En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013-05-14 įsakymas Nr. Į-171 "Dėl patikrinimų kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje organizavimo "

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PATIKRINIMŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIUOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE ORGANIZAVIMO

2013 m. d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau-Departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin., 2005, Nr. 45 -1474; 2010, Nr. 71-3598), 13.1. punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau-Inspekcija) 2013-04-30 raštą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2013-04-10 pažymoje Nr. 4D-2013/1-72 nurodytų rekomendacijų vykdymo“ Nr. (7.9)-2D-6738:

1. P a v e d u Departamento teritorinių padalinių vedėjams užtikrinti, kad:

1.1. Gavus Inspekcijos pranešimus apie organizuojamus patikrinimus kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, juose dalyvautų Departamento teritorinių padalinių atstovai;

1.2. Inspekcijos teritoriniai skyriai būtų raštu informuoti apie patikrinimuose dalyvausiančius Departamento teritorinių padalinių atstovus.

2. P a v e d u Departamento teritorinių padalinių vedėjams Departamento teritorinių padalinių atstovus, dalyvausiančius patikrinimuose, supažindinti su Inspekcijos 2013-04-30 raštu Nr. (7.9)-2D-6738 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2013-04-10 pažymoje Nr. 4D-2013/1-72 nurodytų rekomendacijų vykdymo“.

 

Direktorė                                                                         Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija