2308 Sudotos pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2309 Sudotos pilkapynas II      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2310 Sudotos pilkapynas III     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2311 Šeškynės pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2312 Šilinės pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2313 Šilinės pilkapynas II      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2314 Švenčionėlių pilkapis      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2315 Švenčionėlių pilkapynas    Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2316 Šventos pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2317 Veikūnų pilkapis           Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2318 Ziboliškė pilkapynas III   Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2319 Ziboliškės pilkapis        Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2320 Ziboliškės pilkapis II     Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2321 Ziboliškės pilkapynas      Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2322 Ziboliškės pilkapynas II   Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2323 Ziboliškės pilkapynas IV   Vilniaus aps., Švenčionių sav.

 2324 Abejučių piliakalnis       Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Abejučių k.

 2325 Adutiškio piliakalnis      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Adutiškio mstl.

 2326 Akvieriškės piliakalnis    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Akvieriškės k.

 2327 Antaniškės pilkapynas      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Antaniškės k.

 2328 Antaniškės pilkapynas II   Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Antaniškės k.

 2329 Antaniškės pilkapynas III  Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Antaniškės k.

 2330 Aučynų piliakalnis         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Aučynų k.

 2331 Ažutakio pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Ažutakio k.

 2332 Balingrado Dievo Apvaizdos Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      bažnyčia                   Balingrado k.

 2333 Bareišiūnų senovės         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Bareišiūnų k.

 2334 Bogutiškės piliakalnis     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Bogutiškės k.

 2335 Vandens malūnas            Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Burovkosvs.

 2336 Cirkliškio dvaro sodyba    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Cirkliškio k.

 2337 Cirkliškio piliakalnis     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Cirkliškio k.

 2338 Dalkos pilkapis            Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Dalkos k.

 2339 Dalkos pilkapis II         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Dalkos k.

 2340 Ežerinčiškės pilkapis      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Ežerinčiškės k.

 2341 Ežerinčiškės pilkapynas    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Ežerinčiškės k.

 2342 Gramackų pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Gramackų k.

 2343 Gūžių pilkapynas           Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Gūžių k.

 2344 Balevičių senovės          Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Gūžių k., Pabradės sen.

 2345 Juodeliškių pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Juodeiiškės k.

 2346 Juodyno pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Juodyno k.

 2347 Kačėniškės piliakalnis     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kačėniškės k.

 2348 Kaltanėnų dvaro sodyba     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kaltanėnų mstl.

 2349 Kaltanėnų dvarvietė        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kaltanėnų mstl.

 2350 Katelninkų pilkapynas      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Katelninkų k., Pabradės sen.

 2351 Kavalčiukų piliakalnis     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kavalčiukų k.

 2352 Kavaltiškės senovės        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė II              Kavaltiškės k.

 2353 Kavaltiškės senovės        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Kavaltiškės k.

 2354 Kirdeikiškės pilkapynas    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kirdeikiškės k.

 2355 Kirdeikiškės pilkapynas II Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kirdeikiškės k.

 2356 Kirdeikiškės senovės       Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Kirdeikiškės k.

 2357 Kločiūnų senovės           Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Kločiūnų k., Pabradės sen.

 2358 Kretuonų pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kretuonų k.

 2359 Kretuonų pilkapynas II     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kretuonų k.

 2360 Kulbokiškės pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Kulbokiškės k.

 2361 Labanoro pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Labanoro k.

 2362 Lazdinėlių senovės         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Lazdinėlių k.

 2363 Lazdinėlių senovės         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė II              Lazdinėlių k.

 2364 Liūlinės pilkapis          Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Liūlinės vs.

 2365 Liūlinės pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Liūlinės vs.

 2366 Liūlinės pilkapynas II     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Liūlinės vs.

 2367 Liūlinės pilkapynas III    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Liūlinės vs.

 2368 Naujadvario pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Naujadvario k.

 2369 Vandens malūnas            Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Naujo Strūnaičio k.

 2370 Naujojo Strūnaičio         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      pilkapynas                 Naujojo Strūnaičio k.

 2371 Nevieriškės piliakalnis    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Nevieriškės k.

 2372 Pailgio pilkapis           Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pailgio k.

 2373 Pailgio pilkapis II        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pailgio k.

 2374 Družių, Pailgio pilkapynas Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pailgio k., Magūnų sen.

 2375 Pakretuonės pilkapis       Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pakretuonės k.

 2376 Pakretuonės pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pakretuonės k.

 2377 Rėkučių pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Pakretuonės k.

 2378 Papiškės pilkapynas        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Papiškės k.

 2379 Papiškės senovės           Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Papiškės k., Švenčionių sen.

 2380 Prienų piliakalnis         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Prienų k.

 2381 Purviniškių pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Purviniškių k.

 2382 Purviniškių pilkapynas II  Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Purviniškių k.

 2383 Račkiškės dvarvietė        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Račkiškės k., Cirkliškio sen.

 2384 Alko ragas                 Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Rakštelių k.

 2385 Reškutėnų piliakalnis      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Reškutėnų k.

 2386 Reškutėnų senovės          Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      gyvenvietė                 Reškutėnų k.

 2387 Sarių kapinynas            Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Sarių k.

 2388 Sarių pilkapynas           Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Sarių k.

 2389 Senos Pašaminės kapinynas  Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Senos Pašaminės k.

 2390 Stajėtiškio piliakalnis    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Stajėtiškio k.

 2391 Stūglių piliakalnis        Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Stūglių k.

 2392 Svitailiškės pilkapynas    Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Svitailiškės k.

 2393 Širšuliškės pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Širšuliškės k.

 2394 Veblių, Andriukėnų         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
      kapinynas                  Veblių k., Magūnų sen.

 2395 Veikūnų pilkapynas         Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Veikūnų k.

 2396 Veikūnų pilkapynas II      Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Veikūnų k.

 2397 Veliankos pilkapynas       Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Veliankos vs.

 2398 Vigadkos pilkapis          Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Vigadkos k.

 2399 Žvirzdžiūnų pilkapynas     Vilniaus aps., Švenčionių sav.,
                                 Žvirzdžiūnų k.

 2400 Trakų pilkapynas           Vilniaus aps., Švenčionių
                                 sav.,Trakai

 2401 Velnio duobė               Vilniaus aps., Trakų sav.

 2402 Drbužninkų pilkapynas      Vilniaus aps., Trakų sav.

 2403 Dusmenų pilkapis           Vilniaus aps., Trakų sav.

 2404 Dusmenų pilkapis II        Vilniaus aps., Trakų sav.

 2405 Lausgenių pilkapynas       Vilniaus aps., Trakų sav.

 2406 Lausgenių pilkapynas II    Vilniaus aps., Trakų sav.

 2407 Maišinės pilkapynas        Vilniaus aps., Trakų sav.

 2408 Maišinės, Sausių           Vilniaus aps., Trakų sav.
      pilkapynas II

 2409 Migliniškių akmuo          Vilniaus aps., Trakų sav.

 2410 Mošos, Naujasodžiu         Vilniaus aps., Trakų sav.
      piliakalnis

 2411 Mošos, Naujasodžiu         Vilniaus aps., Trakų sav.
      pilkapynas

 2412 Mošos, Skrebio pilkapynas  Vilniaus aps., Trakų sav.

 2413 Nečiūnų akmenys            Vilniaus aps., Trakų sav.

 2414 Nikronių akmuo             Vilniaus aps., Trakų sav.

 2415 Padvariškių pilkapis       Vilniaus aps., Trakų sav.

 2416 Padvariškių pilkapynas     Vilniaus aps., Trakų sav.

 2417 Padvariškių pilkapynas II  Vilniaus aps., Trakų sav.

 2418 Sausių pilkapynas          Vilniaus aps., Trakų sav.

 2419 Stirnių piliakalnis        Vilniaus aps., Trakų sav.

 2420 Strėvos piliakalnis        Vilniaus aps., Trakų sav.

 2421 Strėvos pilkapynas         Vilniaus aps., Trakų sav.

 2422 Žemųjų Semeniukų pilkapis  Vilniaus aps., Trakų sav.

 2423 Žemųjų Semeniukų pilkapis  Vilniaus aps., Trakų sav.
      II

 2424 Žėronių kapinynas          Vilniaus aps., Trakų sav.

 2425 Akmenių pilkapynas         Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Akmenių k.

 2426 Akmenių pilkapynas II      Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Akmenių k.

 2427 Aluonos pilkapynas         Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Aluonos k.

 2428 Kartuvių kalnas            Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Aukštadvario mstl.

 2429 Aukštadvario piliakalnis   Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Aukštadvario mstl.

 2430 Aukštadvario dvaro sodyba  Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Aukštadvario mstl., Liepų g. 15

 2431 Bagdononių piliakalnis     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Bagdononių k.

 2432 Bražuolės piliakalnis      Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Bražuolės k.

 2433 Bražuolės pilkapynas       Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Bražuolės k.

 2434 Čižiūnų pilkapis           Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Čižiūnų k.

 2435 Daniliškių piliakalnis     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Daniliškių k.

 2436 Lavariškių piliakalnis     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Lavariškių k.

 2437 Lavariškių pilkapynas      Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Lavariškių k.

 2438 Lentvario dvaro sodyba     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Lentvaris

 2439 Mergiškių akmuo            Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Mergiškių k.

 2440 Akmuo su "Kristaus,        Vilniaus aps., Trakų sav.,
      Marijos ir avinėlio        Mitkiškių k.
      pėdomis"

 2441 Moluvėnų senovės           Vilniaus aps., Trakų sav.,
      gyvenvietė                 Moluvėnų k.

 2442 Nečiūnų dauba              Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Nečiūnų k.

 2443 Nečiūnų senovės gyvenvietė Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Nečiūnų k.

 2444 Mirgelių piliakalnis       Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Nupronių k.

 2445 Pamiškės piliakalnis       Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Pamiškės k.

 2446 Raipolio dvarvietė         Vilniaus aps., Trakų sav., Rai
                                 polio k.

 2447 Saloviškių pilkapynas      Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Saloviškių k.

 2448 Senųjų Trakų piliavietė    Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Senųjų Trakų k.

 2449 Skersabalės pilkapynas     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Skersabalės k.

 2450 Strakiškių senovės         Vilniaus aps., Trakų sav.,
      gyvenvietė                 Strakiškių k.

 2451 Toliotonių, Valuikų        Vilniaus aps., Trakų sav.,
      pilkapis                   Toliotonių k.

 2452 Toliotonių, Valuikų        Vilniaus aps., Trakų sav.,
      pilkapynas                 Toliotonių k.

 2453 Totoriškių pilkapis        Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Totoriškių k.

 2454 Rėkalnis                   Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Trakai

 2455 Trakų pusiasalio pilis     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Trakai

 2456 Užutrakio dvaro sodyba     Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Trakai

 2457 Al kaičio akmuo            Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Žaliosios k.

 2458 Žuklijų piliakalnis        Vilniaus aps., Trakų sav.,
                                 Žuklijų k.

 2459 Bliūdašilio pilkapynas     Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2460 Bliūdašilio pilkapynas II  Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2461 Daubariškių pilkapynas     Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2462 Kadrėnų, Dukstynos         Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas

 2463 Kadrėnų, Dukstynos         Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas II

 2464 Pašilės, Gursčių           Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas

 2465 Pavydžių, Parijos          Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      piliakalnis

 2466 Pavydžių, Parijos          Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas

 2467 Paželvių piliakalnis       Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2468 Šilninkų pilkapynas        Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2469 Vaisgėliškio, Nuotekų      Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapis

 2470 Vaisgėliškio, Nuotekų      Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas

 2471 Vaisgėliškio, Nuotekų      Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas II

 2472 Vaisgėliškio, Nuotekų      Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas III

 2473 Vaisgėliškio, Nuotekų      Vilniaus aps., Ukmergės sav.
      pilkapynas IV

 2474 Vaitkuškio piliakalnis     Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2475 Zujų piliakalnis           Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2476 Zujų, Kadrėnų pilkapynas   Vilniaus aps., Ukmergės sav.

 2477 Alkokalnis                 Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Antatilčių k.

 2478 Antatilčių piliakalnis     Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Antatilčių k.

 2479 Aukštųjų Svirnų dvarvietė  Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Aukštųjų Svirnų vs.

 2480 Bartkūnų piliakalnis       Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Bartkūnų k.

 2481 Bečių kapinynas            Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Bečių k.

 2482 Berzgainių piliakalnis     Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Berzgainių k.

 2483 Bierių kapinynas           Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Bierių k.

 2484 Siesikų dvaro sodyba       Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Daugailių k.

 2485 Siesikų įtvirtinta         Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
      dvarvietė                  Daugailių k.

 2486 Laukas, vad. Alka          Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Deltuvėlės k.

 2487 Juodausių piliakalnis      Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Juodausių k.

 2488 Jurdonių dvarvietė         Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Jurdonių k.

 2489 Kazlaučiznos pilkapynas    Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Kazlaučiznos k.

 2490 Laibiškių smuklė           Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Laibiškių k.

 2491 Laičių kapinynas           Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Laičių k.

 2492 Leonpolio dvaro sodyba     Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Leonpolio k.

 2493 Lokinės piliakalnis        Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Lokinės k.

 2494 Obelių senovės gyvenvietė  Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Obelių k.

 2495 Obelių senovės gyvenvietė  Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
      II                         Obelių k.

 2496 Pamūšio dvarvietė          Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Pamūšio k.

 2497 Pilionių, Mateikiškių      Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
      piliakalnis                Pilionių k.

 2498 Sližių piliakalnis         Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Sližių k.

 2499 Sukinių piliakalnis        Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Sukinių k.

 2500 Taujėnų dvaro sodyba       Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Taujėnų k.

 2501 Tulpiakiemio kapinynas     Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Tulpiakiemio k.

 2502 Užugirio dvaro sodyba      Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Užugirio k.

 2503 Raganų kalnas              Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Valtūnų k.

 2504 Veprių dvarvietė           Vilniaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Veprių mstl.

 2505 Kalnas, vad. Alkais        Vi I niaus aps., Ukmergės sav.,
                                 Zujų k.

 2506 Danilavos piliakalnis      Vilniaus aps., Vilniai us r.
                                 sav., Danilavos k.

 2507 Dūkštų akmuo               Vilniaus aps., Vilniaus r.
                                 sav., Dūkštų k.

 2508 Garabijolų dauba           Vilniaus aps., Vilniaus r.
                                 sav., Grabijolų k., Dūkštų sen.

 2509 Karmazinų pilkapynas II    Vilniaus aps., Vilniaus r.
                                 sav., Karmazinų k.

 2510 Karmazinų pilkapynas III   Vilniaus aps., Vilniaus r.
                                 sav., Karmazinų k.

 2511 Verkšionių akmenų grupė    Vilniaus aps., Vilniaus r.
                                 sav., Molynės k.

 2512 Dapkūnų, Meškuičių         Vilniaus aps., Vilniaus r.
      kapinynas                  sav., Pašulniškių k.

 2513 Grabijolų, Žemaitiškių     Vilniaus aps., Vilniaus r.
      pilkapynas III             sav., Grabijolų k., Dūkštų sen.

 2514 Šventoji ola               Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2515 Akmenės pilkapynas         Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2516 Akmenės, Mūrininkų         Vilniaus aps., Vilniaus sav.
      pilkapynas

 2517 Akmuo su ženklais          Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2518 Aleksandriškių pilkapynas  Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2519 Baravykinės pilkapis       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2520 Baravykinės pilkapynas     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2521 Baravykinės pilkapynas II  Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2522 Baravykinės pilkapynas III Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2523 Bildiškių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2524 Bildiškių, Aleksandriškių  Vilniaus aps., Vilniaus sav.
      pilkapis

 2525 Dvyliškio pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2526 Dvyliškio, Paraisčių       Vilniaus aps., Vilniaus sav.
      pilkapis II

 2527 Dvyliškių pilkapis         Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2528 Elniakampio piliakalnis    Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2529 Gudelių pilkapynas         Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2530 Karmazinų pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2531 Kregžlės pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2532 Laukininkų pilkapynas      Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2533 Leoniškių piliakalnis      Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2534 Medininkų tragedijos vieta Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2535 Migūnų pilkapynas          Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2536 Mūrininkų pilkapis         Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2537 Mūrininkų pilkapis II      Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2538 Mūrininkų pilkapis III     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2539 Mūrininkų pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2540 Mūrininkų pilkapynas II    Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2541 Mūrininkų pilkapynas IV    Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2542 Mūrininkų pilkapynas V     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2543 Mūrininkų pilkapynas VI    Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2544 Naujosios Rėvos            Vilniaus aps., Vilniaus sav.
      piliakalnis

 2545 Pajusinės pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2546 Pakalnių pilkapynas II     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2547 Paraisčių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2548 Parudaminio pilkapynas     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2549 Pilviškių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2550 Pukštėnų pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2551 Rėvos piliakalnis          Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2552 Rėvos pilkapynas           Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2553 Santakos pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2554 Sirutiškių pilkapis        Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2555 Sužionių piliakalnis       Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2556 Veseluchos pilkapis        Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2557 Veseluchos pilkapis II     Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2558 Veseluchos pilkapynas      Vilniaus aps., Vilniaus sav.

 2559 Aukštųjų Rusokų pilkapynas Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Aukštųjų Rusokų vs.

 2560 Bernotų piliakalnis        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Bernotų k.

 2561 Bardeliškių piliakalnis    Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Bradeliškių k.

 2562 Buivydų piliakalnis        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Buivydų k.

 2563 Didžiosios Kuosinės        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      piliakalnis                Didžiosios Kuosinės k.

