En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2068, kitas kodas U11), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. Į-395 ,,Dėl valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21809, buvęs kodas U14), Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2011, Nr.147-6930).

Planavimo tikslai: užtikrinti Smiltynės gyvenvietės ir jos teritorijų išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždaviniai: nustatyti (patikslinti) Smiltynės gyvenvietės teritorijos, apsaugos zonos ribas ir jų plotus, bei jose taikomus paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797; 2009, Nr. 46-1824; 2009, Nr. 137-6044) Smiltynės gyvenvietės specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 261 84 11; el. p: www.lpaminklai.lt., g.filipaviciene@lpaminklai.lt.,

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda.

Spausdinimo versija