En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 08 22 įsakymas Nr.391 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijų atlikimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTO FUNKCIJŲ ATLIKIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

2006 m. rugpjūčio 22 d. Nr. Į-391

Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 22 punktu,

n u s t a t a u, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos atlieka teritoriniai padaliniai jų veiklos teritorijose (apskrityse) planuojamai ūkinei veiklai.

Direktorius                                                        Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija