En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos taisyklės

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 287

(Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 17 d. įsakymo

Nr. Į- 462 redakcija)

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės bei degalų apskaitos Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) tvarką ir atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.

2. Šios taisyklės privalomos Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai).

3. Departamento tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarką reglamentuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2006 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. Į-633.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Pavyzdinėse tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2794) ir kituose teisės aktuose naudojamas sąvokas.

II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

5. Departamento tarnybiniai lengvieji automobiliai gali būti naudojami tik tarnybos reikmėms.

6. Tarnybiniai lengvieji automobiliai priskiriami vairuotojui (darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, skirtas naudojimui Departamento vadovybės ir specialistų, dirbančių Departamento administraciniame pastate Šnipiškių g. 3, Vilniuje, tarnybos reikmėms) ir teritoriniams padaliniams Departamento direktoriaus įsakymais. Su įsakymais vairuotojai ir teritorinių padalinių vedėjai supažindinami pasirašytinai.

7. Tarnybiniu lengvuoju automobiliu su vairuotoju tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas darbuotojas.

8. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, kurie Departamento direktoriaus įsakymu priskirti vairuotojui, prireikus, direktoriaus įsakymu gali būti leista pasinaudoti be vairuotojo ir kitiems darbuotojams tarnybos reikmėms.

9. Tarnybiniai lengvieji automobiliai perduodami Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Su darbuotojais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys.

10. Prireikus tik tarnybos reikmėms, tarnybiniai lengvieji automobiliai gali būti naudojami bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, leidus Departamento direktoriaus įsakymu.

11. Kiek lėšų reikia automobilių degalams, apskaičiuojama pagal automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.

12. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Departamento tarnybiniai lengvieji automobiliai, darbuotojas, vairavęs tarnybinį lengvąjį automobilį, turi nedelsiant pranešti draudimo bendrovei, Administracinio skyriaus darbuotojui, atsakingam už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę ar teritorinio padalinio vedėjui (jeigu automobilis priskirtas teritoriniam padaliniui). Apie eismo įvykį tarnybiniu pranešimu pranešama Departamento direktoriui.

13. Administracinio skyriaus atsakingas darbuotojas ir teritorinių padalinių vedėjai (jeigu automobilis priskirtas teritoriniam padaliniui) nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, jų skyrimą tarnybinėms komandiruotėms, eksploatavimą, laikymą nustatytoje vietoje, naudojimą tarnybos reikmėms, paraiškų viešiesiems pirkimams savalaikį pateikimą, privalomąją techninę apžiūrą, draudimą ir pan.), jie apie pažeidimus turi nedelsiant pranešti Departamento direktoriui.

14. Atsakingų už Departamento transporto naudojimo kontrolę asmenų sąrašas yra patvirtintas Direktoriaus įsakymu.

III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

15. Tarnybinių lengvųjų automobilių laikymo vietos yra nustatytos Tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąraše, patvirtintame Departamento direktoriaus įsakymu.

16. Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio bei švenčių dienomis laikomi Departamento direktoriaus įsakymu nustatytoje nuolatinėje laikymo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai tarnybiniu lengvuoju automobiliu vykstama į komandiruotę.

17. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą ar kitą įrangą (jeigu jie išimami), asmeninius daiktus. Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

18. Racionalų lėšų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti naudojimą ir tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą tik tarnybos reikmėms užtikrina Departamento direktorius.

IV. DEGALŲ APSKAITA

19. Tarnybinių lengvųjų automobilių degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2006 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. Į-633, nustatyta tvarka.

20. Degalų normų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas viršiję darbuotojai.

21. Tarnybinių lengvųjų automobilių degalų naudojimo norma nustatoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintos Autombilių kuro normų nustatymo metodikos rekomendacijas. Esant reikalui, faktinė degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi atlikus kontrolinį važiavimą.

22. Departamente (įskaitant teritorinius padalinius), ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o taip pat turto metinės inventorizacijos metu, turi būti patikrinami tarnybinių lengvųjų automobilių odometrų parodymai, sutikrinant juos su kelionės lapais ir surašant apie tai aktus (1 priedas). Odometrų patikrinimo komisijos sudaromos Departamento direktoriaus įsakymu.

 V. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

23. Departamento tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti – nurodytas Departamento pavadinimas. Departamento tarnybinių lengvųjų automobilių žymėjimą organizuoja Administracinio skyriaus vedėjas.

24. Departamento tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti apdrausti transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Savalaikį parengimą viešųjų pirkimų paraiškų dėl lengvųjų tarnybinių automobilių (nepriskirtų teritoriniam padaliniui) techninės priežiūros, draudimo, taip pat remonto darbų, detalių įsigijimo ar padangų sezoninio keitimo (išskyrus neatidėliotinus atvejus), draudimo, taip pat kelionės lapų pildymą kontroliuoja Administracinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę.

26. Už savalaikį parengimą viešųjų pirkimų paraiškų dėl lengvųjų tarnybinių automobilių (priskirtų teritoriniam padaliniui) techninės priežiūros, draudimo, taip pat remonto darbų, detalių įsigijimo ar padangų sezoninio keitimo (išskyrus neatidėliotinus atvejus), taip pat kelionės lapų pildymą atsakingas padalinio vedėjas.

27. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas ir teritorinio padalinio vedėjas.

28. Tarnybinių lengvųjų automobilių periodinė techninė priežiūra turi būti atliekama pagal gamyklos gamintojos nurodytą periodiškumą.

29. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinamai pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio pasirengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.

30. Susidėvėjusios tarnybinių lengvųjų automobilių padangos arba akumuliatoriai nurašomi Departamento direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

31. Apie neatidėliotinais atvejais atliktus tarnybinio lengvojo automobilio remonto darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas detales, turi būti tą pačią dieną pateikiama paraiška viešajam pirkimui (nesant galimybės, informuojamas telefonu Administracinio skyriaus vedėjas ar darbuotojas, atsakingas už tarnybinio lengvojo transporto naudojimo kontrolę, pateikiant paraišką ne vėliau kaip sekančią dieną).

32. Už neatidėliotinais atvejais atliktus tarnybinių lengvųjų automobilių remonto darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas detales, Departamentas apmoka pagal sąskaitas-faktūras, pateiktas kartu su darbų atlikimą, paslaugų suteikimą ar detalių įsigijimą motyvuojančiais dokumentais. Administracinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę, patikrina, ar atlikti remonto darbai, suteiktos paslaugos bei įsigytos prekės įmonėse, su kuriomis Departamentas yra sudaręs paslaugų teikimo sutartis (jei tokios sudarytos).

33. Tarnybinių lengvųjų automobilių remonto bei priežiūros paslaugos yra perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Departamento direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų orgnizavimą Departamente.VI. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIMAS ATLIKTI TARNYBINES UŽDUOTIS

34. Departamento (išskyrus teritorinius padalinius) darbuotojai, planuojantys lengvuoju automobiliu atlikti tarnybines užduotis už Vilniaus miesto ribų, užpildo Transporto skyrimo paraišką (2 priedas) ir pateikia ją Administracinio skyriaus vedėjui. Paraiška turi būti pateikiama prieš tris darbo dienas iki numatomos automobilio skyrimo datos, išskyrus būtinybę skubiai išvykti. Paraiškoje turi būti nurodytas konkretus kelionės maršrutas (pvz., Vilnius - Palanga – Darbėnai – Skuodas – Barstyčiai – Klaipėda – Vilnius). Kelionės atstumas nustatomas vadovaujantis Departamento direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. Į-192 ,,Dėl atstumų tarp Lietuvos miestų nustatymo” nustatyta tvarka.

35. Atsakingas už tarnybinio lengvojo transporto naudojimo kontrolę Administracinio skyriaus darbuotojas, apie galimybę skirti tarnybinį lengvąjį automobilį Transporto skyrimo paraišką pateikusį darbuotoją informuoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną, neatidėliotinais atvejais - tą pačią dieną.

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

36. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Darbuotojai, kuriems suteikta teisė vairuoti Departamento tarnybinius lengvuosius automobilius, už padarytą žalą atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Darbuotojų, kurie naudojasi Departamento tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, supažindinimą su šiomis taisyklėmis užtikrina pagal kompetenciją Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris ir Administracinio skyriaus vedėjas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Darbuotojai, kuriems suteikta teisė vairuoti tarnybinį lengvąjį automobilį, privalo vykdyti Administracinio skyriaus vedėjo, Administracinio skyriaus darbuotojo, atsakingo už tarnybinio lengvojo transporto naudojimo kontrolę ir teritorinio padalinio vedėjo nurodymus dėl automobilio priežiūros bei eksploatavimo.

Spausdinimo versija