 2564 Dusinėnų pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Dusinėnų k.

 2565 Dusinėnų pilkapynas II     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Dusinėnų k.

 2566 Galinės dvaro sodyba       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Galinės k.

 2567 Grabijolų pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Grabijolų k.

 2568 Grabijolų, Žemaitiškių     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      pilkapynas                 Grabijolų k.

 2569 Grabijolų, Žemaitiškių     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      pilkapis                   Grabijolų k.

 2570 Grabijolų, Žemaitiškių     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      pilkapynas II              Grabijolų k.

 2571 Grabijolų, Žemaitiškių     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      senovės gyvenvietė         Grabijolų k.

 2572 Jonėnų dvarvietė           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Jonėnų k.

 2573 Juodšilių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Juodšilių k.

 2574 Karmazinų piliakalnis      Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Karmazinų k.

 2575 Karmazinų senovės          Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė                 Karmazinų k.

 2576 Karveliškių senovės        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė                 Karveliškių k.

 2577 Kernavėlės dvarvietė       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Kernavėlės k.

 2578 Keturiasdešimt Totorių     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      pilkapynas                 Keturiasdešimt Totorių k.

 2579 Veršiobalio piliakalnis    Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Kiemelių k.

 2580 Maišiagalos piliakalnis    Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Maišiagalos mstl.

 2581 Mažosios Riešės            Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      piliakalnis                Mažosios Riešės vs.

 2582 Medininkų piliavietė       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Medininkų k.

 2583 Medininkų pilis            Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Medininkų k.

 2584 Struvės geodezinis punktas Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Meškonių k.

 2585 Mūrininkų piliakalnis      Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Mūrininkų k.

 2586 Mūrininkų pilkapynas III   Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Mūrininkų k.

 2587 Pakalnių pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Pakalnių k.

 2588 Struvės geodezinis punktas Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Paliepiukų k.

 2589 Papiškių piliakalnis       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Papiškių k.

 2590 Papiškių senovės           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė                 Papiškių k.

 2591 Papiškių senovės           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė II              Papiškių k.

 2592 Papiškių senovės           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė III             Papiškių k.

 2593 Papiškių senovės           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė IV              Papiškių k.

 2594 Pasienių senovės           Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      gyvenvietė                 Pasienių k.

 2595 Nemenčinės piliakalnis     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Piliakalnio k.

 2596 Pučkalaukio pilkapynas     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Pučkalaukio k.

 2597 Puntuzų pilkapynas         Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Puntuzų k.

 2598 Puntuzų pilkapynas II      Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Puntuzų k.

 2599 Puntuzų pilkapynas III     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Puntuzų k.

 2600 Puntuzų pilkapynas IV      Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Puntuzų k.

 2601 Sapiegiškių pilkapynas     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Sapiegiškių k.

 2602 Sidaronių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Sidaronių k.

 2603 Sidaronių pilkapynas II    Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Sidaronių k.

 2604 Skersabalių pilkapynas     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Skersabalių k.

 2605 Skersabalių pilkapynas II  Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Skersabalių k.

 2606 Švč. Trejybės bažnyčia     Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Sudervės k.

 2607 Svironių pilkapynas        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Svironių vs.

 2608 Šlepiškių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Šlepiškių k.

 2609 Šumsko dvaro sodyba        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Šumsko mstl.

 2610 Šv. apašt. Pauliaus        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      Atsivertimo bažnyčia       Vaidotų k.

 2611 Grigiškių pilkapynas       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius

 2612 Naravų piliakalnis         Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius

 2613 Staviškių pilkapių vieta   Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius

 2614 Kairėnų dvaro sodyba       Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius, Kairėnų g. 41, 45, 57,
                                 69

 2615 Vilniaus Kalvarijų         Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
      kompleksas                 Vilnius, Kalvarijųg. 225,
                                 Verkių g. 70

 2616 Trakų Vokės dvaro sodyba   Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius, Žalioji g. 2, 3, 6, 8,
                                 9, E. Andre g. 11

 2617 Verkių dvaro sodyba        Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Vilnius, Žaliųjų Ežerų, Verkių,
                                 Turistų, Jeruzalės g.

 2618 Žingių pilkapynas          Vilniaus aps., Vilniaus sav.,
                                 Žingių k.
 

Spausdinimo versija