En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 m. liepos 16 d. Įsakymas Nr. Į-291 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. liepos 16 d. Nr. Į-291

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. Į-442 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4528);

2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. Į-468 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-442 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4760);

2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. Į-538 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-442 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5458).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ ALGIMANTAS DEGUTIS

______________

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. Į-291

NAUJA REDAKCIJA nuo 2009 10 16

(Žin., 2009, Nr. 123-5317)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos (toliau – Programos) rengimą ir tvirtinimą, kultūros paveldo objektų įrašymo į Programas prioritetus, Programų rezervo paskirstymą.

2. Aprašas taikomas:

2.1. finansuojant iš nekilnojamojo kultūros paveldo Paveldotvarkos (toliau – Paveldotvarkos programa) programai skirtų valstybės biudžeto lėšų:

2.1.1. kultūros paveldo objektų, dėl kurių yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą valstybės saugomais, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitus neatidėliotinus saugojimo darbus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, taip pat – šių darbų projektų parengimą;

2.1.2. valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo bei restauravimo darbus ir, jei yra galimybių, – kitus tvarkybos darbus bei šių darbų projektų parengimą;

2.1.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių (išskyrus vaizdo stebėjimo kamerų ir panašių priemonių) įrengimo darbus bei šių darbų projektų parengimą;

2.1.4. Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienio valstybėse, tyrimus, kitus tvarkybos darbus bei šių darbų projektų parengimą;

2.1.5. kitus paveldotvarkos darbus:

2.1.5.1. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimą;

2.1.5.2. paveldo tvarkybos reglamentų rengimą;

2.1.5.3. teisės aktų, skirtų paveldotvarkos norminių teisės aktų sistemai, projektų rengimą;

2.2. finansuojant iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų:

2.2.1. konservavimo ir restauravimo darbus;

2.2.2. apsaugos techninių priemonių įrengimo darbus;

2.2.3. tyrimų darbus;

2.2.4. tvarkybos darbų projektų parengimą;

2.2.5. kitus tvarkybos darbus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartyje dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, taip pat Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos susitarime dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo vartojamas sąvokas.

II. PROGRAMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

4. Programų projektus, vadovaudamasi Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – kultūros paveldo objektai) tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš Paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. Į-329 (Žin., 2009, Nr. 91-3947) bei Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. Į-256 (Žin., 2007, Nr. 72-2878; 2009, Nr. 66-2668), pagal Departamento teritorinių padalinių ir Paveldotvarkos skyriaus pateiktus pasiūlymus, tvarkybos darbų valdytojo pateiktus duomenis apie kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo tęstinus darbus ir apie į praėjusių metų Programas įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniems tvarkybos ir neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas bei kultūros paveldo objektų valdytojų pateiktus prašymus rengia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Šios darbo grupės sudarymą, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus darbo organizavimo klausimus nustato Departamento direktoriaus patvirtintas darbo reglamentas. Darbo grupę techniškai aptarnauja ir galutinius Programų projektus pagal Darbo grupės sprendimą parengia Planavimo ir programų skyrius.

5. Parengti Programų projektai pateikiami susipažinimui Valstybinei kultūros paveldo komisijai per 15 dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, patvirtinančio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal programas, įsigaliojimo dienos.

6. Objektų, kuriuos numatoma tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programą, sąrašo projektą Departamentas kasmet iki spalio 1 dienos pateikia svarstyti ir patvirtinti Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos sudarytai dvišalei nuolatinei komisijai, kuri jį išnagrinėja ir protokolu pritaria iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

7. Objektų, kurie bus tvarkomi pagal Programas, sąrašus tvirtina Departamento direktorius.

III. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

8. Valstybės biudžeto lėšos Paveldotvarkos programos projekte paskirstomos šia tvarka:

8.1. iki 10 procentų – kompensacijoms kultūros paveldo objektų valdytojams už atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, užkonservavimo ar už veiklos apribojimus, skelbiant saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektus; taip pat – kompensacijoms kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams;

8.2. iki 10 procentų – kitiems Paveldotvarkos darbams: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimui, paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos kūrimui, paveldo tvarkybos reglamentų rengimui;

8.3. iki 80 procentų – nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybai ir neatidėliotiniems jų saugojimo darbams, taip pat – į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, bei dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių (išskyrus vaizdo stebėjimo kamerų) įrengimo darbams, iš jų:

8.3.1. iki 15 procentų – į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, bei dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių (išskyrus vaizdo stebėjimo kamerų) įrengimo darbams;

8.3.2. iki 10 procentų – rezervas, kurio lėšos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu pagal Departamento direktoriaus sudarytos komisijos siūlymus ir išvadas.

9. Valstybės biudžeto lėšos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos projekte skiriamos, atsižvelgiant į Lietuvos Vyskupų Konferencijos siūlymus. Programoje numatomas rezervas iki 10 procentų. Rezervo lėšos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu pagal Departamento direktoriaus sudarytos komisijos siūlymus ir išvadas bei gavus atitinkamos vyskupijos pritarimą.

10. Kultūros paveldo objektų tvarkybos metu būtini nenumatyti tyrimai atliekami, projektinės dokumentacijos pakeitimai rengiami, jų privaloma ekspertizė atliekama ir projektinės dokumentacijos pakeitimai tvirtinami statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr. 60-2140), nustatyta tvarka.

IV. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PROJEKTĄ PRIORITETAI

11. Įrašant kultūros paveldo objektus į Paveldotvarkos programos projektą, prioritetai teikiami pagal šiuos kriterijus:

11.1. kultūros paveldo objekto priskyrimas medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;

11.2. kultūros paveldo objekto priskyrimas dvarų paveldui;

11.3. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas;

11.4. kultūros paveldo objekto valdytojo indėlis į tvarkybos darbų finansavimą;

11.5. kultūros paveldo objekte numatomi atlikti tvarkybos darbai:

11.5.1. avarijos grėsmės pašalinimas;

11.5.2. neatidėliotini saugojimo darbai;

11.5.3. tyrimai bei tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos parengimas;

11.5.4. konservavimo darbai;

11.5.5. restauravimo darbai;

11.5.6. remonto darbai.

V. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PROJEKTĄ PRIORITETAI

12. Įrašant kultūros paveldo objektus į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos projektą, prioritetai teikiami pagal šiuos kriterijus:

12.1. Lietuvos Vyskupų Konferencijos siūlomų kultūros paveldo objektų prioritetinių objektų sąrašai;

12.2. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas;

12.3. kultūros paveldo objekto priskyrimas medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;

12.4. kultūros paveldo objekte numatomi atlikti tvarkybos darbai:

12.4.1. avarijos grėsmės pašalinimas;

12.4.2. neatidėliotini saugojimo darbai;

12.4.3. tyrimai bei tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos parengimas;

12.4.4. konservavimo darbai;

12.4.5. restauravimo darbai;

12.4.6. remonto darbai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Ginčai dėl objektų įrašymo/neįrašymo į Programas sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija