En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 12 22 įsakymas Nr.721 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO

FORMOS PILDYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 22 d. Nr. Į-721

Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. ĮV-390 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 113-4134) 2 punktu,

t v i r t i n u pridedamą (pdf) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašą.

Direktorius                                                                         Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija