En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 m. birželio 20 d. Įsakymas Nr. Į-256 "DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 20 d. Nr. Į-256

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu, Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Žin., 2000, Nr. 67-2024) bei Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos susitarimu dėl Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo,

tvirtinu Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

DIREKTORIUS                                                                 ALBINAS KUNCEVIČIUS

______________

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d.

įsakymu Nr. Į-256

PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai (toliau – Programa) skirtų valstybės biudžeto lėšų (toliau – Prašymas) teikimo tvarką.

2. Aprašas taikomas, prašant finansuoti šiuos kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus:

2.1. konservavimo ir restauravimo darbus;

2.2. apsaugos techninių priemonių įrengimo darbus;

2.3. tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų parengimą;

2.4. kitus tvarkybos darbus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas, Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartyje dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos susitarime dėl Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo vartojamas sąvokas.

II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS

4. Kultūros paveldo objektų valdytojai arba jų įgalioti asmenys (toliau – pareiškėjai) pateikia Prašymą (1 priedas) ir kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašą (2 priedas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniams padaliniams iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio 1 dienos.

5. Prie prašymo pridedami šių dokumentų originalai ir kopijos:

5.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento;

5.2. NETEKO GALIOS:

2009 05 26 įsakymu Nr. Į-210 (nuo 2009 06 05)

(Žin., 2009, Nr. 66-2668)

5.3. statybos techninio reglamento STR 1.12.01: 2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengto Statinio pripažinimo avariniu akto arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2002, Nr. 55-2200), nustatyta tvarka parengto ekspertizės akto, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės);

5.4. kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akto (5 priedas) (kai numatoma įrengti apsaugos technines priemones);

5.5. atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu tyrimai atlikti);

5.6. tvarkybos darbų projekto (jeigu parengtas);

5.7. tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų orientacinės kainos skaičiavimų (ar sąmatos);

5.8. įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo).

6. Departamento teritorinio padalinio specialistas priima ir užregistruoja Prašymus ir patikrina Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų kopijų atitiktį originalams. Kopijų tikrumas patvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka, originalai grąžinami pareiškėjams.

7. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai teritorinis padalinys raštu praneša pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti.

8. Tęstiniams tvarkybos darbams, pradėtiems iki einamųjų metų ir finansuojamiems iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų, toliau finansuoti pareiškėjai iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos raštu teikia tvarkybos darbų valdytojui ir Departamentui informaciją apie valdytojų numatomas skirti lėšas tvarkybos darbams tęsti.

9. Departamentas, gavęs pareiškėjų Prašymus ir Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją, toliau organizuoja Programos rengimą:

9.1. Departamento teritoriniai padaliniai patikrina Prašymų atitikimą Aprašui ir parengia kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus (6 priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašus (7 priedas), kuriuos kartu su Prašymais bei jų priedais (taip pat ir kompiuterinėje laikmenoje MS Excel formatu) pateikia Departamentui iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

KEISTA:

2009 05 26 įsakymu Nr. Į-210 (nuo 2009 06 05)

(Žin., 2009, Nr. 66-2668)

9.2. tvarkybos darbų valdytojas parengia ir iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio 15 dienos pateikia Departamentui duomenų apie į einamųjų metų Programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams tvarkybos bei neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašą (3 priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašą (4 priedas);

9.3. Departamentas pagal teritorinių padalinių parengtus kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus bei tvarkybos darbų valdytojo pateiktą duomenų apie į einamųjų metų Programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams tvarkybos bei neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašą bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašą, atsižvelgdamas į Programai numatomas skirti valstybės biudžeto lėšas, rengia kultūros paveldo objektų, kurie bus tvarkomi pagal Programą, sąrašų projektus (toliau – sąrašų projektai);

9.4. sąrašų projektus rengia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Šios darbo grupės sudarymą, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus darbo organizavimo klausimus nustato darbo reglamentas, kurį tvirtina Departamento direktorius;

9.5. parengtus sąrašų projektus Departamentas kasmet iki spalio 1 dienos pateikia svarstyti Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos sudarytai dvišalei nuolatinei komisijai, kuri juos išnagrinėja ir patvirtina iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Pagal šios komisijos patvirtintus sąrašus Departamentas rengia Programos projektą;

9.6. pareiškėjus, kurių Prašymams patenkinti nepakako skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Departamentas informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo Programos patvirtinimo dienos. Jų Prašymai pakartotinai svarstomi, rengiant kitų metų Programos projektą.

10. Pasikeitus anksčiau pateiktuose Prašymuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims, pareiškėjai privalo nedelsdami informuoti Departamentą ir pateikti jam pasikeitusių dokumentų originalus ir kopijas. Kopijos patvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, originalai grąžinami pareiškėjams.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ginčai dėl Prašymų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

PrisegtukasDydis
Priedai.doc101 KB
Spausdinimo versija