En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 10 31 įsakymas Nr.606 “Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninių projektų parinkimo konkurso tvarkos ir sąlygų"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

 DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMUI SKIRTŲ TIPINIŲ

  LENTŲ TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARINKIMO KONKURSO TVARKOS IR SĄLYGŲ

                               

                  2006 m. spalio 31 d. Nr. Į-606

                             Vilnius

   

TIC pastaba:

    šio   įsakymo   paskelbimas  "Valstybės  žinios",  2006,  Nr.

118-4538 laikomas negaliojančiu.    Vadovaudamasis Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų

ženklinimo   tipinėmis   lentomis  ir   rodyklėmis     taisyklių,

patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2005   m.

balandžio  18  d. įsakymu Nr. ĮV-152 "Dėl Saugomų   nekilnojamojo

kultūros  paveldo  objektų  ženklinimo  tipinėmis  lentomis    ir

rodyklėmis  taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 52-1758),  6

punktu:

    1. Nustatau, kad saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui

skirtų   tipinių   lentų   techniniai   projektai      parenkami,

vadovaujantis   Supaprastinto  projekto  konkurso    organizavimo

taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos   ministro

2003  m.  vasario 25 d. įsakymu Nr. 98 (Žin., 2003, Nr.   22-942;

2006, Nr. 15-536), nustatyta tvarka.

    2. Kultūros paveldo departamento prie

       Kultūros ministerijos direktoriaus

       2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. Į-706

       (nuo 2006 m. gruodžio 24 d.)

       (Žin., 2006, Nr. 140-5377) redakcija

    Pavedu Kultūros paveldo departamento Administracinio skyriaus

Viešųjų   pirkimų   poskyriui   ir   Paveldotvarkos  skyriui  iki

2007-02-20  parengti saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui

skirtų  tipinių  lentų  techninių projektų supaprastinto projekto

konkurso dokumentus.

   

DIREKTORIUS                      ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija